Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zwracamy się do wszystkich o przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w dniu 8.09.2009 r. pod Sądami Okręgowymi. - Stop bezprawiu sądów i prokuratur. Dzisiaj ja jutro Ty możesz być ofiara bezprawia.

Zwracamy się do wszystkich organizacji pozarządowych, i osób fizycznych o poparcie naszej akcji i wzięcie w niej udziału. W dniu 14.09.2009 r. doszło do zebrania Stowarzyszeń z południowej i centralnej Polski. Uzgodniono, iż w dniu 8.09.2009 r. dojdzie o wspólnej akcji protestacyjnej, która jest kontynuacją naszej akcji protestów z maja 2009 r.

Jesteś pokrzywdzony i popierasz akcję to skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Przeciw Bezprawiu.
W szczególności zwracamy się do wszystkich osób pokrzywdzonych z okolic następujących miejscowości:
1. Wrocławskie; Wrocław, Jelenia Góra, Świdnica, Legnica
2. Opolskie: Opole
3. Krakowskie: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów
4. Kieleckie: Kielce
5. Katowickie: Katowice, Bielsko - Biała, Częstochowa, Gliwice
6. Rzeszowskie: Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl
7. Lubelskie: Lublin, Zamość
8. Łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Kalisz, Sieradz
9. Warszawskie: Warszawa, Radom, Płock
10. Lubuskie: Zielona Góra, Ostrów Wielkopolski
11. Poznańskie: Poznań aby przyłączyły się, do nas wzięły udział w protestach przed Sądami Okręgowymi w/w miejscowościach.

Protesty odbędą się 9.09.2009 wrześniu, równocześnie. Ze względu na okres urlopowy szczegóły podamy do wiadomości publicznej 1.09.2009 r. Akcja protestacyjna ma na celu pełne dopuszczenie stowarzyszeń do spraw karnych i cywilnych w charakterze uczestników, a także pilnowanie aby od 1.06.2009 wprowadzono nagrywanie rozpraw i posiedzeń.

Domagamy się także aby sprawy w sądach były przydzielane wg kolejności wpływu a nie dobierane pod sędziów oraz aby obywatel mógł złożyć prywatny akt oskarżenia w każdej sprawie - po odmowie prokuratury. Stop zamiataniu pod dywan przez polityczną prokuraturę oczywistych przestępstw ludzi z koneksjami i grubymi portfelami. Nasi przedstawiciele, umówią się na spotkania w biurach posłów - członków Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gdzie przedstawią konieczność zmian ustawowych k.p.c. i k.p.k. w zakresie wcześniejszych naszych wniosków, Nadal chcemy także nagrywania przesłuchań w prokuraturach.
Końcem września zorganizowana zostanie konferencja ogólnopolska, która nakreśli dalsze działania organizacji społecznych, którym na sercu leży wstrzymanie polskiego bezprawia sądów i prokuratur. Ciąg naszych protestów będzie miał charakter kroczący. Szczegółowe uzasadnienie naszych wniosków.

Konieczne są radykalne zmiany w polskiej prokuraturze i sądach.

W zastraszającym tempie od 20 lat szerzy się zakaźna choroba prokuratur i sądów. Panuje wszechwładna arogancja, nepotyzm sędziów i prokuratorów wszystkich instancji. Sytuację tą pogarsza faktyczna bezkarność sędziów za oczywiste stronnicze wyroki. Prokuratorzy bezkarnie przerabiają i fałszują akta śledztw. Podmieniane są także niewygodne dla nich zeznania. Do sądów przyszło ok. 600 asesorów, którzy bez wymaganego doświadczenia ( patrz art. 7 kpk), uzyskają dożywotni status sędziego. Stąd obecność stowarzyszeń przy tworzeniu prawa jest nie tylko niezbędna ale i konieczna. Posłowie nie mogą więc zgodnie z treścią swojego ślubowania oraz treścią art. 21 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła, zachowywać się w tej sprawie biernie. Zaś nasze twierdzenia potwierdzają wieloletnie doświadczenia w tym zakresie. Dalsza bezczynność posłów RP spowoduje zapewne akcje protestacyjne także pod biurami poselskimi, co zapewne nie będzie świadczyć dobrze o wykonaniu mandatu przedstawiciela społeczeństwa. Stowarzyszenia domagają się cyklicznych co 3 - miesięcznych spotkań z Sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ministrem Sprawiedliwości, tak jak to ma miejsce z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Nie żądamy zbyt dużo od przedstawicieli polskiego społeczeństwa, w szczególności kiedy wszystkim wiadomym jest jak nisko stoczył się autorytet zawodu prokuratora i sędziego, który to autorytet sami sprowadzili do zera. Badania Ministerstwa Sprawiedliwości potwierdziły, że tylko 2 % obywateli ma zaufanie do polskiej prokuratury a 7 % do polskich sędziów. To jest katastrofa RP.

