Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
24 czerwca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-02-2015

Stronnicze zarzuty policjanta podstawą nielogicznego wyroku sędzi SR Krystyna Aszklar w Mielcu - z cyklu nie dyskutuj z "gliną" bo to oni mają władzę...

W  maju 2014r wracamy z żoną i dziećmi do domu ze spotkania z rodzina.. Ponieważ był podawany alkohol żona postanowiła się poświęcić nie pijąc i jako osoba trzeźwa to ona prowadziła samochód - wiadomo - po wypiciu nie prowadzi się samochodu. 

I stało się, kontrola drogowa policji - muszą jakoś zapracować na swoje wynagrodzenie, czyli wystawić zalecany limit mandatów. Wiadomo, jak się szuka to zawsze coś tam się znajdzie.... Policjant mielecki, jak się potem okazało Paweł Kozioł jest ewidentnie przejęty swoją władzą i zachowuje się arogancko. Prowokacyjne zachowanie policjanta staje się przyczyną durnowatej dyskusji pasażera i dochodzi do awantury z policjantem. 
Rozmowę zaczyna się od żartu, że pewnie muszą "zapolować na mandaty" na co policjant bez chwili namysłu wysyczał ze złością - wysiadaj z samochodu. Od kiedy to jesteśmy na TY? pyta zdziwiony pasażer i żąda wyjaśnień. Na co słyszy w odpowiedzi: wypierdalaj z tego auta bo cię zaraz z niego wyjebię. Na uwagę, że w samochodzie są dzieci zaczyna kląć bez opamiętania. W końcu pasażer ze strachu, że zostanie pobity przez policjanta wychodzi z auta.
Prowadząc go do radiowozu policjant poinformował, że jak będzie dalej podskakiwał to go załatwi... 
Czy taki policjant może pracować jako funkcjonariusz? Czy pozytywnie przeszedł badania psychiatryczne?  

W radiowozie przy drugim policjancie sytuacja poprawiła się, zaczęła się rutynowa kontrola i sprawdzanie dokumentów i wyjaśnienia.  
Policjant stawia zarzut prowadzenia pod wpływem alkoholu chociaż nagranie z rejestratora tego nie potwierdza, jak też drugi funkcjonariusz nic takiego nie potwierdza.  Zarzut jest nielogiczny, ponieważ w samochodzie jest za mało miejsca aby można było w miarę szybko i sprawnie zamienić się miejscami zanim policjant przejdzie kilkanaście metrów i podejdzie do auta. Zwłaszcza, że pomówiony jest osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, która dotyczy dysfunkcji ruchowej, co w znaczny sposób ogranicza jego możliwości ruchowe, tym bardziej w ciasnych, zamkniętych przestrzeniach. Ewentualna zamiana miejsc w pojeździe bez jego opuszczania, nieodłącznie zwiana jest z „prześliźnięciem się” pasażera z kierowcą, czyni wręcz niemożliwym taki fakt w czasie mniejszym niż 15-30s. Taka czynność, poza odpowiednią sylwetką ciała i związaną z tym koordynacją ruchową, wymaga również posiadania dobrej kondycji fizycznej której pomówiony z powodu złego stanu zdrowia nie posiada.

Tymczasem Sąd Rejonowy w Mielcu wyrokiem z dnia 19 listopada 2014 roku, zapadłym jak zwykle dał wiarę funkcjonariuszowi mimo braku jakichkolwiek dowodów i  uznał pasażera winnym tego, że w dniu 1 maja 2014 roku w Mielcu na Ale. Jana Pawła II będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,49 mg/dm3 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził pojazd mechaniczny marki VW Touran  tj. czyn z art. 178a § 1 k.k. i skazał go na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, orzekając wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 1 roku oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 300 zł.

