Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA MAREK SIKORSKI WIERZYTELNOŚCI OD SKARBU PAŃSTWA

Sikorski - Państwo zabrało, Państwo ma oddać - licytacja wirtualnych WIERZYTELNOŚCI OD SKARBU  PAŃSTWA CEDENTA PANA MARKA SIKORSKIEGO

Pakiet prezentacyjny złożony w formie oświadczenia woli (art. 60 k.c.) numer 1454 z dnia 03.02.2007r. Pana Marka Sikorskiego 

Działając na podstawie art. 10 („Każdy ma prawo do swobody wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe…”) w zw. z art. 17 i 18 („w art. 17 konwencja wprowadza wyraźny zakaz nadużycia praw. Żadne państwo, grupa lub osoba nie może wywodzić z niej prawa do podjęcia działań, lub dokonania aktu zmierzającego do zniweczenia zawartych w niej praw i wolności albo ich ograniczenia w większym stopniu niż to przewiduje Konwencja. Poza tym ograniczeń praw i wolności nie można stosować w innym celu niż te, dla których je wprowadzono…art. 18 Konwencji chroni przed nadużyciami władzy lub naruszeniami zasady działania władz w dobrej wierze”) Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czyli ratyfikowanej umowy międzynarodowej stosowanej na gruncie art. 91 Konstytucji RP –  

Art. 91.

1.        Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

2.        Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

3.        Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.)

 Oświadczam jako Cedent i wierzyciel Skarbu Państwa jednostka Minister Sprawiedliwości (wierzyciel, wg Encyklopedii Artus Purus Leksykon Prawniczy, to „osoba fizyczna lub prawna, uprawniona na podstawie powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika. Uprawnienie wierzyciela nosi nazwę wierzytelności, a zobowiązanie dłużnika – długu. W obrocie gospodarczym wierzycielem jest podmiot oczekujący na przypływ środków pieniężnych od dłużnika”), że dokonuję prezentacji oraz składam ofertę sprzedaży lub wspólnego wykorzystania mojego mienia w postaci bezspornych, nieprzedawnionych, wymagalnych, przenaszalnych wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego (wierzytelność, wg Encyklopedii Artus Purus Leksykon Prawniczy, to przysługujący wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, w obrocie gospodarczym – wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów…”). Oświadczam, że prezentowane wierzytelności od Skarbu państwa stanowią przychody z umowy ubezpieczenia, w której Skarb Państwa jednostka Minister Sprawiedliwości przejął obowiązek świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń PZU. De facto mamy do czynienia z cesja praw z umowy ubezpieczenia, o której mówią liczne przepisy Ustawy Prawo Bankowe. 

      Celem właściwej, na gruncie przepisów ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rozdział III Konstytucji RP, prezentacji, odwołuję się do PRAWA DO POSZANOWANIA MIENIA gwarantowanego przepisem art. Protokół numer 1 (Ochrona mienia) Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

      Celem właściwej, na gruncie przepisów ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rozdział III Konstytucji RP, prezentacji, podnoszę znaczenie Orzecznictwa Europejskiej Komisji i Trybunału Praw Człowieka, którego fragmenty prezentuję poniżej albowiem obowiązuje autorytet rzeczy zinterpretowanej – „Pojęcie „mienia” ma znaczenie autonomiczne i nie ogranicza się do własności rzeczy. Na potrzeby tego artykułu również inne prawa i korzyści majątkowe mogą być uważane za mienie – Orzeczenie Gasus Gosier – und Fordertechnik GmbH v. Holandia z 23.02.1995, A. 306-B, par. 53. – Odnosi się to zarówno do istniejącego mienia, jak i do wartości majątkowych, w tym także wierzytelności, w związku z którymi dana osoba może twierdzić, iż ma przynajmniej uprawnione oczekiwanie ich realizacji. – Orzeczenie Pine Valley Developments Ltd. i inni v. Irlandia z 19.11.1991, A.222, par. 51; S.A. Pressos  Kompania Naviera i inni v. Belgia z 20.11.1995, A232, par.31;Almeida Gareett, Mascarenhas Falcao i inni v. Portugalia z 11.01.2000, Izba (Sekcja) I, ECHR 2000-I.” 

      Celem właściwej, na gruncie przepisów ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rozdział III Konstytucji RP, prezentacji, odwołuję się do przepisów Konstytucji tj. art. 21.1, który stanowi: Art. 21.
1.        Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

Następnie odwołuje się do przepisu art. 64, który stanowi: Art. 64.
1.        Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 
2.        Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. 
3.        Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. 

Następnie odwołuje się do przepisu art. 8, który stanowi: Art. 8.
1.        Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.        Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. 

