Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie Polskiego Stowarzyszenia - Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech - o naruszaniu prawa do używania ojczystego języka polskiej mniejszości narodowej.

Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z. www.dyskryminacja.de
Prezes mgr Wojciech Leszek Pomorski

Ernst-Mittelbach-Ring 36, 22455 Hamburg, Niemcy
Tel: 004940-53206306 tel.kom.(Polska): 0048694384788 tel.kom.(Niemcy): 00491737169797,
e-mail: w.pomorski@gmail.com


Hamburg 12.11.2009

INFORMACJA / ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję i jednocześnie gorąco zapraszam Państwa, na kolejną odsłonę precedensowego, pierwszego w powojennej historii Polski i Niemiec procesu o zakaz używania języka polskiego w kontaktach z własnymi dziećmi Justyną Marią i Iwoną Polonią Pomorskimi, wydanego mi na piśmie przez władze miasta Hamburg i organizację Jugendamt, co w konsekwencji doprowadziło do całkowitego zgermanizowania moich córek. Ów otwarty dla publiczności proces odbędzie się w dniu 27.11.2009 o godz. 11.00 w Sądzie Krajowym (Landgericht) w Hamburgu pod adresem:

Sievekingplatz 1 (Ziviljustizgebäude) w sali nr A 213

pozywający:

Pomorski przeciw Wolnemu i Hanzeatyckiemu Miastu Hamburg

Przedmiotem w/w procesu o sygnaturze akt: 303 0 452/05 jest dyskryminacyjny, pisemnie udokumentowany zakaz języka polskiego wydany przez władze Niemiec i Miasta Hamburga oraz związana z powyższym decyzja dyskryminująca Iwonę Polonię i Justynę Pomorskie oraz ich ojca, co doprowadziło do bezprawnego jawnie naruszającego m.in.“Traktat Polsko-Niemiecki o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy z 17.06.1991 r.“ (Artykuł 20 ustęp 1,2,3 i 4 oraz Artykuł 21 ustęp 1 i 2, które załączam na końcu listu) kilkuletniego uniemożliwiania kontaktów córek z ich ojcem przez państwową instytucję Jugendamt, a w konsekwencji do całkowitego „odpolszczenia“ małoletnich obywatelek RP oraz zaniku więzi z ojcem posiadającym prawa rodzicielskie i całą polską częścią ich rodziny.

Tło procesu:

Proces został zapoczątkowany w czerwcu 2005 r., a pierwsza publiczna „odsłona“ miała miejsce w dniu 22.12.2006 (informowały szeroko media) Później został wstrzymany, aż do aktualnego terminu, w związku z odmową udzielenia mi i moim prawnikom wglądu do akt przez „Jugendamt“ Hamburg Bergedorf, który zakazał mnie i moim córkom - najpierw ustnie (cyfrowo nagrana rozmowa), a następnie na piśmie - rozmawiać ze sobą po polsku oraz pod tym pozorem, wobec braku mojej zgody na całkowite wykluczenie języka polskiego, latami uniemożliwiał nam wzajemne spotkania. Zostałem wtedy zmuszony wytoczyć miastu Hamburg proces w Sądzie Administracyjnym (Verwaltungsgericht), o wgląd do tychże akt. Proces po 3 latach wygrałem (media informowały) w kwietniu b.r. i - rzekomo "zagubione" - bardzo obciążające Jugendamt i Miasto Hamburg - akta się jednak "jakoś" dopiero wtedy odnalazły.

Teraz, mając mocne, niezbite i ciężko wywalczone dowody na dyskryminację przez państwową organizację Jugendamt, powracamy - po 3 latach - do pierwotnego procesu przeciw Miastu Hamburg o zakaz języka polskiego i niedopuszczanie - przez kilka lat - pod tym pozorem do widzeń z moimi córkami, które w tym czasie zostały całkowicie pozbawione ich polskiejtożsamości. Jako, że zmiany te i wyrządzone szkody są nieodwracalne żądam pisemnych przeprosin Władz Miasta Hamburga za dyskryminację oraz – symboliczną kwotę odszkodowania w wysokości minimum 15.000 euro.

Nadmieniam, że zapowiedziały swoje zainteresowanie i przybycie przedstawiciele wiodących polskich oraz niemieckich masmediów (prasa, radio i większość polskich stacji TV) jak i niektórzy Politycy (Posłowie, Senatorowie i Eurodeputowani) z różnych ugrupowań partyjnych - co szczególnie cieszy, gdyż sprawa ta - jako symbol - jednoczy wszystkie "obozy polityczne" ponad wewnętrznymi podziałami jako sprawa nadrzędna iogólnonarodowa. Nie zabraknie też Przedstawicieli Ambasady RP w Berlinie i Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu.