W tej sytuacji prawnej ewidentnie mamy obrazę przepisów postępowania, tj. art. 7 k.p.k., poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny dowodu z zeznań  funkcjonariusza P. Kozioł i uznanie ich za wiarygodne w zakresie podania osoby prowadzącej pojazd marki VW Touran w chwili zatrzymania do kontroli drogowej oraz zamiany miejsc do jakiej miało dojść pomiędzy oskarżonym, a jego żoną, w sytuacji, gdy zeznania te pozostają w oczywistej sprzeczności ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, oraz zasadami logicznego myślenia. Dodatkowo mamy obrazę przepisów postępowania, tj. art. 4 k.p.k. w związku z art. 7 k.p.k. i art. 410 k.p.k., poprzez przeprowadzenie nieobiektywnego i ukierunkowanego na skazanie oskarżonego postępowania, w szczególności poprzez zaniechanie rozważenia okoliczności na korzyść oskarżonego, mianowicie faktu, że Labolatorium ProCertiv w Katowicach zaopiniowało, że z nagrania pochodzącego z wideorejestratora zainstalowanego w radiowozie Policji, nie ma możliwości uzyskania czytelnych zdjęć kierowcy pojazdu i tablic rejestracyjnych, co miało wpływ na przypisanie sprawstwa oskarżonemu; okoliczność ta jest o tyle istotna, albowiem podważa jedyny dowód oskarżenia, tj. zeznania funkcjonariusza P. Kozioł.

Zatem wielce wiarygodna staje się wersja pomówionego, co do utarczki słownej z funkcjonariuszem, która stała się głównym powodem wskazania go jako kierowcy, istotnym jest także fakt, iż funkcjonariusz Paweł Kozioł poinformował drugiego funkcjonariusza o osobie kierowcy dopiero po utarczce słownej z oskarżonym, mimo, że jak sam zeznał, ruchy we wnętrzu pojazdu dostrzegł o wiele wcześniej. Gdyby wersja przedstawiona przez niego była prawdziwa, zapewne od razu zawołałby drugiego funkcjonariusza lub chociaż poinformowałby go o swoich spostrzeżeniach, co jednak nie nastąpiło. Prowadzi to do wniosku, że wskazanie pasażera jako kierowcy pojazdu, stanowiło formę odwetu za wejście z nim w słowną polemikę.

Były dwie rozprawy. Na pierwszej prokurator wskazywał na umorzenie postępowania i zamknięcie sprawy co sąd odrzucił pomimo, że żona pasażera stwierdziła, ze to ona prowadziła samochód. Na drugiej prokurator był inny i od początku wnioskował o ukaranie. Na eksperymencie fotele zostały ustawione przez sędziego i prokuratora, auto zostało przepakowane przez nich co było niezgodne ze stanem faktycznym a fotele ustawione w taki sposób że nie było nawet mowy o wsadzeniu tam dzieci.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, że dowód w postaci zeznań funkcjonariusza Policji Pawła Kozioł nie zasługuje na obdarzenie go walorem wiarygodności. Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny, popartym szerokim orzecznictwem Sądu Najwyższego, w polskiej procedurze karnej obowiązuje bezwzględny zakaz wartościowania dowodów (por. wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2006 r., WA 20/06 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 27 września 2012 r., II AKa 211/2012). Z tych też względów, ocena dowodu z zeznań P. Kozioł winna być dokonana nad wyraz wnikliwie i starannie, z wyłączeniem apriorycznego uznania go za wiarygodny z tego powodu, że pochodzi od funkcjonariusza Policji
Zeznania jego nie korelują z wyjaśnieniami w sprawie pasażera, który konsekwentnie zaprzeczał jakoby to on prowadził pojazd marki VW Touran w chwili zatrzymania go do kontroli drogowej. Nadto, dokonana przez Sąd ocena dowodu z zeznań funkcjonariusza, obarczona jest wewnętrzną sprzecznością. Mianowicie, Sąd dał wiarę tym zeznaniom w całości, uznając je za spójne i logiczne. Sąd a quo przeoczył jednak fakt, że funkcjonariusz zeznał, iż podczas rozpytania na okoliczność ustalenia osoby kierującej pojazd, żona oskarżonego oznajmiła, że to ona była kierowcą. Bez względu na fakt, iż w toku przedmiotowego postępowania szantażowana żona oskarżonego odmówiła składania zeznań (powodem tego było wszczęcie wobec niej dochodzenia za składanie fałszywych zeznań w związku z ich odmiennością względem zeznań funkcjonariusza Policji Pawła Kozioł!), Sąd pozostawał w obowiązku rozważenia fragmentu zeznań świadka Pawła Kozioł dotyczącego wypowiedzi żony oskarżonego o osobie kierującej pojazdem, albowiem jego zeznania uznano za wiarygodne w całości. Nadto, wypowiedź żony oskarżonego stanowiła okoliczność mającą istotny wpływ na przypisanie sprawstwa oskarżonemu (w tym wypadku nie zachodzi nawet względny zakaz dowodowy). Mimo istnienia tak wyraźnych wskazówek, sąd a quo pominął te okoliczności przy ocenie dowodu z zeznań świadka Pawła Kozioł.