Podsumowuję powyższe odwołanie kolejnym odwołaniem, teraz do przepisu art. 83, który stanowi: Art. 83.
            1.        Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem osiągnięcia najwyższego stopnia świadomości prawnej nabywcy wierzytelności ,a przyszłego Cesjonariusza dokonuję prezentacji wyroku Sądu Najwyższego – Wyrok SN z 18 listopada 1993r. III ARN 49/93 

O państwie prawa 

1.        W państwie prawa nie ma miejsca na mechaniczne i sztywno pojmowane zasady nadrzędności interesu ogólnego nad interesem indywidualnym (Cedenta lub Cesjonariusza). Oznacza to, że w każdym wypadku działający organ ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi, i udowodnić, iż jest on na tyle ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych obywateli. Zarówno istnienie takiego interesu , jak i jego znaczenie , a takie przesłanki powodujące konieczność przedłożenia w konkretnym wypadku interesu publicznego nad indywidualnym podlegać muszą zawsze wnikliwej kontroli instytucyjnej i sądowej, a już szczególnie wówczas , gdy chodzi o udowodnienie , iż w interesie publicznym leży ograniczenie ( lub odjęcie ) określonego przez konstytucję RP prawa własności (Tu najpierw prawa Marka Sikorskiego do zawarcia umowy ubezpieczenia, a następnie jego prawa do poszanowania mienia w postaci odszkodowań z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia , w której Skarb Państwa przejął   obowiązek świadczenia  mocą ustawy kodeks cywilny art. 417 k.c. Tu prawo własności oznacza mienie, czyli wierzytelności od Skarbu Państwa .)

2.        Obywatel ma prawo (Cedent lub Cesjonariusz  mają prawo) do tego, by jego oparte na prawie materialnym roszczenia i wnioski były rozpatrywane w ramach przewidzianej  prawem procedury i w określonych przez prawo formach . Nie jest natomiast zgodne z zasadami konstytucyjnymi takie postępowanie organów administracji, w których wnioski obywateli załatwione są poza taką procedurą i w formach jej nie znanych, powoduje to bowiem stan niepewności prawnej i ogranicza prawa obywateli do ochrony swych uprawnień przed organami administracji publicznej i przed sądami”. 

Oraz dokonuję prezentacji wyroku Sądu najwyższego Wyrok SN z 22 stycznia 1998r. SN III CKN 

Przy wykonywaniu wyroku musi być zachowana jego ścisła wykładnia – ani organ egzekucyjny ani strona upoważniona do wykonania zastępczego nie mogą dokonywać interpretacji wychodzącej poza brzmienie wyroku, a tym bardziej – z brzmieniem tym sprzecznym. 

Celem dokonania skutecznej prezentacji możliwości wykorzystania wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego oświadczam co następuje: 

1. Istnieje możliwość pozyskania w formie zakupu - wierzytelności Skarbu Państwa w preferencyjnych warunkach od podmiotu, w którego posiadaniu są niniejsze aktywa.

2. Przeznaczenie niniejszych wierzytelności jest skategoryzowane do określonych celów:
- podwyższenia kapitału spółki,
- regulacji należności podatkowych,
- regulacji należności celnych,
- regulacji składek z tytułu ubezpieczeń, (także ZUS),
- opłat leasingowych,
- regulacji komorniczych czynności egzekucyjnych,
- należności wobec Agencji Skarbu  Państwa: Mienia Wojskowego, Rynku Rolnego,  Nieruchomości Rolnych,
- zobowiązań organów samorządowych,
- należności wobec banków,
- wspieranie działalności osób i i instytucji potrzebujących pomocy,
-
wszelkich innych działań o podobnym charakterze,

3. Strona oferująca (cedent) dysponuje kompletem dokumentów potwierdzającym stan faktyczny, w tym stosownymi opiniami prawnymi (na załączniku numer 1 przedstawiamy wypisy i wyimki) i procedurą transakcji przekazania nin. wierzytelności zainteresowanej stronie – cesjonariuszowi (na załączniku numer 2 przedstawiamy te procedurę).

4. Wartość wierzytelności Skarbu Państwa będących w dyspozycji jest znaczna, może zależnie od potrzeb sięgać do 0.5 mld złotych (lub odpowiednio więcej wg potrzeb), może każdorazowo następować wycena danych wierzytelności przez biegłych w przedmiocie sprawy.

5. Zależnie od danego podmiotu i jego zainteresowania pułapem finansowym pozyskania wierzytelności, negocjuje się do kontraktu finalnego wartość przekazywanych aktywów w przedziale 60% do 50% ich wartości nominalnej.

6. Cedent dysponuje wszelkimi możliwościami technicznymi i lokalowymi aby strony zainteresowane wraz ze swoimi specjalistami pracowały w optymalnych warunkach.

7. Załączam ankietę dla nabywcy wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego. 

Ankieta  dla nabywcy wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta Pana Marka Sikorskiego                               

1. Charakter transakcji:
- czy zainteresowany jest nabywcą bezpośrednim,                      tak/nie
- czy kupujący jest pośrednikiem finansowym                               tak/nie
- czy kupujący działa w imieniu osoby trzeciej                              tak/nie

2. Źródła finansowania.
            Zgodnie z zasadą należytej staranności i przeciwdziałania – zgodnie z Ustawą o tzw. praniu pieniędzy, nabywca oświadcza i okazuje niezbędne dokumenty instytucji finansowych:  
    
