Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA

Adam Słomka WNIOSEK O WYŁĄCZENIE KATOWICKICH SĘDZIÓW i ASESORÓW 
Adam Słomka                              
Katowice, 22.II.2009 
Przewodniczący KPN
więzień polityczny 
lat 1982, 1985-86, 1988, 2008
Katowice ul. Mieszka I 15 
tel.0-511 311 481

Sygn. akt III Kp 179/08
Sąd Rejonowy 
Katowice-Zachód

WNIOSEK O WYŁĄCZENIE SĘDZIÓW i ASESORÓW
  
  Wnoszę o wyłączenie od rozpoznania mojej sprawy wszystkich 
wymienionych imiennie 50-ciu sędziów i asesorów Sadu Rejonowego 
Katowice-Zachód w Katowicach według załączonej listy, na tej 
podstawie, że zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności 
sędziów, którzy administracyjnie podlegają Prezesowi Sądu Rejonowego 
Katowice-Zachód Krzysztofowi Hejosz

          UZASADNIENIE

   Na ostatnim posiedzeniu sądu w dniu 17.II.2009 odmówiono mi 
prawa do nagrywania przebiegu posiedzenia, nie wpuszczono mnie do 
sekretariatu sądu, gdzie udawałem się w przerwie celem odebrania 
zadysponowanej przez ASR Alicję Skoczylas listy sędziów (listę 
otrzymałem później od personelu), także policja działająca z 
zawiadomienia prezesa sądu próbowała mnie zatrzymać co 
uniemożliwiłoby udział w posiedzeniu.
 
  Najważniejsze, dnia następnego tj. 18 lutego zostałem zatrzymany, 
skuty w kajdanki i po rewizji w mieszkaniu zostały mi przedstawione 
zarzuty dokonania zbrodniczych czynów wobec prezesa Krzysztofa 
Hejosza (sygn, Prok Okręgowej Katowice V ds. 85/08 ) tj. namówienie 
gangsterów z bandy "Krakowiaka" do pobicia sędziego Sądu Okręgowego 
i zarazem prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. 

  Zarzuty wyglądają "gołym okiem" na absurdalne i nieudolnie 
zorganizowane w samoobronie przez grupę przestępczą ujawnioną przez 
KPN wcześniej. Zarzuty trzeba jednak rozpatrzyć jak najbardziej 
wnikliwie i praworządnie (wszystkie zarzuty wobec A. Słomki jak i 
wobec prezesa K. Hejosza). 

  Dlatego ponieważ sędziowie i asesorzy Sadu Rejonowego Katowice-
Zachód w Katowicach podlegają administracyjnie Prezesowi tegoż sądu 
zachodzi niewątpliwie między tymi osobami więź psychologiczna, która 
może spowodować brak, nawet nieumyślny, bezstronności w 
rozpatrywaniu sprawy Adama Słomki wobec której postawiono zarzuty 
popełnienia przestępstwa na szkodę zwierzchnika, Interes wymiaru 
sprawiedliwości wymaga zatem by rozpoznanie sprawy przekazać innemu 
sądowi.

