Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 01-11-2010

APEL POKRZYWDZONYCH DO PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA POLSKIEGO I INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH O PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZECIWKO MAFII SĄDOWO – PROKURATORSKIEJ, DZIAŁAJĄCEJ W POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI, BEZPRAWNIE REALIZUJĄCEJ INTERESY OSZUSTÓW Z GETIN BANKU S.A. I INTERESY WŁASNE, NA SZKODĘ POKRZYWDZONYCH.

Szanowni Państwo

Zwracam się wraz z matką 80 letnią pokrzywdzoną do przedstawicieli Państwa Polskiego i Instytucji Międzynarodowych broniących demokratycznych praw człowieka i obywatela, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z aktami opisanej sprawy i podjęcie działań przeciwko mafii sądowo – prokuratorskiej, utrzymywanej za pieniądze podatników, która bezprawnie realizuje interesy oszustów z Getin Banku S.A. i interesy własne na szkodę pokrzywdzonych, co poniżej uzasadniam:

1. Informuję, że dnia 13 czerwca 2007r., działając w imieniu mojej matki Michaliny Jączek – obecnie 80 lat, podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A.

Bank udzielił kredytu w kwocie 20 milionów złotych, mimo że matka nie posiadała zdolności kredytowej, co narusza art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe.

Niniejsza umowa okazała się wielkim oszustwem bardzo podstępnie, przebiegle i precyzyjnie zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym przez „żołnierzy” Leszka Czarneckiego, byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL, obecnie właściciela Getin Banku S.A.

W wyniku tej afery finansowej właściciel Getin Banku S.A. zagrabił majątek wielu swoich klientów w kwocie 689 milionów złotych, a Ja z matką straciliśmy dorobek całego życia w kwocie 326 592,82 złotych. Ponadto oszuści z Getin Banku S.A. bezprawnie doprowadzili do powstania zadłużenia na rachunku Michaliny Jączek obecnie w kwocie ok. 100 000,00 złotych. Jednocześnie oszuści z tego banku kupili postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbia moją matkę z jej emerytury.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 239/10 i inne akta oraz dokumenty.

2. Należy podkreślić, że sposób stosowania prawa przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości zajmujących się tą sprawą jest błędny, karykaturalny, nie uwzględnia orzecznictwa ETPCz i wskazuje jednoznacznie, że prokuratorzy i sędziowie działają wspólnie i w porozumieniu w ramach grupy przestępczej i zamiast reprezentować interes organów władzy publicznej – Sądu i Prokuratury – reprezentują interes własny i oszustów z Getin Banku S.A.

Uważam, że w tej sprawie mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę
689 milionów złotych
na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A.
, kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali moją matkę Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy złotych i dodatkowo zrobili zadłużenie w kwocie obecnie ok. 100 tysięcy złotych.

Jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i sądownicze nie chcą się tą afera zająć.

Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A.

Prowadząc własne śledztwo w tej sprawie, ustaliłem, że w powyższym związku przestępczym działają i mają istotne znaczenie następujące osoby: Prokurator Rejonowy Katowice-Północ w Katowicach w osobie Urszula Noras – Cema, nadzorująca pracę tej prokuratury – prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach Barbara Smolska, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Bożena Jaworek-Kaziród, jak również były prokurator Prokuratury Krajowej a obecnie Prokuratury Generalnej w osobie Artur Kassyk, który nadzorował czynności prokuratorów z Katowic. Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 239/10 i inne akta oraz dokumenty.

3. Zwracam uwagę na istotny fakt, że mafia sądowa działająca w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, utrzymywana za pieniądze publiczne, uniemożliwia pokrzywdzonym ustalenie prawdy obiektywnej,
w sposób bezczelny chroni przestępców przed odpowiedzialnością karna i cywilną, łamie wszelkie zasady obowiązujące w państwach demokratycznych,
co poniżej uzasadniam:

3A. Dnia 31 marca 2010r., sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Beata Basiura, Robert Kirejew, Piotr Mirek, wydali kuriozalne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2010r., sygn. akt II S 23/10 i oddalili skargę mojej matki na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie, sygn. akt V Kp 226/09.Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 226/09 i inne.

