Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-10-2011

Lublin - wskazówki dla poświadczającego nieprawdę prokuratora Piotra Wilczopolskiego - jak należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające poprzez przeanalizowanie dokumentów dostępnych w aktach śledztwa.

Nie jest problemem decyzyjnym dla prokuratora czy sędziego skazanie gówniarza, który w sklepie nieudolnie usiłował ukraść np. komórkę wartości 150zł. Cyrk sądowy zaczyna się gdy prokurator daje gówniarzowi "z górnej półki" np. 2 lata bezwzględnego więzienia kary, a np. sędzia "tylko" pół roku w zawieszeniu na dwa lata. I to ma być sprawiedliwie....Gorzej, jak "młody" idzie faktycznie "za kratki", ponieważ od bezmyślności prokuratorskiej nikt się nie odwołał... Za to aferzysta który przekręcił ludzi na miliony może śmiać się w pysk impotentnym organom władzy i ofiarom przestępstw, ponieważ jego oszustwa zwykle ulegają przedawnieniom...
Problemy w orzekaniu i odróżnieniu prawdy od fałszu - prawnicy jakby nie było to humaniści - mają wtedy gdy rozpoznanie ma dotyczyć m.in. rozliczeń księgowych pomiędzy firmami, wyceny usług czy nieruchomości, błędów lekarskich itp. - ogólnie kierunków dotyczących wiedzy ścisłej.

Istota wydanych orzeczeń prokuratorskich czy sądowych jest w tym, że często wydane wyroki nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością społeczną czy wiedzą naukową, a czasami są wręcz sprzeczne z podstawową wiedzą książkową - a problem - nie ma instytucji naprawy błędnych decyzji organów władzy.
Wielokrotnie wykorzystując stwierdzenie funkcjonariusza czy urzędnika sądowego typu: "sąd dokonał analizy" pytamy się, na czym ta analiza polegała?, w jaki sposób została wykonana? - i co...?, brak odpowiedzi dowodzi, że niekompetentne organy wciskają poszkodowanym dowolny "kit" nie ponosząc za fałszywe oświadczenia żadnej odpowiedzialności, za szkody i głupotę wypisywaną w orzeczeniach prokuratorsko-sądowych - słowem, nie ma jak wyegzekwować kary i naprawy wyrządzonych szkód przez funkcjonariuszy prokuratury i urzędników sądowych.
I NA TYM WŁAŚNIE POLEGA IMPOTENCJA ORGANÓW WŁADZY...

I przechodząc do faktów - doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Waldemar Szyszko                                                                                         Lublin 21.09.2011 r.

Prokuratura Apelacyjna w Lublinie
Andrzej Pogoda

W związku o otrzymanym pismem z Prokuratury Okręgowej w Lublinie z dnia 13.09.2011 r. o sygn. Akt I Dsn 70/08/LPd, III Dsn 85/10/LPd składam doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie Pana Piotra Wilczopolskiego jakim jest poświadczenie nieprawdy poprzez stwierdzenie, „iż pismo to pozostawiono bez dalszego biegu bowiem nie zawiera żadnych nowych okoliczności, które uzasadniałyby zmianę decyzji merytorycznych.” Pismo dotyczy wniosku o podjęcie na nowo prawomocnie zakończonych postępowań o sygn. 1 Ds. 1932/09/S oraz 1 Ds. 1309/06/S.

Uzasadnienie

W skardze z dnia 27.06.2011 r. złożonej na Prokuratora Piotra Wilczopolskiego na nierzetelne zbadanie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego fakt ukrycia przez kolejnych prokuratorów w śledztwach 1 Ds. 1309/06, 1 Ds. 1932/09/S czy 1 Ds. 2540/10/S zdaniem w/w nie wnosi nic nowego.

Można zatem przyjąć, iż fakt ukrywania dokumentów w śledztwach w Prokuraturze jest na porządku dziennym i nie uzasadniałby konieczności wszczęcia na nowo śledztw. Zarówno w pismach do Prokuratury Okręgowej stanowiących wniosek o wszczęcie na nowo postępowań, z uwagi na przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, jakim jest ukrycie dokumentów dowodowych obciążających syndyka Dariusza Pawińskiego, czy w skargach do Prokuratora Generalnego uzasadniono nierzetelne działanie Prokuratur w tym temacie.