W licznych postępowaniach prowadzonych przed Sądem Rejonowym 
Katowice-Zachód popełniono przestępstwa na moją szkodę i 
wielokrotnie złamano Konstytucję Rzeczypospolitej oraz umowy 
międzynarodowe bezpośrednio obowiązujące w Polsce; w szczególności, 
Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Chodzi m.in. o jawnie bezprawne:
1/ decyzje Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód Krzysztofa 
Hejosza o nie wpuszczeniu do budynku Sądu wybranych obywateli 
(księdza kapelana Konfederacji Polski Niepodległej, posła na Sejm 
RP, przedstawicieli opozycji - dnia 01.VII.2008 i w dni kolejne). 
Jest to przedmiotem interpelacji posłów i senatorów oraz 
postępowania (opieszałego) prokuratury.
2/ decyzję Prezesa Sądu Rejonowego o nie wpuszczeniu żony Beaty 
Słomka (sadowego tłumacza przysięgłego) do budynku Sądu i w 
konsekwencji uniemożliwienie najbliższej rodzinie udziału w mojej 
rozprawie. Rozprawie przed Sadem Katowice-Wschód w której przebieg 
Prezes innego sądu (Zachód) wielokrotnie ingerował. Zostałem tam 
prawomocnie oczyszczony z zarzutu sformułowanego przez b. 
funkcjonariusza MO i SB PRL. Informacje Prezesa o tym procesie 
zawarte w "Gazecie Wyborczej" były nieprawdziwe i dyskredytujące 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód.
3/ liczne przypadki poświadczenia nieprawdy w dokumentach przez 
Prezesa Sadu Rejonowego i Sędziego Sądu Okręgowego Krzysztofa 
Hejosza.
4/ decyzje Prezesa Sadu Rejonowego Katowice-Zachód o 
przydzieleniu do postępowań w mojej sprawie wybranych sędziów 
("nieprzypadkowych") poza zasadą kolejności.
5/ aresztowanie mnie przez Wydział Cywilny Sądu Rejonowego 
Katowice-Zachód w lipcu 2008 r. [sygn. I Nc 1537/04 i 1 Co 2067/05] 
bez przywołania jakiejkolwiek podstawy prawnej i na podstawie 
nieprawomocnego postanowienia, odnoszącego się na dodatek do osoby o 
innych danych personalnych. Sąd świadomie wprowadzał w błąd inne 
organy administracji państwowej. W aktach tej (i innych) spraw 
dokonano licznych jawnych przestępstw przeciwko dokumentom.
6/ postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Zachód z 23.9.2008 o 
odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przestępstwa z art. 231 par. 1 
kk - tj. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji (i 
zarazem SB PRL), poprzez bezprawne zabranie w dniu 13 lipca 2006 
kluczy Adama Słomki [sygn. III Kp 721/07]. Podczas aresztowania w 
2006, które Sad Okręgowy w Gliwicach uznał za "całkowicie 
bezzasadne" funkcjonariusze KWP (ci sami którzy kierowali z ramienia 
SB rewizjami i innymi szykanami wobec mnie w latach PRL) samowolnie 
zabrali 26 kluczy do biur KPN i prywatnego mieszkania A.Słomki . 
W obliczu miażdżącej ekspertyzy prawnej Biura Ekspertyz Kancelarii 
Sejmu asesor Sądu Rejonowego Katowice �Zachód stwierdził 
cyt.: "należało ustalić czy funkcjonariusz, który pobrał klucze z 
depozytu oraz ten, który je wydał, przekroczył swoje uprawnienia. 
Zdaniem sadu tak właśnie się stało, funkcjonariusze Policji nie 
mieli bowiem prawa dysponować kluczami Adama Słomki" by na koniec 
absurdalnie i jawnie niesuwerennie stwierdzić cyt.: "działanie w 
postaci pobrania kluczy z depozytu nie naruszyło ani interesu 
publicznego ani prywatnego".
7/ asesor Sądu Rejonowego Katowice - Zachód, Artur Kot dopuścił się 
prymitywnych przestępstw w wyniku, których pozbawiony zostałem 
prawa do obrony uzasadnionych moich praw oraz do rzetelnego 
rozpoznania sprawy przez Sąd Rzeczypospolitej Polskiej, [sygn. III 
Kp 106/08.] Co najciekawsze asesor A. Kot działał z dużą 
determinacją na oczach licznych świadków mając całkowite poczucie 
bezkarności. Opisałem szczegółowo te charakterystyczne praktyki Sądu 
Katowice-Zachód w załączonym wniosku dyscyplinarnym.
8/ Na przedostatnim posiedzeniu 13.XI.2008 w rozprawie na sali 
uczestniczyła grupa umundurowanych funkcjonariuszy policji 
(bynajmniej nie policji sadowej). Przybyli na polecenie Prezesa 
K.Hejosza na posiedzenie w sprawie przeciw ... policji - co można 
odbierać tylko jako niedopuszczalną presję.
   Postępowanie prezesa i asesorów Sądu Rejonowego Katowice Zachód 
stoi w rażącej sprzeczności z praktyką Sadu Rejonowego Katowice-
Wschód (uznającego represje funkcjonariuszy policji (SB) wobec A. 
Słomki za "całkowicie nielegalne" oraz Sadu Apelacyjnego w 
Katowicach (nie ma tam żadnych problemów w uczestniczeniu nawet 
dużych grup obywateli jako publiczności w rozprawach). 
   Nie przekreśla to oczywiście godnej postawy każdego 
praworządnego sędziego, szczególnie pracującego w tak 
niekorzystnych warunkach jakie utrzymują się w Sądzie Rejonowym 
Katowice-Zachód.
Nadmienić trzeba także iż w analogicznym postępowaniu Sąd Rejonowy 
Katowice-Zachód sam zwrócił się 14.I.2009 do Sądu Najwyższego o 
przekazanie sprawy o sygn.III Kp 1212/08 do rozpoznania innemu 
sądowi.
Podobnie Sąd Okręgowy w Katowicach wyłączył z takich powodów 
wszystkich sędziów i asesorów Sądu Rejonowego w Bytomiu w sprawie o 
sygn. II Kp 1525/08 [XXIII Ko 19/09] na podstawie art. 41 par. 1 kpk.