Sposób stosowania prawa wobec Michaliny Jączek – obecnie 80 letniej pokrzywdzonej przez wskazanych sędziów, to kpina z elementarnych zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy, doświadczenia życiowego i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Postawiony mi zarzut przez powyższych sędziów, że przyczyniłem się do przewlekłości postępowania sądowego w tej sprawie to perfidne kłamstwo.

Przywołani sędziowie przy wydawaniu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z dnia 31 marca 2010r., sygn. akt II S 23/10, oparli się wyłącznie na własnych wymysłach, sprzecznych z materiałem dowodowym sprawy, w celu obrony korupcji w Sądzie Okręgowym w Katowicach, czym naruszyli art. 231 § 2 KK w związku z art. 258 § 1 KK i inne.

Dowód: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z dnia 31 marca 2010r., sygn. akt II S 23/10.

W nawiązaniu do powyższej treści, oskarżam wskazanych sędziów o rażące i umyślne naruszenie art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i inne na szkodę mojej matki Michaliny Jączek, dlatego też jako jej pełnomocnik, złożyłem Skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Dowód: Skarga Michaliny Jączek przeciwko Polsce zarejestrowana w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. 

3B. Dnia 25 sierpnia 2010r. sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Waldemar Szmidt i Alicja Bochenek rozpoznając skargę mojej matki na przewlekłość postępowania prowadzonego przez władze prokuratorskie stosowali prawo wobec Michaliny Jączek w sposób sprzeczny z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rejzmund przeciwko Polsce z dnia 6 lipca 2010r. (skarga nr 42205/08), którego treść cytuję:

„ETPCz nie uwzględnił zarzutu strony rządowej. W opinii ETPCz sąd krajowy rozpoznając skargę naruszył art. 6 ust. 1 Konwencji, gdyż winien poddać ocenie cały okres trwania postępowania, nie zaś jej fragment. Dlatego zdaniem ETPCz nie trzeba wymagać od skarżącej skorzystania z kolejnego środka krajowego.

Uzasadniając swoje stanowisko ETPCz powołał się na utrwaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą z punktu widzenia przewlekłości postępowanie musi być oceniane jako całość. ETPCz wskazał na wyroki w sprawach włoskich (…)”. Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II S 56/10 i wyrok ETPCz w sprawie Rejzmund przeciwko Polsce z dnia 6 lipca 2010r. (skarga nr 42205/08).
Błędny sposób stosowania prawa w powyższej sprawie przez sędziego SA w osobie Waldemar Szmidt, poprzez przyjęcie, że będzie oceniał fragment, tj. 8 miesięcy zaniechań władzy prokuratorskiej, a nie okres od 28 listopada 2008r. (data złożenia zawiadomienia o przestępstwie) do dziś jest sprzeczny nie tylko z utrwalonym orzecznictwem ETPCz, ale również narusza zasady logicznego rozumowania i nie uwzględnia kryteriów wiedzy i doświadczenia życiowego zawartego w art. 7 KPK .

W związku z powyższy sędzia SA Waldemar Szmidt nie reprezentuje interesu organów władzy publicznej w tej sprawie, ale interes własny i mafii prokuratorskiej, która od dnia 28 listopada 2008 r. do dziś skutecznie chroni przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A. i jego właściciela Leszka Czarneckiego, który bezprawnie przejął majątek w kwocie 689 milionów złotych. Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II S 56/10, akta prokuratorskie znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP, Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach, Prokuraturze Okręgowej w Katowicach i inne dotyczące tej sprawy.

3C. Dnia 6 października 2010r. sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Witold Mazur, Wojciech Kopczyński, Wiesław Kosowski, mimo posiadania przez nich wiedzy, że sędzia SA Waldemar Szmidt w sposób sprzeczny z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i z zasadami logicznego rozumowania stosuje przepisy prawa, na szkodę 80 letniej pokrzywdzonej, nie uwzględnili mojego wniosku o wyłączenie sędziów w osobie : Alicji Bochenek i Waldemara Szmidta. Dowód: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z dnia 6 października 2010r., sygn. akt II S 56/10.

W związku z powyższym sędzia SA Waldemar Szmidt obrońca mafii prokuratorskiej – która
od 28 listopada 2008r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie) do dziś NIE CHCE przekazać niniejszych akt sprawy zgodnie z właściwością do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Gospodarczej, ma decydować o losie mojej matki 80 letniej pokrzywdzonej i mojej osoby.
Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II S 56/10.

