Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 czerwca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 11-12-2012

RZĄD POD SĄD!  WETO DLA USTAWY O NASIENNICTWIE!

bioroznorodnosc_gmo_big_1.jpg

W opublikowanych ostatnio dokumentach uzasadniających rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.12.2012 Rząd RP potwierdza, że znane mu były zagrożenia GMO dla zdrowia, środowiska i ekononii.

Co więcej Rząd RP pisze: 
''.. Polska z powagą traktuje wszystkie badania, które określają wpływ genetycznie zmodyfikowanego pyłku kukurydzy MON 810 jak też wpływ genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Mon 810 na zdrowie ludzi, zwierząt, bądź na środowisko naturalne. Wątpliwości odnośnie pełnego bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowanego pyłku kukurydzy MON 810 jak też genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 stały się podstawą wprowadzenia zakazów dla tego produktu przez Republikę Węgierską w 2006 r., Republikę Francuską w 2008 r. oraz przez Republikę Austrii w 1999 r...''

W obliczu poniższych faktów żądamy natychmiastowego rozliczenia osób odpowiedzialnych za narażenie zdrowia i życia Polaków, zagrożenie ekonomicznych podstaw rolników, ogrodników i pszczelarzy, zanieczyszczenie naturalnego środowiska przez uprawy genetycznie zmodyfikowane (GMO) oraz za brak wprowadzenia zakazu upraw i stosowania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora.

INFORMACJE DODATKOWE

Poniżej wykaz zrobiony na podstawie wspomnianych dokumentów rządowych.

W wymienionych dokumentach Rząd RP przyznaje, że wiedział iż znane mu są poniższe fakty:

1) Istnieje ryzyko, wynikające z obecności w genetycznie zmodyfikowanych ziemniakach Amflora genu nptII (gen nptII - gen odporności na antybiotyki neomycynę i kanamycynę) i braki w ocenie zagrożenia ekologicznego, podobnie jak braki badań na otwartej przestrzeni obejmujących regiony oraz braki w ocenie wpływów na zdrowie ludzi i zwierząt.

2) Istnieje możliwość niekontrolowanego przemieszania bulw ziemniaka i tym samym przedostania się do systemu produkcji konwencjonalnej i ekologicznej genetycznie zmodyfikowanej odmiany Amflora.

3) Pomimo szczególnych środków bezpieczeństwa nie udało się zachować pełnej czystości uprawy i doszło do zanieczyszczenia co potwierdza, że nawet najbardziej szczegółowe systemy nadzoru nie gwarantują 100% czystości genetycznej.

4) Żadne, nawet najostrzejsze zasady koegzystencji nie dadzą gwarancji nieprzedostawania się pyłku z upraw kukurydzy GMO do miodów.

5) Po wejściu w życie w roku 2001 dyrektywy 2001/18 oraz w roku 2003 rozporządzenia 1829/2003 na terenie UE obowiązują nowe wymogi dotyczące przeprowadzania oceny zagrożenia dla produktów genetycznie zmodyfikowanych. Spółka Monsanto, której udzielono zezwolenia, nigdy nie zwróciła się o jego odnowienie na podstawie dyrektywy 2001/18.

6) Kukurydza MON 810 funkcjonuje na rynku jako produkt istniejący, natomiast jego autoryzacja związana bezpośrednio z obowiązkiem przeprowadzenia oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska zgodnie z z wymogami dyrektywy 2001/18/WE oraz rozporządzenia 1829/2003 jest procesem ciągle niezakończonym.

7) Zarówno kukurydza MON 810, jak i jej pyłek nie posiadają ciągle zezwolenia organów Unii Europejskiej na dopuszczenie do obrotu jako żywność zgodnie z wymogami rozporządzenia 1829/2003.

8) Pyłek pochodzący z kukurydzy MON 810 nie mieści się w żadnych kategoriach bezpieczeństwa przewidzianych prawem UE.

9) Wątpliwości odnośnie pełnego bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowanego pyłku kukurydzy MON 810 jak też genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 stały się podstawą wprowadzenia zakazów dla tego produktu przez Republikę Węgierską w 2006 r., Republikę Francuską w 2008 r. oraz przez Republikę Austrii w 1999 r.

10) Wyniki badań przedstawione przez podmiot zgłaszający produkt – kukurydzę MON 810 w kontekście przekrzyżowań oraz transferu genów zostały oparte na zasadzie tzw. "najlepszego przypadku", bez uwzględnienia realnych danych i różnych wyników wynikających z szeregu publikacji naukowych.

11) Wyniki badań naukowych pokazują realny wpływ toksyny Bt na organizmy niedocelowe rzędu Lepidoptera występujące na terenach rolniczych oraz wodne owady rzędu Trichoptera.

12) Republika Francuska wskazała, że może wystąpić ograniczenie populacji niektórych gatunków motyli, nie będących szkodnikami kukurydzy, ale mających kontakt z pyłkiem kukurydzy Bt11 lub MON 810 (pyłek MON 810 jako pokarm).

13) Węgierskie badania przeprowadzone na kukurydzy MON 810 dowiodły między innymi wielokrotne dopuszczalne przekroczenie toksyny Cry1A na hektar, odnotowano bardzo wolny rozkład toksyny (po okresie 11 miesięcy wciąż odnotowywano obecność tej substancji).

14) Dowiedziono toksyczne działanie pyłku kukurydzy Bt dla różnych gatunków motyli w tym chronionych takich jak: Rusałka Pawik (Inachis io) oraz Rusałka Admirał (Vanessa atalanta) żerujących podczas jej kwitnienia w stadium larwalnym na roślinach występujących w sąsiedztwie uprawy MON 810.

15) W 2006 roku Polska uzyskała odstępstwo na mocy decyzji Komisji na wprowadzenie zakazu stosowania kukurydzy MON810. Zakaz ten już wtedy wprowadzono w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16) Wyniki badań opinii publicznej przeprowadzone w 2011 roku, pokazują iż 71% mieszkańców wsi jest przeciwna uprawom roślin GMO.

Powyższe fakty stanowią zgodnie z zasadą przezorności oraz zgodnie z przyjętą konstytucyjnie /art. 5 Konstytucji RP/ zasadą zrównoważonego rozwoju podstawę do natychmiastowego wprowadzenia zakazu MON 810 i ziemniaka AMFLORA, a także stanowią obowiązek niezwłocznego wdrażania prawa wykluczającego ryzyko uwalniania do środowiska naturalnego Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dla zasobów przyrodniczych środowiska naturalnego - bioróżnorodności, dla naturalnych zasobów genetycznych roślin i zwierząt, będących podstawą zrównoważonego rolnictwa oraz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.


RZĄD POD SĄD! WETO DLA USTAWY O NASIENNICTWIE!

Źródło:

http://legislacja.rcl.gov.pl/

http://legislacja.rcl.gov.pl/

INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Anna Szmelcer, tel.: 607295055, annaszmelcer@wp.pl

Edyta Jaroszewska - Nowak, tel.: 609645386, edytaj66@tlen.pl

biuro Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC:

33 8797114, biuro@icppc.pl

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Peter
15-12-2012 / 18:54
Najpierw trza ten SĄD mieć!!!!!
~kurwa
12-12-2012 / 22:45
Ja ich po prostu jebię -sami będą to żreć bo są głupi.