         - potwierdzenie zdolności zapłaty kwoty wyrażonej w walucie co najmniej rzędem cyfr           znaczących, powiązanych z konkretnym beneficjentem, ujawnionym jako numer  konta bankowego              tak/nie
              -  wskazanie nazwy, adresu, tel. imienia i nazwiska odpowiedniego oficera bankowego                   oraz hasła celem sprawdzenia zdolności płatniczej nabywcy, w ramach tzw. soft probe             (miękkiej próby) dokonanej wyłącznie przez  instytucje bankowe             tak/nie
        -   wskazanie audytora lub wywiadowni gospodarczej, uznanej w Unii Europejskiej do                    wystawienia opinii o standardzie wypłacalności według zasady rating fitch    tak/nie
              -   wystawienie gwarancji kredytu kupieckiego lub gwarancji zapłaty w czasie Określonym umową wystawioną przez Euler Hermes (część Allianz) z ograniczeniem  do podmiotów działających na terenie Unii Europejskiej –       z wartością pokrycia 101%             tak/nie
               -  inne według możliwości nabywcy i zaprezentowane na załączniku 2 lub nabywca                  składa w formie załącznika stosowne oświadczenie majątkowe, w którym ujawnia   źródła finansowania transakcji zakupu wierzytelności od Skarbu Państwa Cedenta  Pana Marka Sikorskiego             tak/nie

3.1 Procedura zakupu przewiduje dokonanie pełnej zapłaty w dniu złożenia na umowie przelewu wierzytelności od Skarbu Państwa podpisów przez osoby uprawnione do reprezentowania Cesjonariusza.

3.2 Procedura zakupu dopuszcza dokonanie zapłaty w następujący sposób: 
- wpłatę, przez Cesjonariusza do kasy Cedenta w dniu złożenia na umowie przelewu wierzytelności od Skarbu Państwa podpisów przez osoby uprawnione do reprezentowania Cesjonariusza, czynszu inicjalnego* w wysokości 10% wartości zdyskontowanej wierzytelności, przy zastrzeżeniu dokonania płatności pozostałych 90% w poniższych formach:

-  
rachunek kancelarii adwokackiej, notarialnej jako deponenta lub depozytariusza,          tak/nie
- wpłata na wspólnie założony rachunek w banku, escrow, gdzie środki zwalniane są za wspólnym podpisem obu stron,                      tak/nie
-  wpłata w formie dyspozycji dokonana na dobro i rzecz posiadacza wierzytelności ze wskazaniem miejsca i daty ostatecznej zwolnienia depozytu ustanowionego na tym  rachunku bankowym              tak/nie
- ustanowienie depozytu o charakterze powierniczym w uznanym biurze maklerskim w postaci akcji notowanych na giełdzie, papierów dłużnych o charakterze skarbowym jak bony skarbowe, obligacje skarbowe        tak/nie

4. W celu wykazania należytej staranności nabywca deklaruje przeznaczenie nabycia wierzytelności Skarbu Państwa:
 - podwyższenia kapitału spółki                              tak/nie
- regulacji należności podatkowych                   tak/nie
- regulacji należności celnych                   tak/nie
- należności wobec banków,             tak/nie
- wspieranie działalności osób i i instytucji potrzebujących pomocy,            tak/nie
- regulacji składek z tytułu ubezpieczeń, (także ZUS)                    tak/nie
- opłat leasingowych                     tak/nie
- regulacji komorniczych czynności egzekucyjnych             tak/nie
- należności wobec Agencji Skarbu  Państwa: Mienia Wojskowego, Rynku Rolnego,    Nieruchomości Rolnych              tak/nie
- zobowiązań organów samorządowych i rządowych               tak/nie
- konwersji zobowiązań państwa wynikających z umów międzynarodowych  uzgodnionych z Ministerstwem Finansów            tak/nie
- zobowiązań podatkowych wewnątrz wspólnotowych z zakresu podatku VAT   i trans-granicznego podatku akcyzowego w ramach krajów członków UE         tak/nie
- inne wg potrzeb nabywcy, a wyżej nie wymienione, prezentowane na załączniku 3        tak/nie

       …………………….. ….                                               ………………………………..

Podpis pełnomocnika Cedenta                                         Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania nabywcy

Wymagane dokumenty strony pozyskującej (cesjonariusza) wierzytelności w formie uwierzytelnionych kopii: dowód osobisty NIP  REGON wpis lub KRS kopia umowy rachunku bankowego z numerem konta pełnomocnictwo o ile cesjonariusz nie jest ujawniony w KRS 

Zestawienie załączników jak w treści.

  1. Wypisy i wyimki z opinii prawnej,
  2. Procedura transakcji przekazania nin. wierzytelności zainteresowanej stronie – cesjonariuszowi

3.    Oferta

4.    Elektroniczny zbiór danych dotyczących Cesjonariusza i jego wierzycieli

5.    Kolejne załączniki wynikające z procedury kompletnego wypełnienia ankiety

* czynsz inicjalny podlega zwrotowi na żądanie Cesjonariusza złożone w formie aneksu, z zastrzeżeniem potrącenia kosztów serwisu i umownej opłaty za korzystanie.

W przypadku wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących przedmiotowej sprawy proszę o kontakt drogą elektroniczną na adres: serwisprawny@sfgholding.eu. Serwis dostępny jest non stop. Wszelkie zgłoszone kwestie wyjaśniane są przez zespół naszych prawników w terminie bez zbędnej zwłoki. 