Przypominam, że będą w tym czasie w Hamburgu również niektórzy Członkowie oraz Członkinie Stowarzyszenia (ok. 90% Członków to kobiety), któremu mam zaszczyt przewodzić, a które spotkał podobny los. Będzie więc też okazja poznać kilka podobnych tragedii obywateli polskich w Niemczech. Będą też Członkowie naszego Stowarzyszenia - obywatele Grecji i Tunezji, których dotknął ten sam problem dyskryminacji w Niemczech ze względu na ich pochodzenie i język.

Przypominam, że na forum Parlamentu Europejskiego w dniu 7.06.2007 Pani Gila Schindler - jako Reprezentantka Rządu Niemiec - przeprosiła mnie (Petycja Pomorski 38/2006) w czasie posiedzenia Komisji Petycji PE za dyskryminację, kt. się dopuszczono na mojej rodzinie. Inne osoby nie zostały jednak przeproszone... Na tym się - jak na razie -skończyło.

Materiał dowodowy dyskryminacji w tej sprawie jest tak silny i jednoznaczny, że do takich - choć jednostkowych - przeprosin musiało dojść, aby Niemcy uniknęły całkowitej kompromitacji (Posiadam tekst przemówienia Pani Gili Schindler, kt. dostarczył mi jeden z polskich Eurodeputowanych). Ciekawym jednak będzie, jakie decyzję podejmie niemiecki sąd w tej sprawie. Jak na razie uznał, że "sprawa nie rokuje nadziei na sukces" i pod tym pozorem nie przydzielił skarżącemu nawet pomocy finansowej państwa na prowadzenie tego b.kosztownego i precedensowego procesu o jawna dyskryminację ze względu na język i pochodzenie... Zaznaczam, iż w Niemczech pomoc takowa - nawet gdy przysługuje - jest uzależniona od „widzimisię“ sędziego, który już przed procesem „stwierdza“ czy dany proces ma „rokowania na sukces“. Niestety praktyka jest taka, że wszelkie procesy przeciw „nietykalnemu“ Jugendamtowi „nie rokują“ w Niemczech nadziei na „zakończenie sukcesem“, choć Niemcy są państwem, które przegrywa najwięcej spraw dot. gwałcenia Praw Człowieka - ocenianych przez aparat sądownictwa niemieckiego jako „nie rokujących zakończenia sukcesem“ - przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

W razie zainteresowania przez Państwa procesem - na który gorąco ze zrozumiałych względów zapraszam - służę wszelkimi informacjami. Proszę też o wcześniejsze zgłoszenie, czy będą Państwo obecni lub wyślą swoich przedstawicieli na ten bezprecedensowy - bo pierwszy w powojennej historii - proces o zakaz języka polskiego i polską rację stanu, gdyż - w razie nieoczekiwanej zmiany terminu procesu, która zawsze może zajść - poinformowałbym niezwłocznie Państwa, aby nie ponieśli Państwo zbędnych kosztów związanych z przyjazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem.

Z poważaniem

mgr Wojciech Leszek Pomorski

Prezes

Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.

Załączniki:

1. Przeprosiny Rządu niemieckiego w Parl. Europ.

2. Zeznania Świadka spotkania po 2 latach i odpolszczania dzieci

3. Artykuł "Dzieci ukradzione przez Hitlera" - Dziennik Polski w Wielkiej Brytanii

4. Załącznik poniżej w tekście: Pogwałcone Artykuły 20 i 21 „Traktatu Polsko-Niemieckiego z 17.06.1991 r. o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy“

