Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

SPRAWA PANA MARKA SIKORSKIEGO

Niech Jezus i Maryja sprawia, byś wzrastał w miłości,
i niech czynią Cię coraz bardziej godnym Ojczyzny Niebieskiej.
Powiedziałem Ci wcześniej, że siła szatana, 
który walczy przeciwko mnie jest straszna,
lecz chwała niech będzie Bogu, ponieważ oddał sprawę mojego zbawienia
i wynik ostatecznego zwycięstwa oddał w ręce Matki Boskiej...
Ojciec Pio.

Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, 
a przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.”
(ostatnie słowa ks. Jerzego Popiełuszki skierowane do wiernych 19.10.1984 r., którego następnie Władze Państwa Polskiego zamordowały w sposób tak podły jak od szeregu m-cy mnie usiłują zamordować!)

Oświadczenie woli (art. 60 k.c.) Nr 750 z dnia 15.01.2005 r.

                                                        Pana Marka Sikorskiego

Do: Wszyscy Moi Szanowni Adresaci do których dotychczas kierowałem korespondencję urzędową za pośrednictwem poczty mailowej. W szczególności wymieniam tu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Organy Strasburskie, Sądy Arbitrażowe, Partnerzy Biznesowi.

Do wiadomości: Celem udzielenia mi pomocy 
Help me!:    Moich Szanownych Adresatów

         Wśród których Witam szczególnie:
¨     Sąd Arbitrażowy w Londynie i w Stokholmie, Mediolanie, New Yorku
¨     Europol
¨     Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
¨     Europejski Bank Inwestycyjny 
¨     Europejski Bank Centralny
¨     Komitet Regionów Unii Europejskiej
¨     Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
¨     Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
}
Wśród dotychczasowych witam szczególnie:
¨     Komisję Europejską
¨     Radę Europy – General Secretariat
¨     Radę Uni Europejskiej
¨     Parlament Europejski
¨     Amnesty International
¨     Komitet Helsiński w Polsce
¨     Konfederację Pracodawców Prywatnych
¨     Biznes Center Club
¨     Redakcje Prasowe, Radiowe, Telewizyjne
¨     Wyższe Uczelnie
¨     Inne

Dot.:           Zawiadomienie (kolejne!)  z komentarzem w formie oświadczenia woli (Art. 60 kc) Nr 750 z dn. 15.01.2005r. Pana Marka Sikorskiego w zw. Istniejącym i nieustannie rosnącym od lipca 2001r. Stosunku zobowiązaniowym w którym jedna ze stron Pan Marek Sikorski (wierzyciel) może domagać się i domaga się od drugiej strony- Skarbu Państwa RP (dłużnika) określonego zachowania, czyli świadczenia!!!

Skutki:       Wypłata Odszkodowań!
Od:                       Pan Marek Sikorski, syn Pawła, lat 39, znany znakomicie Organom Państwa!
Wykształcenie:      Wyższe-Politechnika Poznańska. Wydział Elektryczny.
Zawód:                 Zarządzanie. Przedsiębiorca. Patriota. Przyszły Prawnik.
Pobyt:                   Tymczasowo: na terenie posiadłości Rodziców –   Janiny i Pawła Sikorskich we wsi Skobielice k/Koła oraz na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu k/Konina                             albowiem
 
funkcjonariusze państwowi między innymi prokurator Krzysztof Szczesiak, SSO i Prezes Sądu Okręgowego w Koninie Ewa Miastkowska, SSR i Prezes Sądu Rejonowego Andrzej Szaszkowski ukradli mi mój dom w Koninie przy ul. Topazowej. Dom wraz z jego wyposażeniem, z rzeczami osobistymi oraz gotówką w kwocie 50.000 zł.

Mienie:        Właściciel dwóch firm. Majątek przekracza wartość dziesięciu bilionów złotych. Aktualnie występuje także w formie:-         obligacji Skarbu Państwa:
dwuletnich o wartości 500.000.000 zł,
pięcioletnich o wartości 500.000.000 zł

-        
ponad 2000 szt pojazdów marki Mercedes-Benz
-        
Wierzytelności bezspornych, wymagalnych            
              
i przeterminowanych w rozumieniu ustawy przysługujących Panu Markowi Sikorskiemu od jego dłużnika–Skarbu Państwa w kwocie co najmniej 2,5 biliona euro.

Cel życia:    Być Dobrym Człowiekiem!
Wartości:    Bóg. Honor.Ojczyzna. Rozum. Miłość!

Zadanie:    „Banda Kilkuset Spekulantów Publicznych musi „uklęknąć”, albo Pan Marek Sikorski musi umrzeć. Nie ma innych możliwości!

Motto życia:          „Jeżeli zrobię wszystko co jest w mojej mocy, reszta nie do mnie należy i dlatego największe burze nie zamącają głębi spokoju.”
Data:                     18.01.2005 r.
Cel:                       Praworządność!

Oświadczam!
1) Aktualność paremi Ignorantia iuris nocet! Ale tu ten brak znajomości dla Państwa jest szkodliwy!
2) Aktualność pojęcia „Zła wiara” albowiem stwierdzam, że szczególna osoba prawna jaką jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej działa w złej wierze, w sprawie Pana Marka Sikorskiego! Czyli, że ma świadomość niezgodności własnego postępowania z prawem lub z zasadami współżycia społecznego! Do tego stosuje się standard dowodowy „bez uzasadnionych wątpliwości”. Przypominam, że według definicji w złej wierze może działać osoba wykonująca jakieś prawo lub czynność prawną. Ma to decydujące znaczenie przy ocenie skutków prawnych tego działania lub zaniechania.
3) Aktualność pojęcia „posiadania” albowiem „Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania” tak stanowi Ustawa Kodeks Cywilny
Art. 343§1 k.c.

Z kolei definicja „obrona konieczna” wg Encyklopedii Actus Purus ma brzmienie następujące:
1.     w prawie karnym działanie zmierzające do odparcia bezpośredniego, bezprawnego i rzeczywistego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne albo jednostki przez popełnienie czynu zabronionego ustawą karną (tj. czynu stanowiącego w normalnych warunkach przestępstwo). Osoba działająca w obronie koniecznej nie popełnia przestępstwa (np. jeśli pobije napastnika w chwili napaści). Środki obrony koniecznej powinny być użyte w czasie trwania zamachu oraz być współmierne do niebezpieczeństwa zamachu. W razie przekroczenia przez sprawcę granic obrony koniecznej Sąd może jednak zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od jej wymierzenia.

Przepisy obrony koniecznej mają również zastosowanie do osoby, która użyje siły w celu przywrócenia porządku lub spokoju publicznego           (np. zlikwiduje bójkę toczącą się bez jej udziału);
2.     w prawie cywilnym okoliczność wyłączającą odpowiedzialność odszkodowawczą, polegającą na odpieraniu bezpośredniego i bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby.