Z A P R O S Z E N I E 

Serdecznie zapraszam „każdą osobę” !
 
(w rozumieniu przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności)  

Do uczestniczenia na zasadach kontraktowych w działaniach zmierzających do właściwego na gruncie przepisów – ideałów i wartości demokratycznego społeczeństwa państwa prawa - zagospodarowania bezspornych , wymagalnych , nieprzedawnionych , przenaszalnych wierzytelności od Skarbu Państwa , których ja, Marek Sikorski jestem pierwszym ich właścicielem , a które wynikają ze szkód na umowie ubezpieczenia tzw. „od błędów i niewłaściwych działań funkcjonariuszy publicznych”, w której Skarb Państwa jednostka Minister Sprawiedliwości, przejął, mocą Ustawy i przepisów ratyfikowanej umowy międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, od zakładu ubezpieczeń – PZU, obowiązek świadczenia (de facto jest więc to cesja praw z umowy ubezpieczenia, o której stanowią przepisy Ustawy Prawo Bankowe). 

Kierując niniejsze zaproszenie mam wielką satysfakcję i nadzieję na zainteresowanie moją ofertą handlową, którą potwierdzam oświadczeniem woli (art. 60 k.c.) numer1444.1  Pana Marka Sikorskiego z dnia 03.02.2007r., a  dotyczącej wierzytelności od Skarbu Państwa działając na podstawie art. 10 oraz art. 13 w zw. z art. 18 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, podnoszę znaczenie art. 91 Konstytucji RP  

Art. 91.

1.      Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

2.      Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

3.      Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

  Wiarygodność mojej oferty i skuteczność przelewu wierzytelności, w Polskim porządku prawnym gwarantują swoją powagą niezależne instytucje jakimi są „bez uzasadnionych wątpliwości” (standard dowodowy wg orzecznictwa Komisji i Trybunału Praw Człowieka) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy i inne.

Dla „każdej osoby” (w rozumieniu przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) zainteresowanej uczestnictwem w obrocie cywilno prawnym wierzytelnościami od Skarbu Państwa Cedenta Marka Sikorskiego reprezentowanego przez pełnomocnika notarialnego Panią Teresę Hiszpańską składam komplet materiałów gwarantujący bezpieczeństwo obrotu oferowanymi wierzytelnościami. 

 Serdecznie zapraszam do  uczestniczenia na zasadach kontraktowych * w działaniach zmierzających do właściwego na gruncie przepisów – ideałów i wartości demokratycznego społeczeństwa państwa prawa zagospodarowania bezspornych , wymagalnych , nieprzedawnionych , przenaszalnych wierzytelności od Skarbu Państwa , który ja Marek Sikorski jestem ich pierwszym właścicielem.

Ponieważ sprawa jest wyjątkowa należy podkreślić znaczenie  wolności gwarantowanej Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności , a mianowicie swoboda wypowiedzi (art. 10 Konwencji ). Swoboda ta obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe .Podstawę filozoficzną przyjmowaną w tego rodzaju sprawach Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz pierwszy sformułował w orzeczeniu Handiside przeciwko Wielkiej Brytanii. Stwierdził w często cytowanym fragmencie uzasadnienia , iż :„Swoboda wypowiedzi jest jednym z filarów demokratycznego społeczeństwa , podstawą jego rozwoju i warunkiem samorealizacji jednostki .(...) Nie może obejmować tylko informacji i poglądów odbieranych przychylnie albo postrzeganych jako nieszkodliwe lub obojętne , ale i takie , które obrażają , oburzają lub wprowadzają niepokój w państwie lub w jakiejś grupie społeczeństwa. Takie są wymagania pluralizmu , tolerancji i otwartości , bez których demokratyczne społeczeństwo nie istnieje „ Obowiązuje zasada autorytetu rzeczy zinterpretowanej.

Na obecnym etapie działania w przedmiotowej sprawie za najważniejsze  uznaję osoby , które wspierają moje starania i działania w dążeniu do celu - zagospodarowania tych bardzo dużych  wierzytelności od Skarbu Państwa , które są moim mieniem (art.1 Protokół nr 1 ). Dla swoich działań przyjąłem jako hasło słowa Seneki „ ROZKAZYWAĆ PIENIĄDZOM A NIE SŁUŻYĆ IM „

                                                                           Marek Sikorski

                                                                                        Właściciel Wierzytelności

                                                                                               26 luty 2007r.

OPINIA PRAWNA

            Wypis z opinii zespołu prawnego w przedmiocie korzystania z wierzytelności od Skarbu Państwa w obrocie cywilno-prawnym. W oparciu o stan prawny: CZERWIEC 2006. Podstawa prawna w zakresie odpowiedzialności Skarbu Państwa wobec Cedenta Marka Sikorskiego.