Odniosę się zatem do udzielenia wskazówek Prokuratorowi Piotrowi Wilczopolskiemu jak należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające poprzez przeanalizowanie dokumentów dostępnych obecnie
w aktach śledztwa, do stwierdzenia nowych okoliczności i faktów uzasadniających wzruszenie decyzji merytorycznych w sprawie 1 Ds. 1309/06/S, 1 Ds. 1932/09/S czy też 1 Ds. 2540/10/S.

Okolicznością nową w stosunku do czasu wydania prawomocnych orzeczeń:
1 Ds. 1309/06/S z dnia 19 maja 2008 r.
1 Ds. 1932/09/S z dnia 30 kwietnia 2010 r.
1 Ds. 2540/10/S z dnia 29 grudnia 2010 r.

jest wejście w posiadanie w dniu 6 lipca 2010 r. dokumentów związanych z bilansem za rok 2006 świadczących o sfałszowaniu tegoż bilansu przez syndyka Dariusza Pawińskiego, w celu osiągnięcia korzyści materialnych w wysokości 110.101,67 zł.

Niedopuszczalnym, ponieważ jest niezgodne z prawem utrzymanie w mocy decyzji merytorycznych w w/w sprawach opartych na przestępstwie jakim jest sfałszowanie bilansu za rok 2006 przez syndyka na szkodę wierzycieli oraz ukrycie tego przestępstwa przez prokuratorów referentów prowadzących kolejne śledztwa.

Do ustalenia faktu przestępstwa Prokurator Prokuratury Okręgowej Pan Piotr Wilczopolski winien zapoznać się z dokumentem z akt sprawy np. 1932/09/S zanumerowanym jako 651, a następnie 514 zatytułowanym „sprzedaż usług działalności podstawowej” - konto 702 stanowiącym załącznik nr 4 do bilansu za rok 2006.

Po zapoznaniu się z tym dokumentem opiewającym na kwotę 137.078,35 zł. uzyskać odpowiedź od prokuratorów referentów Justynę Stachowicz (1 Ds. 1309/06/S), Anny Sochań (1 Ds. 1932/09/S), Magdaleny Szuper (1 Ds. 2540/10/S) dlaczego na załączniku nr 4 do bilansu roku 2006 nie znajdują się jako przychód roku 2005 faktury nr 42/05 za bud. Niedrzwica Kościelna, nr 43/05 za bud. Płouszowice, nr 45/05 za bud. Aldik na łączną kwotę 57.850,44 zł. która to kwota nie została wykazana w bilansie za rok 2005.

Prokurator Pan Piotr Wilczopolski winien skorzystać z wiedzy nawet szeregowego pracownika działu księgowości do przeanalizowania zał. nr 6 do opinii biegłego sądowego, który to jest bilansem za rok 2006, w celu uzyskania potwierdzenia czy łączna kwota 85.505,67 zł. nie zaksięgowana na koncie 702 i 760, a więc nie wykazana w bilansie jako przychód, może być zapisana w tymże bilansie jako „Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.”

Korzystając z wiedzy pracownika księgowości Prokurator Pan Piotr Wilczopolski winien porównać wpływy na konto 702 wykazane w zał. nr 4 do bilansu 2006 r. sporządzanego przez syndyka na dzień 30.03.2007 r. z tym samym zestawieniem ujętym w „I sprawozdaniu finansowym syndyka” złożonym do sądu i zatwierdzonym przez Sędzię komisarz w dniu 12.01.2006 r.

Zapytać również należy pracownika księgowości, czy może wyjaśnić dlaczego między tymi zestawieniami w tych dwóch dokumentach jest znaczna różnica zaniżająca wpływy do masy upadłości oraz czym mógł kierować się syndyk mając zatwierdzony wykaz faktur w „I sprawozdaniu finansowym”
z dnia 12.01.2006 r. spreparował inny na dzień 30.03.2007 r.

Korzystając dalej z wiedzy tegoż pracownika księgowości Pan Prokurator powinien poszerzyć merytoryczną wiedzę w kwestii czy można zaliczyć jako rzeczywisty przychód roku 2005 kwotę 24.596,00 zł. za F-rę 53/05 bud. Łosice jeżeli kwota ta wpłynęła do banku dopiero 24 stycznia 2006 r.

Kwota za w/w fakturę nie została nigdy zaewidencjonowana jako wpływ do masy upadłości tworząc łączną kwotę z niezaksięgowanymi w bilansie z kwotami z konta 702 i 760 w wysokości 110.101,67 zł.