Z całą mocą protestuje przeciwko zadawaniu nam ogromnego bólu i cierpienia psychicznego przez przestępców w togach sędziowskich, utrzymywanych za pieniądze podatników, którzy w sposób perfidny szydzą z praw pokrzywdzonych, za korzyści majątkowe lub osobiste wydając irracjonalne orzeczenia sądowe niezgodne z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i z zasadami logicznego rozumowania, naruszają powagę Instytucji Sądu i Urzędu Sędziowskiego. Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne.

3D. Dnia 4 sierpnia 2010r. przeglądając akta prokuratorskie i sądowe w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, pełnomocnik Jan Jączek stwierdził, iż akta Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.239/10, są zdekompletowane co polega na tym, że część dokumentów znajdujących się uprzednio w tych aktach została usunięta a część dokumentów została załączona do tychże akt.

W związku z powyższym, zażądałem by Policja lub władze prokuratorskie albo sądownicze zabezpieczyły dowód przestępstwa. Należy podkreślić, że Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Barbara Suchowska i Przewodniczący Wydziału II Karnego tegoż Sądu Mariusz Żak, kategorycznie odmówili zgody funkcjonariuszom Policji wglądu do tych akt, w celu sporządzenia notatki służbowej na okoliczność, które dokumenty o znaczeniu dowodowym zostały usunięte a które włożone do tych akt, mimo, że stanowczo żądałem sporządzenia na tę okoliczność dokumentu.

Zatem, jeżeli Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Przewodniczący II Wydziału Karnego tegoż Sądu uniemożliwili zabezpieczenie dowodu przestępstwa, funkcjonariuszom Policji, to złamali prawo, czym naruszyli art. 231 § 2 KK w związku z art. 258 § 1 KK i inne na szkodę mojej matki
80 letniej pokrzywdzonej.  Dowód: zawiadomienie o przestępstwie, złożone przez Jana Jączek w dniu 4 sierpnia 2010r. na Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Wydział do Walki z Korupcją.

Podkreślam, że do dziś władze prokuratorskie nie podjęły żadnych czynności w powyższej sprawie, czym naruszyli art. 231 § 1 KK w związku z art. 239 § 1 KK i inne.

4. W nawiązaniu do powyższej treści, informuję, że kolejnych przykładów obłudy, zakłamania i korupcji z działalności mafii sądowo – prokuratorskiej mogę przytaczać na dziesiątki stron formatu A4.

W związku z powyższym, należy zadać następujące pytania:

4A. Czy Polska jest państwem prawa?

4B. Jak długo jeszcze sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach będą chronić mafię prokuratorską, która od 28 listopada 2008r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie) do dziś, NIE CHCE przekazać dokumentów zgodnie z właściwością do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Gospodarczej?

Wyjaśniam, że ta sprawa dotyczy afery finansowej wywołanej przez Getin Bank S.A. na rynku kapitałowym i śledztwo powinno być prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, Wydział Przestępczości Gospodarczej a nie pozorowane od 5 sierpnia 2010r. przez oszustów procesowych z Prokuratury Rejonowej w Katowicach. Dodać należy, że żaden prokurator posiadający odrobinę obiektywizmu tego faktu nie kwestionuje.

4C. Jak długo jeszcze sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach będą chronili przestępców w togach sędziowskich z Sądu Okręgowego w Katowicach, którzy od 15 grudnia 2008r. do dziś, skutecznie chronią przed odpowiedzialnością cywilną Getin Bank S.A,, na szkodę mojej 80 letniej matki? Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt I S 13/10.

5. Zjawiskiem powszechnym w naszym państwie jest kupowanie orzeczeń prokuratorskich i sądowych przez przestępców a zawód sędziego sądów powszechnych jest postrzegany jako jeden z najmniej uczciwych.

Powyższe ustalenia wynikają z przeprowadzonych badań na polskim społeczeństwie przez Transparency International, międzynarodową, niezależną i pozarządową organizację, badającą, ujawniającą i zwalczającą praktyki korupcyjne.

6. Reasumując powyższe, uprzejmie wnoszę o zapoznanie się z aktami opisanej sprawy i podjęcie działań przeciwko mafii sądowo – prokuratorskiej, bezprawnie realizującej interesy oszustów z Getin Banku S.A i interesy własne, na szkodę pokrzywdzonych.

