Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PoDUPAdły syndyk Dariusz Pawiński w Lublinie już 5 rok okrada spółkę i wierzycieli.

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Lublinie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych sędzia-komisarz Beata Figaszewska (Sygn aktXVniGup38/05)

w 2007r upadłego P.W. Walmar Sp. z o.o. informuje :
W nawiązaniu do zarządzenia sędziego-komisarza z dnia 17.12.2007 r niniejszym
informuję, że cały majątek masy upadłości P. W. Walmar Sp. z o.o. został zlikwidowany, I na dzień dzisiejszy w mojej dyspozycji nie pozostają żadne składniki majątkowe masy Upadłości, ujęte w spisie inwentarza z dnia 07.11.2005 r.

Odpowiedzialność za tą informację bierze: SYNDYK Dariusz Pawiński

ale dnia 04 listopada 2008r.

Sąd Rejonowy- Sąd Gospodarczy w Lublinie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych 20-607 Lublin ul. Wallenroda 4d
już z nową sygnaturą Sygn. akt XVIII Gup 38/05 syndyk kolejny raz kończy to co już raz podobno zakończył:

Sekretariat Sądu Rejonowego w Lublinie XVIII Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych i naprawczych zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału przesyła odpis wniosku syndyka w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania zakreślając jednocześnie 7 dniowy termin do ustosunkowania się do doręczonego wniosku syndyka, pod rygorem możliwości uznania faktów wskazanych przez wnioskodawcę za przyznane - art. 230 k.p.c. w związku z art. 229 Prawa upadłościowego i naprawczego.

W odpowiedzi na to pismo - Wnioskodawca: Syndyk masy upadłości P.W. Walmar Sp. z o.o. Lublin Sygn. akt XVIII Gup 38/05

Wniosek o stwierdzenie zakończenia postępowania upadłościowego

Na podstawie art. 368 ust. l PrUpadNapr, wnoszę o stwierdzenie zakończenia postępowania upadłościowego P.W. Walmar Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Uzasadnienie

Wniosek o stwierdzenie zakończenia postępowania upadłościowego P.W. Walmar Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, uzasadniony jest treścią art. 368 ust. l PrUpadNapr, zgodnie z którym w sprawach, w których postępowanie upadłościowe obejmowało likwidację majątku, sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdzi zakończenie postępowania upadłościowego.

Majątek P.W. Walmar Sp. z o.o. został w całości zlikwidowany, zaś 30.09.2008 r. wykonano ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie XVIII Wydziału Gospodarczego z dnia 24.09.2008 r.

WNOSI TEŻ ZASTRZEŻENIA DO PLANU PODZIAŁU SYNDYKA

Lublin 12.11.2008 Sąd Rejonowy Sad Gospodarczy w Lublinie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych Sygn. akt XVIII Gup 38/05

Wniosek o odrzucenie wniosku syndyka masy upadłości Dariusza Pawińskiego z dnia 15.10.2008 w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego P.W. Walmar Sp. z o.o. w Lublinie ul. Prosta 32, 20-135 Lublin.

Uzasadnienie

Postępowanie upadłościowe przeprowadzono niezgodnie i z naruszeniem artykułów PUiN w następujących art. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.:

1. Art. 206.2 odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości bez zezwolenia R.ady Wierzycieli

2. Art. 306.307.1 prowadzenie postępowania upadłościowego w oparciu o sfałszowany
spis inwentarza masy upadłości.

3. Art. 168.1 prowadzenie postępowania upadłościowego na sprawozdawczości
kwartalnej syndyka zawierającą nierzetelne dane wraz z poświadczeniem nieprawdy.

4. Art. 368.1 pozostawienie majątku masy upadłości na dawnej bazie firmy w Siedliskach.

5. Art. 152.1 brak nadzoru Sędzi komisarz nad tokiem postępowania procesu upadłości
czego efektem jest ponad 3 letni czas postępowania oraz wielotysięczne uszczuplenie
majątku wynikające z działalności syndyka Dariusza Pawińskiego.

Ad. pkt. l

Upadły nie otrzymał od sekretariatu Sądu stosownego Zarządzenia lub informacji od Sędzi komisarz o odstąpieniu od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości.

Rada Wierzycieli została powołana już po wyprzedaży około 80 % majątku ruchomego masy upadłości do wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Sędzia komisarz nie zwołała wstępnego zgromadzenia wierzycieli, które władne było powołać Radę Wierzycieli.