Stwierdzam, że te trzy wymienione śledztwa są obarczone tym samy błędem nie dokonania analizy porównawczej wpływu za IV kw. 2005 r. wykazany w bilansie za 2006 r. z „I sprawozdaniem finansowym syndyka” sporządzonym przez niego na dzień 12.01.2006 r. i zatwierdzonym przez Sędzię komisarz.

Przedkładam nowe okoliczności i fakty nieznane Panu Prokuratorowi operującym pustosłowiem, nie mającym umocowania ani w faktach ani dokumentach, mając na uwadze wymuszone zainteresowanie się Pana Prokuratora, czego rezultatem będzie merytoryczne podejście do sprawy w temacie ukrycia dokumentów w śledztwach prowadzonych przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe.

Jest to wywołany jeden temat poświadczenia nieprawdy przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie Piotra Wilczopolskiego stanowiący podstawę do wnioskowania o podjęcie ścigania i ukarania zgodnie z prawem w/w ponieważ jest to działanie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i ze szkodą dla wierzycieli.

Z poważaniem
Waldemar Szyszko

Typowa schematyczna odpowiedz na zarzuty niekompetencji prokuratorskiej. Pismo typu "ble, ble" nic nie wyjaśniająca i nie odpowiadające na zadane pytania, które przerastają możliwości wiedzy typowego prokuratora typu Justyny Rutkowskiej-Skowronek...

Dla uzupełnienia wiedzy zostaje wysłana też skarga do Prokuratora Generalnego.

Lublin 14.09.2011 r.

Prokurator Generalny
Pan Andrzej Seremet

W związku z otrzymanym pismem Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe, które załączam wraz z pismem skierowanym do Prokuratury Okręgowej w Lublinie stanowiącym niejako odpowiedź, składam skargę na Prokurator Justynę Rutkowską-Skowronek podtrzymującą stanowisko prokurator Katarzyny Czekaj dotyczącą mataczenia i poświadczenia nieprawdy w sprawie 1 Ds. 1932/09/S, co było tematem pisma z dnia 12.09.2011 r. do Prokuratora Generalnego.

Uzasadnienie

Prokurator Pani Justyna Rutkowska-Skowronek poświadcza nieprawdę stwierdzając, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zarzuty te są całkowicie bezpodstawne.

Jeżeli zostało przeprowadzone, jak to oświadcza Prokurator Rejonowy w piśmie RS 050/10/11 z dnia 7 września 2011 r. (które otrzymałem w dniu 12.09.2011 r.) postępowanie wyjaśniające po analizie akt sprawy 1 Ds. 1932/09/S należy bezwzględnie uzasadnić
i odpowiedzieć:

1. czym kierował się i dlaczego syndyk Dariusz Pawiński do bilansu za rok 2006 sporządzonym na 30.03.2007 r. dołączył załącznik nr 4 z zaniżonym wpływem nie wykazując wszystkich faktur za sprzedaż usług budowlanych mając w aktach sprawy upadłościowej prawidłowe zestawienie tychże faktur w I sprawozdaniu finansowym syndyka sporządzonym na dzień 12.01.2006 r.
i zatwierdzonym przez Sędzię komisarz?

2. z jakiego to powodu syndyk nie wykazane kwoty w bilansie 2006 jako wpływu w wysokości 85.505,67 zł. wykazał w bilansie w pozycji jako „Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych”?

3. w jakim celu i z jakim zamiarem syndyk w bilansie nie ujął tej kwoty 85.505,67 zł. jako zysk w miejsce kwoty 11.910,96 zł. wykazując jako stratę bilansową?

4. czy syndyk podając w bilansie 2006 kwotę wpływu 493.058,10 zł. w miejsce rzeczywistej 518.463,35 zł. miał na celu ukrycie faktu nie za ewidencjonowania wpływu do masy upadłości kwoty za fakturę nr 53/05 za budowę Łosice, jeżeli różnica pomiędzy w/w kwotami bilansowymi 25.405,25 zł. pokrywa kwotę tej faktury?

5. czym kierowała się prokurator Anna Sochań w uzasadnieniu umorzenia 1 Ds. 1932/09/S stwierdzając „Pieniądze za fakturę 53/05 bud. Łosice wpłynęły do masy upadłości dopiero 20 kwietnia 2007 r” jeżeli syndyk wpływy do masy upadłości za II kw. 2007 r. wykazał 14.171,64 zł.?

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!

