Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Czumy dotyczącej stwierdzenia nieprawidłowości oraz błędnej praktyki dotyczącej wpisu w KRS

Dnia 21 sierpnia 2009 roku

Violetta Aldona Malcher

Pan Minister Jacek Czaja

Pan Prokurator Edward Zalewski

Ministerstwo Sprawiedliwości RP

MAC – 037/09

W N I O S E K

o przekazanie Ministrowi Andrzejowi Czumie pilnej informacji, dotyczącej stwierdzenia nieprawidłowości oraz błędnej praktyki, dotyczącej wpisu w Rejestrze przedsiębiorców KRS 25405, która to nieprawidłowość zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa winna być niezwłocznie usunięta.

W nawiązaniu do zleconej Panom przez Pana Ministra Andrzeja Czumę kontroli, a także na podstawie art. 304 par 2 k.p.k., mówiącego o obowiązku denuncjacji o przestępstwie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, co stanowi podstawę odpowiedzialności za nadużycie władzy publicznej stypizowane w art. 231 k.k. (przeciwko i na szkodę Sądu Rejestrowego) oraz na podstawie pokontrolnego pisma Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 3 lipca 2009 roku o sygnaturze akt Wiz-04-296/09/G, stwierdzającego błędną praktykę, wynikającą z akt rejestrowych KRS 25405, dotyczących Spółki z o. o. „Centrum Mody-Warszawa”, jak i na podstawie zapowiedzi w piśmie z 10 lipca 2009 roku Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie usunięcia na podstawie art. 12 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stwierdzonych nieprawidłowości, składam wniosek o przekazanie Ministrowi Sprawiedliwości Panu Andrzejowi Czumie pilnej informacji, dotyczącej stwierdzenia nieprawidłowości oraz błędnej praktyki, dotyczącej wpisu w Rejestrze przedsiębiorców KRS 25405, Spółki z o.o. „Centrum Mody – Warszawa” oraz przekazanie Panu Ministrowi informacji, iż w związku z przeprowadzaną kontrolą Sąd Rejestrowy powziął informacje o błędnym wpisie znajdującym się w zasobach KRS. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, Sąd Rejestrowy winien niezwłocznie wszcząć postępowanie wyjaśniające i z urzędu wykreślić dane niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy prawa i doprowadzić zapisy w Rejestrze przedsiębiorców do stanu zgodnego z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem, jednakże czynność ta jest bezprawnie blokowana przez wysokich rangą funkcjonariuszy publicznych.

Uzasadnienie:

W dniu 19 sierpnia 2009 roku w sekretariacie Sądu Rejestrowego KRS uzyskałam informację, iż Sąd Rejestrowy pomimo powzięcia informacji o danych niedopuszczalnych ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie zamierza ich usuwać, a moje wnioski o doprowadzenie zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w sprawie 25405 do stanu zgodnego z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem nie są traktowane przez Sąd jako wnioski, ale jako pisma i Sąd nie zamierza ich rozpatrywać. W związku z tą informacją. zapytałam wówczas, co się dzieje z wnioskiem (opartym na art. 63 Konstytucji RP w powiązaniu z art. 221 k.p.a.) Pana Waldemara Witkowskiego z dnia 14 lipca 2009 roku, zawierającego informację przeznaczoną dla Sądu o danych niedopuszczalnych ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Pani kierownik sekretariatu odpowiedziała, że Sąd również nie potraktował tego wniosku, jako wniosek, ale jako pismo. Spytałam, dlaczego nie ma odpowiedzi na to „pismo”. Wówczas Pani w sekretariacie pokazała mi pieczątkę biura podawczego z dnia 12 sierpnia 2009 roku i stwierdziła, że tak późne dostarczenie priorytetowej przesyłki pocztowej jest winą poczty. Twierdzę, iż nie jest to wina poczty, lecz wynik celowego ukrywania dokumentów przez urzędników sądowych, co podlega pod restrykcje art. 231 k.k.

Fundamentem państwa prawa jest jego poszanowanie i egzekwowanie. Jest to sprawa bezdyskusyjna. Prawo ma być szanowane przez obywatela, ale również – może nawet przede wszystkim – przez samo państwo, które poprzez swe władze prawo to ustanowiło. Należy pamiętać, iż sędzia podlega ustawom oraz Konstytucji i dlatego też stojące w sprzeczności bezprawne stanowisko wysokich rangą funkcjonariuszy publicznych blokujących przestępczy wpis jest przestępstwem przeciwko Wymiarowi Sprawiedliwości.

Przestępstwa te dokonywane są umyślnie w celu pozbawienia mnie jako pokrzywdzonej należnych mi praw. Poprzez blokowanie usunięcia bezprawnego wpisu wysocy rangą funkcjonariusze publiczni pomagają fałszywemu organowi spółki w całkowitym rozporządzeniu moim mieniem oraz pomagają w osiągnięciu nieuprawnionych korzyści majątkowych przez fałszywy organ spółki czyli praw przysługujących mi jako wspólnikowi w tym prawa do wysokiej dywidendy.

