Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
16 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 31-12-2011

Z A W I A D O M I E N I E Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Sędziego Sądu Okręgowego (XXIV C ) w Warszawie - P A W Ł A   P Y Z I O

Szanowni Państwo,
otrzymałam na piśmie uzasadnienie Wyroku Sądu. Zapłaciłam za 2 mieszkania, a obecnie dzięki wyrokowi Sędziego Pawła Pyzio nie mam żadnego. Ten wyrok pozbawia mnie jednego, nowego przy ul. Bełska 14,a czekam na wyrok mający zapaść w dniu 3.01.2012 r. o eksmisję z drugiego przy ul. Maklakiewicza. Kupiłam sobie z własnych środków 2 mieszkania. 
Idźcie do Sądu-Sąd wymierzy sprawiedliwą karę, ciekawostką pozostaje KTO otrzyma moje własnościowe mieszkania ?.
Jak długo będą immunitety i nieusuwalność Sędziów, a co za tym idzie bezkarność, tak długo obywatel RP będzie niewolnikiem pozbawionym prawa do sprawiedliwego osądzenia jego sprawy.
 

 PAN PREZYDENT RP
 PAN PREMIER RP                                                                     
 PAN PROKURATOR GENERALNY RP
 PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
 PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
 PAN RZECZNIK DYSCYPLINARNY
 SĘDZIÓW PRZY KRS 
 SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI    
 I PRAW CZŁOWIEKA

 
do wiadomości: PARLAMENT EUROPEJSKI:
                       - Przewodniczący Jerzy Buzek ( president@europarl.europa.eu ) 
                    - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych                                       
                     ( liebe-sekretariat@europarl.europa.eu ) 
                    - Komisja Praw Człowieka ( droi-sekretariat@europarl.europa.eu ) 
                    - Komisja Prawa ( juri-sekretariat@europarl.europa.eu )
               
                                                                                             

                                             Warszawa dnia 30.12.2011 r.
Barbara Popławska

 Szanowny  Pan 
 Andrzej Seremet
 Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Barska 28/30
02 – 315 WARSZAWA


                                                              Z A W I A D O M I E N I E
 
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Sędziego Sądu Okręgowego (XXIV C ) w Warszawie-P A W Ł A   P Y Z I O
 
   p o l e g a j ą c e g o   n a :
1. Nadużyciu władzy przez przekroczenie uprawnień i działaniu przez to na szkodę mojego interesu  prywatnego tj. działaniu zarówno na moją szkodę, jak szkodę mojej rodziny – naruszając jej dobro, wyłączając ją z opieki i z ochrony Rzeczypospolitej Polskiej gwarantowanej zapisami ustawy zasadniczej oraz pozbawiając ją możliwości rozwoju przez zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3

2. Poświadczeniu nieprawdy, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 271 § 1 w/w ustawy–zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

3. Znieważeniu Rzeczpospolitej Polskiej, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 133 w/w ustawy – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, przez naruszenie porządku prawnego i konstytucyjnego Rzeczypospolitej 
Polskiej na skutek nadużycia władzy przez przekroczenie uprawnień
 
w  c e l u :
wytworzenia okoliczności prawnych uzasadniających oddalenie mojego powództwa wniesionego w  
  dniu 28
grudnia 2009 roku – sygn. akt XXIV C 1257/09 w przedmiocie zobowiązania pozwanej Spółdzielni
  Budowlano-Mieszkaniowej „Politechnika”
z siedzibą w Warszawie do złożenia oświadczenia woli w kwestii
  przeniesienia na mnie własności lokalu Nr 17
w budynku przy ulicy Bełskiej 14 na podstawie umowy zawartej w
  dniu 8 sierpnia 1997 roku ze Spółdzielnią
na budowę przedmiotowego lokalu, który faktycznie zajmuję – ponieważ
  poniosłam koszty jego budowy, ale
bez tytułu prawnego, którego Spółdzielnia mnie w sposób permanentny
  bezprawnie odmawia

uzyskania korzyści majątkowej przez SBM „Politechnika”.
 