Co więcej, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem sądu I instancji, jakoby zdenerwowanie i podniesiony ten głosu funkcjonariusza w trakcie rzeczonej kontroli drogowej, świadczył o spontaniczności, a tym samym o wiarygodności przekazywanych przez niego informacji. Poza polem widzenia sądu znalazł się fakt, że świadek jest funkcjonariuszem policji, od którego wymaga się pełnego profesjonalizmu podczas każdej podejmowanej czynności służbowej. Funkcjonariusze policji, poza szkoleniami z taktyk operacyjnych, obsługi broni, czy walki wręcz, przechodzą również szkolenia psychologiczne, umożliwiające im opanowanie emocji w trakcie interwencji. A zatem, gdyby rzeczywiście funkcjonariusz Paweł Kozioł był świadkiem zamiany miejsc oskarżonego z pasażerem, powinien był zachować spokój, gdyż okoliczność ta dla funkcjonariusza nie stanowi żadnej ekstremalnej sytuacji. W ślad za tym, silne wzburzenie świadka, podniesiony ton głosu oraz używanie przez niego wulgaryzmów (wersja oskarżonego), musiały być spowodowane czymś innym niż zamiana miejsc w pojeździe. W tak naprowadzonych okolicznościach, wielce prawdopodobna staje się wersja oskarżonego, co do utarczki słownej z funkcjonariuszem, która stała się głównym powodem wskazania oskarżonego jako kierowcy. Istotnym jest także fakt, iż P. Kozioł poinformował drugiego funkcjonariusza o osobie kierowcy dopiero po utarczce słownej z oskarżonym, mimo, że jak sam zeznał, ruchy we wnętrzu pojazdu dostrzegł o wiele wcześniej. A zatem, gdyby wersja przedstawiona przez świadka była prawdziwa, zapewne od razu zawołałby drugiego funkcjonariusza lub chociaż poinformowałby go o swoich spostrzeżeniach, co jednak nie nastąpiło. Powyższe prowadzi do wniosku, że wskazanie przez świadka oskarżonego jako kierowcy pojazdu, stanowiło formę odwetu za wejście z nim w słowną polemikę.

Podkreślić wymaga, że postępowanie przed Sądem od samego początku ukierunkowane zostało na skazanie oskarżonego. Koronnym tego przykładem jest całkowite zbagatelizowanie przez sąd faktu, że Labolatorium ProCertiv w Katowicach zaopiniowało, iż z powodu ciemności - zdarzenie miało miejsce ok. 22h - nagrania pochodzącego z wideorejestratora zainstalowanego w radiowozie nie dało możliwości uzyskania czytelnych zdjęć kierowcy pojazdu i tablic rejestracyjnych. Okoliczność ta jest o tyle istotna, albowiem podważa jeden z głównych dowodów oskarżenia, tj. zeznania funkcjonariusza Pawła Kozioł. Mimo to, sąd a quo jedynie zasygnalizował w uzasadnieniu wyroku istnienie wskazanego wyżej dowodu, nie podejmując nawet próby uwzględnienia i ocenienia go na korzyść oskarżonego. „Wprowadzony wymóg oparcia orzeczenia na wszelkich wytworzonych w sprawie dowodach powoduje konieczność uwzględniania i oceniania dowodów przemawiających zarówno na korzyść, jak i niekorzyść oskarżonego, co jest gwarancją realizacji zasady obiektywizmu.” zob. Gostyński, Zabłocki, Kodeks, t. I, 2003, s. 225. 

Z tak naprowadzonych okoliczność wywieść wymaga, że w przedmiotowej sprawie brak jest dowodów na przypisanie sprawstwa oskarżonemu, stąd też zaskarżony wyrok jako suma błędnych ustaleń faktycznych oraz naruszeń przepisów procedury karnej, winien zostać uniewinniony.

Bezprawnie oskarżony jest rencistą. Kiepski stan zdrowia i otyłość zaprzecza pomówieniu o  błyskawicznym przesiadanie się wewnątrz auta.
Opieszałość sądu w Mielcu który nie ma wielu spraw i prokuratury która za wszelką cenę chce wykazać się wynikami nie biorą pod uwagę uczciwego i rzetelnego osądu a jedynie wyniki w statystykach. Kompletny brak woli dochodzenia prawdy i policjant którego motywem jest zemsta i premie za przynoszone wyniki - maszyna do robienia pieniędzy kosztem ludzi. Bezwzględność tych ludzi jest straszna.

