Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE LEWE OŚWIADCZENIA MAJˇTKOWE SĘDZIÓW

Lewe oświadczenia majątkowe sędziów - NIK wykryła oszustwa sędziów za to Krajowa Rada Sądownictwa to ukrywa. Czy sędziowie KRS i Sądu Najwyższego po prostu oszukują?

Przypominany, ponieważ w myśl art. 87 § 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. "Prawo o ustroju sądów powszechnych" - sędziowie składają roczne oświadczenia majątkowe właściwemu terytorialnie prezesowi sądu apelacyjnego w terminie do dnia 31 marca danego roku. 
Czy w świadczeniach za 2005r też będą się mylić? A z drugiej strony jak taki nieuczciwy, czy niedouczony sędzia może sprawować tak ważną funkcję urzędniczą?

Delegatura NIK w Białymstoku znalazła Prezesowi Sądu Apelacyjnego aż sześć nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Prezes nie chciał pokazać żadnego oświadczenia, ale sprawa wyszła dzięki urzędowi skarbowemu, który też ukrywał całą sprawę.
Na nie udostępnianie oświadczeń majątkowych sędziów kontrolerom NIK, zgodę - stosowną uchwała - wyraziła Krajowa Rada Sądownictwa. Czy inspirowanie prezesów sądów apelacyjnych przez KRS, do nie udzielania wglądu, było związane z obawą przed tym, co może wykryć kontrola?

Wystąpienie po kontrolne NIK z 19 wrzesień 2005 roku

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o NIK", Najwyższa Izby Kontroli Departament Administracji Publicznej skontrolowała wykonywanie przez właściwe organy obowiązku przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 9 sierpnia 2005 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuję Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od sformułowania ogólnej oceny kontrolowanej działalności. Uzasadniając powyższe NIK podkreśla, że pomimo dwukrotnego żądania Pan Prezes odmówił udostępnienia NIK oświadczeń majątkowych sędziów, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli rzetelności wykonywania przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Białymstoku obowiązku analizowania tych oświadczeń.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia wywiązywanie się z obowiązku terminowego przyjmowania oświadczeń majątkowych przez Pana Prezesa.

Wpływające do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oświadczenia (po dwa egzemplarze) były rejestrowane w Dzienniku korespondencji pism zastrzeżonych. Dokumenty rejestrowane były w porządku chronologicznym, z zaznaczeniem daty wpływu, jak też daty przesłania drugiego egzemplarza do właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Stwierdzono, że wszyscy zobowiązani sędziowie złożyli oświadczenia majątkowe za 2003 i 2004 r.

1. Ustalenia kontroli w zakresie terminowości składania oświadczeń Prezesowi Sądu Apelacyjnego wskazują, że oświadczenia za 2003 r. zostały złożone w terminie ustawowym, tj. do 31 marca 2004 r. Natomiast w odniesieniu do oświadczeń sędziów za 2004 r., ustalenia kontroli nie dały podstawy do oceny czy wszyscy sędziowie złożyli takie oświadczenia w obowiązującym terminie. Powodem było przyjęcie, na obszarze apelacji białostockiej, systemu polegającego na zbiorczym przekazywaniu (w pakietach) do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zarówno oświadczeń sędziów jak i innych osób zobowiązanych (asesorzy, komornicy, referendarze sądowi). Pakiety były przekazywane za pośrednictwem prezesów sądów, w których osoby te były zatrudnione i rejestrowane w Sądzie Apelacyjnym pod jedną pozycją. Z ustaleń kontroli wynika, że po terminie określonym w ustawie, z opóĽnieniem od 5 do 17 dni, wpłynęły do Sądu Apelacyjnego pakiety zawierające łącznie 150 oświadczeń (bez wyszczególniania, które oświadczenia dotyczą sędziów).

Zdaniem NIK, system gromadzenia i rejestrowania w Sądzie Apelacyjnym wpływających oświadczeń majątkowych powinien zapewniać Prezesowi Sądu Apelacyjnego, Kolegium tego Sądu oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli prawidłowości złożenia oświadczeń możliwość jednoznacznego i rzetelnego ustalenia czy poszczególne osoby wypełniły określony w ustawie obowiązek terminowego złożenia właściwemu organowi, tj. Prezesowi Sądu Apelacyjnego, oświadczenia majątkowego.