  1. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964r. KODEKS CYWILNY (Dz. U. nr. 16 poz.93 z dnia 18 maja 1964r.) z zm.
  2. Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sadowej w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych. Uchwała SN, Izba Cywilna sygn III CZP 33/70 z dnia 1971.02.15 publ. OSNC 1971/4/59 przegląd orzeczn.: Szponar A. Wanatowska W. NP. 1972/3/436 z zm. W zakresie nie konstytucyjności art. 418 k.c.
  3. Zawarcie w lipcu 2001 roku przez Cedenta – marka Sikorskiego „Umowy Ubezpieczenia” (zmienionej dwoma aneksami) tzw. „od błędów i niewłaściwych działań funkcjonariuszy publicznych”. Umowa zawarta w drodze oferty i na zasadzie ustawowej, tj w trybie przepisów art. 909. § 2, art. 810,811,814. § 1 zd. 2, art. 817 i nast. KC; w warunkach przejęcia przez Panstwo całkowitej odpowiedzialności za los jednostki, podczas gdy warunki tego przyjęcia wyczerpały znamiona przestępstwa z art. § 2 KK..
  4. Konwencja „O ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”.
  5. Prezentacja powstania przedmiotowych wierzytelności od Skarbu Państwa, w związku z którymi Cedent Marek Sikorski posiada prawo ich własności, dokonana w formie trzech oświadczeń woli (art. 60 KC) nr 1122 prim, 1133 prim, 1188 prim z załącznikami M. Sikorskiego (wersja elektroniczna).
  1. Procesy sądowe wskazane w treści oświadczenia woli (art. 60 KC) nr 1125 z dnia 26.11.2005 roku Marka Sikorskiego złożone dnia 01.12.2005 roku na ręce Ministra Sprawiedliwości oraz do kancelarii prezesa rady ministrów, celem likwidacji zorganizowanej grupy przestępczej (art. 258 K.K.), „która przemocą lub groźbą bezprawna wpłynęła na czynności urzędowe Sadu Powszechnego celem rażącego naruszenia art. 6 konwencji w procesach wskazanych w treści tego oświadczenia”, tj w  Sądzie okręgowym w Warszawie, I i III Wydz. Cywilny, sygn. akt: IC 1170/05, IC 851/05.

Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. Akt: IC 15684/04 – pozew o wydanie nakazu zapłaty na bardzo znaczną kwotę (powyżej 1 mld złotych) za utratę zdrowia, pozwana jednostka Skarbu Państwa.

Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny, kolejne sygn. akt: IC 1291/04, IC 1109/05, IC 1053/04, IC 886/05, IC 558/05 – pozwy dot. mn. wydania nakazów zapłaty odszkodowania za kradzież domu, ustalenia w związku z wyznaczeniem przez osobę nieuprawnioną obrońcy z urzędu i inne.

Sąd rejonowy w Koninie, II Wydz. Karny oraz VIII Grodzki, kolejne sygn. akt: II Kp. 496/05, VIII K 1142/05, 1 DS. 1131/05, II Kp. 494/05, I DSn 37/05/ST, ISDN 56/05/ST – dotyczą mn. Usiłowania zabójstwa marka Sikorskiego. (vide: oświadczenie woli,/art. 60 K.C./ nr 1125 z dnia 26.11.2005r.).

            Inne procesy sadowe wskazane w treści oświadczenia woli marka Sikorskiego nr 844 z  dnia 14.06.2005 roku dotyczą sądowego załatwiania złożonych sześciu pism procesowych. I tak – pozew na podstawie art.>189 kpc w zw. Z art. 13 i 18 Konwencji (o Ochronie praw Człowieka i Podstawowych Wolności) z dnia 15.03.2005 roku złożony do Sądu Okręgowego w Koninie dnia 16.03.2005.                                                                   

Pozew o tzw. „ustalenie” z dnia 20.09.2005 roku złożony do Sądu Okręgowego w Koninie dnia 21.09.2005 roku w formie oświadczenia woli nr 1083.

7.      Zażalenie na bezczynność organu władzy państwowej i brak powiadomienia o sposobie załatwienia sprawy, połączony ze skargą na nadużycia, naruszenie zasady działania władz w dobrej wierze oraz naruszenie wielu przepisów Konwencji. Oświadczenie woli (art. 60 K.C.) Marka Sikorskiego nr 886 z dnia 17.06.2005 roku złożone do Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratora generalnego, za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Koninie, dnia 21.06.2005 roku.

8.      Pozew przeciwko zastępcy Prokuratora Okręgowego, o ochronę dóbr osobistych, Sąd Okręgowy w Koninie, sygn. akt: IC 799/2005

9.      Pozew o odszkodowanie w kwocie 1 mld złotych z dnia 20.VII.2002 do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Ośrodek Zamiejscowy w Koninie w dniu 26 lipca 2002 został skierowany wg właściwości do XV Wydziału Cywilnego Ośrodka zamiejscowego w Koninie S.O.

10.  Postanowienie z dnia 25 lutego 2004r. Sądu Okręgowego w Poznaniu, Ośrodek Zamiejscowy w Koninie Wydział XV Cywilny syg. Akt XV C. 126/04 o przekazaniu sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie.

3. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, II Wydział karny syg. Akt. AKz 375/04 z dnia 10 sierpnia 2004r. dot. Umorzenia postępowania o odszkodowanie za poniesioną szkodę na podstawie art. 437par. 1 kpk.

