Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA W SĄDZIE REJONOWYM W WAŁBRZYCHU I SYNDYKA WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO

PROKURATURA REJ. ZĄBKOWICE ŚL. - KOLEJNE ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA W. BERNACKIEGO dot. BHU EUROFARM

Oszustwa syndyka Włodzimierza Bernackiego oraz mataczenia sędziów i prokuratorów jakim było nieproceduralne ogłoszenie upadłości olbrzymiej firmy "EUROFARMU" opisywaliśmy wiele razy.
Polecamy teksty: EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza - czyli wielomilionowy przekręt syndyka przy sprzedaży Osiedla Przylesie EUROFARMU , czy BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU! , oraz AFERA UPADKU EUROFARMU

Aktualnie na prośbę poszkodowanych publikujemy kolejny dokument informujący o przestępstwie popełnionym przez (jeszcze działającego) syndyka Włodzimierza Bernackiego.
Wnosimy też za poszkodowanym o zainteresowanie się tą sprawą chwilowego ministra Z. Ćwiąkalskiego.

Stolec, dnia 30 stycznia 2008 r.

Zawiadamiająca: Jolanta Duchiewicz

Do:

Prokuratury Rejonowej
W Ząbkowicach Śląskich
Ul. Niepodległości 2
57 – 200 Ząbkowice Śląskie

ZAWIADOMIENIE

o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu.

Działając w imieniu własnym na podstawie art. 304 § 2 kpk zawiadamiam, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Włodzimierza Bernackiego – syndyka masy upadłości Biura Handlowo – Usługowego „Euro – Farm” Witold Duchiewicz w upadłości polegającego na przywłaszczeniu rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych znacznej wartości stanowiących własność Jolanty Duchiewicz, tj. przestępstwa z art. 284 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk.

Uzasadnienie

Ja i mój mąż – Witold Duchiewicz umową zawartą w dniu 10 lipca 1996r. w formie aktu notarialnego zał. Nr 1 wyłączyliśmy łączącą nas z mocy prawa wspólność ustawową małżeńską. W związku z powyższym, składniki majątku, które do dnia 10 lipca 1996r. należały do wspólności majątkowej małżonków, po tej dacie objęte zostały współwłasnością w częściach równych po ½ części. W dniu 17 lipca 1996 r. zawarłam z mężem Witoldem Duchiewiczem umowę zał. Nr 2, o wspólnym prowadzeniu Gospodarstwa Rolnego na bazie rodzinnego gospodarstwa rolnego posiadanego przez strony.

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2004r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ogłosił upadłość mojego męża – Witolda Duchiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą przedsiębiorstwa Biura Handlowo – Usługowego „Euro – Farm” z/s w Stolcu (sygn. akt VI GU 37/04).
zał. Nr 3 odpis postanowienia Sądu Rejonowego Wałbrzychu.

Do masy upadłości syndyk włączył cały majątek upadłego oraz bezprawnie moją część stanowiąca ½ całości majątku.

Skład tego majątku ustalił syndyk poprzez spis inwentarza. Do powyższego spisu weszły ruchomości i prawa majątkowe stanowiące przedmioty współwłasności Witolda Duchiewicz i Jolanty Duchiewicz po ½ części oraz całowicie bezprawnie Gospodarstwo Rolne Jolanty i Witolda Duchiewicz, wobec którego zgodnie z Prawem Upadłościowym i Naprawczym Art. 6 p.5 nie można ogłosić upadłości Gospodarstwo Rolne posiada całkowitą odrębność podmiotową o czym świadczy osobny NIP zał. Nr 4, oraz REGON zał. Nr 5,

Syndyk masy upadłości – Włodzimierz Bernacki wystąpił m. in. z powództwem o zapłatę kwoty 200 000zł przeciwko Jolancie Duchiewicz. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 29 maja 2007r., podtrzymując wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 21 lutego 2007r. przesądził o istnieniu między małżonkami współwłasności w częściach równych, wskazując jednocześnie, iż do masy upadłości w żadnej mierze nie może wejść cały majątek małżonków Duchiewicz (sygn. akt I Aca 401/07). zał. nr 6 wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu strona 8 uzasadnienia.

Pomimo, iż syndyk masy upadłości zna treść wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w dalszym ciągu dokonuje przywłaszczania ruchomości i praw majątkowych stanowiących moją własność, a także bezprawnie nim rozporządza dokonując sprzedaży składników tegoż majątku. Na marginesie jedynie należy wskazać, iż syndyk nie informuje mnie o dokonywanej sprzedaży składników w jego błędnym mniemaniu należących do masy upadłości ani też w żadnej mierze się z nich nie rozlicza.

Wskazać należy, iż przestępstwo z art. 284 § 1 k.k. jest przestępstwem powszechnym. Jego strona podmiotowa polega na umyślności wyłącznie w formie zamiaru bezpośredniego, ponieważ charakteryzuje je szczególne ukierunkowanie (dolus coloratus) - zamiar postępowania z rzeczą jak właściciel. Innymi słowy, zachowaniu sprawcy musi towarzyszyć tzw. animus rem sibi habendi, zamiar zatrzymania mienia bez żadnego tytułu prawnego (zob. wyrok SN z dnia 6 stycznia 1978 r., V KR 197/77, OSNGP 1978, nr 6, poz. 64, por. także postanowienie SA w Krakowie z 28 lutego 2002 r., II AKz 49/2002, KZS 2002, nr 2, poz. 36) i powiększenia swego majątku kosztem majątku osoby pokrzywdzonej (wyrok SN z 11 marca 2003 r., V KK 212/02, KZS 2003, nr 7-8, poz. 29). Przedmiotem czynu może być zarówno cudza rzecz ruchoma (zob. uwagę 3 do art. 278 k.k.), jak i prawo majątkowe. Do kategorii praw majątkowych zalicza się w szczególności: prawa rzeczowe, wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe, prawa własności intelektualnej (autorskie, wynalazcze), czy roszczenia pieniężne [zob. Z. Radwański, Prawo Cywilne. Cześć ogólna, s. 85]. Zachowanie sprawcy polega na „przywłaszczeniu” cudzej rzeczy lub prawa majątkowego, a więc rozporządzeniu nimi przez włączenie do majątku swego lub innej osoby i powiększenie w ten sposób swojego lub innej osoby stanu posiadania. Nie występuje tu element zaboru, jako że jego przedmiot znajduje się w posiadaniu sprawcy (np. sprawca otrzymał go omyłkowo).

Jest to przestępstwo materialne, którego można się dopuścić zarówno przez działanie, jak i przez zaniechanie (np. odmowa zwrotu rzeczy właścicielowi).

W niniejszych okolicznościach faktycznych wskazać należy, iż doszło do popełnienia przestępstwa przez syndyka masy upadłości – Włodzimierza Bernackiego. Oczywistym jest, iż ma on świadomość, że część błędnie ustalonej przez niego masy upadłości stanowi moją własność. Podobnie bezspornym jest fakt, iż jego działania ukierunkowane są na zwiększenie masy upadłości. W związku z powyższym doszło do wypełnienia przez niego zarówno znamion strony podmiotowej jak i przedmiotowej przestępstwa z art. 284 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. ( z uwagi na znaczną wartość mienia podlegającego przywłaszczeniu).

Syndyk pomimo ,że wie o toczącym się postępowaniu o podział majątku przed Sądem Rejonowym w Głogowie syg akt I Ns 1226/06 w oparciu o mój wniosek z 18.12.2006 r. zał. nr 7, bezprawnie sprzedaje majątek po zaniżonych cenach obciążony prawem mojej własności w 50%.

Z tego powodu w dniu 25.01.2008 r. złożyłam do Sądu w Głogowie wniosek o zabezpiecznie majątku zał. Nr 8, do którego dołączyłam korzystne dla mnie Postanowienie Sądu Okregowego w Świdnicy z 12.11.2007 r. syg akt IC 2593/07 zał. Nr 9, oraz Postanowienie Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. Z 21.12.2007 r. syg. Akt I Ns 500/07 zał. Nr 10, a w ich uzasadnieniach, Sądy jednoznacznie potwierdzają moje prawo do ½ całości mąjątu wciągnietego bezprawnie do Masy Upadłości BHU EuroFarm przez Włodzimierza Bernackiego pełniącego funkcję Syndyka.

Ponieważ pomimo wielu moich i męża wniosków zał. Nr 11 do władz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zakazanie zbywania majątku BHU EuroFarm syndykowi W. Bernackiemu do czasu prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Głogowie o podział majątku syndyk nadal organizuje przetargi.

Z tego właśnie względu ponownie skierowaliśmy z mężem wniosek do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w dniu 29.01.2008 r. zał. Nr 12 oraz prośbę o interwencję do Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy w dniu 30.01.2008 r. zał. Nr 13.

Wnoszę o ściganie i ukaranie Włodzimierza Bernackiego i współpracujących z nim osób wspólnie działających na moją szkodę począwszy od 24.06 2004 r w sposób ciągły do dzisiaj

Jolanta Duchiewicz

Ponieważ tą skargę nie powinni rozpatrywać koledzy syndyka Włodzimierza Bernackiego z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu - został złożony wniosek o ich obligatoryjne wyłączenie.

Witold Duchiewicz

SĄD REJONOWY w Wałbrzychu
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Słowackiego 11
58 – 300 WAŁBRZYCH

WNIOSKODAWCA; Syndyk BHU EUROFARM Włodzimierz Bernacki,

UCZESTNIK; Upadły Witold Duchiewicz właściciel firmy BHU EUROFARM z/s w Stolcu 1 A, 57-200 Ząbkowice Śl.

Dotyczy: sygn. akt VI Gzd 20/05

WNIOSEK UPADŁEGO O WYŁĄCZENIE ZBIOROWE WSZYSTKICH SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU Z ROZPATRYWANIA WNIOSKU

Z 07.02.2008 R. DOT. WYŁĄCZENIA WSZYSTKICH SĘDZIÓW ZE SPRAWY.