 Oświadczam!
Że wolą i dążeniem moim – wierzyciela Skarbu Panstwa na kwotę co najmniej 2,5 biliona EURO – jest każde działanie, ale na podstawie źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych w Rozdziale III Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na warunkach tam określonych, żeby skutecznie domagać się od drugiej strony – dłużnika mojego (Skarb Państwa RP) – określonego zachowania, czyli świadczenia tj. zapłaty w/w kwoty odszkodowania wysokości 2,5 biliona EURO z tytułu szkód (za zawartej  w lipcu 2001 r.) umowie ubezpieczenia. Albowiem powstał właśnie już w lipcu 2001 r. stosunek cywilno prawny pomiędzy Skarbem Państwa RP a obywatelem RP Panem Markiem Sikorskim, który w szczególności jest stosunkiem obowiązującym! Ten stosunek zobowiązaniowy, czyli obowiązujący mojego dłużnika - Skarb Panstwa RP – określony sposób zachowania – świadczenie – lub wstrzymania się od czynności, do których dłużnik w innych warunkach byłby uprawniony!!! Podkreślam kategorycznie, że Panu Markowi Sikorskiemu jako wierzycielowi Skarbu Panstwa przysługuje określone prawo podmiotowe!  
       
W szczególności mogę bardzo kategorycznie domagać się spełnienia przysługującego mi świadczenia, czyli zapłaty pieniędzy w kwocie co najmniej 2,5 biliona EURO! W szczególności i w razie potrzeby mogę doprowadzić do przymusowego wyegzekwowania tego świadczenia! Czyli do zapłaty pieniędzy w kwocie co najmniej 2,5 biliona EURO! Przytym obowiązuje m.in. Art. 343§1 k.c. – „Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne narusznie posiadania”. Oczywiście, że „bez uzasadnionych wątpliwości” należy stwierdzić, że Pan Marek Sikorski jest posiadaczem samoistnym wierzytelności przysługujących mu od jego dłużnika, czyli od Skarbu Państwa. Przy tym stan zamachu na dobro jednostki czyli Pana Marka Sikorskiego trwa nadal! Czyli może Pan Marek Sikorski zastosować obronę konieczną!

         Działając jako wierzyciel mogę żądać spełnienia świadczenia od mojego dłużnika, a moje prawo należy do praw podmiotowych względnych i nazywane jest wierzytelnością. Zaś ciążący na dłużniku (Skarb Państwa RP) obowiązek nazywamy długiem. Przy tym podkreślam, że osoba fizyczna czy prawna (tu Skarb Państwa) odpowiada za długi swoim majątkiem! 
Następnie wyjaśniam, że Skarb Państwa jest szczególną osobą prawną! Tzn. pojęciem Skarbu Państwa posługujemy się wówczas, gdy Państwo występuje nie jako suweren, wyposażony w uprawnienia władcze wobec wszystkich innych podmiotów, lecz jako partner w stosunkach majątkowych z innymi, równoprawnymi partnerami. W tej roli państwo to nie władza, to nie urzędnik, prokurator, komisja poborowa, policjant, ale właściciel, najemca, sprzedawca, zamawiający usługi budowlane. Skarb Państwa to, państwo na płaszczyźnie prawa cywilnego, gdzie króluje wszechwładna zasada prawnej równorzędności stron! („Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” – Art. 32 ust.1 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 r., Nr 78, poz. 483), Skarb Państwa jest właścicielem tej części majątku państwowego, która nie należy do innych państwowych osób prawnych. Jest to majątek olbrzymi i Skarb Państwa jako właściciel nie może być porównywany    z żadną inną osobą prawną! Należy do niego całe mienie administracji państwowej, wojska, policji, szkolnictwa, służby zdrowia itd.! Dlatego nie będzie już żadnej litości, tym bardziej, że Rząd Rzeczypospolitej Polski tak rzeczywiście to „robi sobie po prostu jaja”(!) ze swojego obowiązku (ustawowego) zapłaty pieniędzy swojemu wierzycielowi Panu Markowi Sikorskiemu! Do tego stosuje się standard dowodowy „bez uzasadnionych wątpliwości” zalecany przez Orzecznictwo Europejskiej Komisji i Trybunał Praw Człowieka. W ramach tych tzw. w/w „jaj” usiłował Skarb Państwa wielokrotnie zabójstwa mojej osoby – osoby Pana Marka Sikorskiego. Natomiast Nasz Ustawodawca nie zaleca „robienia sobie jaj!” Nasz Ustawodawca ustanowił przepisy prawne, ogólne i szczegółowe, odnoszące się do stosunków zobowiązaniowych i stanowiące tzw. prawo zobowiązaniowe!!! Głównym źródłem prawa zobowiązaniowego jest księga III Kodeksu Cywilnego. Ale oczywiście, że należy pamiętać, że wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawne stosujemy na warunkach Rozdziału III Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej!!! 

Oświadczam, że wolą i dążeniem moim jest aby WSZYSCY byli poinformowani i wiedzieli, że Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ma bezwzględny obowiązek w trybie ustawy kodeks cywilny art. 817§1 k.c. w zw.    z art. 417§ 1 i 2 k.c. wypłacić Panu Markowi Sikorskiemu odszkodowania oczywiście należne, które są bezsporne, są  wymagalne, są przeterminowane        w rozumieniu przepisów prawa ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej, a wskazanych w Rozdziale III Konstytucji RP, z tytułu szkód powstałych na zawartej mocą ustrawy kodeks cywilny art. 810 i 811 k.c. w lipcu 2001 r. i zmienionej kolejnymi aneksami do niej przez Pana Marka Sikorskiego, umowie ubezpieczenia od wystąpienia ryzyka błędów funkcjonariuszy publicznych. Przy zastrzeżeniu, że to właśnie z winy własnej funkcjonariuszy publicznych – państwowych Państwa Polskiego, którym powierzono czynności: 

-         prokuratora Krzysztofa Szczesiaka
-         SSR Agaty Wieczorek 

i w warunkach przyjęcia przez Państwo całkowitej odpowiedzialności za los Pana Marka Sikorskiego mocą ustawy Kodeks cywilny przepis art. 417§1 (Zob. §2) Skarb Państwa od Zakładu Ubezpieczeń przejął bezwzględnie i całkowicie odpowiedzialność finansową w tej umowie ubezpieczenia ustaloną i z tej umowy ubezpieczenia wynikającą. Istotny jest tu także przepis Art. 77.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rozdziału Środki Ochrony Wolności i Praw, który ma brzmienie – „Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działania organu władzy publicznej.”

Oświadczam!

Zachowując konieczną i wystarczająca zwłokę czasową, czyli dopiero po upływie ponad trzech lat starań i działań, które okazały się być bezskuteczne i stwierdzeniu, że iluzoryczne jest dochodzenie na krajowej drodze prawnej spełnienia świadczeń należnych mi oczywiście, w rozumieniu przepisów pochodzących ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a wskazanych w Rozdziale III Konstytucji RP, postanowiłem nie tylko zwrócić się do Arbitra z poza granic Rzeczypospolitej Polskiej – do Instytucji Międzynarodowej o wysokim autorytecie – do Sądu Arbitrażowego celem rozstrzygnięcia istniejącego sporu majątkowego. Lecz także będę i na wielką skalę używać mojego prawa podmiotowego.
 