11.  Postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie, I Wydział Cywilny z dnia 29 grudnia 2004 r. sygn. akt IC 1409/04 przekazującego sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

12.  Istnieje duża ilość złożonych pism procesowych Marka Sikorskiego w sprawach cywilnych oraz karnych, które dotąd nie znalazły ustawowego rozwiązania zgodnego z właściwą wykładnią prawną.

            Zdolność Wierzyciela Marka Sikorskiego do obrotu wierzytelnościami Skarbu Państwa.

            Zgodnie z art. 510, art. 511, art. 512 kodeksu Cywilnego w umowie sprzedaży wierzytelności – sprzedawca Marek Sikorski zobowiązuje się przenieść na kupującego własność wierzytelności przez umowę sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności na nabywcę (umowa przelewu). A kupujący zobowiązuje się wierzytelność odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Do elementów istotnych umowy sprzedaży (essentialia negotii) należy, więc zobowiązanie do przeniesienia prawa własności oraz jej wydanie jako przelewu. Są to obowiązki (sprzedawcy) Cedenta, którym odpowiadają obowiązki wobec (kupującego) który również je wypełnił, zawiadamiając o dokonaniu przelewu 12.10.2005, 14.03.2006, 22.03.2006, 30.03.2006.

            Opinia porusza problem jaki wynika z podpisania umowy i cesji wierzytelności , działając w zaufaniu do kontrahenta i nie wywiązania się z powodu wad ukrytych.

            Podkreślenia wymaga, że zgodnie z ustawą, prawo do wykonywania czynności prawnych przez obywatela polskiego w trybie Art. 509. § 1. Kodeksu Cywilnego jest nie kwestionowane – gdzie Wierzyciel marek Sikorski może bez zgody dłużnika (Skarbu Państwa) przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew) jak Cedent. Ponadto Art. 509 § 2. kodeksu Cywilnego wraz z wierzytelnością Skarbu państwa przechodzą na nabywcę (Cesjonariusza) wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

 POJĘCIA PRAWNE OBJĘTE OPINIĄ:  CESJA WIERZYTELNOŚCI

Przelew wierzytelności, umowa, przez którą wierzyciel przenosi swoja wierzytelność na inna osobę. Cesja powinna być dokonana na piśmie, jednak wymogu tego nie stosuje się do cesji wierzytelności z dokumentu na okaziciela. Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwia się właściwości zobowiązania bądź przepisom ustawy. Nabywca wstępuje w prawa wierzyciela z chwilą zawarcia umowy. Zgoda dłużnika – Skarbu Państwa nie jest wymagana do ważności dokonania cesji, jednak powinien on być o przelewie zawiadomiony, aby wiedział, komu ma świadczyć. Dłużnik Skarb Państwa może zwolnic zobowiązania, wykonując świadczenia wobec dawnego wierzyciela, do momentu kiedy nie dowie się o cesji lub nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o przelewie od dawnego lub nowego wierzyciela.

KUPNO WIERZYTELNOŚCI

Sposobem rozliczenia pomiędzy stronami – w tym bankami, mogą być kompensaty, które w niektórych przypadkach są najszybszą, a czasem jedyną droga do odzyskania danej należności, bądź do spłacenia zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Istota kompensaty polega na tym, ze wierzyciel określonego podmiotu gospodarczego jest jednocześnie jego dłużnikiem. W przypadku, gdy taka sytuacja nastąpi oba podmioty mogą potrącić swoja wierzytelność. Ponieważ w/w sytuacja zdarza się w zasadzie tylko wtedy, gdy kontrahenci występują jako dostawcy i zarazem odbiorcy towaru /lub usługi/, czyli są sobie dobrze znani. „Zwykły” kredytobiorca musi sam szukać możliwości wzajemnych potrąceń nie wykluczając tzw. Kompensat kilkustronnych, których znalezienie jest bardzo trudne. Wzajemne potrącenia SA możliwe wtedy gdy przedmiotem SA wierzytelności wyrażone w pieniądzach lub rzeczy tej samej jakości, oznaczone co do gatunku (umowa kredytowa).

Wierzytelności muszą być wymagalne oraz mogą być dochodzone przed sadem, co nie stanowi warunku koniecznego. Wierzytelności SA wzajemnie potrącane do niższej wierzytelności i dokonuje się ich poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.

WŁAŚCIWOŚĆ ZOBOWIĄZANIA

            Polega na cesji wierzytelności, która jest uzależniona od spełnienia określonych warunków np. gdy wierzytelność jest ściśle związana z osoba wierzyciela np. zobowiązania publicznoprawne lub zobowiązania kredytowe. Z chwila dokonania przelewu wierzytelności na nabywcę, przechodzą wszelkie związane z nią prawa.

Zbywca wierzytelności o fakcie dokonania p[przelewu winien zawiadomić dłużnika – Skarb Państwa. Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rak poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba ze w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

Zbywca (cedent) wierzytelności marek Sikorski, odpowiada za to iż zbywana wierzytelność istnieje oraz mu przysługuje. Zbywca może także przyjąć na siebie odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika w chwili dokonywania cesji, musi być to jednak wyraźnie zaznaczone w dodatkowym zastrzeżeniu umownym.