Bandyci mają większy kodeks etyczny niż funkcjonariusze policji, prokuratury czy sądu.

Tematy  w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~zielareczka
27-09-2015 / 23:29
Mojego kuzyna również ta sama sędzia potraktowała niesprawiedliwie. Rencista z II grupą niepełnosprawności ruchowej wszedł na przejście dla pieszych na zielonym świetle, doszedł do połowy jezdni gdy światło zaczęło pulsować i zmieniło się na czerwone. Nie było na środku wysepki. Policjanci wręczyli mandat za "przechodzenie na czerwonym świetle". Sędzia ta sama co w tym przypadku uznała ewidentną winę kuzyna pomimo wyjaśnień na piśmie z Ministerstwa Infrastruktury z Warszawy, że człowiek ten miał prawo bezpiecznie opuścić przejście przy palącym się już czerwonym świetle. Człowiek nie jest sprawiedliwy , jedynie Pan Bóg jest nierychliwy ale sprawiedliwy.
~rafał
07-03-2015 / 09:56
Witam. Ten cały Paweł Kozioł to jest bardzo arogancki człowiek działa w ten sam schematyczny sposób zatrzymać sprowokować i stworzyć sytuację nerwową atmosfera nigdy się nie rozluźnia tylko kończy się sądem lub mandatem w takim działaniu przejawiają się cechy które powinny być sygnałem dla przełożonych że nie jest odpowiednią osobą do takiej pracy. Człowiek ten uważa się jednak za nietykalnego ponieważ posiada mundur i rozliczne układy rodzinne na które się powołuje mało tego jak na kogoś się uprze to nie ma szans ponieważ wyssane z palca zarzuty zawsze sąd ma potwierdzone przez jego kolegi ze zmiany i staje się to wszystko farsą bo jest słowo przeciwko słowu. Nie ma szans na to żeby odpuścił. Uważam wobec wszystkich faktów które świadczą o tym że powinien być skierowany na rozległe badania psychiatryczne gdzie leczenie może wyeliminować cechy charakteru które kładą się cieniem na całokształcie zawodowym. Uważam że powinien być w pracy starannie obserwowany i nie powinno być to ukrywane. Władczy despota który prawo nagina do pokazywania siły, chamstwo, wrogość, nerwowość, kłótnia, krzyk, siła, kłamstwa to cechy milicji i zomo z czasów PRL tam ten osobnik pasuje. Omijać szerokim łukiem osobnika i zawsze proszę o kontakt drugą osobę z patrolu. Nie życzę nikomu kontaktu.....
~waldizzagranicy
27-02-2015 / 18:21
kacapy czosnkowe banditen
~ka cap
27-02-2015 / 12:16
wielki rosja bogaty mądry niemca. modlić zamykać kopalnia stocznia polska, firma transport, rolnik produkcja, polityk tanio kupić dla fotel. polska skłócić są, zabrać czołg samolot broń nuklearna, piękny widok kolana na
~Heinrich
23-02-2015 / 18:36
hehehehehe gut apetit niemiecka prasa polski. tylko volkswagena polska droga. niemiec mądry inżynier ratować biedna polska. grunwald 1410 smoleńsk 2010. 1O kwietnia hołd pruski - 1O kwietnia smoleńsk. granica wielki i bogata niemca i wielki bogata rosja 2O17
~franc
22-02-2015 / 18:53
polskich parobek brać dużo dobry niemiecki kredyt. niemiecki ciągnik być gut, duży ciągnik duży kredyt. komornik być gut . niemcy uratować biedna polska rolnik. niemca kupić uleczyć małe biedny rolnik. helmut kohl pracować firma windykacja wrocław. wszystko wiedzieć uciekać nigdzie
~Albrechtem
21-02-2015 / 12:04
polska biedna kraj polska jest niemiec cukier. Hołd pruski 10 kwietnia 1525, hołd polska 2O17 ,niemieccy być cierpliwa
~johan
21-02-2015 / 01:51
polak pić procent niemiec kupić gazeta wszystko gazeta polski, kupić telewizja, kupić cała ziemia, polak nie uciekać wyspa, chiny człowiek za drogo polak tanio, pan niemiec wyleczyć polska na zawsze. granica niedługo wielka niemca wielka rosja