Nie ma państwa bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez prawa.

Aby zminimalizować skutki obecnego stanu trzeba natychmiast:
1. zmienić treści art. 147 i 358 k.p.k. oraz art. 159 k.p.c., w ten sposób aby artykuły te uczynić podstawowym prawem uczestnika postępowania a nie sędziego. Nagrywanie przez sąd winno być niezbywalnym prawem uczestnika postępowania, jeśli złoży taki wniosek. Nagranie winno być archiwizowane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, łącznie z kasacją i skargą do TK lub ETPCz w Strasburgu, na wypadek gdy by strona kwestionowała treść protokołu rozprawy. Do czasu elektronicznego tłumaczenia głosu na protokół, nagrania takie nie były by przepisywane a wyłącznie przechowywane. Koszty więc w praktyce są minimalne. Zaletą jest zdyscyplinowanie wszystkich uczestników postępowania tj. adwokata, sędziego, prokuratora, oskarżonego i świadka a także umożliwi obiektywną kontrolę pracy sądów i prokuratur oraz praktyczną realizację art. 304 par. 2 k.p.k.

2. w sposób nieograniczony dopuścić stowarzyszenia do spraw karnych i cywilnych w tym rozpraw i posiedzeń na zasadzie uczestnika a także dopuścić do przesłuchań prokuratorskich, o ile nie zachodzi konieczność ochrony tajemnicy państwowej. Uczestnictwo to polegać winno, na prawie do składania wniosków, oświadczeń, pytań do stron postępowania, przeglądania akt a także prawie do zaskarżania orzeczeń sądowych. Do tej pory dopuszczenie stowarzyszenia w sprawach karnych zależy wyłącznie od dowolnej woli sędziego a stowarzyszenie może wstąpić, tylko przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Nie posiada żadnych uprawnień poza składaniem oświadczeń. Obecnie w komisji sejmowej są prowadzone prace nad zmianą treści art. 91 kpk, ale wyłącznie w zakresie możliwości składania wniosków dowodowych.

Te zmiany są dalece niewystarczające. Stowarzyszeń wbrew prawu nie dopuszcza się nawet w charakterze obserwatorów do posiedzeń w sprawach karnych, bowiem sądy karne uznają je za niejawne. Tymczasem to na posiedzeniach umarza się sprawy, które organy wymiaru sprawiedliwości chcą ukryć, bowiem na postanowienia te nie służy żadne zażalenie. Zaś w sprawach cywilnych pomimo ustawowego zagwarantowania udziału stowarzyszeń za zgodą powoda, Sąd Najwyższy w ostatnim postanowieniu z dnia 12.03.2009 r. sygn. V CZ 8/09 to prawo w sposób niedopuszczalny ograniczył, naruszając art. 7 i 87 Konstytucji RP. Zaś wg Stowarzyszeń udział w postępowaniu winien być realizowany tak za zgodą powoda jak i pozwanego.

3. zmianę treści art. 351 k.p.k. polegające na jednoznacznym określeniu kolejności przydzielania sprawy sędziemu prowadzącemu rozprawę lub posiedzenie. Istotnym jest także dokumentowanie tego faktu, tak aby był on możliwy do sprawdzenia przez uczestnika. Obecnie rozprawy pomimo regulacji wynikającej z art. 351 k.p.k. nie są przydzielane wg kolejności wpływu. Sądy nie tylko nie przestrzegają treści art. 351 k.p.k., ale także obywatel nie ma możliwości kontroli kolejności przyznawania sprawy. Zaś w przypadku posiedzeń jest jeszcze gorzej, bowiem sprawy przydzielane są przez przewodniczącego bez żadnych uregulowań prawnych. W sprawach cywilnych w zakresie kolejności przydzielania spraw nie ma żadnych uregulowań w kpc. Przewodniczący przedziela je jak chce i komu chce wg zasady " wolność Tomku w swoim domku"