R e a s u m e:
Stanowisko Spółdzielni reprezentowanej z upoważnienia Zarządu ( działającego z mandatu Zebrania Przedstawi –
cieli, które de iure – Art. 8³ ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych utraciło
status jako organ spółdzielni mieszkaniowej ) przez radcę prawnego Jana Rostafińskiego zostało w całości uwzględnione, okoliczności prawne uzasadniające oddalenie powództwa zostały wytworzone, powództwo zostało oddalone, korzyść majątkową uzyskała SBM „Politechnika” i to podwójną, raz – przez własność lokalu Nr 17 ,którego koszty budowy poniosłam, dwa – przez wartość w złotych polskich kosztów budowy, korzyść majątkową również uzyskał radca prawny Jan Rostafiński w postaci honorarium – oczywiście z majątku Spółdzielni który jest prywatnym majątkiem członków spółdzielni, a zatem również moim, co oznacza że po trzykroć poniosłam szkodę majątkową i uzasadnia przyjęcie o działaniu wspólnym i w porozumieniu w celu uzyskania korzyści majątkowej kosztem moim i mojej rodziny.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Paweł Pyzio ustalił :
 cyt. „W dniu 8 sierpnia 1997 roku Barbara Popławska podpisała ze Spółdzielnią Budowlano – Mieszkaniową „Politechnika” z siedzibą w Warszawie umowę w sprawie finansowania kosztów budowy i warunków uzyskania przydziału spółdzielczego lokalu mieszkalnego w ramach realizowanej przez Spółdzielnię inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bełskiej 14, której źródłem finansowania były środki własne zamawiającego” (czyli moje i mojego męża z którym pozostawałam i pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej ),

„Barbara
Popławska dokonała wpłaty wynikającego z umowy z dnia 8 sierpnia 1997 roku wkładu budowlanego na poczet budowy lokalu oraz wynikającego z umowy z dnia 31 grudnia 1997 roku wkładu na poczet miejsca postojowego w garażu podziemnym” (ściśle–wkładu budowlanego pokrywającego pełny koszt budowy ),

„Barbara
Popławska w chwili podpisywania obu umów pozostawała w związku małżeńskim z Mirosławem Popławskim. Małżonków obowiązywał ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej”.
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Paweł Pyzio poświadczył nieprawdę :
cyt. „Barbara Popławska w chwili podpisywania umowy z dnia 8 sierpnia 1997 roku nie posiadała zgody męża na zawarcie tej umowy” (wyjaśniam–miałam zarówno zgodę męża, jak również jego aprobatę dla moich działań– mąż był w delegacji ; Spółdzielnia posiadanej przeze mnie zgody męża nigdy nie kwestionowała–dowód : przez ponad 14 lat od jej zawarcia nigdy nie wystąpiła na drogę sądową o jej unieważnienie ).
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Paweł Pyzio nadużył władzy przekraczając uprawnienia przez unieważnienie zawartej przeze mnie za zgodą i przy aprobacie męża umowy :
cyt. „Umowa jest nieważna”.
 
Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Pyzio konsekwentnie nadużywając władzy przez przekroczenie uprawnień pozbawił mnie podstawy prawnej do dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a Spółdzielnię zwolnił z obowiązku wywiązania się w stosunku do mnie z zobowiązań wynikających z zawartej umowy w postaci przyznania prawa własności lokalu mieszkalnego :
cyt. „Skoro natomiast umowa zawarta między stronami niniejszego postępowania jest nieważna, to jej postanowienia nie wiążą stron i obecnie nie ma podstawy prawnej na której powódka mogłaby oprzeć swoje roszczenie. Na pozwanej nie ciąży bowiem żadne zobowiązanie do przyznania powódce prawa własności lokalu”.
 
Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Pyzio nadużywając władzy przez przekroczenia uprawnień w sposób wyżej wskazany naruszył przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Art. 47, Art. 71 ust. 1, Art. 75 ust. 1 –którymi Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się do opieki i ochrony rodziny oraz do sprzyjania zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli.
 
Ponadto Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Pyzio poświadczył nieprawdę :
że mój mąż złożył oświadczenie na rozprawie w dniu 20 lipca 2011 roku w sprawie XXIV C 878/09 w przedmio –
cie nie posiadania przeze mnie jego zgody na zawarcie w dniu 8 sierpnia 1997 roku umowy ze Spółdzielnią
cyt. „W czasie zawarcia umowy z dnia 8 sierpnia 1997 roku Barbara Popławska nie posiadała zgody swojego
małżonka na jej zawarcie ( oświadczenie Mirosława Popławskiego złożone na rozprawie w dniu 20 lipca 2011
roku w sprawie XXIV C 878/09 )”
dowód – Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Pyzio zważył :
cyt. „Bez znaczenia dla powyższych ustaleń ( UWAGA – zmierzających do uznania umowy za nieważną ) pozo-
staje okoliczność, że mąż powódki Mirosław Popławski w toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie
sprawie o sygn. XXIV C 878/09 na rozprawie w dniu 20 lipca 2011 roku oświadczył, że potwierdza umowę z
dnia 8 sierpnia 1997 roku i zgadza się z jej postanowieniami”.
 
