Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-05-2011

ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA  AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA.

Adwokat z urzędu Cezary Skrzypczak oskarża swojego byłego klienta Rafała Krzyształowskiego o rzekome publiczne pomówienie go i znieważenie – Tj. o przestępstwa z art. 212 § 1 i 2 kk i art. 216 § 1 i 2 kk.

Szczecinek 4.05.2011r

Rafał Krzyształowski
78-400 Szczecinek

Sygn. akt IIK 1014/10

Sąd Rejonowy II
Wydział Karny
w Wałczu

Odpowiedź

Oskarżonego na prywatny akt oskarżenia adwokata Cezarego Skrzypczaka oraz wezwanie Sądu Rejonowego w Wałczu Wydziału Karnego na posiedzenie pojednawcze, wyznaczone na dzień 9.05.2011 r:

Akt oskarżenia sporządzony przez adwokata Cezarego Skrzypczaka przeciwko Rafałowi Krzyształowskiemu jest całkowicie bezpodstawny i nosi jaskrawe znamiona zemsty osobistej za nagłośnienie przez niego jego wybitnej arogancji i niekompetencji .

W myśl artykułu 213 § 1 kk - Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 §. 1 kk. jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.

W myśl artykułu 213 § 2 kk - Nie popełnia przestępstwa określonego w art. art. 212 § 1 lub § 2 kk., kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu……………

W myśl artykułu 216 § 3 kk – Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Powołując się na przytoczone przepisy i obszerny okolicznościowy materiał dowodowy pozwalający ustalić stan faktyczny, oskarżony nie widzi możliwości pojednania się z fałszywie oskarżającym go adwokatem Cezarym Skrzypczakiem.

W związku z powyższym odmawia swojego udziału w „posiedzeniu pojednawczym”, wyznaczonym przez Sąd Rejonowy w Wałczu na dzień 9.05.2012r domagając się przeprowadzenia pełnego procesu karnego poza okręgiem sądowniczym Koszalina.

W Pile, Poznaniu lub Bydgoszczy.

Na tą okoliczność Oskarżony składa dwa formalne wnioski procesowe:

1. O wyłączenie od rozpoznania niniejszej sprawy Sąd Rejonowy w Wałczu oraz wszystkie pozostałe z okręgu Koszalina i przekazanie jej do rozpoznania równorzędnemu Sądowi Rejonowemu w Pile, Bydgoszczy, lub Poznaniu.

2. Przydzielenie oskarżonemu do pomocy w sprawie nieograniczonego etycznie obrońcy z urzędu, który zapewni mu rzeczywistą a nie tylko formalną obronę.

Rafał Krzyształowski.

Akt oskarżenia adwokata Cezarego Skrzypczaka

Wałcz. dnia 22 grudnia 2010r.

Oskarżyciel prywatny
Cezary Skrzypczak
78-600 Wałcz

Oskarżony:
Rafał Krzyształowski

Szczecinek

Do
Sądu Rejonowego
II Wydział Karny
w Wałczu

Akt oskarżenia

Przeciwko Rafałowi Krzyształowskiemu o przestępstwa z art. 212 par. 1 i 2. k.k i art. 216 par. 1 i 2 k.k

Oskarżam Rafała Krzyształowskiego zam. w Szczecinku przy ul ..............

1/ w na stronie internetowej „ AFERY PRAWA” zamieścił publikację, w której

określił oskarżyciela prywatnego następującymi słowami:

a/ „ kuriozalne działania Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wałczu

Krzysztofa Koczenasza, zainspirowane przez ograniczonego

umysłowo adwokata Cezarego Skrzypczaka”,

b/ „ mojego pseudo obrońcy Cezarego Skrzypczaka”,

c/ „ znowu „ mecenas” zdążył ulotnić się jak kamfora”.

2/ w swoim piśmie skierowanym do Sądu Rejonowego w Wałczu karta 1635 akt sprawy II K 174/08 określił oskarżyciela prywatnego słowami:

„ W związku z perfidnym działaniem adwokata Cezarego Skrzypczaka na szkodę interesu prawnego oskarżonego…… oraz „ przydzielenia do pomocy w

sprawie innego nie ograniczonego etycznie adwokata z urzędu” czym pomówił mnie jednocześnie znieważając o takie postępowanie, które poniżyło mnie w

opinii publicznej i naraziło na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata, tj. o czyn z art. 221 par 1 i 2 k.k. z art. 216 par. 1 i 2 k.k:

3/ w swoim piśmie z 17 maja 2010r. karta 1636 – 1638 akt sprawy II K 174/08 określił oskarżyciela prywatnego następującymi słowami:

a/ „ togowego szubrawca”.

b/ „ skorumpowanego adwokata”.

c/ „ jest skorumpowanym impotentem nie posiadającym zdolności honorowej do działania na rzecz interesu prawnego oskarżonego”

czym znieważył mnie w zamiarze by zniewaga do mnie dotarła, tj. o czyn z art. 216 par. 1 k.k.