Z wyrazami szacunku   
Jan Jączek                                    
Tychy, dnia 19 października 2010r.

Kolegium Sadu Najwyższego

Pl. Krasińskich2/4/6

00-591 Warszawa

Krajowa Rada Sądownictwa

ul. Rakowiecka 30

02-528 Warszawa

Kolegium Sądu Apelacyjnego
w Katowicach

Al. Korfantego 117/119

40-156 Katowice

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Pani Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji Senatu

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa

Pan Krzysztof Kwiatkowski

Minister Sprawiedliwości RP

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Pan Andrzej Seremet

Prokurator Generalny RP

ul. Bracka 28/30

02-315 Warszawa

Pan Paweł Wojtunik

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa


PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH I INNI
PRZEDSTAWICIELE PAŃSTWA POLSKIEGO


Pokrzywdzeni: Michalina Jączek – obecnie lat 80 i osoba nieporadna reprezentowana przez syna Jana Jączek oraz Jan Jączek,

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Rafał ze Szczecinka
02-02-2011 / 00:14
Zgadzam się z BETEMIDĄ. Pioruny to dobry pomysł ale nie realny. Sprawy trzeba brać w swoje ręce. Pozdrawiam wszystkich pokrzywdzonych życząc wytrwałości w walce z togową mafią. Czas rozliczeń to kwestia czasu. www.youtube.com/watch?v=xXTq0vFvRBU&feature=related www.aferyprawa.eu/Interwencje/WALCZ-LAJDACTWA-PROCESOWE-SEDZIEGO-KRZ www.aferyprawa.eu/Interwencje/Szczecinek-Perfidne-przekrety-sedziego
~BETEMIDA
27-12-2010 / 20:58
Danuto, sądowi przestępcy, którzy kryją się za togą są nie tylko w miastach , które wymieniasz, ale w całym kraju, a im mniejsze miasto tym większa korupcja w sądach,prokuraturach i innych urzędach wymiaru niby seawiedliwości.Aby być ich pupilem trzeba wyłudzać,kraść, oszukiwać. A ofiary przestępców dla temidy są frajerami z pąpą w nosie, więc ich dmuchają ile wlezie.Ale w końcu jeśli kogoś wkurwi jakiś togowiec i zachowa się jak w Teksas-Lodzi to może w końcu zmienią ustawy i coś się polepszy,bo spiepszyć już się nie da nic więcej,Tylko w TVN-owskiej WESOŁOWSKIEJ jest tak pięknie na sali rozpraw, pod publiczkę, lecz "normalnie" na sali rozpraw jest chamstwo, dyktatura i przekupstwo togowych i nikt nie wygrywa sprawy jeśli nie posmaruje słono togi Niech szlag trafi taką sprawiedliwość a pioruny rozpierdolą wszystkie budynki sądów w Polsce, amen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~lena
18-12-2010 / 07:27
Do danuty , też jestem z Podhala i też mafia togowa z tego okręgu chroni bandziorów , podaj jakieś namiary to się skontaktujemy .
~danuta
17-12-2010 / 00:16
jestem ofiarom przestępstw tzw.wymiaru sprawiedliwości proszę o pomoc
~danuta
17-12-2010 / 00:11
sąd i prokuratura w zakopanem w nowym targu ,w nowym sączu i krakowie współdziałają na szkodę pokrzywdzonych w jawny chodż pokrętny sposób oczyszczają największych zbrodniarzy sądu itp
~danuta
17-12-2010 / 00:02
jestem ofiarom przestępstw tzw.wymiaru sprawiedliwości proszę o pomoc
~mumdurofy
03-11-2010 / 07:14
wasi ojcowie mogli srzelać do strajkujących. Wy dzisiaj pławilibyście się w luxusach jak my i byli na emeryturach od 40 roku życia. Władza jest w naszych rękach na zawsze. Nasi prokuratorzy, sędziowie, policjanci kogo mają ochraniać?
~ostaspraw
01-11-2010 / 21:21
Oj głupiutki narodzie gojów już dawno powinniśmy zrobić "noc długich noży" i w jedną noc wyrównać rachunki z immunitetowcami. Póki co zbierajcie adresy łachów i szmat w togach które nie posiadają moralnego kręgosłupa. Może już niedługo ktoś z gór pomoże nam zaprowadzić sprawiedliwość w RP.