Oraz poświadczył nieprawdę, że :
cyt. „Umowa zawarta między stronami była umową cywilnoprawną i podlegała regulacji prawa cywilnego”
( wyjaśniam: umowa oparta była na postanowieniach statutu Spółdzielni(par. 36 p.2)  i podlegała regulacji Prawa Spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ponieważ zawarta była pomiędzy członkiem Spółdzielni
a Spółdzielnią reprezentowaną przez Zarząd ).
 
Oraz poświadczył nieprawdę, że :
istotą celu jaki miał zostać osiągnięty przez zawartą między stronami umowę była zamiana mieszkań
cyt. „Postanowienie takie ( wyjaśniam – o zobowiązaniu do "zdania" dotychczas zajmowanego mieszkania ) jest
wręcz istotą celu jaki miał zostać osiągnięty przez zawartą między stronami umowę – zamiana lokali”
(wyjaśniam–co miałabym zamieniać i z kim skoro dotychczas zajmowany lokal Nr 28 przy ul. Maklakiewicza 13
zakupiłam ze środków własnych na wolnym rynku – własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu – a koszty
budowy nowego lokalu Nr 17 przy ul. Bełskiej 14 pokryłam w pełnej wysokości również ze środków własnych.Mam dokonać czynności prawnej tj. zamiany mojego własnościowego prawa na moje roszczenie,ekspektatywę do nowego mieszkania!!!).
 
Oraz poświadczył nieprawdę, że :
cyt. „Określone w umowie zobowiązanie powódki do przekazania poprzedniego lokalu na rzecz Spółdzielni nie narusza żadnego przepisu prawa”
( UWAGA – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2002 roku sygn. akt I CKN 1184/99 w sprawie
z powództwa członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Politechnika” w Warszawie przeciwko
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Politechnika” o uchylenie uchwały.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu kasacji powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia
1999 roku – sygn. akt I ACa 1115/98 uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego m. innymi stwierdzając :
cyt. „Jeżeli członek spółdzielni posiada w jej zasobach spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania (lokalu)
i uzyskuje w tej spółdzielni inne mieszkanie w wyniku realizacji umowy o finansowaniu pełnych kosztów budowy
tego mieszkania ( kosztów budowy domu w odpowiedniej proporcji przypadającej na przydzielony lokal ) to
statut spółdzielni nie może na tego członka nakładać obowiązku pozostawienia do dyspozycji spółdzielni
zajmowanego dotąd mieszkania ( lokalu ). Ustanowienie bowiem w tym przedmiocie owego obowiązku narusza Art. 212 prawa spółdzielczego” ).
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Paweł Pyzio naruszył porządek konstytucyjny :
Art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu cyt. „Sędziowie w sprawowaniu swojego
urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom” ( a zatem–również ustawie Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku w brzmieniu Art. 212 ).
 
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Paweł Pyzio znieważa Rzeczpospolitą Polską, :
naruszając porządek prawny i konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej jako funkcjonariusz publiczny – sędzia –
osoba zaufania publicznego obowiązana w sposób szczególny strzec porządku prawnego i konstytucyjnego
sprawując WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
 
W n o s z ę  o   ś c i g a n i e   s p r a w c y.
 
                                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                                         Barbara Popławska

Więcej:

Warszawa 19.12.2011 r. o g. 9.40 s. Nr 203- do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa  SBM" Politechnika rozprawa o eksmisję z mieszkania własnościowego niesprzedanego i niezadłużonego.
Nie tylko Warszawa DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KU PRZESTRODZE !!!!!! SPÓŁDZIELCY, UCZCIE SIĘ PRAWA, ABY WAS NIE SPOTKAŁO, CO MNIE SPOTKAŁO.

