Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Poczet patologii wymiaru sprawiedliwości - Waldemar Korczyński

Szanowni Państwo, artykuł Pana Górzyńskiego zainspirował mnie do zaproponowania sporządzenia listy patologii naszego wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że każdy z nas z jakąś nieprawidłowością się spotkał. Opiszmy nasze doświadczenia. 
Proponuję następujący schemat.

Nazwa patologii: - wybrana przez opisującego patologię nazwa opisywanej patologii. Byłoby dobrze gdyby była komunikatywna.

Opis: Krótki opis na czym patologia polega z uwzględnieniem możliwych szkód.

Częstość występowania: odczucia opisującego co do częstotliwości występowania patologii. Można liczyć np. ilość spraw gdzie patologia wystąpiła do ilości spraw znanych opisującemu lub podać odczucia  opisującego.

Stopień szkodliwości indywidualnej (dla stron postępowania): tu tylko subiektywne odczucia opisującego

Stopień szkodliwości społecznej: tu tylko subiektywne odczucia opisującego

Możliwość legalnego przeciwdziałania: opis tego co można legalnie uczynić, aby się bronić. Jeśli coś jest nawet ewidentna patologią, ale jest przez prawo sankcjonowane, to nie kombinujmy, jak obecne prawo obalić, ale napiszmy, że możliwości przeciwdziałania nie ma. (W takiej sytuacji warto jednak taką patologię jakoś nagłośnić)

Jeśli mają Państwo inny pomysł na taki opis, to podajcie. Ja nie uważam by ten był najlepszy. Myślę, że wartość tych opisów patologii polegać by mogła na tym, że można by np. sugerować sposoby obrony przed ich stosowaniem w konkretnych sytuacjach. Byłyby to więc swoiste „porady prawne” osób, które zostały patologiami tymi dotknięte. To taka praca dla innych. Ja zaczynam od patologii, które opisywałem w kilku ostatnich tekstach. Były one za długie i mogło się zdarzyć, że  z tego powodu kiepsko czytelne. Może te opisy będą lepsze.

Nr 1.

Nazwa patologii: Immunitet sędziego.

Opis: Praktycznie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność sędziego za naruszajace prawo stanowione, stereotypy kulturowe (prawo wspólnotowe, tzw. common law) lub dobre obyczaje orzeczenia. Sąd może właściwie wszystko. Szkoda dla wymiaru sprawiedliwości i obywatela może powstać zarówno poprzez złą ocenę stanu faktycznego (np. z powodu dowolności, tzw. swobody, oceny dowodów), naruszenia procedury (np. utajnienia niewygodnej rozprawy) jak i błędnie skonstruowane orzeczenie (np. błędy logiczne). Jest jeszcze, niestety, wiele innych możliwości, których wymienianie zajęłoby sporo miejsca.

Częstość występowania: 100% przypadków.

Stopień szkodliwości indywidualnej (dla stron postępowania): duży

Stopień szkodliwości społecznej: ekstremalnie duży, demoralizacja całego społeczeństwa, które musi akceptować nieuzasadnioną ochronę prawną wybranych nie wiadomo jak osób.

Możliwość legalnego przeciwdziałania: żadna. Ostatnio uzyskałem rewelacyjne i szokujące mnie informacje, że immunitet ma jednak „dziury”, ale do chwili potwierdzenia nie mam odwagi budzić (płonnych na dziś) nadziei.

Nr 2.

Nazwa patologii: Pamięć protokolanta

Opis: Bywa, że treść protokołu rozprawy istotnie różni się od tego co na rozprawie było, np. w zeznaniach świadka lub strony pojawiają się wypowiedzi, do których ów świadek lub strona się nie przyznaje. Sąd zarządza wówczas przesłuchanie protokolanta, który, z reguły, stwierdza, że protokół jest „zgodny z prawdą”, tj. wiernie oddaje to co na rozprawie lub w wypowiedzi świadka (strony) było. Te zeznania są rozstrzygające i sąd odmawia sprostowania protokołu.

Częstość występowania: nieznana, nie sprawdzałem, ale na podstawie moich osobistych doświadczeń średnia (ok. 10% przypadków)

Stopień szkodliwości indywidualnej (dla stron postępowania): duży

Stopień szkodliwości społecznej: średni, demoralizacja nie tylko sędziów, ale i protokolantów.