Swoje bezprawne stojące w sprzeczności z ustawami i Konstytucją oraz pismami pokontrolnymi Prezesa Sądu Apelacyjnego o sygn. Wiz-04/296/09/G stanowisko, uzasadniają np. takimi niedorzecznymi treściami:

1. można dokonywać wpisów do Rejestru zmian w zarządzie polskich spółek na podstawie tylko i wyłącznie tłumaczeń obcojęzycznych dokumentów ze względu na to, iż „tłumaczenie przysięgłe dokumentów dokonane w oparciu o oryginał ma walor dokumentu oryginalnego” (Pani Kaja Angerman Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy),

2. można dokonywać wpisów do Rejestru zmian w zarządzie polskich spółek na podstawie tylko i wyłącznie tłumaczeń obcojęzycznych dokumentów ze względu na to, iż „tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego .. dokumentów dokonane w oparciu o ich oryginały ma charakter dokumentu oryginalnego” (Pani Dorota Kozarzewska Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie),

3. można dokonywać wpisów do Rejestru zmian w zarządzie polskich spółek na podstawie tylko i wyłącznie tłumaczeń obcojęzycznych dokumentów ze względu na to, iż „tłumacz stwierdził zgodność .. tłumaczeń z treścią oryginałów sporządzonych w języku obcym” (Pani Beata Waś Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie).

4. brak jest podstaw do wykreślenia (Pani Danuta Brejtkopf Przewodnicząca XIV Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego ).

Gwarancją bezkarności wyżej wymienionych funkcjonariuszy publicznych jest postawa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Należy podkreślić, iż wyżej wymienieni funkcjonariusze publiczni oraz niektórzy prokuratorzy to naczynia połączone:

· bezprawna postawa sędziów dotyczących przestępczego wpisu chroni prokuratorów z Pruszkowa przed skandalem spowodowanym ośmioletnią bezczynnością, której skutkiem było funkcjonowanie fałszywego organu spółki, który to w majestacie ochrony prokuratorskiej nie tylko zagrabiał moje mienie o wysokiej wartości, ale jednocześnie reprezentował organ spółki przed organami publicznymi przez 8 lat.

· w zamian za ochronę prokuratorów, wyżej wymienieni sądowi funkcjonariusze publiczni mogą liczyć na ochronę swojego bezprawia przez Prokuraturę.

Dowód:

Moje zawiadomienia o przestępstwie, kierowane do Prokuratora Okręgowego Andrzeja Janeckiego, przesyłane są do prokuratur lokalnych, a tam będący w przestępczej zmowie prokuratorzy odmawiają wszczęcia śledztwa nawet mnie jako poszkodowaną ani razu nie przesłuchując (co jest oczywistym bezprawiem), uzasadniając je jeszcze większymi bredniami. Wśród nich są :

1. Prokurator Rejonowy Warszawa Wola,

2. Asesor Prokuratury Warszawa Wola Elżbieta Karwowska,

3. Asesor Prokuratury Warszawa Wola Izabela Dołgań – Szymańska,

4. Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli SSR Beata Machowska - Nowak,

5. Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli SSR Zbigniew Dzięgielewski.

Jako uzasadnienie swojej odmowy wszczęcia śledztwa wyżej wymienieni podają argumenty, nie tylko stojące w sprzeczności z ustawami i Konstytucją oraz pokontrolnymi pismami Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale również żenujące i ośmieszające Wymiar Sprawiedliwości. Kserokopie tych pism zostały w Ministerstwie wcześniej przedstawione, jako dowód w moich licznych zawiadomieniach o przestępstwie.

W związku z powyższym, proszę nie czekać, aż zostanie oficjalnie zakończona kontrola zlecona przez Pana Ministra Andrzeja Czumę (która faktycznie dawno się już zakończyła), ale zgodnie z prawem niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia z zasobów Sądu rejestrowego KRS 25405 danych niedopuszczalnych ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Obecne funkcjonowanie fałszywego organu ww. spółki, popełniającego każdego dnia przestępstwo, nie może być tłumaczone przewlekłością kontroli, o czym stanowią obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.

Ze względu na powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

1. Pokontrolne pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 3 lipca 2009 roku.

2. Pokontrolne pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego z 10 lipca 2009 roku.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anil
23-12-2014 / 11:34
Minionego roku byłem na wycieczce w Rumunii. Gdy wyienmiali" rel="nofollow">qndvoqvni.com">wyienmialiśmy pieniądze w banku, w miejscowości Alba Julia, bez problemu pracownik ochrony wskazał nam toaletę, z ktf3rej mogliśmy skorzystać na terenie banku!!! skorzystało kilka osf3b. Rumunia jest bardziej cywilizowana. Może polskie banki wezmą przykład
~MaSum
20-12-2014 / 15:36
"Trochi sie dziwie ze arukuat donosisz o 6-dziesiecioleciu "prawa do malzenstwa" a ani mrumruo moscie powietrznym."To czytaj dokładnie, dlaczego. Ja się 60 lat temu o niczym się nie martwiłam;)
~Open
19-12-2014 / 18:26
Tak se mysle ze w okolicach roku 1948 to akuaitnre wzbudzalo Niemcow zainteresowania "prawo do malzenstwa" w US. Moglo ewentualnie zdziwic Niemcow ta"ekstrawagancja" ze tak powiem "oczyszczonych" rasowo..tzn w 1948 to juz pewnie urodzily sie te dzieciz gwaltow....to juz "czyscioszki| rasowe nie byli ....Mieli Niemce tez innych problemiow kope.Trochi sie dziwie ze aukurat donosisz o 6-dziesiecioleciu "prawa do malzenstwa" a ani mrumruo moscie powietrznym.Ciekawe czy ponad szesdziesiat lat temu komukolwiekprzyszlo do glowy ze homo beda chcieli tyz sie pobierac? .....Albo czy ci ktorzy wymyslil prawa czlowieka tzw mogli przypuszczac ze z tych praw beda korzystac przestepcy a nie ich ofiary" W Polsce powolywuja sie chetnie np sb-cy, agenci i inna swolocz.