KTO wyjaśni spółdzielcom na czym polega przekręt zarządu mokotowskiej spółdzielni mieszkaniowej 

Warszawa dowód skorumpowania sędzi Joanny Karczewskiej

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~J 23
31-12-2011 / 18:58
Dorzucam do tej ferajny koszalińskiego geniusza konfabulacji aferyprawa.eu/Interwencje/Bialogard-mamy-napad-kradziez-rozboj-docho
~Polak
31-12-2011 / 18:34
Ciekawe, czy po ukręceniu łba szmacie w todze, będzie można dojść do koncensusu z prokuratorem czy tylko za mord na staruszce albo dziecku ?
~Demaskator
31-12-2011 / 18:34
~gość
31-12-2011 / 18:00
"Nowy Ekran" " Zbrodnicza nowelizacja prawa.Gowin oszalał albo schlebia mafii " Ten Zyd Zoll już powinien być postawiony pod osąd narodu. Piękne komentarze pod artykułem
~agent
31-12-2011 / 17:47
Dwóch "wybitnych" pseudo prawników ze skurwionego UJ. Wszak pomocnik głównego kodyfikatora to Piotruś Hofmański. I tak czterech "wybitnie" zdolnych i prawych z Krakowa przeforsuje zmiany w ustawie. Czy Gowin jest "nieświadomy" , solidarny z przestępcami krakowskimi, czy przeprali mu mozg ? Będę na tym forum karnistycznym z ciekawości. Zeby zobaczyć jak tej zakłamanej kreaturze, oszustowi Zollowi, podobni mu będą wchodzić w d... A swoją drogą ciekawi mnie jak ta kreatura skonczy.
~odcisk
31-12-2011 / 16:59
Będzie dobrze... dla prokuratorów, jak wybitny prawnik to przeforsuje_______________Szybsze procesy – odformalizowanie procedur, wzmocnienie gwarancji procesowych 2011-12-20 - Bardzo nam zależy na tym, aby skrócić czas trwania rozpraw sądowych. Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. W trakcie konferencji prasowej, w której udział wzięli także były Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, prof. dr hab. Andrzej Zoll - przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz prof. dr hab. Piotr Hofmański - zastępca przewodniczącego KKPK, Minister przedstawił szczegóły wypracowanego w resorcie projektu. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego obejmuje ponad 160 zmian. - To świadczy o głębokości reformy. Przygotowując ją mieliśmy przede wszystkim na uwadze usprawnienie procesu karnego – powiedział prof. Piotr Hofmański. Projekt stanowi kompleksową regulację. - Wprowadza zmiany w zakresie obowiązującego modelu postępowania karnego, które mają na celu przede wszystkim jego usprawnienie i przyspieszenie, przy jednoczesnym wzmocnieniu gwarancji procesowych stron oraz zwiększeniu ich aktywności procesowej – tłumaczył Minister Jarosław Gowin. Oto główne założenia projektu: - rozszerzenie możliwości wydania wyroków w tzw. trybie konsensualnym, czyli na wniosek oskarżonego: 1.Na etapie postępowania przygotowawczego – wniosek o wydanie wyroku skazującego będzie mógł być złożony w przypadku wszystkich występków zagrożonych karą od miesiąca do 15 lat (obecnie – tylko występki zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat). 2.Na etapie postępowania przed sądem – wniosek o wydanie wyroku skazującego będzie mógł być złożony bez żadnych ograniczeń, także w przypadku zbrodni (obecnie tylko w przypadku wszystkich występków). - wprowadzenie możliwości złożenia przez oskarżonego wniosku o wydanie wyroku w trybie konsensualnym, także w okresie między skierowaniem aktu oskarżenia, a doręczeniem zarządzenia o wyznaczeniu terminu rozprawy - obecnie takie rozwiązanie nie jest przewidziane w Kodeksie postępowania karnego. Jego wprowadzenie doprowadzi do wyeliminowania etapu rozprawy przed sądem, a zatem skrócenia procesu, w przypadku uwzględnienia takiego wniosku. - dopuszczenie do wykonywania czynności w postępowaniu karnym również referendarzy sądowych (absolutne novum – referendarze obecnie są pozbawieni takich uprawnień). Wprowadzenie tego rozwiązania odciąży sędziów od wykonywania pewnych czynności, zarówno na etapie postępowania jurysdykcyjnego, ale i wykonawczego. - ograniczenie materiałów