W chwili dokonania cesji wierzytelności, na nabywcą przechodzą wszystkie prawa oraz obowiązki wynikające ze stosunku pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem (zbywcą wierzytelności).

            Do praw jakie może nabyć wraz z cesją przejmujący zaliczamy m. In. Roszczenia o odsetki. Do obowiązków można m.in. zaliczyć: wszelkiego rodzaju zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność, która mu przysługuje względem zbywcy, chociażby stała się wymagalna dopiero po otrzymaniu przez dłużnika zawiadomienia o przelewie.(…)

  1. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, a w piśmie tym brak jest wzmianki o zakazie przelewu, zakaz ów jest nieskuteczny, a co za tym idzie – cesjonariusz nie napotyka przeszkód w nabyciu wierzytelności. Dokonane w takim przypadku przez niego zbycie jest ważne. Wyrok sadu apelacyjnego w Katowicach sygn. I ACa 457/00 publikacja OSA 2001/5/30 2000.09.21

Określone zastrzeżenie w przedmiocie przelewu może być elementem treści umowy kreującej dany stosunek obligacyjny, bądź klauzula dodana przez strony po powstaniu zobowiązania. W każdym jednak wypadku, przesłanką skuteczności takiego zastrzeżenia jest jego akceptacja przez obie strony stosunku obligacyjnego zwłaszcza art.. 417 k.c.

Co do skutków umowy przelewu, zawartej wbrew zastrzeżeniu umownemu wyłączającemu możliwość zbycia wierzytelności bez zgody dłużnika, to uwzględniając regulacje art. 63 § 1 k.c. przychylić się należy do stanowiska doktryny, że naruszenie tego zakazu nie powoduje automatycznie nieważności przelewu lecz tzw. Bezskuteczność zawieszoną, dopóki dłużnik nie wyrazi zgody na przelew, lub definitywnie odmówi jego potwierdzenia. Przelew dokonany wbrew takiemu zakazowi może stać się w pełni skuteczny w wyniku potwierdzenia dłużnika (por. K. Zawada: Przesłanki przeniesienia wierzytelności – rejent nr 3-4 z 1992r.)  .

2.      Stwierdzenie, czy złożono oświadczenia woli w okolicznościach uzasadniających jego wadliwość, należy do kwestii faktycznych. Zagadnieniem prawnym jest dopiero kwalifikacja w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i ocena skutków materialno-prawnych. Stosowanie przepisów prawa materialnego polega na podciągnięciu ustalonego stanu faktycznego pod hipotezę wybranego przepisu  prawnego i określeniu skutków prawnych wynikających z tego przepisu w konkretnym wypadku (sankcji). Zarzut niezastosowania prawa materialnego, gdy nie jest kwestionowana podstawa faktyczna, może obejmować pominięcie podciągnięcia ustaleń pod hipotezę i nie przyjęcie sankcji wynikającej z adekwatnej do nich normy prawnej. Z natury rzeczy nie może, wiec być stawiany poza podstawą faktyczną rozstrzygnięcia. Wyrok: SNV CKN 696/00 z dnia 2002.01.29 publikacja LEX nr 55143.

Niezastosowanie przepisów odnoszących się do wad oświadczeń woli Cedenta marka Sikorskiego w postaci pozorności (art. 83 k.c.0 i błędu (art. 84 k.c.) w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca bowiem zagadnienie wstępne było rozpatrywane przed sądem. Jednocześnie Cedent przyznaje, że czyni założenia istnienia wad i błędów funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 417 kodeksu Cywilnego, tj nie ma błędu Cedenta przy składaniu oświadczenia woli („nawet gdyby działał”), które – z innych przyczyn – jego zdaniem nie wystąpiły i nie miałyby wpływu na jego sytuacje prawna z uwagi na działanie w dobrej wierze. Tak skonstruowany proces sprzedaży i przelewu wierzytelności może być uznany za skuteczny. Dotyczy on bowiem faktycznej a i rzeczywistej podstawy uznania poprzez zgłoszenie Skarbowi Państwa każdorazowej transakcji sprzedaży wierzytelności w drodze umowy i zarzut niestosowania lub naruszenia przepisów prawa materialnego, które nie mogłoby Stanowic podstawy jakiejkolwiek wadliwości również przymiotnikowej: wymagalna nie przeterminowana, bezsporna.

3.      W wyniku przelewu art. 509 k.c. przechodzi na nabywcę ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki wiązał go z dłużnikiem. Innymi słowy, stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie, natomiast zmienia się osoba uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela. Wyrok SN sygn. I CKN 379/00 z dnia 2001.09.05, publ. LEX nr 52661.

Skutki przelewu polegają na przejściu wierzytelności ze zbywcy na nabywcę, wszelkie czynności między dotychczasowym wierzycielem Markiem Sikorskim i dłużnikiem Skarbem Państwa są bezprzedmiotowe dla bytu prawnego wierzytelności stanowiącej przedmiot przelewu. Dłużnikowi Skarbowi Państwa natomiast przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie (art. 513 k.c.), lecz nie zgłosił ich w formie prawem przewidzianej.         