W myśl art. 87 § 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych sędziowie składają roczne oświadczenia majątkowe właściwemu terytorialnie prezesowi sądu apelacyjnego w terminie do dnia 31 marca danego roku.
W okresie objętym kontrolą 8 oświadczeń w związku z przejściem sędziów w stan spoczynku lub rezygnacją z pracy złożono z opóĽnieniem od 15 do 80 dni w stosunku do terminu ustawowego.

2. Analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych była przedmiotem posiedzeń Kolegium Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w 2004 i w 2005 r. Jak wynika z protokółów z tych posiedzeń, Kolegium Sądu Apelacyjnego pozytywnie zaopiniowało informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych sędziów, asesorów, referendarzy sądowych i komorników z terenu apelacji białostockiej. Pan Prezes wyjaśnił również, że w latach 2004 i 2005 na terenie apelacji białostockiej nie były prowadzone postępowania dyscyplinarne dotyczące składania oświadczeń majątkowych lub treści w nich zawartych.

Nie były również podejmowane żadne czynności określone w ustawie, gdyż nie było naruszeń art. 86 ust. 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto, wszystkie oświadczenia były należycie wypełnione pod względem formalnym. Wobec nieudostępnienia przez Pana Prezesa oświadczeń, NIK nie może dokonać oceny rzetelności analizy tych dokumentów przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez urzędy skarbowe wykazała szereg nieprawidłowości w tym zakresie.

Jak wynika z informacji przedstawionej Najwyższej Izbie Kontroli, urzędy skarbowe objęły analizą 128 z próby 143 oświadczeń za 2003 r. i 36 z próby 143 oświadczeń za 2004 r. wybranej przez NIK metodą statystyczną, co stanowiło odpowiednio 89,5% i 25,2% wybranej próby. Urzędy Skarbowe, w o odniesieniu do 6 z ww. oświadczeń, stwierdziły uchybienia polegające m.in. na: różnicach w wielkości (w 2003 i 2004) zaciąganych kredytów na ten sam zakup, nie wykazaniu w oświadczeniu za 2004 r. pełnego stanu majątkowego w porównaniu do 2003 r. oraz błędach formalnych.

W żadnym z powyższych przypadków nie poinformowano o nieprawidłowościach Prezesa Sądu Apelacyjnego, gdyż urzędy skarbowe zakładały, że fakt wystąpienia rozbieżności w oświadczeniach majątkowych powinien być znany Prezesowi Sądu Apelacyjnego skoro, zgodnie z art. 87 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, oświadczenia majątkowe sędziów są analizowane przez kolegium sądu apelacyjnego.

Przedstawiając powyższe uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o: Zapewnienie aby oświadczenia majątkowe składane były do Pana Prezesa z zachowaniem terminu ustawowego.

Zapewnienie rejestracji wpływających do Sądu Apelacyjnego oświadczeń majątkowych w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej oświadczenie oraz termin jego złożenia. Wyjaśnienie różnic w ocenie poprawności wypełniania oświadczeń w związku ze stwierdzeniem przez urzędy skarbowe uchybień w oświadczeniach składanych w latach 2003 i 2004.

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej, na podstawie art. 62 st. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie 14 dni od daty trzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania wag i wykonania wniosków bądĽ o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Od: www.raportnowaka.pl 

Problem polega na tym, że były to oświadczenia jedynie za dwa lata, a nadto urząd też nie odpowiedział NIK na wszystkie pytania.
...analizą 128 z próby 143 oświadczeń za 2003 r. i 36 z próby 143 oświadczeń za 2004...
Nie oceniono również rzetelności przeprowadzonej przez Kolegium Sądu analizy oświadczeń majątkowych.

