Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-09-2012

Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

!

Tychy, dnia 13 września 2012r.

  Sąd Najwyższy  w Warszawie
Izba Karna, Wydział VI
 Plac Krasińskich 2/4/6
 00-951 Warszawa 41
 

Dotyczy: akt sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach o sygn. akt II S 52/12 - skargi na bezczynność prokuratury w zakresie obowiązku przeprowadzenia śledztwa w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja  2012r., sygn. akt IV Kp 241/11, uwzględniającym zażalenie Jana Jączka - pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA 

Skarżący: pokrzywdzony Jan Jączek,  mail: jan.jaczek@gmail.com 

Przy udziale: Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach, z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice. 

Uzupełnienie zażalenia z dnia 29.08.2012r. pokrzywdzonego Jana Jączka

w kwestii nałożenia kary grzywny w kwocie 500 PLN, pod pretekstem niewłaściwego zachowania, w celu zamknięcia mi ust, w sprawie dotyczącej ogromnej afery finansowej Getin Banku SA, ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

Działając w imieniu własnym, uzupełniam zażalenie pokrzywdzonego z dnia 29 sierpnia 2012r.na  postanowienie  Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012r., sygn. akt II S 52/12 o nałożeniu na mnie kary grzywny w kwocie 500 PLN i wnoszę o: 

1. Uwzględnienie przez Sąd Najwyższy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy wydali powyższe postanowienie z datą 10 września 2012r. - podpisane przez 16 pokrzywdzonych -  złożone w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach w dniu 12 września 2012r., cytuję:

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

My niżej podpisani, na podstawie art. 304 §1 KPK zawiadamiamy, że w dniu 22 sierpnia 2012r. byliśmy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, który rozpoznawał „Skargę pokrzywdzonego Jana Jączka na bezczynność-przewlekłość prokuratury w sprawie afery finansowej Getin Banku SA”, z dnia 20 lipca 2012 r., zaadresowaną do Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w składzie: przewodniczący sędzia SA Waldemar Szmidt, sędzia SA Grażyna Wilk, sędzia SA Marek Charuza  świadomie i celowo nie rozpoznali wniosków dziennikarzy zgłoszonych na początku posiedzenia sądu, uniemożliwili również pokrzywdzonemu Janowi Jączek złożenie wniosków oraz uzasadnienie wniosku o wyłączenie sędziego SA Waldemara Szmidta od udziału w tej sprawie.

Przewodniczący sędzia SA Waldemar Szmidt bezprawnie żądał, by publiczność i dziennikarze opuścili salę sądową, odmawiał dziennikarzom wskazania podstawy prawnej, na jakiej domagał się wyłączenia jawności posiedzenia sądu. Tymczasem zgodnie z treścią  Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r., sygn. I KZP 26/11 w postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę.

Nadto sędzia ten bezprawnie wezwał policję sądową wobec dziennikarzy i publiczności, którzy nie przeszkadzali w żaden sposób w posiedzeniu, a jedynie stanowili społeczną kontrolę w niniejszej sprawie. Będąca na sali sądowej prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Bożena Jaworek-Kaziród nie reagowała na rażące łamanie prawa i naruszanie powagi urzędu sędziego przez powyżej wskazanych sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Dowód: nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12, które jest dostępne na stronach internetowych nowyekran.pl i aferyprawa.eu, podaję linki:

http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/72552,majordomus-do-zwolnienia

http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/73053,sad-nad-sedziami-5-wrzesnia-sad-okregowy-w-katowicach

http://aferyprawa.eu/Afery/Majordomus-do-zwolnienia-czyli-jak-sluzby-olewaja-Tuska-i-kryja-aferzystow-Getin-Noble-Banku (…)”.

Dowód: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, z datą 10 września 2012r. - podpisane przez 16 pokrzywdzonych -  złożone w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach w dniu 12 września 2012r., patrz  załącznik nr 1 - oraz nagranie posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach dostępne na stronie YouTube, podaję link: http://www.youtube.com/watch?v=RC80CaYa41Q. 

2. Uwzględnienie przez Sąd Najwyższy sporządzonego stronniczo i tendencyjnie protokołu posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach  z dnia 22 sierpnia 2012r., sygn. akt II S 52/12, który kłamliwie przedstawia przebieg wydarzeń z tego posiedzenia sądu, co wskazałem i udowodniłem we „Wniosku pokrzywdzonego o sprostowanie i uzupełnienia protokołu z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12”, z datą 26 sierpnia 2012r., zaadresowanym do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. 

Dowód: patrz - załącznik nr2 - „Wniosek pokrzywdzonego o sprostowanie i uzupełnienia protokołu z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12”, z datą 26 sierpnia 2012r., zaadresowany do Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sporządzony na 6 stronach formatu A4),  cytuję: 

„I. Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 152 KPK w związku z art. 304 §1 KPK oraz art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK – popełnienie oszustwa procesowego -  przez sędziego SA Waldemara Szmidta, wnoszę o sprostowanie i uzupełnienie protokołu z posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II S 52/12. 