Żenadą jest taka sytuacja, że począwszy od prokurator referenta sprawy 1 Ds. 1932/09/S,
a kończąc na Prokuratorze Rejonowym na jedną szalę wagi, jaką stanowi wymiar sprawiedliwości kładzie się pustosłowie, kłamstwa nie licujące z funkcją prokuratora, która to szala ma przeważyć prawdę i rzeczywistość dokumentu stanowiącą podstawę działalności prokuratora.

Proszę Pana Prokuratora Generalnego o zakończenie tej żenady, jaką jest działanie niektórych prokuratorów Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe, podważającą powagę urzędu
i wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli jest to możliwe to wnoszę o osobisty nadzór Pana Prokuratora Generalnego nad jej zakończeniem.

Z poważaniem
Waldemar Szyszko

A zabawa z niekompetentnymi organami władzy trwa i trwa...

Skarga do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na niedopuszczalne czynności stosowane przez Prokurator Annę Sochań w śledztwie prowadzonego przez Prokuraturę Lublin-Południe.
LUBLIN - SKARGA NA NIEETYCZNEGO ? CZY TYLKO BEZMYŚLNEGO? SSR Agnieszkę Kołodziej - syty nie zrozumie głodnego, czyli jak sądy niszczą rodzinę - z życia wzięte...
Lublin - proces radcy z Białegostoku oskarżonego o zabójstwo aplikantkizaczął się od wypuszczenia przestępcy z więzienia - togowcy zawsze ponad prawem?
Lublin Summum Ius Summa Iniuria - O szanowaniu togi czyli wirtualnej rzeczywistości ciągdalszy - czy Usta Prezesa SO Krzysztofa Wojtaszka mogą kłamać?
Lublin - UMCS: "Ty Żydówo" - umorzono postępowanie ws. sporu pomiędzy wykładowczyniami...
Lublin, Białystok, Krosno... nepotyzm w sądach - tam się łamie PRAWO.
Lublin - Aplikant zapłacił za napisanie wyroku. Sędzia ma sprawę dyscyplinarną.
Prokuratura Okręgowa w Lublinie wprowadziła w błąd ... Sąd Okręgowy w Lublinie ! Maciej Lisowski Joanna Regent LEX NOSTRUM
Lublin - głupota urzędników nie zna granic.
PoDUPAdły syndyk Dariusz Pawiński w Lublinie już 5 rok okrada spółkę i wierzycieli.
Nie ma to jak dobre sądowe układy... - SKARGA NA NIEETYCZNYCH SĘDZIÓW DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGOW LUBLINIE.
Lublin - syndyk Dariusz Pawiński dalej okrada firmę? - sprzeciw upadłego - z cyklu patologie polskiego wymiaru (nie)sprawiedliwości.
Lublin - syndyk Dariusz Pawiński jak pisze prokurator Gizela Gruszczyńska ma prawo okradać firmę? - Jak i na ile może okraść syndyk upadłą firmę? - z cyklu patologie polskiego wymiaru (nie)sprawiedliwości.
Lublin - upadłość P.W. Walmar Sp. z o o. - z cyklu patologie sądownictwa.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

">Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~miki
07-05-2012 / 03:28
Tylko sądy obywatelskie mogą jeszcze przywrócić poprawny stan procesowy normalności. Prywatny folwark jaki stworzyła dla swoich potrzeb przestępcza zgraja TOGOWCÓW ma spełniać dezyderat jaki padł od posłanki publicznie z trybuny sejmowej : 18 mln obywateli RP musi zostać zgładzonych biologicznie. Krótko : ma być wymordowanych. I robią to. Reforma służby Zdrowia, kuglarskie sztuczki z lekami, reforma emerytur itd. itp. W tyle NIE pozostają prokuratorzy, sędziowie i adwokaci. Koszalin jest tego najlepszym przykładem. Znęcanie psychiczne nad OFIARĄ i poniżanie w koszalińskim sądzie i prokuraturze jest na porządku dziennym. Hołota to? czy gatunek bydła rodzaju ludzkiego ? Gra w Durnia czy postępowanie procesowe zgodne z procedurami. Mord na Jadwidze ŚWIĄTEK tylko dlatego, że pociotkom - obszczymurki Prokuratorskiego gnoja PPO A. SIUCHTA spodobała się dzierżawa działki Nr 342/7 w Sarbinowie dzierżawiona przez Rodzinę Światek od roku 1979. Ze zlewiska szamba i śmietnika przywrócona ekologii. Pracą własnych rąk i nakładem środków finansowych Rodziny Świątek. Spodobała się prokuratorskim larwom. Spalili nawet archiwum aby zniszczyć dokumentacje dzierżaw. Tym sposobem „wyślizgali” kilkanaście osób dzierżawców podobnych działek. CURIOZUM stanowi fakt, że osobiście w tym kryminalnym szwindlu uczestniczył wójt urzędu gminy w Mielnie Zbigniew CHOIŃSKI były sekretarz PZPR. W Koszalinie do OFIAR NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI. dziczy magistrów prawa z Immunitetami obowiązuje doktryna : cit. „… kurator, prokurator, sędzia może robić , mówić i pisać co chce ….” – PROMOTOR SSR M. Wiśniewski – aktualny Prezes SR K-lin. Jeszcze Polska NIE zginęła …. Rodacy czas brać sprawy w swoje ręce.
~yqativ
26-01-2012 / 16:32
~Denim
26-01-2012 / 12:41
At last, someone comes up with the "right" anwesr!
~gość
07-10-2011 / 15:15
Również na Ebos.Pl sędziowie skarżą się na delegacje wystawiane przez Min.Spr.... "sędzia na "delegacji" w okręgu ... i jaki to ma wpływ urzędasów na wyrok
~agent
07-10-2011 / 09:06
Polecam stronę EBOS.PL zwłaszcza temat "KRS głos III władzy !!! " strona sędziów RP
~Jan Kowalski
07-10-2011 / 06:05
pilnujcie wszelkich urzędników, nadszedł czas by ich "rozliczy" nie mogą nam uciec przed odpowiedzialnością. Należy stworzyć internetowy katalog przestępcy urzędnika. Tam będą skupiały się ofiary by publicznie przesłuchiwać swoich oprawców.
~Rafał ze Szczecinka
07-10-2011 / 01:13
I tak będzie dotąd dopóki zdesperowani pokrzywdzeni przez "prawo" sami nie zaczną wymierzać sprawiedliwość swoim togowym oprawcom. Do tego to niewątpliwie zmierza. www.youtube.com/watch?v=wBkItO5vZhc www.aferyprawa.eu/Adwokatura/BEZPODSTAWNY-AKT-OSKARZENIA-AUTORSTWA-A
~FB U SA c enzuruje
06-10-2011 / 05:21
Witaj, Niestety, nie możemy umożliwić Ci uzyskania dostępu do tego konta. Nasze dane wskazują, że zabezpieczenia tego konta zostały złamane. Aby chronić zapisane w tym koncie informacje, poprosiliśmy Cię o potwierdzenie tożsamości poprzez przesłanie kopii wystawionego przez organ administracji publicznej dowodu tożsamości zawierającego zdjęcie. Ponieważ nie otrzymaliśmy od Ciebie ważnego dowodu tożsamości z danymi odpowiadającymi danym konta, nie możemy potwierdzić, że konto to należy do Ciebie. Z tego względu nie możemy spełnić Twojej prośby. Informujemy, że konto pozostanie zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jednak jest to decyzja ostateczna. Dziękujemy za zrozumienie dla naszych zasad bezpieczeństwa. Tymon User Operations Facebook -----Original Message to Facebook----- From: ....l.com) To: The Facebook Team Subject: Re: Disabled - Fake Name korespondencja niniejsza jest dla mnie dowodem na manipulowanie przez Waszą organizację informacjami. Jeśli Państwo nie odblokujecie mojego konta ujawnie na serwerach USA i Chin niniejsze nękanie pokazując setki wpisów np samych imion które miesiącami na FB funkcjonują. A może tu chodzi o manipulację światem przez rząd USA? NP podpalanie konfliktów wojennych czy zadłużanie krajów sprzedając im starą broń jak Polsce F-16? K L W dniu 23.... użytkownik The Facebook Team <...