Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ZDZISŁAW RACZKOWSKI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA KURUPCJA URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH ADWOKACI SĘDZIOWIE PROKURATORZY, KORUPCJA W POLSCE I NA ŚWIECIE,  93 procent Polaków uważa, że ich kraj jest skorumpowany - sondaż Rzeczpospolitej, strony AFERY PRAWA dokumentują fakty korupcji urzędniczej.

Takie są wyniki międzynarodowego sondażu, publikowane przez "Rzeczpospolitą". Polacy są skorumpowani, ale z uwagę na biedę nie dają łapówek.

Jest to najgorszy wynik spośród 21 krajów europejskich, w których przeprowadzono sondaż. Jednak jednocześnie 81% ankietowanych Polaków oświadczyło, że nie daje łapówek. 70% nie powiadomiłoby zaś organów ścigania o zauważonym przypadku łapownictwa.

Eksperci, którzy przeanalizowali te sprzeczne dane, umieścili Polskę na granicy dwóch światów: Europy Wschodniej, która ma problemy ze zwalczaniem korupcji, i Europy Zachodniej, gdzie zjawisko to jest znacznie rzadsze. Polacy są sceptyczni, jeśli chodzi o wiarę w przezwyciężenie korupcji, ale zdecydowanie potępiają to zjawisko.
Profesor Antoni Kamiński z Instytutu Studiów Politycznych PAN powiedział, komentując wyniki sondażu, że Polska ma złą ocenę także w międzynarodowym rankingu korupcji, przygotowanym przez niezależnych ekspertów. Korupcja występuje na każdym kroku - od Ministerstwa Finansów po instytucje powiatowe.
Profesor Ireneusz Krzemiński z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego powiedział z kolei, że Polacy uważają, iż kraj jest przeżarty korupcją, gdyż jest to główny temat polityków i mediów.

Agentów ujawniać, ale nie zwalniać ich z pracy - tak chcą Polacy, wynika z sondażu TNS OBOP zleconego przez "Dziennik".
"Dziennik" pisze, że większość Polaków opowiada się za lustracją. Z badania wynika, że 60 procent Polaków chce, by prezydent podpisał ustawę. Przeciwko jest tylko 28 procent badanych. Jednak tylko jedna trzecia Polaków opowiada się za zwolnieniem z pracy dawnych agentów Służby Bezpieczeństwa.
Połowa badanych jest temu przeciwna. 37 procent chce ujawniania wszystkich agentów SB, 43 procent jest zdania, że należy to uczynić tylko w stosunku do tych, którzy obecnie wykonują zawody publiczne. Tylko 16 procent uważa, że należy ujawnić wszystkie materiały SB, 53 procent jest zdania, że ujawnić należy tylko te materiały, które nie dotyczą życia prywatnego.

Rada Ministrów przyjęła dokument pt. "Strategia antykorupcyjna" jeszcze we wrześniu 2002r ...i MAMY WIELKIE GÓWNO, jest gorzej.
Działający pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji międzyresortowy zespół przygotował strategię antykorupcyjną, która jest zbiorem kierunkowych rozstrzygnięć i zestawem działań, jakie ma zamiar podjąć w walce z korupcją administracja rządowa.
Założenia i warunki wdrożenia "Strategii antykorupcyjnej" 
Rząd polski, świadomy potrzeby walki z przestępstwami korupcyjnymi, uznał ją za jeden z najwyższych priorytetów. Działający pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji międzyresortowy zespół przygotował strategię antykorupcyjną, która jest zbiorem kierunkowych rozstrzygnięć i zestawem działań, jakie ma zamiar podjąć w walce z korupcją administracja rządowa.
Założenia podstawowe "Strategii antykorupcyjnej" w Polsce
Eliminowanie zjawiska korupcji powinno mieć charakter wielokierunkowych i długofalowych działań. Spójny system  przedsięwzięć w tym zakresie powinien uwzględniać:
- uporządkowanie przepisów prawa w taki sposób, aby tworzyły klarowny, nie pozostawiający wątpliwości system, umożliwiający swobodny rozwój rynku, pomnażający siłę ekonomiczną państwa opartą na rzeczywistym kapitale oraz wdrożenie zmian organizacyjnych, usprawniających administrację i kreujących jej profesjonalizm;
- uczestnictwo i współpracę wszystkich: polityków, urzędników i obywateli, z jednej strony oraz struktur państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych z drugiej strony;
- nakierowanie podejmowanych działań na zmianę klimatu społecznego wokół zjawiska korupcji, na tworzeniu w walce z nią silnych związków rządzących ze społeczeństwem obywatelskim; sposobem na osiągnięcie tego celu jest propagowanie wiedzy na temat zagrożeń oraz konsekwencji praktyk korupcyjnych. Szczególnie ważne zadanie stoi przed szkołą. Istotnym czynnikiem jest wprowadzenie kodeksów etycznych dla poszczegó1nych grup zawodowych;
kreowanie w mediach powszechnie uznanych autorytetów, podnoszenie etyki i kultury prawnej w społeczeństwie.