Tym samym można założyć, że jeżeli sędziowie z KS, pomylili się co najmniej sześć razy (tyle pomyłek pozwoliła ustalić odpowiedz US), przy czym US nie odpowiedziało - nie wiedzieć czemu - w przedmiocie każdego wskazanego przez NIK oświadczenia majątkowego, to przypuszczać należy, że gdyby NIK mogła uzyskać wgląd w oświadczenia majątkowe i tym samym ocenić rzetelność przedłożonych oświadczeń, a gdyby to zrobić w stosunku do 5 lat (okres karalności z art 233 kk), zapewne wyszła by niezła draka.

Do ministra Zbigniew Ziobro! Zanim pan weĽmie się za drobnych złodziei, wprowadzi 24 godzinne sądy, powinien Pan "wystartować" do prezesów z tym problemem. Nie trudno, głodnych i chłodnych, drobnych opryszków (niekiedy bez środków do życia, a i na obronę) wsadzać do więzienia. Zrobić porządek w Wymiarze Sprawiedliwości jest znacznie trudniej. Sądy doraĽne przy sędziach, którzy sami składają fałszywe zeznania, to prawdziwy skandal.

To takie proste. Prezesa zawsze można sprawdzić wizytatorem. Ile razy na przestrzeni ostatnich lat było w tym zakresie wizytacji?
Panie pośle Ziobro, do załatwienia tego problemu nie jest konieczny Kaminski ze swoim CUA. Jeżeli Pan jest przy krótki, to CUA też pomacha sobie palcem w bucie.
Jak poseł Nowak głodował o skontrolowanie oświadczeń majątkowych sędziów, prokuratorów oraz celników to Pana nie było.

Podaje, również, że NIK przeprowadziła kontrole oświadczeń - jak wyżej - na polecenie Komisji ds. Kontroli Państwa. Posłem wnioskodawcą był Zbigniew NOWAK
W przedmiocie art 233 kk, tj. jest nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, oraz art. 231 kk, w związku z art 304 kpk, zarówno do sędziów z Kolegium jak i pracowników Urzędu Skarbowego zostało skierowane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Sędziowie zawsze mogą też powiedzieć- premierowi Marcinkiewiczowi wolno było się pomylić w oświadczeniu majątkowym, to od stanu sędziowskiego też trzeba się odczepić.
Teraz wiadomo, dlaczego Prokuratura patrzy na ten problem przez palce.
A może tak zastosować prewencje ogólną.

Zbigniew NOWAK
http://www.raportnowaka.com/
 

W czasopiśmie "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE"  dokumentuje się wiele oszustw popełnionych przez sędziów. Z uwagi na teren działania - Podkarpacie - najwięcej przekrętów sędziów udokumentowano  w sądach krośnieńskim i rzeszowskim. 
Redaktor Naczelny Zdzisław Raczkowski poleca Najwyższej Izbie Kontroli skontrolowanie oświadczeń majątkowych nieetycznych sędziów z tych sądów. Z informacji od czytelników (niestety nieudokumentowanych bo niby jak?) wie że niektórzy sędziowie mają po kilka mieszkań, domów i działek rekreacyjnych, których nie dorobiliby się bez oszustw w sądach. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ majątki często są przepisywane na żonę, dzieci itd. A kto chce się narazić zrakowaciałym organom (nie)sprawiedliwości? Logiczne, że w tych skorumpowanych układach taki odważny urzędnik zostaje skasowany, a jego dowody idą do kosza. Idioci mający władzę będą starali się zrobić na wariatów wszystkich ujawniających ich matactwa. Dowody mamy choćby w demaskującej działalności Zbigniewa Nowaka, czy Zdzisława Raczkowskiego.  


Artykuły interwencyjne:

INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - SKARGA DO PROKURATURY NA ZATRZYMANIE MIESZKAŃCA NOWEGO TOMYŚLA
LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO - INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - ZATRZYMANIE PREZESA GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU - ZBIGNIEWA ARCISZEWSKIEGO
Wniosek do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o wszczęcie postępowania w sprawie działalności wolnomularstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
List otwarty do Prezydenta III RP Lecha Wałęsy
KIM JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PROF. ANDRZEJ ZOLL? CZY INSTYTUCJA RZECZNIKA MA KORUPCYJNY CHARAKTER?
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~navigare1
24-07-2012 / 02:44
Możecie mnie lustrować do woli!!! Nigdy nie "brałem", nie wezmę i pewnie dlatego jestem dziadem !!! Przynajmniej każdemu z was, skurwysyny, złodzieje mogę spojrzeć w wasze złodziejskie, obłudne mordy !!!
~marek777
14-07-2012 / 22:05
Do Rafała – skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców okręgu Koszalin. Z uwagą przestudiowałem treści korespondencji wydawało by się INSTYTUCJI, które mają zagwarantować sprawny system resortu sprawiedliwości : Prawdę Materialną, Prawo i Zasady Prawa, rzetelne postępowania procesowe i INNE mające zapewnić równość stron, RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. NIC bardziej mylnego. Treści autoryzowane : Wanda Jóźwiak - Kwaśna z Sądu Najwyższego; mgr Dominik Laska z Ministerstwa Sprawiedliwości; Halina NIEMIEC z Prokuratury Generalnej, To bełkot porównywalny do treści jakie na kilogramy produkują w formie ostemplowanego procesowego obornika na zadupiu w powiatowym Koszalinie, który jest przesyłany OFIAROM NAZISTOWSKIEJ Przemocy prokuratorów i sędziów jako Postanowienia i INNE insynuacje urojeń własnych Űbermensche z IMMUNITETAMI. Z tych treści wynika pogarda dla OFIARY. NIC więcej. Jak byś tą objętość ścisnął w garści . NIC NIE zostanie po otwarciu dłoni. Te informacje SĄ PUSTE. Zainteresowałem się jaki jest tego powód. Z informacji uzyskanych od „wiewiórek” wynika ponad wszelką wątpliwość stan następujący. Ministra Krzysztof Kwiatkowski funkcjonując jako minister i prokurator generalny podpisał obiegowe pismo- zarządzenie – dyrektywę ogólnopolską wg której personel resortu sprawiedliwości ma NIE dopuszczać a wręcz udaremniać OFIAROM wszczynanie postępowań procesowych. Włącznie z użyciem biegłych psychiatrów – serwujących zespół paranoidalny i pochodne. Gdy przyrównać te informacje z dokumentem sporządzonym przez jeszcze NIE ministra a wówczas sekretarzynę stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski jako odpowiedź dla marszałka Krzysztofa PUTRA. Możliwa jest do przyjęcia wersja, że „gwardia pałacowa” z MS zredagowała te pisma w takiej formie by skompromitować asa K. Kwiatkowskiego. Zapoznałem się z tą odpowiedzią dla K. PUTRY. Odpowiem krótko. COŚ w tym jest. Pierwsza część treści przedmiotowego dokumentu jako Odpowiedź do mrsz.K.P. potwierdza tą wersję. Przyznaje stan, że w wyniku awanturnictwa procesowego Czesław ŚWIĄTEK z Sarbinowa został okradziony przez zorganizowaną grupę Niepospolitych przestępców - złodziei m. in. wójt urzędu gminy, prokurator, sędziowie, policjanci i INNI. „KTOŚ” kto znał zwyczaje Kwiatkowskiego, że TEN czyta tylko początek a później bezmyślnie podpisuje dokumenty, w końcowym fragmencie podjął się sporządzenia ORTOGONALNEJ treści, która była sprzeczna z częścią decyzyjną na korzyść OFIARY. Analiza tych treści wykazała, że są sprzeczne logicznie i NIE ma płynnego przejścia. Stanowią zlepek. Całość jest bzdurą. O ile podjąć się oceny wg korespondencji otrzymywanej z MS to wskazywałaby na trzy damy R. To REWA & RESIAK & Rydzak z MS; w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA robią wała z pryncypała. Kolejnym jest prof. Jarosław GOWIN. Panie Rafale – na ten bajzel jest jedyna rada. Sądy Obywatelskie lub ekipa uzbrojona w widły, gumaki, soda kaustyczna lub wapno chlorowane i wrzątek. Tylko tak da się opróżnić stajnię augiasza z gnoju. Szambo to NIE perfumeria tak ocenił o. Rydzyk patologiczny stan krytyczny.