Sędzia komisarz dopiero na pisemną interwencję upadłego włączyła do Rady Wierzycieli firmę Elen mającą największą wierzytelność w upadłej firmie.

Ad. pkt. 2

Sfałszowanie spisu inwentarza było przedmiotem wniosku upadłego na odwołanie syndyka Dariusza Pawińskiego. Wniosek ten został odrzucony przez Sędzię komisarz.


Fałszerstwo spisu inwentarza „III wierzytelności":

1. Dokonanie sfałszowania spisu inwentarza w celu rozdysponowania kwoty 29.319,65zł bez jej zaewidencjonowania w przychodzie masy upadłości w sprawozdaniu finansowym za okres 30 września 2005r. do 31 grudnia 2005r.

Z kwoty 36.096,02zł za fakturę Nr 43/2005 za budowę Płouszowice syndyk umieścił kwotę 6.776,46 zł. na stronie l „Arkusz spisu z natury III wierzytelności"' (karta Nr 50 i 51) oraz kartoteka 130 - bieżący rachunek bankowy (karta 151 i 152) w aktach sprawy XVIII Gup 38/05.

2. Sfałszowame spisu inwentarza na str. 2 „Arkusz spisu z natury III wierzytelności" (karta Nr 51 w aktach sprawy Gup 38/05) poprzez nieumieszczenie wierzytelności od ZE Lubzel S.A. z tytułu umowy nr 389/IP/ZE5/9/2005 z dnia 05.10.2005r. - opracowanie dokumentacji projektowej w miejscowości Łosice. Na podstawie tej umowy wystawiono fakturę nr 53/05 na kwotę 30.007.12zł. Kwota ta nie została zaewidencjonowana w przychodzie masy upadłości przez ponad pół roku. Powyższą kwotę, dopiero po interwencji upadłego, włączono do przychodów masy upadłości w dniu 11 lipca 2006r. jako korektę za styczeń 2006r.

3. Dariusz Pawiński sfałszował również spis inwentarza majątku masy upadłości, dotyczący elementów hydrauliki siłowej.

Spis inwentarza - karty od 37 do 48 Gup 38/05 zawiera wykaz i wycenę elementów hydrauliki siłowej na kwotę 27.511zł, natomiast stan magazynu na dzień przejęcia tego majątku przez syndyka w dniu 30 września 2005r. tj. ogłoszenia upadłości, zawiera elementy hydrauliki na kwotę 34.245,74zł, co daje różnicę: 6.731,71zł. Pomimo pisemnych żądań, syndyk do tej pory nie może się wykazać protokółem przejęcia tego majątku, inwentaryzacją i spisem z natury.

Kwota łączna 66.058,48zł winna być wpłacona przez syndyka do majątku masy upadłości.

Na podstawie spreparowanych oraz w/w dokumentów, które rzekomo są w posiadaniu syndyka, została zainicjowana przez niego sprawa sadowa, zakończona prawomocnym wyrokiem Sadu Okręgowego, uchylającym powództwo i wykazującym brak tych dokumentów.

Spis inwentarza zawiera o 37 pozycji elementów hydrauliki siłowej mniej w stosunku do stanu magazynu na dzień 30 września 2005r.

Syndyk wyprzedawał poza spisem majątek upadłego nie dokonując wpłaty do kasy P.W. Walmar Sp. z o.o. w upadłości za wyceniona jednostkę sprzętowa jak również za złom gdyby te jednostki faktycznie zostały zezłomowane:
-
l szt. podnośnik widłowy, cena w/g spisu za l szt. - 4.000zł
-
2 szt. agregat prądotwórczy, cena w/g spisu za l szt.- 2.000zł - 4.000zł
Biegły potwierdza na podstawie zapisów księgowych stan na 30.09.2005r.:

-
podnośnik widłowy - 2 szt.
-
agregat prądotwórczy - 3 szt.
Biegły potwierdza również stan na dzień 30.09.2005r.:

- koparko- ładowarka 3 szt. w cenie w/g spisu po 3.500zł/szt. W spisie figuruje tylko 2 szt.
a 3 sztukę syndyk wykreślił ze spisu roboczego i sprzedał jako złom za 200zł.

- waga magazynowa oszacowana na 500zł w spisie roboczym, wykreślona przez syndyka, a
następnie wystawiona do sprzedaży poza spisem.

Syndyk nie miał zgody od Sędzi komisarz na odstępstwo od zapisów księgowych i złomowania środków trwałych nie zgodnie z prawem.

Kwota łączna 11.700zł winna być wpłacona przez syndyka do majątku masy upadłości.

Ad. pkt. 3.