Właśnie przysługujące wierzycielowi prawo podmiotowe nazywamy wierzytelnością, zaś ciążący na dłużniku obowiązek nazywamy długiem. Przy tym osoba fizyczna czy prawna (tu szczególna osoba prawna jaką jest Skarb Państwa!) odpowiada za długi swoim majątkiem. Zatem m.in. rozpocznę zajmowanie majątku Skarbu Państwa, będę kontynuował zakupy towarów lub usług i zapłacę za nie przelewem wierzytelności, będę w ten sam sposób regulować zobowiązania podatkowe  i inne opłaty należne Skarbowi Państwa od podmiotów gospodarczych! 
Oczywiście, że jako pierwsze działanie należało podjąć wysiłek złożenia pozwów do szeregu Sądów Arbitrażowych z poza granic kraju albowiem jest wysokie prawdopodobieństwo nawet graniczące z pewnością, że brak stanowiska tej ważnej Instytucji Międzynarodowej może w tej sprawie być swego rodzaju przyzwoleniem dla Władz Polskich do dokonania zaplanowanego już dawno zabójstwa mojej osoby! Wśród podejrzanych i sprawców należy tu wymienić m.in. Figurę, Szczesiaka, Szaszkowskiego, Miastkowskią i jej męża, Wieczorek, Kwiatkowską oraz Organy Państwa: Ministra Skarbu, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego! (...)

Ale tu ponownie i kategorycznie żądam spełnienia świadczeń od mojego dłużnika – Skarbu Państwa RP i żeby nie było, że nie szukałem ugody! Przy tym wezwaniu jako aktualne podnoszę przepisy pochodzące ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej wskazane w Rozdziale III Konstytucji RP i na warunkach w tym Rozdziale III określonych!
Zatem m.in. i w szczególności podnoszę i używam tu jako aktualne i skuteczne przepisy poniższe oraz wybrane orzecznictwo Europejskiej Komisjii iTtybunału Praw Człowieka:
-         art. 1 (Prawa i wolności dla każdej osoby) Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
-         Księgi III Kodeksu cywilnego (tu m.in. są art. 417§1 k.c., art. 817§1 k.c.),
-         art.14 w zw. z art. 1 Konwencji w/w,
-         art.13 w zw. z art. 1 Konwencji w/w,
-         art.1 Protokołu nr 1 „Ochrona własności” w zw. z art. 817§1 k.c. w zw.  z art.417§1 i §2 k.c. (zob. proszę zał 1 i zał 2),
-         art. 5 ust.5 w zw. z art.817§1 k.c. w zw. z art. 417§1 i §2 k.c. (zob. proszę Orzecznictwo EKiTPCZ – Ciulla v. Włochy z 22.02.1980, A.148, par. 43-45 i Wassink v. Holandia z 27.09.1990 r., A. 185-A, par.38),
-         art. 77. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej!
Stosując standard dowodowy „bez uzasadnionych wątpliwości” (zob. proszę Orzecznictwo EKiTPCZ) wyjaśniam po raz kolejny, że Pan Marek Sikorski nie dla tzw. „jaj” podjął i zrealizował perfekcyjnie swoją genialną decyzję zawarcia umowy ubezpieczenia od wystąpienia ryzyka błędów funkcjonariuszy publicznych lecz celem zapewnienia sobie pokrycia strat związanych ze szkodami powstałymi w jego dobrach lub w wyniku różnych sytuacji, w których poszkodowana zostaje jego osoba (czyli w konsekwencji także jego Rodzina, Bliskie Osoby, Partnerzy Gospodarczy!) Które to ryzyko przewidywał i którego się obawiał, że zaistnieje! Niestety ono (to ryzyko) rzeczywiście i faktycznie zaistniało! M.in. funcjonariusze publiczni ukradli mi biurowiec mojej firmy wraz z jego wyposażeniem i dokumenty firmy; ukradli mi mój dom wraz z jego wyposażeniem, rzeczami osobistymi i gotówką w kwocie 50.000 zł; zniszczyli swoimi błędami moje zdrowie i w szczególności doprowadzili mój organizm do takiego stanu, że stwarzał i nadal zagrożenie dla mojego życia!!!
Krótko mówiąc funkcjonariusze publiczni w minionym okresie od lipca 2001 r. popełnili dziesiątki tysięcy błędów! Dlatego „na kolana proszę! Na kolana!” Czyli tu i teraz oświadczam, że konieczna i wystarczająca ilość dowodów została zgromadzona i zabezpieczona celem udowodnienia błędnego działania lub błędnego zaniechania funkcjonariuszy pyblicznych!!! Dlatego „bez uzasadnionych wątpliwości” (stanadrd dowodowy wg Orzecznictwo EKiTPCz) mogą żądać wypłaty przez Skarb Państwa na podstawie zawartej uprzednio umowy ubezpieczenia odszkodowania w kwocie co najmniej 2,5 biliona EURO!

A wszystko dlatego, że zostały popełnione błędy już przy załatwianiu pisma „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Skarg, Wniosków i Petycji (albowiem już wtedy działała Zorganizowana Grupa Przestępcza w Wymiarze Sprawiedliwości). Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa; Warszawa, 2001.08.16, Nr DS.-57/6660/01/SJ”, które prezentuję tuż poniżej!  

Przy tym przypominam, że była to reakcja Koncelarii Prezesa Rady Ministrów Departament Skarg, Wniosków i Petycji na moje zawiadomienie, iż mam w przygotowaniu list skarżący Państwo Polskie.

Dlatego nie może być i nie będzie żadnych wątpliwości i żadnych okoliczności łagodzących w przedmiocie moich uzasadnionych „bez uzasadnionych wątpliwości” żądań spełnienia świadczeń przez oznaczoną osobę dłużnika – Skarb Państwa! Albowiem to co uczynił Rząd RP w kolejnych miesiącach i latach już od dnia 16.08.2001 r. jest tak obrzydliwe i okropne, że aż nie mieści to się w głowie ludzi kulturalnych, dobrze wychowanych, wykształconych, uznających najwyższe wartości społeczeństwa państwa prawa(!) i ludzi szanujących dekalog! Oczywiście, że działania i zaniechania Rządu RP z minionego okresu są właściwe dla najbardziej zwyrodniałych i brutalnych przestępców i jest to tak oczywiste, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości! Oświadczam, że składam to zawiadomienie o istniejącym stosunku zobowiązaniowym Skarbu Państwa (dłużnika) i Pana Marka Sikorskiego (wierzyciela) właśnie w formie oświadczenia woli (art. 60 k.c.) Nr. 750 i oczekuję tylko właściwych dla państwa prawa działań i to w trybie nie cierpiącym zwłoki(!!!) celem wykonania zobowiązania przez Skarb Państwa. I uprzejmie proszę o wyrazy poparcia od obserwatorów sprawy Pana Marka Sikorskiego.