Możliwość legalnego przeciwdziałania: (a) zapewnienie możliwie dużej ilości osób na sali, które mogą poświadczyć jak rzeczywiście było, (b) audialna, a jeśli to możliwe również wizualna, rejestracja rozpraw. Jeśli sąd nie godzi się na taka rejestrację to ten punkt jest nielegalny. Ale nawet takie nielegalne nagranie może być potem dobrym dowodem w sprawie.  (c) oskarżanie zeznającego protokolanta o fałszywe zeznania. Nie jest on chroniony immunitetem, wiec jest to sensowne. Niekoniecznie skuteczne.  (d) wszystko co można formułować jako pisma procesowe i składać za pokwitowaniem na kopii w biurze podawczym sądu.

Nr 3.

Nazwa patologii: Hermetyczność języka rozprawy

Opis: Występujący w rozprawie prawnicy używają języka niezrozumiałego dla świadków lub jednej albo obu stron. Umożliwia to np. takie przesłuchiwanie świadka lub strony postępowania, że w niektórych momentach przesłuchiwany nie wie na jakie odpowiada pytanie. Umiejętne stosowanie tej techniki może spowodować wypaczenia, które trudno jest potem wyprostować (trzeba np. wnosić o sprostowanie protokołu, a sąd nie musi dać wiary stwierdzeniu, iż świadek pytania nie rozumiał).

Częstość występowania: duża. 

Stopień szkodliwości indywidualnej (dla stron postępowania): niski. Dobry adwokat (i uczciwy!) może tu dużo pomóc.

Stopień szkodliwości społecznej: bardzo duży, wytwarza niczym nieuzasadnione wrażenie jakiegoś szczególnego doboru prawników jako ludzi o wiele mądrzejszych od tzw. szarego człowieka. Jest to jeden z najbardziej fałszywych filarów równie fałszywego autorytetu prawników jako elity tzw. państwa prawa.

Możliwość legalnego przeciwdziałania: bardzo duża. Można domagać się mówienia językiem zrozumiałym nie tylko dla stron, ale i dla publiczności. Odmowę łatwo jest ośmieszyć. Można też przywołać postanowienia Europejskiej Karty Praw Człowieka, które dotyczą wprawdzie tylko oskarżonego, ale, które interpretowane są często szerzej.

Nr 4.

Nazwa patologii: Arogancja sądu.

Opis: Sąd w praktyce sam określa swoje powinności wobec obywatela. Może np. odmówić odpowiedzi na pytanie czy wytworzone przez niego (sąd, nie obywatela) dokumenty są jawne czy nie, może uznać, że nie musi pokrzywdzonego błędną decyzją sądu obywatela przepraszać. Może też decydować o wielu innych swoich obowiązkach lub ich braku. I to sąd decyduje o tym czy jakaś wypowiedź na sali sądowej jest dopuszczalna czy nie. W praktyce sąd może np. zastraszać obywatela, który przyszedł jako publiczność odpytywaniem go o dane personalne lub nakazać mu bez istotnego powodu opuszczenie sali. Typowym przejawem arogancji jest odsyłanie obywatela do adwokata po interpretację wydanych przez sąd postanowień lub przepisów dotyczących rozważanej przez sąd sprawy.

Częstość występowania: średnia, coraz więcej sędziów zaczyna liczyć się np. z mediami.

Stopień szkodliwości indywidualnej (dla stron postępowania): niewielki.

Stopień szkodliwości społecznej: bardzo duży, demoralizacja całego społeczeństwa, które musi akceptować nieuzasadnioną ochronę prawną wybranych nie wiadomo jak osób.

Możliwość legalnego przeciwdziałania: spore. Można składać zażalenia na zachowanie sędziów. Można też takie przypadki nagłaśniać i arogantów ośmieszać. Ostatnio uzyskałem rewelacyjne i szokujące mnie informacje, że prawo do chamstwa ma jednak „dziury”, ale do chwili potwierdzenia nie mam odwagi budzić (płonnych na dziś) nadziei (por. patologia nr 2).

Nr 5.

Nazwa patologii: Tzw. twardość prawa. 
Właśnie prawa, a nie jego stosowania. Dosłowne rozumienie zasady dura lex sed lex (twarde prawo, ale prawo), którą rozumieć by chyba należało raczej jako równość wobec prawa.