Sprawozdania kwartalne składane przez syndyka zawierają dane niezgodne ze stanem rzeczywistym środków obrotowych jak i fakty, które są przekłamane i stanowią poświadczenie nieprawdy. Prawomocny wyrok Sadu Okręgowego w Lublinie potwierdza fabrykowanie dokumentacji sadowej przez syndyka która jest niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Ad. pkt.4.

Na bazie w Siedliskach pozostawiono majątek masy upadłości w kwocie około 5000zł. Biegły na stronie 4 opinii uzupełniającej stwierdza porzucenie majątku przez syndyka, który winien znaleźć się w spisie inwentarza.

W przypadku niespieniężenia pozostawionego majątku przez syndyka, kwotę 5000zł winien syndyk wpłacić do majątku masy upadłości,.

Ad. pkt. 5.

W aktach sprawy sygn. akt XVIII Gup 38/05 jest szeroka korespondencja dotycząca działalności syndyka t.j. rozgrabiania majątku masy upadłości, fałszowania dokumentacji sadowej i księgowej firmy, zarządzanie majątkiem mając na celu jego wyniszczenie, niezgodne z prawem złomowanie środków trwałych i obniżanie wartości elementów hydrauliki siłowej, celowe wrabianie upadłego i członków jego rodziny w sprawy karne, rozkradanie majątku osób trzecich, łamanie praw pracowniczych zakończone wyrokiem Sądu uznającym syndyka winnym.

Faktem szkodliwej działalności syndyka jest uszczuplenie masy upadłości na kwoty:

> sprzedaż nieruchomości ze stratą dla masy upadłości - 65.000zł.

> niezgodne z zapisem w księdze wieczystej przekwalifikowanie blaszanej wiaty na
budynek pociągnęło kary obciążając masę upadłości na ponad l6 000zł.

> bezpodstawne, bez zgody Rady Wierzycieli i Sędzi komisarz dokonanie przelewu Panu
Tomaszkowi na kwotę 9.600zł, nie będącego na liście wierzycieli z pominięciem
uprzednio wypłaconej (przed ogłoszeniem upadłości) zaliczki w/w w wysokości
2.000zł. Gdyby p. Tomaszek był umieszczony na liście wierzycieli, powinien otrzymać
maksymalnie kwotę 4.800zł pomniejszoną o zaliczkę 2.000zł, a nie l1 600Ozł.

Kwota 11.600zł winna zasilić majątek masy upadłości.

> bezprawne niezgodne z PUiN odstąpienie od zbycia wierzytelności spornej Lubzel
firmie Elen za kwotę 42.000zł.

Kwota 42.000zł winna zasilić majątek masy upadłości, zgodnie z opinią biegłego

sądowego.

- bezprawne jw. odstąpienie od ściągnięcia wierzytelności Lubzel w wysokości 178.000zł, pomimo prawomocnego wyroku Sadu Okręgowego w Warszawie, upoważniającego do prowadzenia w/w czynności.

Sędzia komisarz pomimo 3 krotnego wniosku upadłego na zmianę syndyka odrzuciła wnioski nie udzielając nawet upomnienia syndykowi, który prawomocnym wyrokiem Sadu został winny łamania praw pracowniczych i poświadczenia nieprawdy.

Przykładem braku nadzoru Sędzi komisarz nad działalnością syndyka jest rozgrabianie hydrauliki siłowej, wyprzedanej bez dokumentacji księgowej, dokumentów t j. np. protokół przyjęcia majątku przez syndyka.

Prawidłowa dokumentacja winna być sporządzona wg niżej podanego schematu.

Syndyk nie posiadał tej dokumentacji, co zostało wytknięte w prawomocnym wyroku sadowym. Syndyk poświadczył nieprawdę w Sądzie powołując się na posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

Dzień 30.09.2005 - przejęcie majątku upadłego

-
stan magazynu elementów hydrauliki na dzień 30.09.2005
-
spis z natury na 30.09.2005
-
protokół inwentaryzacji stanowiący podstawę sporządzenia protokolarnego przekazania
majątku do włączenia w spis masy upadłości
-
podstawę prawną odpowiedzialności materialnej wynikającej z tytułu obrotu majątkiem
upadłego sprzedawanego przez pracowników Walmar Hydro

Dzień 31.12.2005 - sprawozdanie finansowe na 31.12.2005
-
stan magazynu hydrauliki na 31.12.2005
-
zestawienie faktur sprzedaży za okres 30.09.2005-31.12.2005
-
spis z natury elementów hydrauliki przeznaczonych do dalszej sprzedaży przez syndyka od 01.01.2006