Dziękuję Wszystkim Szanownym Państwu za tę chwilę uwagi i z góry dziękuję za właściwe dla ludzi kulturalnych działania ze względu na przepisy prawa i normy moralne! 

Łączę pozdrowienia i pozostaję.            
  
Z poważaniem                                          Pan Marek Sikorski
"Pan Marek Sikorski"  e-mail: niewygodne_informacje@wp.pl 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów... 
wierzcie mi, że prawda zawsze na wierzch wypłynie...., zresztą już ja się o to postaram... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~MAREK SIKORSKI
17-09-2016 / 19:12
Słowo wstępne PDF Drukuj Napisał Marek Sikorski WITAM, MIAŁEM KAPITALNY POMYSŁ NA OCHRONĘ SWOICH PRAW I DÓBR – UBEZPIECZYŁEM SIĘ OD BŁĘDÓW I NIEWŁAŚCIWYCH DZIAŁAŃ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH. POMYSŁ ZREALIZOWAŁEM PRECYZYJNIE I TAK NIESZCZĘŚLIWIE DLA SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ŻE OBOWIĄZEK ŚWIADCZENIA ZE STOSUNKU OBLIGACYJNEGO Umowa Dobrowolnego Ubezpieczenia Majątkowego DS-57/6660/01/SJ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z dn. 7 lipca 2001r. ze zm. „Od błędów i niewłaściwych działań funkcjonariuszy publicznych” od Zakładu Ubezpieczeń PZU przejął Skarb Państwa JEDNOSTKA Minister Sprawiedliwości, zaś płatnikiem stała się JEDNOSTKA Minister Finansów właściwy dla spraw zobowiązań Państwa Polskiego. NIGDY NIE BYŁO ŁATWO PODCZAS GROMADZENIA POSIADANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH !!! ZE SZCZEGÓLNYM OKRUCIEŃSTWEM ZOSTAŁEM OKALECZONY FIZYCZNIE, PSYCHICZNIE ORAZ DUCHOWO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ !!! DWIE OSOBY BLISKO WSPÓŁPRACUJĄCE W ZAKRESIE SPRZEDAŻY I PR ZOSTAŁY BESTIALSKO ZAMORDOWANE W WYNIKU ZASTOSOWANIA NIEDOZWOLONYCH TECHNIK ŚLEDCZYCH TYLKO DLATEGO, ŻE Z GODNOŚCIĄ WŁAŚCIWĄ CZŁOWIEKOWI DOKONYWAŁY LEGALNEGO OBROTU GOSPODARCZEGO TYMI AKTYWAMI ORAZ PODEJMOWAŁY LICZNE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ROZWOJU I POPULARYZACJI TEGO OBROTU GOSPODARCZEGO ! DOWODEM POTWIERDZAJĄCYM TEN ZARZUT JEST CHOĆBY WSZCZĘCIE Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO ( ART.487K.P.K.) WIELU PROCESÓW KARNYCH PRZED SĄDEM KARNYM PRZECIWKO OSOBOM WYKONUJĄCYM SWOJE FUNKCJE URZĘDOWE, CZĘSTO NA BARDZO WYSOKICH STANOWISKACH URZĘDOWYCH LUB WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA SKARGOWE POZA GRANICAMI POLSKI. DLA PRZYKŁADU WARTO WSPOMNIEĆ O PROCESACH KARNYCH WSZCZĘTYCH PRZECIWKO OSOBOM WYKONUJĄCYM SWOJE FUNKCJE URZĘDOWE NA SZCZEBLU MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I SKARBU [ 2004r. ], FINANSÓW [2008r.] CZY PREMIERA RZĄDU POLSKIEGO [ 2008r.]. JUŻ TE FAKTY KATEGORYCZNIE WYKLUCZYŁY NA GRUNCIE ART.6 KONWENCJI… MOŻLIWOŚĆ WSZCZĘCIA NA TERENIE POLSKI JAKIEGOKOLWIEK PROCESU SĄDOWEGO PRZECIWKO MOJEJ OSOBIE. FUNKCJONARIUSZE PAŃSTWOWI JEDNAK UWAŻAJĄ INACZEJ.OCZYWIŚCIE JEST FAKTEM, ŻE PAŃSTWO POLSKIE WOBEC SWOICH OBYWATELI Z REGUŁY NIE PRZESTRZEGA ŻADNYCH PROCEDUR I ŻADNEGO PRAWA!!! PRAWO JEST W POLSCE TOTALNA FIKCJĄ !!! DLATEGO ŻADEN Z KILKU TYSIĘCY WNIOSKÓW O ŚCIGANIE FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH NIE ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO ROZPATRZONY PRZEZ PROKURATURĘ !!! DLATEGO NIE UDAŁO MI SIĘ WSZCZĄĆ ŻADNEGO PROCESU KARNEGO PRZED SĄDEM Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO. TAK BOWIEM RAŻĄCO SĄ NARUSZANE PRAWA OBYWATELSKIE I PRAWA CZŁOWIEKA. MAFIA PROKURATORSKO SĘDZIOWSKA DZIAŁA! SYSTEM KORUPCYJNY W POLSCE JEST TAK SZCZELNY I TAK SILNY, ŻE NIE DOPUŚCI DO ŻADNEGO OSKARŻENIA FUNKCJONARIUSZA PAŃSTWOWEGO PRZED SĄDEM KARNYM CHOĆBY NAWET DOPUŚCIŁ SIĘ NAJBARDZIEJ STRASZLIWEJ ZBRODNI !!! NATURALNE ZATEM JEST, ŻE IM TRUDNIEJ PAŃSTWU TYM BARDZIEJ RAŻĄCO NARUSZA PROCEDURY I PREZEPISY PRAWNE. W TEJ SPRAWIE CZYNY FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH SIĘGNĘŁY TYCH NAJBARDZIEJ MAKABRYCZNYCH I NIEDOZWOLONYCH POD GROŹBĄ KARY LUB BEZWZGLĘDNIE ZAKAZANYCH TORTUR !!! WIEDZĄC O TYM ZAPLANOWAŁEM, ŻE NAJPIERW PRZEZ 10 LAT MUSZĘ W HEROICZNYM WYSIŁKU UMYSŁU I CIAŁA WOBEC PERFIDNYCH DZIAŁAŃ DŁUŻNEGO SKARBU PAŃSTWA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, NA warunkach przewidzianych przez prawo ZGROMADZIĆ AKTYWA FINANSOWE - UŻYTKOWE I NOTABENE PRAWO KSZTAŁTUJĄCE O WARTOŚCI SETEK MILIARDÓW EURO. JEDNOCZEŚNIE POSTANOWIŁEM, ŻE PRZYGOTUJĘ I SUKCESYWNIE BĘDĘ DOSKONALIĆ OFERTĘ HANDLOWĄ ŻEBY WYKORZYSTAĆ ICH CECHY UŻYTKOWE W OBROCIE GOSPODARCZYM. TAK