przekazywanych do sądu wraz z aktem oskarżenia tylko do ściśle związanych z przedmiotem procesu. - ograniczenie możliwości zwrotu sprawy do prokuratury w celu uzupełnienia braków postępowania przygotowawczego tylko w tych wypadkach, w których nie zostały przeprowadzone czynności obligatoryjne, nie zaś w celu przeprowadzenia dowodów. - wprowadzenie obligatoryjnych posiedzeń przygotowawczych, mających na celu zorganizowanie przebiegu rozprawy przed jej rozpoczęciem, w przypadkach spraw o skomplikowanych charakterze osobowym lub dowodowym. - zmiana obecnego podejścia do obecności oskarżonego na rozprawie - projekt podkreśla, że oskarżony ma prawo do udziału w rozprawie, jego obowiązek do stawiennictwa ograniczać się będzie do postępowań o najpoważniejsze przestępstwa oraz gdy sąd uzna taką obecność za niezbędną. W obecnych rozwiązaniach nacisk kładzie się natomiast na obowiązkową obecność oskarżonego w toku procesu. - zaktywizowanie stron procesowych w zakresie inicjatywy dowodowej na etapie postępowania sądowego i ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu.W obecnej praktyce postępowanie dowodowe jest zarówno powtórzeniem postępowania przygotowawczego, jak też wymaga od sądu pełnej aktywności w zakresie inicjatywy dowodowej, strony zaś mogą zachowywać się biernie w toku procesu. - ograniczenie obowiązku odczytywania materiału dowodowego przez sąd podczas rozprawy, tylko do przypadków, w których strona nie miała możliwości zapoznania się z tym materiałem, a nie jak obecnie na każdy wniosek strony. - ograniczenie podstaw zaskarżania orzeczeń sądu poprzez wyeliminowanie możliwości skutecznego powoływania w środku zaskarżenia na niewyczerpanie inicjatywy dowodowej przez sąd. - ograniczenie możliwości zaskarżania orzeczeń wydanych w trybach konsensualnych. - rozszerzenie możliwości przeprowadzenia dowodów w postępowaniu odwoławczym przez sąd rozpoznający środek zaskarżenia. Doprowadzi to do wyeliminowania przypadków, w których sąd odwoławczy obecnie jest „zmuszony” do uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w celu przeprowadzenia niezbędnych dowodów.________________Żeby tylko nie zapomnieli zarządzić, iż każda jednostka prokuratury musi posiadać odpowiednie warunki tj. bufet wyśmienicie zaopatrzony, coby prokurator i morderca bez krępacji doszli do koncensusu.
~gosc
31-12-2011 / 15:09
Jest Pani bardzo naiwna licząc na Seremeta.Musi się Pani położyć na wycieraczce i zacząć głodować to może ruszy łaskawie dupe żeby "zadziałać". Wyślij Pani tę skargę na II Forum Karnistyczne w Krakowie. Odbędzie się dnia 27 stycznia 2012 r. Przewodzi mu Zoll, wybitny znawca bezprawia a gościem honorowym będzie Seremet. Szacowne grono oszustów w togach w panelu dyskusyjnym podejmie ważny temat o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.Przy okazji tej ściemy zgarną trochę grosza (80 zł. wstęp) i będą fetować głupotę naiwnych.
~jani
31-12-2011 / 14:26
"moc truchleje". Nie można mówić "no cóż, żyjemy w złodziejskim Kraju" Gdzie jest prawo?, co robi Prokurator Generalny? - pochyla się nad życiem karpia, a co robi w sprawia obywateli Najjaśniejszej?. Dlaczego na zajmie się ZRSM RP na jasnej (spółka prywatna 10 facetów wpisana w pozycji stowarzyszenia, a jak wiadomo na przykładzie PZPN - stowarzyszseniu mozna skoczyć na "pukiel". Dlaczego odmówiono ściganie Krajowej Rady Spółdzielczej (podpisał Domagalszki), zbiórki bez zezwolenlia MSWiA na "obronę spółdzielców", kiedy do spółdzielni mieszkaniowych maja tyle praw, co statystyczny Polak do Berdyczowa.Wzywam spółdzielców o wyjście na ulicę i zbieranie pieniędzy na ważny cel _"Obrona interesów Członków SM przed zakusami przejęcia majątku spółdzielców przez organizacje o podejrzanej prowieniencji".
~Anka
31-12-2011 / 11:06
Niezła szumowina z sędziego. Pora zacząć rozliczać tę zgraję bandytów w szmatławych, rzadko pranych togach.