Podkreślam, że powyższy protokół zawiera niezgodną z rzeczywistością treść podaną przez sędziego SA Waldemara Szmidta, która ma istotne znaczenie dla oceny rozpoznania niniejszej skargi.

Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12,  liczni świadkowie – publiczność będąca na sali sądowej. 

II. Uwzględniając sytuację, że w skład Sądu wchodzi osoba – sędzia SA Waldemar Szmidt, który zgodnie z treścią art. 40 §1 pkt 1 KPK jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, ponieważ sprawa dotyczy go bezpośrednio, wniosek by na podstawie art. 37 KPK sprawę niniejszą przekazać do rozpoznania  przez inny sąd równorzędny, jest konieczny i w pełni zasadny.

Dowód: Skarga pokrzywdzonego na bezczynność-przewlekłość prokuratury w zakresie obowiązku przeprowadzenia śledztwa w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja  2012r., sygn. akt IV Kp 241/11, uwzględniającym zażalenie Jana Jączka - pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA”, z datą 20 lipca 2012r., zaadresowana do Sądu Apelacyjnego w Katowicach – patrz:strona 5 z 9 i 6 z 9 niniejszej skargi – dotycząca bezczynności prokuratury, m.in. na przestępcze działania sędziego Waldemara Szmidta. 

III. Na podstawie art. 6 ust. 1 EKPCz w związku z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r., sygn. I KZP 26/11, składam wniosek, by  rozpoznanie przez Sąd sprostowania i uzupełnienia protokołu odbyło się z moim udziałem i w obecności  publiczności. Nadto wnoszę o zabezpieczenie monitoringu sądowego w mojej sprawie z dnia 22 sierpnia 2012r. oraz dokonanie konfrontacji publiczności będącej na sali sądowej z treścią sporządzonego protokołu. 

Podkreślić należy, że sprawa ta dotyczy ogromnej afery finansowej, ukrywanej przez najwyższych funkcjonariuszy Państwa Polskiego, dlatego ważny interes społeczny wymaga, by przy rozpoznawaniu  tej sprawy zapewniono dla publiczności i mediów salę sądową na co najmniej 15 osób, jak również by Sąd wyraził zgodę na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia, by pokazać w Internecie – całemu światu – jak działają sądy w Katowicach (...)”. 

Dodać należy, że od dnia 22 sierpnia 2012r. do dziś przedstawiciele Sądu Apelacyjnego w Katowicach odmawiają mi wydania kserokopii powyższego protokołu, jak również uniemożliwili mi jego sfotografowanie.

Dowód: Pan Tadeusz Pruszyński, który w dniu dzisiejszym, to jest 12 września 2012r. był w sekretariacie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach i był świadkiem rozmowy z Wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach Barbarą Suchowską, która odmówiła mi wydania kserokopii tego protokołu, mimo że złożyłem wniosek o jego wydanie, jak również chciałem uiścić stosowną opłatę sądową. Wcześniej odmówiono mi wydania kserokopii tego protokołu w sekretariacie Wydziału II Karnego tegoż Sądu. Potwierdzić również może ten bezsporny fakt dwóch funkcjonariuszy Policji Sądowej, którzy zostali wezwani do sekretariatu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w celu zastraszania mnie, spisałem numer służbowy jednego z nich 715730.

3. Uwzględnienie przez Sąd Najwyższy sporządzonego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romana Sugiera w dniu 22 sierpnia 2012r.  protokołu ustnego zgłoszenia skargi pokrzywdzonego Jana Jączka, cytuję:

„Pan Prezes pominął mój wniosek, by na podstawie Ustawy Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych uruchomił procedurę dyscyplinarną przeciwko sędziemu SA Waldemar Szmidt”. 

Dodać należy, że Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier świadomie i celowo pominął w protokole następujące istotne fakty: 

A. W skład Sądu, który w dniu 22 sierpnia 2012r. rozpoznawał moją skargę na przewlekłość postępowania prokuratury brał udział sędzia SA Waldemar Szmidt, który  zgodnie z art. 40 §1 pkt 1 KPK jest z mocy prawa wyłączony od udziału w niniejszej sprawie, ponieważ sprawa dotyczy go bezpośrednio,

B. Zgodnie z treścią Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012r., sygn. I KZP 26/11, w postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę, dlatego użycie funkcjonariuszy Policji Sądowej przez Sąd, w celu usunięcia publiczności z sali sądowej było nielegalne i sprzeczne z przepisami prawa.

Dowód: świadkowie w osobach: Helena Fleszar, Helena Nelip-Chmielińska, Adam Słomka, którzy wraz z pokrzywdzonym Janem Jączkiem byli w dniu 22 sierpnia 2012r. w gabinecie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romana Sugiera, patrz - załącznik nr 3 – protokół ustnego zgłoszenia skargi z dnia 22 sierpnia 2012r., sporządzony przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romana Sugiera, który odmówił nagrania obrazu i dźwięku rozmowy z nim. 

4. Reasumując powyższe, nałożenie na mnie kary grzywny w kwocie 500 PLN pod pretekstem niewłaściwego zachowania, odbieram jako represje i kolejną próbę zamknięcia mi ust, za ujawnianie przeze mnie ogromnej afery finansowej Getin Banku SA, ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach. 