TEŻ UCZYNIŁEM I OSIĄGNĄŁEM NIEKWESTIONOWANY SUKCES !!! NASTĘPNIE POSTANOWIŁEM, ŻE NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO I JEDNOCZEŚNIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA ZGROMADZONE AKTYWA FINANSOWE ZAREJESTRUJĘ W MINISTERSTWIE FINANSÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO OBROTU GOSPODARCZEGO JAKO WYJĄTKOWO KORZYSTNĄ DLA DŁUŻNEGO SKARBU PAŃSTWA OFERTĘ WIERZYCIELA DLA DŁUŻNIKA W ZAKRESIE FORMY SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ. ZBĘDNYM BYŁOBY WYJAŚNIAĆ, ŻE KAŻDY UBEZPIECZONY MA PRAWO WYBORU FORMY ŚWIADCZENIA W CELU NAPRAWY WYRZĄDZONYCH SZKÓD. NASTĘPNIE OTWARCIE I GŁOŚNO POSTANOWIŁEM, ŻE ZAMIENIĘ ZGROMADZONE AKTYWA FINANSOWE W ZNAKOMITE INWESTYCJE ( NIGDY ZE SZKODĄ DLA KRAJU ). MIAŁEM NADZIEJĘ, ŻE SYTUACJA KTÓRĄ SPROWADZIŁEM DLA SKARBU PAŃSTWA NAUCZY URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH I POLSKĘ PRZESTRZEGANIA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR ORAZ POSZANOWANIA PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA!!! ZAPLANOWANY CEL OSIĄGNĄŁEM !!! WYTYCZONY CEL OSIĄGNĄŁEM NOTABENE NA OCZACH KOLEJNYCH EKIP RZĄDZĄCYCH POLSKĄ I PRZY UDZIALE WSZYSTKICH NAJWAŻNIEJSZYCH KONSTYTUCYJNYCH ORGANÓW WŁADZ PUBLICZNYCH :USTAWODAWCZEJ, WYKONAWCZEJ, SĄDOWNICZEJ I KOLEJNYCH PREZYDENTÓW POLSKI ! DŁUŻNY SKARB PAŃSTWA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ PONAD 10 LAT, POMIMO TYSIĘCY MOŻLIWOŚCI, KTÓRE POSIADAŁ W ZWIĄZKU CHOĆBY Z KOLEJNO SKŁADANYMI DOKUMENTAMI FINANSOWYMI ZAWARTYCH UMÓW CESJI W CELU USTALENIA DATY PEWNEJ POWIADOMIENIA DŁUŻNIKA O ZAWARCIU UMOWY CESJI LUB TYSIĄCAMI PISM SKARGOWYCH ( ZGODNIE Z WARUNKAMI WYDANIA EUROPEJSKIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO DLA ROSZCZEŃ BEZSPORNYCH ) NIGDY NIE ZAKWESTIONOWAŁ TEGO DŁUGU ANI CO DO ZASADY, ANI CO DO WYSOKOŚCI SUMY DŁUŻNEJ. TEN FAKT STWIERDZIŁY POSIADANE AUDYTY PRAWNY I FINANSOWO KSIĘGOWY BIEGŁEGO REWIDENTA. DŁUŻNIK DZIAŁAJĄC ABSOLUTNIE NIEPROFESJONALNIE PRZEZ SWOICH POMOCNIKÓW W ZARZUCANYCH PRZESTĘPSTWACH, TJ. PRZEZ INTELIGENTNYCH PROKURATORÓW, KTÓRZY ŻYJĄC MARZENIAMI O MOŻLIWOŚCI BEZKARNEGO ZAMORDOWANIA LUB ZNISZCZENIA MNIE PRZEZ 10 LAT Z JEDNEJ STRONY PRZY UŻYCIU PRAWA KARNEGO NISZCZYŁ MNIE. Z DRUGIEJ STRONY KOMBINOWAŁ JAK UNIEMOŻLIWIĆ MI DZIAŁANIE W TYM OBRÓT GOSPODARCZY. CIĄGŁE USIŁOWANIA ZABÓJSTWA MOJEJ OSOBY STAŁY SIĘ REGUŁĄ !!! REGULARNIE PODCZAS KAŻDEGO, NOTABENE NIEZGODNEGO Z PRAWEM, ZATRZYMANIA FUNKCJONARIUSZE PAŃSTWOWI USIŁOWALI MNIE ZAMORDOWAĆ ! ZGROMADZONE DOWODY POZWALAJĄ TO UDOWODNIĆ. PODCZAS OSTATNIEGO ZATRZYMANIA W DNIU 16.06.2011R., KTÓRE TRWAŁO DO 12.08.2010R. POZBAWIONO MNIE MOŻLIWOŚCI PRZYJMOWANIA LEKÓW ! NA PODSTAWIE NOWEJ WADLIWEJ DIAGNOZY ZALECONO INNE LEKI I PRZEMOCĄ LUB GROŹBĄ BEZPRAWNA PRZYMUSZANO MNIE DO ICH PRZYJMOWANIA. WÓWCZAS ZAISTNIAŁA SYTUACJA W KTÓREJ PRZYJMOWANIE NOWYCH LEKÓW GROZIŁO ŚMIERCIĄ PRZEZ OTRUCIE ZAŚ SKAZANIE NA REZYGNACJĘ Z DOTYCHCZAS PRZYJMOWANYCH GROZIŁO ZATOREM SERCA !!! NIEKTÓRE ZATRZYMANIA KOŃCZYŁY SIĘ HOSPITALIZACJĄ !!! NIEJEDNOKROTNIE FUNKCJONARIUSZE PAŃSTWOWI SPROWADZALI NA MNIE STAN BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA! DŁUŻNY SKARB PAŃSTWA ZDOŁAŁ WYMYŚLIĆ DWA ARGUMENTY, KTÓRE MIAŁY ZA ZADANIE WYKLUCZYĆ OBRÓT GOSPODARCZY TYMI AKTYWAMI. ARGUMENTY WYMYŚLONE ZUPEŁNIE BEZPODSTAWNIE W NEGATYWNYM MECHANIZMIE MYŚLOWYM BYŁY TAK ABSURDALNE, ŻE MOGŁY SIĘ POJAWIĆ TYLKO DZIĘKI TAKIEMU POZIOMOWI INTELIGENCJI I KORUPCJI, KTÓRY REPREZENTUJĄ ICH AUTORZY ! TEN POZIOM NAUKOWO ZOSTAŁ OKREŚLONY JAKO WYKORZYSTANIE WPŁYWU LUB FAWORYZOWANIA W CELU WYŚWIADCZENIA LUB ODDANIA USŁUGI, PRZEZ KLEPTOKRACJĘ { RZĄD ZŁODZIEI }, GDZIE PORZUCONE ZOSTAŁY NAWET ZEWNĘTRZNE POZORY UCZCIWOŚCI.MIANOWICIE : - ZARZUCONA ZOSTAŁA MI CHOROBA PSYCHICZNA PODCZAS GDY W REALIACH FAKTYCZNYCH DOWODÓW I Z PUNKTU WIDZENIA PRZEPISÓW PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH JEJ ISTNIENIE ZOSTAŁO JEDNOZNACZNIE WYKLUCZONE NA WSZELKIE MOŻLIWE SPOSOBY !!! - ZARZUCONA ZOSTAŁA MI SPRZEDAŻ NIEISTNIEJĄCYCH WIERZYTELNOŚCI ZE WSKAZANIEM NA ICH DŁUŻNIKA- MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI PODCZAS GDY W REALIACH FAKTYCZNYCH TWARDYCH DOWODÓW, TJ. WAŻNIE ZAWARTYCH WIELU TYSIĘCY CESJI, POSIADANYCH AUDYTÓW I POSIADANEJ OFERTY HANDLOWEJ OD 2003r. ( WIELOKROTNIE WERYFIKOWANEJ PRZEZ LICZNE KONSTYTUCYJNE ORGANY RZECZYPOSPOLITEJ ) ISTNIENIE WIERZYTELNOŚCI TEJ JEDNOSTKI, KTÓRĄ WSKAZUJĄ ARGUMENTY DŁUŻNIKA W MOJEJ OFERCIE HANDLOWEJ NIE ZNALAZŁO POTWIERDZENIA CZYLI ZOSTAŁO JEDNOZNACZNIE WPROST WYKLUCZONE !!! NA WARUNKACH ZAWARTEJ UMOWY UBEZPIECZENIA ZDECYDOWAŁEM, ŻE POŚWIĘCĘ WIELE LAT SWOJEGO ŻYCIA BY DAĆ SZANSĘ DŁUŻNEMU SKARBOWI PAŃSTWA NA UDOWODNIENIE KIM NAPRAWDĘ JEST.OCENIŁEM BOWIEM, ŻE ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ MOICH WIERZYTELNOŚCI WOBEC SKARBU PAŃSTWA JEST TO KONIECZNE !!! WIEDZIAŁEM , ŻE SKARB PAŃSTWA DOPUŚCI SIĘ NAJWIĘKSZYCH NIEGODZIWOŚCI. TO PAŃSTWO BESTIALSKO MORDOWAŁO TYCH, KTÓRZY GŁOŚNO I OFICJALNIE WALCZYLI O KRZYWDĘ, WOLNOŚĆ I GODNOŚĆ CZŁOWIEKA, JAK CHOĆBY KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKĘ.OŚWIADCZAM WSZEM I WOBEC, ŻE NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO OD CZASU TEGO MORDERSTWA !!! NIC !!! JEDNOCZEŚNIE POSTANOWIŁEM, ŻE DAM SOBIE SZANSĘ NA SPRAWDZENIE SIEBIE - CZY POTRAFIĘ I CZY WYTRZYMAM TORTURY FIZYCZNE I PSYCHICZNE ZADAWANE OD POCZĄTKU Z WIELKĄ ZACIEKŁOŚCIĄ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH ZARÓWNO MNIE JAK I OSOBOM MI BLISKIM LUB ZE MNĄ ZWIĄZANYM W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. POSTANOWIŁEM, ŻE W TEN PRAKTYCZNY SPOSÓB PRZYGOTUJĘ SIĘ DO PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA TAK WIELKIMI AKTYWAMI FINANSOWYMI !!! WYTRZYMAŁEM. W SZCZEGÓLNOŚCI USTALIŁEM PONAD WSZELKĄ WĄTPLIWOŚĆ KIM JEST NAPRAWDĘ MÓJ DŁUŻNIK : - CZY JEST SKARBEM PAŃSTWA DZIAŁAJĄCYM NA WARUNKACH PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRAWO MIĘDZYNARODOWE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE I NORMY MORALNE - JAK FAŁSZYWIE USIŁUJE KREOWAĆ SIĘ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ ? - CZY MOŻE JEST PERFIDNYM ZBRODNIARZEM DZIAŁAJĄCYM ZE SZCZEGÓLNYM OKRUCIEŃSTWEM I W WYNIKU MOTYWACJI ZASŁUGUJĄCEJ NA SZCZEGÓLNE POTĘPIENIE WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU Z KAŻDĄ OSOBĄ, KTÓRĄ ZDOŁA ZASTRASZYĆ LUB SKORUMPOWAĆ I POZYSKAĆ DLA SWOICH DORAŹNYCH PERFIDNYCH CELÓW ? TERAZ WIEM NA PEWNO : POZNAŁEM I PRZEDSTAWIŁEM W POSTĘPOWANIU SKARGOWYM SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.NA PODSTAWIE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO POZBAWIŁEM GO MOŻLIWOŚCI KWESTIONOWANIA POSIADANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH. DLATEGO MOGĘ ORAZ POTRAFIĘ PROFESJONALNIE ZARZĄDZAĆ ZGROMADZONYMI WIELOMILIARDOWYMI AKTYWAMI FINANSOWYMI – POD OCHRONĄ INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH MOGĘ CZYNIĆ TO SKUTECZNIE ! PRZY ICH UŻYCIU MOGĘ OBNIŻYĆ KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA PUBLICZNO PRAWNEGO LUB CYWILNO PRAWNEGO KAŻDEJ 0SOBY O PONAD POŁOWĘ. KAŻDĄ INWESTYCJĘ MOGĘ SFINANSOWAĆ PRZY ICH UŻYCIU ! TERAZ MOGĘ POMÓC WIELU OSOBOM I INSTYTUCJOM. TERAZ MOGĘ I POWINIENEM ZROBIĆ WIELE DOBREGO DLA WIELU, KTÓRYCH TERAZ NAWET NIE ZNAM. ZDECYDOWAŁEM, ŻE W DNIU PRZEJĘCIA PRZEZ POLSKĘ PREZYDENCJI UNII EUROPEJSKIEJ ZŁOŻĘ I ZŁOŻYŁEM DO PROKURATORA GENERALNEGO UNITED KINGDOM WNIOSEK O ŚCIGANIE MOJEGO DŁUŻNIKA: OSOBY PRAWNEJ SKARB PAŃSTWA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE BOWIEM W WYNIKU DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ MOJEGO DŁUŻNIKA LUB JEGO POMOCNIKÓW ZACHWIANA ZOSTAŁA PEWNOŚĆ OBROTU GOSPODARCZEGO I OBOWIĄZYWANIE KODEKSU ETYCZNEGO, KTÓRY LEŻY U PODSTAW KAŻDEGO WOLNEGO SPOŁECZEŃSTWA. MÓJ MAJĄTEK BOWIEM MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ I MOIM OBOWIĄZKIEM BYŁO ZWRÓCIĆ NA TEN FAKT UWAGĘ. OBOWIĄZKIEM MOICH ADRESATÓW JEST ZADBAĆ O STWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DLA TEGO OBROTU. ZADBAŁEM O BEZPIECZEŃSTWO SPRAWY I OSÓB BO ZNAM STOPIEŃ UPADKU MORALNEGO MOJEGO DŁUŻNIKA. WNIOSEK O ŚCIGANIE OTRZYMAŁY MIĘDZY INNYMI WSZYSTKIE ORGANY RADY EUROPY ZARÓWNO TE FORMANIE JAK I NIEFORMALNIE DZIAŁAJĄCE W JEJ RAMACH !!! TO MUSI WYSTARCZYĆ DLA OSIĄGNIĘCIA W/W CELÓW. WNIOSEK O ŚCIGANIE OTRZYMAŁY ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU NA TERENIE CAŁEGO ŚWIATA. UFAM, ŻE WYSTARCZY MI SIŁY I INTELIGENCJI BY SKORZYSTAĆ Z FAKTU, ŻE PRZESTRZEGANIE PRAWA JEST ZAGWARANTOWANE POPRZEZ ISTNIENIE SYSTEMU KONTROLI I EGZEKUCJE SYSTEMU SANKCJI. W ZWIĄZKU Z TYM PRZEDSTAWIŁEM FAKTY, KTÓRE WPROWADZAJĄ W ZDUMIENIE !!! PRZEDSTAWIŁEM DOWODY KONIECZNE I WYSTARCZAJĄCE DLA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO NA PODSTAWIE WNIOSKU O ŚCIGANIE ZA PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE, KORUPCJĘ I ZLECENIE