Na podstawie art. 24 par. 1 , art. 31 par. 1 , art. 469 i art. 485 k.p.k. sprawa polega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Wałczu w postępowaniu uproszczonym z zachowaniem przepisów rozdziału 52 k.p.k.

Uzasadnienie

Zostałem wyznaczony postanowieniem Sadu Rejonowego w Wałczu na obrońcę z urzędu dla oskarżonego Rafała Krzyształowskiego w sprawie II K 174/08.

Początkowo nie miałem kontaktu z oskarżonym pomimo dostępności adresu mojej Kancelarii w książkach telefonicznych, w Internecie i informacjach telefonicznych.

Pierwszy kontakt z oskarżonym miałem przed pierwszą rozprawą na korytarzu sądowym. Podczas tego spotkania próbowałem z oskarżonym rozmawiać przedstawiając mu aspekty prawne sprawy i ocenę jak sąd może ocenić to czy dopuścił się zarzucanego mu czynu czy też nie. Oskarżony nie przyjął do wiadomości moich rozważeń i odebrał je jako uznanie go winnym pomimo przedstawienia mu różnych możliwości rozstrzygnięcia sprawy przez sąd przy uwzględnieniu okoliczności sprawy.

Od tego czasu oskarżony przestał akceptować mnie jako jego obrońcę.

Początkowo czynił to jedynie w sposób taki, iż odnosił się wobec mnie mocno krytycznie. Nie wykraczając poza ramy przyzwoitości. Sprowadzało się to do zalewania mnie potokiem słów pozbawiając mnie możliwości odezwania się. Żądaniem zaakceptowania wszelkich jego koncepcji i żądaniem realizowania jego wytycznych.

W związku z tym, iż nie uzyskał ode mnie akceptacji tego rodzaju działań tj, całkowitego podporządkowania się jego wizji zaczął eskalować swoją niechęć do mnie. Doprowadziło to do zamieszczenia na stronie internetowej „ Afery Prawa” publikacji, w której pomawia mnie o ograniczoność umysłową: o to, iż ulatniam się jak kamfora unikając kontaktu z klientem i określając mnie jako pseudo obrońcę. W mojej ocenie tego typu sformułowania zamieszczone publicznie, poza tym, iż są pozbawione podstaw stanowią oczywiste pomówienie mojej osoby o cechy, które podważają zaufanie potrzebne do wykonywania zawodu adwokata.

Jednocześnie oskarżony na tym nie poprzestał, bowiem w dwóch pismach skierowanych do Sądu Rejonowego w Wałczu do akt II K 174/08 zamieścił sformułowania, które naruszają moją godność osobistą i cześć. Sformułowania te to: „ perfidnym działaniem adwokata Cezarego Skrzypczaka na szkodę interesu prawnego oskarżonego…… oraz „ przydzielenie do pomocy w sprawie innego nie ograniczonego etycznie adwokata z urzędu”. Czym ponownie pomówił mnie i znieważył.

Ponownie w piśmie, w którym domagał się zmiany adwokata z urzędu datowanym na 17 maja 2010r. użył sformułowań: „ togowego szubrawca”,

„ skorumpowanego adwokata”. „ jest skorumpowanym impotentem nie posiadającym zdolności honorowej do działania na rzecz interesu prawnego oskarżonego”.

Słowami tymi zarzucił mi korupcję, działanie na jego szkodę, znieważył sformułowaniem szubrawiec, skorumpowany impotent i pomówił o brak zdolności honorowej do działania na jego rzecz”. Wszelkie zarzuty zaś oskarżony formułuje na podstawie tego, wobec sprzecznych wypisów szpitalnych oraz opinii biegłych sądowych wyjaśnia wymaga jego stan zdrowia psychicznego co jest niezbędne dla oceny czy działał w warunkach wyłączających winę tj. art. 31 par. 1 i 2 k.k.
Działanie w celu ustalenia tej okoliczności jest przecież konieczne i nie może być zaniechane ani przez obrońcę ani też przez sąd.

W ocenie mojej oskarżony dopuścił się czynów w art. 221 par. 1 i 2 k.k. w zw. Z art. 216 par. 1 i 2 k.k.

Załączniki:

wydruk z Internetu kopie kart 1635 i 1636 – 1638 akt II K 174/08 SR w Wałczu

Lista osób wnioskowanych do wezwania na rozprawę:

  1. oskarżony Rafał Krzyształowski zam.  78-400 Szczecinek
  2. oskarżyciel prywatny Cezary Skrzypczak adres do doręczeń 78-600 Wałcz.

Powyższy akt oskarżenia jest groteskowy. Został wyprodukowany w oparciu o starannie wybrane przez Cezarego Skrzypczaka konteksty wyrwane z obszernych treści publikacji A.P. a następnie zmodyfikowane w taki sposób aby wypaczały ich właściwy sens. W celu upozorowania swojego rzekomego pokrzywdzenia. Pan mecenas zapomniał przy tym opisać swoją własną rozległą rzetelnie udokumentowaną hańbę o której mowa w pozostałych pominiętych przez niego publikacjach Afer prawa i filmach zamieszczonych na You Tobe.

Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.

SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.

„ List otwarty pokrzywdzonego Rafała Krzyształowskiego do wybitnie niekompetentnego adwokata z urzędu Cezarego Skrzypczaka z Wałcza .

http://www.youtube.com/watch?v=EO5F7rvW3nQ

http://www.youtube.com/watch?v=wBkItO5vZhc

A co ciekawsze, Cezary Skrzypczak znając przeszkody stojące na drodze do rozpoznania jego aktu oskarżenia przez kolesi z Sądu Rejonowy w Wałczu domaga się aby to uczynili.

Jednoznacznie wskazują na to przytoczone w jego go w akcie oskarżenia przepisy - „Na podstawie art. 24 § 1, art. 31 § 1 , art. 469 i art. 485 k.p.k. sprawa polega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Wałczu w postępowaniu uproszczonym z zachowaniem przepisów rozdziału 52 k.p.k.”

Czyżby Pan mecenas całkowicie zatracił zdrowy rozsądek?. Zwątpił w siłę swoich argumentów procesowych?. Nie miał zaufania do sędziów z innego okręgu sądowniczego?.

1. Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte”.

3. Publikacja z dnia 31,01.2009r - Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4. Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5. Publikacja z dnia 25.04.2009r – List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6. Publikacja z dnia 2.05.2009r - Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

7. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9. Publikacja z dnia 20.02.2010r – Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10. Publikacja z dnia 8.08.2010r SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11. Publikacja z dnia 10.10.2010r PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.

12. Publikacja z dnia 13.10.2010r – W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon.

13. Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14. Publikacja z dnia 9.12.2010r Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja.

15. Publikacja z dnia 13.12.201or – Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16. Publikacja z dnia 16.12.2010r – SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17. Publikacja z dnia 11.01.2011r – POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

18. Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.

19. Publikacja z dnia 23.01.2011r –„ List otwarty pokrzywdzonego Rafała Krzyształowskiego do wybitnie niekompetentnego adwokata z urzędu Cezarego Skrzypczaka z Wałcza .

20. Publikacja z dnia 13.01.2011r WAŁCZ LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA”.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~rjebimmios
25-12-2011 / 09:57
~Leaidan
25-12-2011 / 01:22
Now I know who the brainy one is, I'll keep loonikg for your posts.
~tk
10-05-2011 / 23:05
Jesteśmy z Panem!!! Niech się Pan nie da . Też podaję do publicznej wiadomości i czekam na prywatny akt oskarżenia od adwokata Michaliny Zbierzchowskiej _Ochałek z Krakowa. Wyjątkowej klasy zlodziejki, oszustki, na uslugach prokuratorsko-sądowej mafii .
~doradca
06-05-2011 / 16:30
Panie Rafale! Szcescia zycze w walce z ta zydowska mafia i niech Pan pamieta ze papuga nie skrzeczy jak sie jej lep ukreci!
~władzia okleżanka Czarka
06-05-2011 / 07:02
.,l,,
~Czarek
04-05-2011 / 20:40
,l,,
~odcisk
04-05-2011 / 19:38
Nie bardzo rozumiem z jakiego powodu ta nieporadna ,,papuga" czuje się urażona? Przecież w akcie oskarżenia sam z własnej i nie przymuszonej woli przyznaje, że numer na "wariata", który zamierzał zrealizować - się nie powiódł. Wydaje się być zasadnym, aby Sąd Rejonowy w Wałczu mając na względzie dobro wymiaru sprawiedliwości wystąpił z inicjatywą przekazania sprawy innemu sądowi równorzędnemu, czyli zgodnie z Pańskim postulatem. W innym przypadku, pan mecenas będzie dążył do zrealizowania swego planu, czego Panu nie życzę. Pozdrawiam.
~Ewa
04-05-2011 / 18:25
Jeśli adwokat oskarża poszkodowanego Pana Rafała, to musi być chory umysłowo. Normalny człowiek nie poczułby się czymś takim urażony. A adwokaci z urzędu to szubrawcy uwikłani w mafijny układ policyjno-prokuratorsko-sądowy. Kończą TE same studia, Pani Rafale, czas zacząć nagłaśniać za granicą, co sie w tym "demokratycznym" kraju dziej. Może niemiecki Bild? Nie jest Pan sam, są miliony poszkodowanych przez mafijny układ. Pozdrawiam serdecznie!
~Janek
04-05-2011 / 06:33
Rafale 3maj się. Oni nie żartuja. Za nasze podatki ułożyli sobie swoje urzędy, kancelarie, koncesje na swoją li i wyłacznie prawdę i punkt widzenia. We Wrocławi przypominam Aleksander Salomon uderzeniem w głowę został zamordowany gdyż, ujawnił urzędowy system kradzieży mieszkań na swoim przykładzie. Przykład Morderczego napdu na Bil Ladena na obcym terenie jest tego dobitnym przykładem. Władza potrafi bez wyroku i procesów za pieniądze podatnika mordować niepokornych.