NA PODSTAWIE ART. 48 , 49, 50 KPC WNOSZĘ O WYŁĄCZENIE
ZBIOROWE WSZYSTKICH SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO
W WAŁBRZYCHU Z ROZPATRYWANIA MOJEGO WNIOSKU
O WYŁĄCZENIE SĘDZIÓW Z DNIA 07.02.2008 R.

SWÓJ WNIOSEK SKŁADAM NA PODSTAWIE USTALEŃ, ŻE POMIĘDZY WSZYSTKIMI SĘDZIAMI SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU, ZACHODZI STOSUNEK OSOBISTY TAKIEGO RODZAJU, ŻE MÓGŁBY WYWOŁAĆ WĄTPLIWOŚCI DO BEZSTRONNOŚCI KAŻDEGO SĘDZIEGO W OSĄDZENIU SPRAWY, KTÓRA DOTYCZY ICH OSOBIŚCIE, A ŻADEN SĘDZIA NIE POWINIEN OSĄDZAĆ WE WŁASNEJ SPRAWIE.

WNOSZĘ ABY DO ROZPOZNANIA MOJEGO WNIOSKU O WYŁĄCZENIE WSZYSTKICH SĘDZIÓW SADU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU WYZNACZYĆ ZEWNĘTRZNY SKŁAD SĘDZIOWSKI.

PROSZĘ WIĘC O WYZNACZENIE NA ROZPOZNANIE MOJEGO WNIOSKU PRZEZ SKŁAD SĘDZIOWSKI INNEGO SĄDU REJONOWEGO Z DOLNEGO ŚLĄSKA, PONIEWAŻ TYLKO ROZPOZNANIE TAKIEGO SKŁADU SĘDZIOWSKIEGO, KTÓRY NIE JEST DO MNIE UPRZEDZONY GWARANTUJE BEZSTRONNOŚĆ POSTĘPOWANIA, A TYM SAM ZAPEWNI MOJE PRAWA KONSTYTUCYJNE.

WITOLD DUCHIEWICZ

Do wiadomości:

  1. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI PAN ZBIGNIEW ĆWIĄKALSKI,
  2. PREZES SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU,
  3. PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY.

Pismo przesyła się faxem oraz listem poleconym

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Emilia Cenacewicz, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Abed
23-12-2014 / 11:36
fragment pochodzi od kogos o nicku ‚zielona hetbraa" rel="nofollow">yglnmgiftbv.com">hetbraa’ z forum Parkietu.Nie zgadzam sie, ze by wygrac na rynku trzeba byc przed peletonem. To droga do strat. Przed peletonem moge byc Ci, ktorzy peleton prowadza. Reszta powinna obserwowac gdzie peleton jedzie i wskakiwac na ‚plecy’ peletonu by zarobic swoja czesc.Gdyby Twoja idea z emisja 100 mln akcji byla sensowna to nie byloby bankructw, prawda? W koncu bankom zawsze powinno sie bardziej oplacac pozostawic firme przy zyciu? Rzeczywistosc jest inna. Jesli firma generuje straty na kazdym poziomie rachunku zyskow i strat to likwidacja jest najlepsza opcja.Naturalnie, nie mam pojecia jak zakonczy sie ta konkretna sytuacja. Nie mam najmniejszego zaufania do zarzadu. Jesli raport za II kwartal pokaze, ze firma jest daleko od sensownej drogi do rentownosci to los firmy bedzie przesadzony.
~Zeki
19-12-2014 / 18:37
ha, przypuszczam ze tym anominowym forumowiczem moge byc ja bo pisalem dokladnie to samo na forum bankier.pl/gielda.prawda jest taka ze prawdy nie zna nikt. historie sie pisze. tak, pisze!. to znaczy ze wybiera podzbiur faktow i dostosowujac tak by uzyskac wybrana teze.gielda to ustawiona gra, ale w dobie globalizacji, komodyzacji inzynierow, wysokich podatkow jedyny sposob na zarobienie duzych pieniedzy w krotkim czasie (lub stracenie).Prawda jest jak cebula, ma warstwy, wygrywa ten kto potrafi byl przed peletonem.Monnari byla wzmianka o inwestorze, ktory jak narazie milczy. Stary prezes juz sie nachapal (to juz jego drugi bankrut) i inwestor chce wsadzic swojego czlowieka. Normalna sprawa.Jedyny sposob by banki otrzymaly swoj dlug to utrzymac firme przy zyciu. Wyemitowac 100 mln akcji po 1zl i gotowe. Akcje Monnari byly warte nawet 30-40zl gdy rynek byl dobry.Czy wy wiecie ile pracy trzeba by zalozyc na wpol porzadna firme ktora nabierze ludzi na tyle by mozna bylo ja na gielde wpuscic w celu drukowania pieniedzy .Czy potwierdzam swoje poglady staram sie czytac wszystko, ale trzeba zajac stanowisko. Teoretyczne rozwazania sa jedynie mentalna masturb*cjapozdrawiam czytelnikow!