ZABÓJSTWA I WIELE INNYCH !!! BAZUJĘ NA FAKCIE, ŻE WSZYSTKIE PAŃSTWA DEMOKRATYCZNE OPIERAJĄ SIĘ NA PRAWIE I SYSTEMACH PRAWNYCH REGULACJI AKCEPTOWALNYCH PRZEZ WIĘKSZOŚĆ, ALE OBOWIĄZUJĄCYCH WSZYSTKICH RÓWNIEŻ, ALBO PRZEDE WSZYSTKIM , MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI, MINISTRA FINANSÓW , MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI lub PREMIERA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ !!! Sprawcy i jego pomocnikom zarzucamy popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości PONIEWAŻ według Międzynarodowego Trybunału Karnego jest zbrodnią przeciwko ludzkości ”wszelkie antyludzkie akty powodujące poważne szkody lub cierpienia psychicznego lub fizycznego zdrowia tych, którzy ich doświadczyli, przeprowadzonych w ramach szerokiej i systematycznych ataków przeciwko ludności cywilnej". PONOWNIE PRZESYŁAM WNIOSEK O ŚCIGANIE I CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW. MAM PRAWO OCZEKIWAĆ WSPARCIA !!! NA TWORZONEJ STRONIE INTERNETOWEJ OTWIERAM DZIENNIK DLA TEGO WNIOSKU. PRZEKONAMY SIĘ TERAZ NA CZYM POLEGA PRZESTRZEGANIE PRAWA W INSTYTUCJACH UNII EUROPEJSKIEJ. W TYM CELU UPRZEJMIE ZAPRASZAM NA MOJĄ STRONĘ INTERNETOWĄ. „Jeżeli zrobię wszystko co jest w mojej mocy reszta nie do mnie należy dlatego największe burze niezamącają głębi spokoju.” ( Św. Faustyna Kowalska ) MAREK SIKORSKI - POLISH GOVERNMENT PERSONAL CEDENT ZAŁĄCZNIKI : 1. Wniosek o ściganie Sprawcy seryjnych przestępstw gospodarczych, korupcji i zlecenia zabójstwa uczestników obrotu gospodarczego, tj. naszemu dłużnikowi : osobie prawnej Skarb Państwa Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i jego pomocnikom - Minister Finansów RP, Premier Rządu Polskiego Donald Tusk, Komendant Komendy Stołecznej Policji i innym - przedstawiony w formie kolejnego - w ciągu wielu tysięcy-dokumentu: Wspólne Oświadczenie woli (art. 60 k.c.) numer o-5401-13-0511 Prywatnego Wierzyciela Skarbu Państwa RP Pana Marka Sikorskiego i President & CEO oraz Rady Dyrektorów PTS Creditor LTD. w Londynie oraz Uczestników Obrotu Gospodarczego z dnia 13.05.2011r. - TELEGRAM 50 NADANY W DNIU 5 LIPCA 2011r. 2. Wniosek o udzielenie nam pomocy - przedstawiona w formie kolejnego - w ciągu wielu tysięcy-dokumentu: Wspólne Oświadczenie woli (art. 60 k.c.) numer o-5402-13-0511 Prywatnego Wierzyciela Skarbu Państwa RP Pana Marka Sikorskiego i President & CEO i Rady Dyrektorów PTS Creditor LTD. w Londynie oraz Uczestników Obrotu Gospodarczego z dnia 13.05.2011r INTEGRALNA CZĘŚĆ – DO RADY EUROPY : TELEGRAM 51 3. OFERTA AKTYWÓW FINANSOWYCH PRAWO KSZTAŁTUJACYCH- przedstawiona w formie kolejnego - w ciągu wielu tysięcy dokumentów : Wspólne Oświadczenie woli (art. 60 k.c.) numer o-5422-22-0511 Prywatnego Wierzyciela Skarbu Państwa RP Pana Marka Sikorskiego i President & CEO, Rady Dyrektorów PTS Creditor LTD. w Londynie z dnia 13.05.2011r. NASZE MOTTO - „Pieniądzom należy rozkazywać, a nie służyć im.” ( Seneka ) 4. OFERTA SPRZEDAŻY lub wspólnego wykorzystania AKTYWÓW FINANSOWYCH prawo-kształtujących - bezwzględnie skutecznych specjalnych wierzytelności przysługujących od Skarbu Państwa RP - przedstawiamy w formie scanu OFERTY zweryfikowanej po raz kolejny w trybie bez zastrzeżeń przez 7-em Konstytucyjnych Organów Rzeczypospolitej. 5. Audyt finansowo – księgowy [ ANG.] W SPRAWIE : wierzytelności od Skarbu Państwa Ministra Sprawiedliwości dla których płatnikiem jest Minister Finansów właściwy dla spraw zobowiązań Państwa Polskiego wobec Prywatnego Wierzyciela Skarbu Państwa Pana Marka Sikorskiego SPORZĄDZONY W CELU: 1. określenia statusu wierzytelności , 2. sporządzenia RAPORTU z legalizacji wierzytelności do obrotu gospodarczego przez w/w Ministra Finansów , 3. wyceny wartości aktualnej i godziwej wierzytelności z uwzględnieniem MSR , 4. wskazania możliwości wykorzystania. OPRACOWANY I WYDANY PRZEZ : ZESPÓŁ Biegłych Rewidentów i Biegły Rewident 6202 z listy Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej – Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr 417 OPRACOWANY WG STANU SPRAW : na dzień 11 maja 2009r. 6. ZAWIADOMIENIE O FAKCIE OSZUSTWA DOKONANEGO PRZEZ NIEZNANĄ OSOBĘ W PARLAMENCIE EUROPESKIM W SPRAWIE PETYCJI Z 2009R. ZŁOŻONEJ PRZEZ MARKA SIKORSKIEGO I INNE OSOBY. - przedstawiony w formie kolejnego - w ciągu wielu tysięcy-dokumentu: Wspólne Oświadczenie woli (art. 60 k.c.) numer o-5536-07-0711 Prywatnego Wierzyciela Skarbu Państwa RP Pana Marka Sikorskiego i President & CEO z dnia 07.07.2011r.