Artykuł 20

 • 1. Członkowie mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby posiadające polskie obywatelstwo, które są niemieckiego pochodzenia albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji niemieckiej, a także osoby w Republice Federalnej Niemiec, posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia, albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej, mają prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli. Mają oni prawo do pełnego i skutecznego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości wobec prawa.
 • 2. Umawiające się Strony realizują prawa i obowiązki zgodnie ze standardami międzynarodowymi dotyczącymi mniejszości, w szczególności zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia 1948 roku, Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 roku. Konwencją o zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966 roku. Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 roku. Aktem końcowym KBWE z 1 sierpnia 1975 roku, Dokumentem kopenhaskiego spotkania w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE z 29 czerwca 1990 roku, jak również Paryską kartą dla nowej Europy z 21 listopada 1990 roku.
 • 3. Umawiające się Strony oświadczają, że osoby wymienione w ustępie 1 mają w szczególności prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do:
  - swobodnego posługiwania się językiem ojczystym w życiu prywatnym i publicznie,
  dostępu do informacji w tym języku, jej rozpowszechniania i wymiany,
  - zakładania i utrzymywania własnych instytucji, organizacji lub stowarzyszeń oświatowych, kulturalnych i religijnych, które mogą się ubiegać o dobrowolne wkłady finansowe i inne, jak również o pomoc publiczną, zgodnie z prawem krajowym, oraz które posiadają równoprawny dostęp do środków przekazu swojego regionu,
  - wyznawania i praktykowania swej religii, w tym nabywania, posiadania i wykorzystywania materiałów religijnych oraz prowadzenia oświatowej działalności religijnej w języku ojczystym,
  - ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów między sobą w obrębie swego kraju, jak również kontaktów poprzez granice z obywatelami innych państw, z którymi łączą ich wspólne pochodzenie etniczne lub narodowe, dziedzictwo kulturalne lub przekonania religijne,
  - używania swych imion i nazwisk w brzmieniu języka ojczystego,
  - zakładania i utrzymywania organizacji lub stowarzyszeń w obrębie swojego kraju oraz uczestniczenia w międzynarodowych organizacjach pozarządowych,
  - korzystania na równi z innymi ze skutecznych środków prawnych dla urzeczywistniania swoich praw, zgodnie z prawem krajowym.
 • 4. Umawiające się Strony potwierdzają, że przynależność do grup wymienionych w ustępie 1 jest sprawą indywidualnego wyboru osoby, i że nie mogą z niego wynikać żadne niekorzystne następstwa.

Artykuł 21

 • 1. Umawiające się Strony będą na swych terytoriach chroniły tożsamość etniczną, kulturalną, językową i religijną grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1, oraz tworzyły warunki do wspierania tej tożsamości. Doceniają szczególne znaczenia wzmożonej konstruktywnej współpracy w tej dziedzinie. Współpraca ta powinna umacniać pokojowe współżycie i dobre sąsiedztwo Narodów polskiego i niemieckiego oraz przyczyniać się do porozumienia i pojednania między nimi.
 • 2. Umawiające się Strony będą w szczególności:
  - w ramach obowiązujących ustaw wzajemnie umożliwiać i ułatwiać podejmowanie działań na rzecz wspierania członków grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1
  lub ich organizacji,
  - mimo konieczności uczenia się oficjalnego języka odnośnego państwa, dążyć zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego do zapewnienia członkom grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 odpowiednich możliwości nauczania ich języka ojczystego lub w ich języku ojczystym, w publicznych placówkach oświatowych, jak również tam, gdzie to jest możliwe i konieczne, posługiwania się nim wobec władz,
  - uwzględniać historię i kulturę grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 w związku z nauczaniem historii i kultury w placówkach oświatowych,
  - szanować prawo członków grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 do skutecznego uczestnictwa w sprawach publicznych, łącznie z udziałem w sprawach dotyczących ochrony i wspierania ich tożsamości,
  - podejmować niezbędne środki w tym celu po należytej konsultacji, zgodnie z procedurą podejmowania decyzji w danym państwie, łącznie z kontaktami z organizacjami lub stowarzyszeniami grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1.
3. Umawiające się Strony będą stosować postanowienia artykułu 3 w odniesieniu do spraw określonych w niniejszym artykule oraz w artykułach 20 i 22.
--
mgr Wojciech Leszek Pomorski
Prezes
Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.
www.dyskryminacja.de
http://www.youtube.com/user/Dyskryminacja
http://www.youtube.com/user/flawionek
http://www.pomorski.de.tl
Ernst-Mittelbach-Ring 36, 22455 Hamburg, Germany
Tel: 004940-53206306 tel.kom.(Polska): 0048694384788, tel.kom.(Niemcy): 00491737169797
e-mail: w.pomorski@gmail.com
Cel Stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w
Niemczech t.z: założone 18 II 2007. Zajmuje się obroną praw polskich rodziców i
dzieci pokrzywdzonych przez działającą do dzisiaj i założoną przez NSDAP w 1939 r. instytucję Jugendamt i wymiar
sprawiedliwości RFN i Austrii. Członkowie walczą o respektowanie Traktatu Polsko-Niemieckiego w Niemczech, praw
człowieka w Niemczech i w Austrii i o prawo do wychowywania dzieci we
własnej kulturze i języku.
Prezes Stowarzyszenia mgr Wojciech Leszek Pomorski


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.