W nawiązaniu do treści Polskiej Karty Praw Ofiary wydanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, cytuję: „Ofiara ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Do szczególnego przestrzegania tego prawa zobowiązani są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i służb socjalnych (…). Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.” Tymczasem dla pokrzywdzonego Jana Jączka i innych pokrzywdzonych przez Getin Bank SA prawo to jest tylko na papierze. 

5. W związku z powyższym wnoszę o przydzielenie mi adwokata lub radcę prawnego z urzędu, ponieważ wraz z śp. matką Michaliną Jączek zostałem ograbiony z całego dorobku życia przez aferzystów z Getin Banku SA, chronionych przed odpowiedzialnością karną i cywilną przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Nadto jestem bezrobotny i zostałem wykluczony społecznie przez mafię esbecko-prokuratorsko-sądową, która doprowadziła moją matkę do śmierci, a mnie próbowano pozbawić życia poprzez uderzenie prętem metalowym. Mimo że ustaliłem oprawcę umorzono dochodzenie – zamiast śledztwo – bez podania żadnego uzasadnienia, rażąco łamiąc procedury.

Dowód: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączka znajdujące się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądze Okręgowym w Katowicach, w Sądach Rejonowych w Katowicach. 

6. Przedstawione powyżej fakty i okoliczności wskazują, że jestem ofiarą kliki prokuratorsko-sądowej działającej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, której struktury przestępcze są silniejsze od obecnego Rządu Polskiego. Dlatego też wnoszę o anulowanie nałożonej na mnie kary grzywny, przez skład Sądu, w którym sędzia SA Waldemar Szmidt był z mocy ustawy wyłączony.

 

Pokrzywdzony Jan Jączek

!

Więcej o oszustwach  Getin-parabanku:

Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku
Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA
SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ŁAMALI PRAWO nie tylko w sprawie parabanków typu amber gold czy geting banku ! Michał Ziębiński   
Zapraszamy 22.08.2012r. (środa) godz. 9 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, przy Al. Korfantego 117 odbędzie się rozpoznanie „Skargi Jana Jączka na bezczynność prokuratury w sprawie oszustw parabanku zwanego Getinbankiem...
Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~komitet obywatelski
13-03-2013 / 19:12
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***
~ewa
19-09-2012 / 19:02
Nie ma żadnej wątpliwości, że wymiar sprawiedliwości w Polsce wymaga głębokiej reformy. Obecna sytuacja jest nie do przyjęcia, ponieważ często z pokrzywdzonego robi się przestępcę łamiąc wszelkie zasady obowiązujące w cywilizowanym świecie. Dość bezprawia !!!
~helenka
19-09-2012 / 14:02
Szanowana, ceniona i lubiana Pani prof. Jadwiga Staniszkis w swoim wywiadzie dla ONETU stwierdza, cytuję: „Stan państwa, to nie jest tylko kwestia złej woli, korupcji, nieuczciwości, ale instytucji i luk prawnych, które są świadomie prowadzone dla celów grupowych, albo dla patologicznie pojmowanej metody cichego wyprowadzania tych środków, czyli kolonizacji państwa przez państwo. Polityk z wyższej półki w PO powiedział mi niedawno, że wszyscy oni mają informacje o sprawach jak AMBER GOLD, ale nie mają do kogo z tym pójść. Sami ludzie PO nie mają zaufania do organów władzy. Prokuratura, ABW, CBA ? Te instytucje są budowane przez upartyjnienie (…)”. Pokrzywdzonym kończy się cierpliwość …, a nasilają się represje wobec ludzi walczących o podstawowe prawa człowieka. Czy zawsze musimy wychodzić na ulice?
~Polak
15-09-2012 / 14:16
Odnoszę wrażenie,że wiekszość sędziów i prokuratorów w tym kraju zamiast stosowac platońską zasadę prawda lub fałsz stosuje wbite im na studiach w czasach PRL-u dwie marksistowskie zasady:materializm historyczny i materializm dialektyczny.Dlatego przestepcy w tym kraju otrzymują pełne wsparcie,opikę prawną i ochrone przed odpowiedzialnością karną ze strony sądów i prokuratur a ofiary przestępstw są traktowne jak śmieci mieszane z błotem i pomyjami podczas rozpraw i przesłuchań.
~zen
15-09-2012 / 12:52
Pamietajcie-to co mowi Jaczek to czysta prawda!!!! Poczytajcie o wprowadzaniu lcc na gielde.
~Rudy Bąk
15-09-2012 / 12:19
Wymiar sprawiedliwości w Ojczyżnie przypomina kabaret w którym aktorzy czyli skorumpowani policjanci,sędziowie,prokuratorzy za bilet wstępu na swoje parodie i występy typu mafijnego skorumpowania pobierają zbyt wysoką cenę za bilet wstępu i przymus patrzenia.Koniec ich występów jest Obowiązkiem Obywatelskim -Należy zawiadamiać o przestępstwach tych osób i zapobiegać wszelkim aktom ich przemocy.Co jest zgodne z kodeksem