Obszary działalności publicznej, podatne na korupcję oraz propozycje przeciwdziałania

Zjawisko korupcji w Polsce zagraża funkcjonowaniu wielu dziedzin życia publicznego. Polski rząd na postawie analiz i ocen tego zjawiska proponuje podjęcie różnorodnych przedsięwzięć w poszczególnych obszarach życia publicznego.
Propozycje szczegółowego zwalczania korupcji dotyczą najbardziej newralgicznych punktów działalności publicznej, narażonych na zjawiska korupcyjne oraz tych obszarów prawa i instytucji, które korupcję powinny zwalczać. - - -Dotyczą one nie tylko rozwiązań legislacyjnych, ale również zmian organizacyjnych i przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych.
- Dotyczy to szczególnie: zamówień publicznych, służby cywilnej, procesów prywatyzacyjnych i gospodarki Skarbu Państwa, administracji rządowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości i organów zajmujących się walką z korupcją, usług publicznych, ochrony zdrowia, finansów publicznych.
Jedną z najważniejszych form walki z korupcją jest edukacja społeczna i upowszechnianie informacji. Szczególne zadania stoją przed szkołą i współpracującymi z nią organizacjami.
Realizacja przyjętej Strategii antykorupcyjnej dla Polski ma umożliwić osiągnięcie trzech głównych celów:
1.- skutecznego wykrywania przestępstw korupcyjnych
Uwarunkowane jest to, z jednej strony, stworzeniem solidnej bazy legislacyjnej, zapewniającej skoordynowaną penalizację zachowań korupcyjnych, która jest sprawą kluczową dla skutecznej polityki antykorupcyjnej, z drugiej zaś strony, usprawnieniem wymiaru sprawiedliwości i organizacyjnym wzmocnieniem organów ścigania w ich działaniach skierowanych na walkę z korupcją.

2. wdrożenia efektywnych mechanizmów publicznej walki z korupcją w administracji
Korupcja administracyjna, czyli skorumpowanie urzędników publicznych, powoduje wypaczenie wdrażania praw, zasad i przepisów. W działalności administracji publicznej należy ugruntować istniejące lub wprowadzać nowe systemowe rozwiązania zapobiegające korupcji. Walce z tą patologią sprzyja przejrzystość procedur administracyjnych, eliminowanie nadmiernej uznaniowości w pracy urzędników oraz skuteczny system kontroli.

3. zwiększenia świadomości publicznej etycznych wzorców postępowania
Priorytetowo należy traktować sprawę uświadomienia obywatelom wysokich kosztów społecznych korupcji oraz wagę działań podejmowanych przez władze w celu jej zapobiegania i zwalczania. Niezbędne są również działania mające na celu promowanie etycznych postaw wśród osób pełniących funkcje publiczne.

Oprócz przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, promujących etyczne wzorce postępowania, należy wzmacniać współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi, które mają w tej dziedzinie znaczący dorobek.
Korupcja, jedno z najtrudniej wykrywalnych przestępstw, dotyczy nie tylko przyjmowania łapówek, ale również naruszania reguł społecznego systemu podziału dóbr, których przestrzeganie, na różnych szczeblach, jest w demokratycznym państwie niezbędne. W pojęciu korupcji mieszczą się zjawiska występujące na styku sektora prywatnego i publicznego, jak: przekupstwo, sprzedajność, protekcja (nepotyzm, kumoterstwo), kupczenie wpływami oraz przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków (nadużycie stanowiska służbowego, gdy jest to związane z jakąkolwiek korzyścią majątkową lub osobistą). Gdy korupcja przestaje być przypadkiem losowym, sprawą indywidualnej oceny moralnej, staje się symptomem słabości systemu społeczno-politycznego, powodującej w efekcie niewydolność instytucji publicznych.