@support.facebook.com> napisał: > Witaj, > > Przed przyznaniem Ci dostępu do konta musimy potwierdzić Twoją tożsamość. > > Jeśli nie dysponujesz wystawionym przez organ administracji publicznej > dowodem tożsamości (ze zdjęciem), odpowiedz na tę wiadomość e-mail, > dołączając kopie co najmniej DWÓCH dokumentów wydanych przez uznawane > instytucje (np. firmę lub szkołę), które w połączeniu zawierają Twoje pełne > imię i nazwisko, datę urodzenia oraz zdjęcie. > > Zachęcamy do zakrycia danych osobowych, które nie są wymagane do celów > weryfikacji tożsamości (np. adresu czy numeru dokumentu). > > Oto przykłady akceptowanych przez nas dokumentów: > > - legitymacja szkolna lub służbowa; > - karta biblioteczna; > - rachunek za usługi komunalne (prąd, woda, gaz itp.); > - karta kredytowa (z zakrytym numerem); > - akt urodzenia. > > Jeśli to możliwe, plik należy zapisać w formacie JPEG. Po otrzymaniu > wyraźnej kopii dowodu tożsamości dokonamy ponownej oceny statusu Twojego > konta i trwale usuniemy przesłaną kopię dowodu tożsamości z naszych > serwerów. > > Informujemy, że przesłanie odpowiedniego dowodu tożsamości jest konieczne > do przetworzenia tego wniosku. > > Dziękujemy. > > > Tymon > User Operations > Facebook > > -----Original Message to Facebook----- > From: ...l.com) > To: The Facebook Team > Subject: Re: Disabled - Fake Name > > żebyście gwiznęli mi kasę z konta po to 3ba Wam mojego dokumentu? > > W dniu 3 października 2011 14:17 użytkownik The Facebook Team < > ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,@support.facebook.com> napisał: > > > Witaj, > > > > Dziękujemy za odpowiedź. Aby odnieść się do tego zgłoszenia, potrzebujemy > > ważnego dowodu tożsamości. Prosimy o zeskanowanie lub wykonanie cyfrowej > > fotografii dokumentu i załączenie jej do odpowiedzi. Plik powinien być > > zapisany w formacie JPEG. Prosimy o zakrycie wszelkich danych osobowych, > > które nie są wymagane do weryfikacji tożsamości (np. adresu czy numeru > > dokumentu). Załącznik zostanie trwale usunięty z naszych serwerów po > > zweryfikowaniu Twojego imienia i nazwiska. > > > > Więcej informacji na temat akceptowanych przez nas typów dokumentów oraz > > wysyłania załączników za pośrednictwem bezpiecznego połączenia można > znaleźć > > na stronie: > > > > https://www.facebook.com/help................. > > > > Dziękujemy > > > > Tymon > > User Operations > > Facebook > > > > -----Original Message to Facebook----- > > From: .....................com) > > To: The Facebook Team > > Subject: Re: Disabled - Fake Name > > > > TAK jestem > > > > W dniu 1 października 2011 13:20 użytkownik The Facebook Team < > > @support.facebook.com> napisał: > > > > > Witaj, > > > > > > Dziękujemy za kontakt z serwisem Facebook. Zanim odpowiemy, prosimy o > > > przesłanie nam wiadomości z potwierdzeniem, że jesteś właścicielem > konta > > na > > > Facebooku wskazanego w Twoim zgłoszeniu. Jeśli adres e-mail, z którego > > > piszesz do nas, jest inny niż adres, którego używasz do logowania się > do > > > Facebooka, poinformuj nas o tym w swojej odpowiedzi. > > > > > > Prosimy również nie tworzyć nowego konta do momentu rozpatrzenia przez > > nas > > > Twojego wniosku. Przypominamy, że wysłanie większej liczby wiadomości > nie > > > spowoduje szybszego uzyskania odpowiedzi. Wszystkie zgłoszenia trafiają > > do > > > kolejki i odpowiadamy na nie w kolejności otrzymania. > > > > > > Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: > > > > > > > > > Dziękujemy za cierpliwość. > > > > > > Zespół Facebooka > > > > > > > > > > > -----End Original Message to Facebook----- > > > > > -----End Original Message to Facebook----- > > -----End Original Message to Facebook----- USA to prawdziwi przyjaciele Polski
~gosc
05-10-2011 / 22:40
pocałuj mnie w d... Nie tacy "silni " już bywali i marnie kończyli. Ci wszyscy "silni" byli takze wyjątkowymi tchórzami. Mundurowi też mogą mieć was dość i użyc tej ostrej amunicji przeciwko wam.Wypieprzaj z tego forum zwyrodnialcu. Wyżyj się na swojej starej to ci pomoże podbudować twoje ego. Mocarz zasłaniający się mundurowym. Już samo to co tu piszesz świadczy o tym jaka z ciebie kanalia.
~POlityk
05-10-2011 / 21:28
te gość a jak myślisz po co z Waszych podatków daliśmy przywileje mundurowym.... ha ha ha ha( i ostrą amunicję)