4..zmianę treści art. 55 k.p.k. poprzez uprawnienie pokrzywdzonego do złożenia prywatnego aktu oskarżenia, w przypadku kiedy prokurator odmówi wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Obecnie prokuratorzy umarzają oczywiste przestępstwa. Przechodzą one co prawda iluzoryczną kontrolę sądową na posiedzeniach sądowych. Jednak na wskutek tej drogi stworzył się niebezpieczny precedens do prawomocnego umarzania przestępstw. . Prokuratorzy bowiem nie czynią żadnych ustaleń z urzędu, zaś sądy nazbyt często umarzają sprawy nawet nie znając akt sprawy. Dodatkowo od 13 lipca 2007 czyli po wejściu w życie nowego kpk, przepis ten narusza Konstytucję RP - art. 176 pkt. 1. - Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne. Gdzie są zatem te dwie instancje? Umożliwienie więc złożenia natychmiastowego prywatnego aktu oskarżenia osobie pokrzywdzonej - w przypadku umorzenia sprawy przez prokuratora - odciąży sądy od wydawania wątpliwych merytorycznie postanowień umarzających sprawę, przyspieszy postępowanie, a z drugiej strony umożliwi pokrzywdzonemu zachowanie rzeczywistego prawa do sądu i pełnej dwuinstancyjności w orzekaniu. Umożliwi mu także nadzwyczajne środki zaskarżenia. Zaś opłata stosowana za złożenie prywatnego aktu oskarżenia będzie przeciwdziałała tzw. pieniactwu czyli składaniu nie uzasadnionych aktów oskarżenia. Zmiana ta uniemożliwi prokuratorowi ukrywanie przestępstw oraz umożliwi kontrolę tych umorzeń. Jeśli bowiem prokurator odmówił wszczęcia śledztwa, a później pokrzywdzony uzyska prawomocny wyrok karny, to oczywistym będzie, że prokurator działał niewłaściwie. Winien więc ponieść karę zgodnie z ustawą o prokuraturze.

Zmiany te są konieczne ze względu na szerzącą się patologię wymiaru sprawiedliwości a przede wszystkim prokuratury. Panuje wszechwładna arogancja, nepotyzm sędziów i prokuratorów wszystkich instancji. Sytuację tą pogarsza faktyczna bezkarność wymiaru sprawiedliwości, za oczywiste stronnicze wyroki. Prokuratorzy bezkarnie przerabiają akta. Do sędziów dołączyła armia asesorów, która uzyskała status sędziego, po rocznej aplikacji bez należytego przygotowania zawodowego, a przede wszystkim bez doświadczenia życiowego, którego wymaga art. 7 k.p.k

Wykaz pikietowanych sądów w dniu 8.09.2009 godz. 9 - 13. Dlaczego protestujemy. Przyłącz się. POINFORMUJ INNYCH

Połóżmy kres despotyzmowi, arogancji oraz fałszerzom z prokuratur i sądów. Stop bezprawiu - kliknij. Chcemy nagrywania rozpraw, udziału stowarzyszeń w sprawach karnych i cywilnych, jawnego wyznaczania sędziów. Wykaz sądów pod którymi będą pikiety:

1.WARSZAWA - Sąd Okręgowy, Al. Solidarności 127 - organizator : Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu – kontakt: p. Ewa tel. 501...

2.ŁÓDŹ – Sąd Okręgowy , Pl. Dąbrowskiego 5 – organizator : Stowarzyszenie „ LEX” - kontakt :p. Darek tel. 506...

3.WROCŁAW - Sąd Okręgowy , ul. Sądowa 1- organizator Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu – kontakt:: p. Marian tel. 661...

4.OPOLE – Sąd Okręgowy, Pl. Daszyńskiego 1 – organizator : Stowarzyszenie Obywatele Przeciw Bezprawiu – kontakt p. Janusz tel. 602...

5.RZESZÓW – Sąd Okręgowy, Pl. Śreniawitów 3 – organizator : Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski – kontakt: p. Edward tel. 604...

6.KROSNO – Sąd Okręgowy , ul. H. Sienkiewicza – organizator : Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski – kontakt p. Jan tel. 607...

7.KRAKÓW – Sąd Okręgowy, ul. Przy Rondzie 7 – organizator : Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski – kontakt p. Ireneusz tel. 500...

8.CZĘSTOCHOWA – Sąd Okręgowy, ul. Dąbrowskiego 23/25 – organizator : Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i Rencistów – kontakt: p. Andrzej tel. 505...

9.GLIWICE – Sąd Okręgowy, ul. Kościuszki 15 – organizator : Stowarzyszenie Obrony Pokrzywdzonych – kontakt p. Mariusz tel. 511...

10.KATOWICE – Sąd Okręgowy, ul. Andrzeja 16/18 – organizator : Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu – kontakt p. Krzysztof tel. 606... lub. 504...

11.BIELSKO – BIAŁA - Sąd Okręgowy. ul. Cieszyńska 10, - organizator Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu – kontakt tel. p. Krystyna 033 811 85 12 lub: Jurek 504 105 220

12.KIELCE – Sąd Rejonowy / wyjątek/ - organizator : Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej – kontakt p. Bogdan Migas tel. 661 132 167

Jerzy Jachnik tel. kom. 504 105 220

Akcja skierowana jest przeciwko prokuratorom, sędzią i naszym wielkim posłom - głuchym na niską jakość polskiego prawa i bark sprawiedliwości. Nasi politycy a także Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Helsińska częściej winni bywać jako obserwatorzy w salach sądowych a mniej przesiadywać w swoich wygodnych biurach, za pieniądze podatnika.
Tylko wtedy zrozumieją wielkość problemu.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.