Nowelizacja kodeksu cywilnego z dnia 17 czerwca 2004 roku, obowiązująca od 9 września 2004 roku (Dz. U. Nr 162 poz. 1692)

 

Zawarty w art. 77 ust 1 Konstytucji model deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej państwa stał się wzorem dla przeprowadzonej w czerwcu 2004 roku nowelizacji kodeksu cywilnego. Obecna regulacja kodeksu cywilnego. Obecna regulacja kodeksu cywilnego otrzymała następujące brzmienie:

 

Art. 417.

§ 1.   Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władze z mocy prawa.

§ 2.   Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarna odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.

            Zobowiązania podatkowe w obrocie wierzytelnościami. 

Przeniesienie wierzytelności własnych w celu zwolnienia z długu – instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania) określona jest przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Celem tego przeniesienia jest wygaśnięcie istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy.

Zgodnie bowiem z art. 453 zd. 1 k.c. zobowiązanie stron wygasa jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie. Pomiędzy stronami dochodzi zatem do zmiany przedmiotu świadczenia po powstaniu zobowiązania. Konieczna przesłanka prawnej skuteczności datio in solutum jest wyrażenie przez wierzyciela:

- przeniesienia (przelewu) wierzytelności własnych w celu zwolnienia długu,

- przeniesienia (przelewu) wierzytelności własnych w formie cesji, umowy przelewu wierzytelności w celu ich windykacji,

- przeniesienia (przelewu) wierzytelności obcych w ramach świadczenia usług pośrednictwa finansowego (nabycie wierzytelności w celu windykacji we własnym zakresie lub w celu dalszej odsprzedaży), 

Czynność ta nie będzie więc podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów usług, gdyż jej przedmiotem nie jest towar ani usługa, lecz prawo majątkowe, którym jest wierzytelność. Wierzytelność jako prawo o charakterze majątkowym nie wypełnia dyspozycji art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zgodnie z którym towarem w rozumieniu tej ustawy SA rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części (…). Przelewu wierzytelności własnej w celu zwolnienia z długu nie można określić również jako odpłatne świadczenia usług (art. 4 pkt 2 ustawy).

            Powyższe oznacza więc, iż przeniesienie wierzytelności własnych w celu zwolnienia z długu nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż nie ma do niego zastosowania art. 2 ust. 1 stanowiący, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. Datio in solutum nie może być także utożsamiane z czynnościami „zrównanym ze sprzedażą” określonymi przez ustawodawcę a art. 2 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

            Czynność ta nie będzie również podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nie znajduje się ona bowiem w zamkniętym katalogu czynności prawnych opodatkowanych tym podatkiem określonym w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.). Enumeratywne wyliczenie przez ustawodawcę czynności cywilnoprawnych, w odniesieniu do których istnieje obowiązek zapłaty podatku powoduje, że w przypadku przeniesienia własnych wierzytelności w celu zwolnienia z długu, obowiązek podatkowy nie powstanie.

            Również przeniesienie wierzytelności własnych w formie cesji wierzytelności (sprzedaż, zamiana, darowizna wierzytelności) w celu ich późniejszej windykacji nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wierzytelność będąca prawem majątkowym w rozumieniu przepisów praw cywilnego, nie jest jak już stwierdzono powyżej towarem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w związku z czym sprzedaż wierzytelności nie jest sprzedażą towaru. Wyżej wymieniona sprzedaż nie stanowi również odpłatnego świadczenia usług, którym jest miedzy innymi nabycie w ramach działalności gospodarczej cudzych wierzytelności w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji.

            Mając powyższe na uwadze, do sprzedaży wierzytelności własnych w celu ich windykacji nie będzie miał zastosowania przepis art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży własnych wierzytelności powstanie natomiast w podatku od czynności cywilnoprawnych gdyż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podlegają miedzy innymi umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, co obejmuje oczywiście sprzedaż wierzytelności. Jak wspomniano wyżej, nabycie, a następnie przeniesienie (miedzy innymi w drodze sprzedaży) wierzytelności obcych w celu ich odsprzedaży lub windykacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi odpłatne świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 2 ustawy o VAT. Wynika to z faktu, iż podatnik w tym przypadku dokonuje obrotu wierzytelnościami, który mieści się w zakresie pojęciowym „usług pośrednictwa finansowego”, tj. świadczy usługi o charakterze finansowym. Usługi pośrednictwa finansowego wymienione SA w poz. 9 załącznika nr 2 ustawy, co oznacza, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 tej ustawy korzystają z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Powyższe oznacza, iż czynności cywilnoprawne, na podstawie których podatnik świadczy usługi pośrednictwa finansowego nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdyż zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku. Z tego względu sprzedaż wierzytelności obcych nie będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Teza zgodna z wyjaśnieniem Podkarpackiego Urzędu Skarbowego.

Wypis stanowi jednolita merytorycznie część w/w opinii w postaci zwartego tekstu bez jakichkolwiek wyimków

SPRAWA PANA MARKA SIKORSKIEGO

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com  
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński i sympatycy SOPO

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm 
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.