 Zważywszy na skalę szerokiej deprawacji jak i na wzgląd, na 
niegodziwości Prezesa Sądu który nie waha się jawnie łamać 
Konstytucję, Konwencje, deptać prawa człowieka, bronić niegodziwe 
interesy zbrodniarzy komunistycznych oraz rzucać w ten sposób 
wyzwanie instytucjom kontrolnym demokratycznego państwa prawa, 
Rzeczypospolitej Polskiej, opinii publicznej w Polsce i w Europie, 
Trybunałowi w Strasburgu wniosek jest szczególnie potrzebny.
Łamanie Konstytucji i Konwencji, nielegalne pozbawienie wolności, 
liczne przestępstwa i wykluczenie kontradyktoryjności postępowania 
to przykłady najbardziej jaskrawe. Są i liczne inne. O sprawach tych 
nadmieniam w ogólnym zarysie. Były przedmiotem licznych pism 
procesowych złożonych w sprawach; są obecnie przedmiotem koniecznego 
postępowania odwoławczego, a wkrótce tematem postępowań w Polsce i 
rozważań Trybunału w Strasburgu. 
Było to kolejne świadome działanie Zorganizowanej Grupy Przestępczej 
funkcjonariuszy i urzędników tzw. "wymiaru niesprawiedliwości" i ich 
zwierzchników wobec mnie i innych członków legalnej, jawnej i 
pokojowej (działającej bez użycia przemocy) opozycji prowadzone 
nieprzerwanie od 27 lat przez tę Najgroźniejszą Zorganizowaną Grupę 
Przestępczą w "wymiarze sprawiedliwości".
  
  Dzięki praworządnej postawie Prezesa Sadu Apelacyjnego i mediów 
(tygodnik "Newsweek", Radio Katowice, TVP3 itp.) bezprawne praktyki 
jawnego "prywatyzowania sądu Rejonowego w Katowicach" tj. nie 
wpuszczania obywateli do budynku Sadu Rejonowego zostały zaniechane.

  Obecnie pojawiły się jednak w Sądzie Okręgowym. Wszystko 
wskazuje na to iż wszystkie te działania są ze sobą ściśle 
skoordynowane przez tę samą NZGP.
Zastrzeżenia co do bezstronności - względnie, po prostu dowody 
jawnej stronniczości - Sądu Rejonowego Katowice-Zachód już teraz są 
na tyle poważne, by do końca postępowania pominąć właściwość 
miejscową. 
Wniosek o wyłączenie z niniejszej sprawy wszystkich sędziów i 
asesorów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód składam w imię godności 
wszystkich Polaków, w interesie Rzeczypospolitej Polskiej, Jej 
prawości, celów, zasad, wartości nadrzędnych; oraz w istotnym 
interesie wymiaru sprawiedliwości i zgodnie z interesem społecznym 
Wniosek jest bezpośrednią konsekwencją walki KPN o niepodległość 
Państwa Polskiego oraz konsekwencją braku oczyszczenia wymiaru 
sprawiedliwości z dyspozycyjnych funkcjonariuszy, jest więc 
motywowany koniecznością przywrócenia jej demokratycznego i 
legalnego charakteru

Z poważaniem
/-/ Adam Słomka


Otrzymują.: 
adwokat ; mec. Janusz Margasiński
Rząd i Sejm RP, 
Rzecznik Praw Obywatelskich.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.