Moja odpowiedz: Gdzie istnieje korupcja? 
Oczywiście, najbardziej podatna jest administracja państwowa. Wyżsi urzędnicy państwowi [tzw. prezesi] używają wszelkich możliwych sposobów żeby objąć funkcję. Reszta nieważna. Muszą mu się zwrócić koszty  "objęcia stanowiska" i muszą z tego być odpowiednie dochody. Potem spokojnie można już tylko "pierdzieć w fotel" . Wszak, jeszcze żaden prezes nie został osądzony za brak kompetencji i upadek firmy. Wypłaty wynagrodzenia nie dostaną pracownicy, ale prezesi? - jeszcze po upadku firmy biorą abstrakcyjne premie...
Druga istotna sprawa - to wymiar sprawiedliwości. Skorumpować sędziego to  prosta sprawa. Sędzia ma ten przywilej, ze nie odpowiada za swoje bezprawne decyzje, a więc wykorzystuje swoje stanowisko do uprawomocnienia różnych przekrętów. Jest to duża słabość rządu i rzuca cień na funkcjonowanie administracji rządowej, powoduje spadek notowań itp. Tu właśnie rząd ma pole do popisu. Walczę na swoi portalu o to od lat - odpowiedzialność sędziów za sprzeczne z prawem decyzję. A sędziowie mylą się bardzo często, sprawdź sam...

LINKOWNIA:

ŁAPÓWKOLAND -
Pięć miliardów dolarów jest wart polski detaliczny rynek łapówkowy

Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją  - Wystąpienie -  prezesa Zarządu Głównego Tadeusza Wolnego na  Ogólnopolskiej  KONFERENCJI  anty – korupcyjnej z otwartą dyskusją obywatelską organizowanej w dniu 8.10.2006 r.  

Ruch Normalne Państwo - walka z korupcją urzędników państwowych

SPRAWA ROMANA KLUSKI - PREZESA OPTIMUSA

Etyka zawodowa- jak osądzamy prace urzędników? Mamy typowe szambo w polityce i w sądach - tak oceniają ankietowani Polacy.  

KORUPCJA - DYWAGACJE  DLA NIEUŚWIADOMIONYCH PRZYSZŁYCH BIZNESMENÓW 

Jakie jest nastawienie społeczeństwa do korupcji i nadużyć wśród urzędników zajmujących wysokie stanowiska.

KORUPCJA, rzecz w Polsce normalna i oczywista?... nawet Namibia, Białoruś czy Mauritius są mniej skorumpowanymi krajami...

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie 
"wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiem
co kryje przywilej immunitetu

tym samym dochodzimy do setna sprawy RAPORT O STANIE SĄDOWNICTWA POLSKIEGO czyli "SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH ORGANÓW SPRAWIEDLIWOŚCI" ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... oraz do prześladowania działalności redaktora śledczego Zdzisława Raczkowskiego opisywane w:   Aldona Helińska - blog poświęcony twórczości sędziego Sądu Rejonowego w Sanoku. Prześladowanie przez skorumpowanych prokuratorów podkarpackich dziennikarza śledczego Zdzisława Raczkowskiego.

 Kolejne strony dokumentujące SKORUMPOWANIE URZĘDNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH:

Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - dowody debilizmu prawnego i prokuratorskiego funkcjonariuszy którzy jakimś cudem podobno ukończyli prawo...

SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
 "boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Skurwiona Temida - PRZEKRĘTY W SĄDACH GDAŃSKICH
Pomówienia - stan prawny. Prześladowanie dziennikarza i redaktora Zdzisława Raczkowskiego przez skorumpowanych sędziów i prokuratorów podkarpackich.

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin
NYCZ-GATE  -  taka sobie afera w rzeszowskim sądzie, jedna z setek jakie tam robią, a potem dziwią się, że 90% społeczeństwa nie wierzy w sprawiedliwość... 
SYTUACJA PRAWNA PODEJRZANEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZYGOTOWAWCZYM tak dla niedouczonych, lub zapominalskich prokuratorów, oraz osób poszkodowanych nieproceduralnym postępowaniem prokuratorskim. 
Biegli dawno już "odbiegli" od prawdy... AFERY 

Strona prawdy o polskim sądownictwie.

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

A dla odreagowania sympatyczne linki dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwości :-))
10 przykazań dla młodych adeptów prawa, czyli jak działa głupota prawników + modlitwa...
"walczący z wilkami, szeryf z Bieszczad czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwości?" takie sobie dywagacje Z. Raczkowskiego
Wilk Zygfryd - CZARNA BIESZCZADZKA RZECZYWISTOŚĆ...

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gfvvzkspwtv
04-02-2013 / 05:43
~Suzana
02-02-2013 / 05:03
The accident of fdining this post has brightened my day