~BIURO PWP PANA MARKA SIKORSKIEGO W LONDYNIE
12-08-2016 / 13:02
Witamy KOMENTATORÓW SPRAWY PANA MARKA SIKORSKIEGO CZYLI PRYWATEGO WIERZYCIELA POLSKI AUTORYZOWANEGO PRZEZ MINISTRA FINANSÓW I PRZEZ ZESPOŁY AUDYTORÓW. Dla WSZYSTKICH KOMENTATORÓW ŹRÓDŁEM WIARYGODNYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI ALBO WERYFIKACJI POMÓWIEŃ MOŻE BYĆ OFERTA AKTYWÓW FINANSOWYCH PRAWO KSZTAŁTUJĄCYCH 2016 DOSTĘPNA NA STRONACH - www.bankier.pl, KTÓRA JEST JAWNA OD 2003R. I STANOWI PRZEDMIOT UGODY ZAWARTEJ Z POLSKĄ JUŻ W 2003R. , A WYDANA ZOSTAŁA NA PODSTAWIE DOWODÓW I AUDYTÓW WYDANYCH PRZEZ AUDYTORÓW ZGODNIE Z MSR. Oświadczamy, , ze Centralne Władze Publiczne Polski ( Ustawodawcze, Wykonawcze, Sądownicze oraz Prezydent) dopuściły się wymuszenia rozbójniczego ( art.282k.k.) oraz zbrodni przeciwko ludzkości ( art.118a, art.126b k.k.) na szkodę Pana Marka Sikorskiego i Jego Bliskich oraz na szkodę wszystkich uczestników profesjonalnego obrotu gospodarczego wierzytelnościami od Skarbu Państwa jed. org. Minister Sprawiedliwości RP, które stanowią majątek Pana Marka Sikorskiego pochodzący ze źródła legalnego ujawnionego publicznie.) - stosunku obligacyjnego najwyższego rangą, który nie ma precedensu w państwowości Polski i świata : Umowa Dobrowolnego Ubezpieczenia Majątkowego zarejestrowanej pod sygn. akt DS-57/6660/01/SJ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z dn. 7 lipca 2001r. ze zm. „Od błędów i niewłaściwych działań funkcjonariuszy publicznych”, w której obowiązek świadczenia EX TUNC od wskazanego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) przejął – na podstawie prawnej Ratyfikowanej Umowy Międzynarodowej, tj. art.5 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Orzeczenia Kurt v. Turcja z 25 maja 1998r., RJD 1998-III, par.124 w zb. z art.417 k.c. Skarb Państwa j. o. Minister Sprawiedliwości, zaś płatnikiem jest Minister Finansów właściwy dla spraw zobowiązań Państwa Polskiego. POLSKA NARUSZYŁA WSZYSTKIE BEZWZGLĘDNE ZAKAZY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO ! PROSZĘ WIEDZIEĆ : POLSKA SFINGOWAŁA NIELEGALNE I BEZWZGLĘDNIE ZAKAZANE POSTĘPOWANIE KARNE, KTÓRE W RZECZYWISTOŚCI NIGDY NIE ZOSTAŁO WSZCZĘGTE A JEDYNIE NA SKUTEK NARUSZENIA BEZWZGLĘDNYCH ZAKAZÓW PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO RATYFIKOWANYCH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH : ZAKAZ TORTUR, ZAKAZ NIEWOLNICTWA, ZAKAZ KARANIA BEZ PODSTAWY PRAWNEJ, ZAKAZ POZBAWIENIA ŻYCIA, ZAKAZ PONOWNEGO SĄDZENIA LUB KARANIA. WINNI JUŻ ZOSTALI POSTAWIENI PRZED MTK W HADZE I PRZED INNYMI TRYBUNAŁAMI. PONIŻEJ UMIESZCZAMY OFERTĘ AKTYWÓW FINANSOWYCH PRAWO KSZTAŁTUJĄCYCH. POZDRAWIAMY – BIURO PRYWATNEGO WIERZYCIELA POLSKI PANA MARKA SIKORSKIEGO W LONDYNIE
~ab
14-07-2015 / 19:59
i huj Ci "prywatny wierzycielu" w dupę i kamieni kupę. Powinni dołożyć mu jeszcze z 10 lat,5 to zdecydowanie za malo.
~Teige
17-02-2015 / 14:34
sake cilaiscom.com e.d.
~Kelli
05-01-2015 / 00:30
I have been so beleiderwd in the past but now it all makes sense! rgseef.com [url=olbonyyc.com]olbonyyc[/url] [link=pbvrzwajfw.com]pbvrzwajfw[/link]
~Reggie
04-01-2015 / 17:15
The abiilty to think like that shows you're an expert hwqfto.com [url=tnerqulqws.com]tnerqulqws[/url] [link=fdkpeedju.com]fdkpeedju[/link]
~Dona
24-12-2014 / 05:55
It's always a pleasure to hear from someone with exrtseipe." rel="nofollow">rtiegqjmzw.com">exrtseipe.
~Osama
24-12-2014 / 04:26
What libanetirg" rel="nofollow">mulqkatpzhb.com">libanetirg knowledge. Give me liberty or give me death.
~Anonim
21-05-2014 / 22:58
a to sie dzieje...... 07/02/2014 Zapadł następujący Wyrok : 5 lat bezwzględnego więzienia dla Pana Marka Sikorskiego za próbę oszustwa w wysokości prawie 38 mln złotych,z czego fizycznie gotówką 1mln300 tys złotych... 2 lata bezwzględnego więzienia dla jego żony Pani Barbary Sikorskiej jako współsprawcy i upoważnionej do rachunku firmowego męża i przyjęciu ponad 700 tys złotych.. Wyrok nie jest prawomocny i czeka Apelacja.. Pani Sikorska jest na Wolności a Pan Marek Sikorski ma wyznaczoną kaucję w wysokości 50 tys złotych,po jej wpłaceniu wyjdzie na Wolność (odsiedział póki co prawie 3 lata w AŚ),zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny raz w tygodniu źródło https://pl-pl.facebook.com/StopPomowieniom
~gosc
04-11-2012 / 23:16
co się dzieję z Panem Sikorskim?