Datę zakończenia inwentaryzacji z 28.02.2006 należy przesunąć na 15.03.2006 zgodnie z oświadczeniem syndyka, przyjmujemy umownie z uwagi na nie datowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji.
-
stan ujęty w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2006
-
stan magazynowy hydrauliki przeznaczonej do dalszego obrotu, który bezwzględnie należy
zbilansować z fakturami sprzedaży

Dzień 31.12.2006 - sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2006
-
stan magazynu hydrauliki na dzień bilansu 2006 r.
-
w celu ustalenia sprzedaży poza ewidencją niezbędnym jest porównanie stanu na 31.12.2006
i zbilansowanie z fakturami sprzedaż}'.

Biegły sądowy na str. 5 opinii uzupełniającej do sprawy 1Ds 1309/06 jednoznacznie stwierdza, że procedura ustalenia składników masy opisana wyżej przez W. Szyszko jest prawidłowa.

Brak nadzoru Sędzi komisarz nad prawidłowym postępowaniem procesu upadłościowego polega również na:

• zatwierdzeniu w sprawozdaniu finansowym za 2006 rok nietypowego tworzenia kosztów upadłości polegającego na wykazaniu „straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych na kwotę 84.996,95zł." Żaden księgowy nie może zrozumieć jaka to może być strata w czasie upadłości i z czego to wynika.

• zatwierdzeniu kosztów działalności gospodarczej na kwotę 250.000zł, podczas gdy decyzja Sądu o prowadzeniu upadłości nie przewidywała prowadzenia przez syndyka działalności gospodarczej. Wnioski upadłego jak również Członka Rady Wierzycieli o rozliczenie i udokumentowanie tych kosztów są przemilczane i odrzucane.

W przypadku nierozliczenia przez syndyka, kwota 250.000zł winna być wpłacona przez syndyka do majątku masy upadłości.

Waldemar Szyszko Lublin

Po trzech miesiącach przypomina Waldemar się pismem z dnia 2009-02-09

Sąd Rejonowy
Sąd Gospodarczy w Lublinie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych
Sygn. akt XVIII Gup 38/05

Z uwagi na brak odpowiedzi na mój wniosek z dnia 12.11.2008r w sprawie odrzucenia wniosku syndyka Dariusza Pawińskiego, dotyczącego zakończenia postępowania upadłościowego P.W. Wałmar Sp. z o.o. w Lublinie, uprzejmie proszę o udzielenie informacji o stanowisku zajętym przez Sąd w powyższej sprawie

Teraz już szybko bo 13.lutego 2009r dostaje odpowiedz:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Walmar Sp. z o.o. w Lublinie

Sygn. akt XVIII GUp 38/05

Sekretariat Sądu Rejonowego w Lublinie XVIII Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych i naprawczych, zgodnie z zarządzeniem sędziego z dnia 12 lutego 2009 roku, informuje, że wniosek syndyka o stwierdzenie zakończenia postępowania jest na etapie rozpoznawania, w ramach, którego analizowane będzie również stanowisko upadłego. Warunkiem merytorycznego rozpoznania tego wniosku jest natomiast złożenie ostatecznego sprawozdania, do czego syndyk został zobowiązany zarządzeniem sędziego - komisarz z dnia 11 lutego 2009 roku. O treści orzeczenia Sądu, względnie o terminie rozprawy upadły zostanie poinformowany.

Wynika, że syndyk lubelski Dariusz Pawiński dalej "siedzi na kasie" spółki Walmar, i pobiera wynagrodzenie "za nic nie robienie"...
PYTAMY:

- ile jeszcze lat niekompetentny syndyk Dariusz Pawiński zamierza pasożytować na spółce i wierzycielach?
- kiedy poDUPAdły syndyk lubelski Dariusz Pawiński z poDUPAdłego
sądu lubelskiego zastanie rozliczony przez kompetentnego sędziego za okradzenie spółki P.W. Walmar i wierzycieli?

AP

Zobacz też:
Lublin - syndyk Dariusz Pawiński dalej okrada firmę? - sprzeciw upadłego - z cyklu patologie polskiego wymiaru (nie)sprawiedliwości.

Bezczelne okradanie Eurofarmu - 800 tysięcy złotych wynagrodzenia syndyka Włodzimierza Bernackiego i prawdziwe intencje sędziego-komisarza Jarosława Iwanka, Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy oraz Sądu Okręgowego w Świdnicy. Cz. 2

EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.