Opis: Prawo jako zbiór przepisów i orzeczeń (które w praktyce też stanowią prawo, np. orzeczenia SN) zawiera wiele zbyt szczegółowych i często sprzecznych przepisów. Umożliwia to dobremu prawnikowi żonglerkę polegającą na tym, że wyciąga on przepis, powiedzmy P, dla niego wygodny ignorując świadomie inny przepis będący zaprzeczeniem przepisu P. Można to zrobić, bo nikt nie sprawdzał czy prawo nie jest sprzeczne, a ciężar badania zgodności przywoływanego przepisu spoczywa nie na tym, kto go przywołał, ale na stronie przeciwnej. Sprzeczności w prawie mogą być bardzo skomplikowane, bo mogą dotyczyć nie tylko istnienia dwóch wykluczających się przepisów w kodeksach, ale również np. kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego czy nawet karnego. Stwarza to ogromne możliwości nadużywania prawa, bo to sąd dowolnie wybiera, który przepis zastosować w konkretnej sytuacji. Obywatel może wprawdzie skarżyć do SN sprzeczność w prawie, ale stawiany jest w sytuacji, gdzie z jednej strony prawa znać nie może (bo trafił na sprzeczność, której sam nie rozstrzygnie), a z drugiej mówią mu, że (nikt) nie może się tłumaczyć nieznajomością prawa (ignorantia iuris nocet). Obywatel musi więc podejmować decyzje w mało komfortowej sytuacji informacji niepełnej i niepewnej. Ponadto w przypadku skarżenia sprzeczności do SN skazany jest na pośrednictwo adwokata, któremu nie zawsze może do końca zaufać (por. też patologia nr 6).

Częstość występowania: chyba spora, ale informacje o ilości kasacji niewiele tu mówią, bo wielu adwokatów zwyczajnie boi się wnosić kasację, a w SN zachowują się jak uczniacy przed szczególnie surową komisją egzaminacyjną.

Stopień szkodliwości indywidualnej (dla stron postępowania): duży.

Stopień szkodliwości społecznej: ekstremalnie duży, demoralizacja środowiska prawniczego, które w naturalny sposób zmuszane jest do kombinowania zamiast dochodzenia prawdy i społeczeństwa, któremu funduje się hipokryzję polegającą na opowieściach jakie to dobre mamy prawo.

Możliwość legalnego przeciwdziałania: Niewielkie. Wskazywane indywidualnie przypadki ewidentnych nawet sprzeczności nie przekładają się ani na znaczącą poprawę „stopnia niesprzeczności” (rozumianego np. jako ilość istniejących par przepisów sprzecznych) ani na sposób podejścia prawników do prawa. To może poprawić tylko powołanie (np. przez SN) odpowiedniego zespołu, który na bieżąco monitorowałby tworzenie prawa. A wpierw, oczywiście, zweryfikował prawo istniejące dziś.

Nr 6.

Nazwa patologii: Przymus adwokacko – radcowski

Opis: Przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym obywatel nieposiadający wykształcenia prawniczego (co najmniej doktor nauk prawnych),  rejestracji jako adwokat lub radca prawny ani nie wykonujący zawodu sędziego lub prokuratora musi korzystać z pośrednictwa ustanowionego pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem lub posiadaczem stopnia doktora prawa. Uzasadnia się toto tym, że brak wiedzy prawniczej powodowałby zbyt wiele trudności w porozumieniu się takiego obywatela z mającym tę wysoka wiedzę sądem (por. patologia nr 3). Miałoby to powodować np. nieuzasadnione wydłużanie postępowania.

Częstość występowania: 100% spraw w SN i TK

Stopień szkodliwości indywidualnej duży. Ogranicza istotnie dostęp do sprawiedliwości skazując obywatela na łaskę adwokata, który może być niekompetentny lub nieuczciwy.

Stopień szkodliwości społecznej: duży, niebezpieczeństwo demoralizacji sędziów SN i TK, którzy mogą nabawić się (to jest choroba) nieuzasadnionego przekonania o swej wyjątkowości i nawyku przedkładania formy (język prawa, por. też patologia nr 3) nad treść. Przymus adwokacko radcowski miałby jednak jakiś sens, gdyby zadbano o niesprzeczność prawa i ostro karano wszelkie próby jej naruszania w SN czy TK.

Możliwość legalnego przeciwdziałania: żadne.

czekamy na dalsze propozycje patologii sądowniczych


Tematy  w dziale dla inteligentnych:  

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
  Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Krzysztof Maciąg Zbyszyński
07-10-2014 / 04:38
~Krzysztof Plebs 2014 07-10-2014 / 04:36 : IP (XXX.185.XXX.178) Śmierdzący podszywaczu, czyli ~Janeczko z 06-10-2014 / 22:42 : IP (XXX.215.XXX.1) żydzie zdzislawie raczkowski tak "doskonały redaktor", "prawnik" i "lekarz" jak ty obszczymurze powinien znać rożnicę między przegraną sprawą, a np. wyznaczeniem nowego terminu, jak stało się to w sprawie p-ko byłemu milicjantowi jerzemu waldemarowi zychowi - sygnatura I C 347/12, w której kolejny ternin zostal wyznaczony na 17 grudnia 2014 na godz, 9.00, a kolejni świadkowie do przesłuchania to podpułkowniczyna LWP ukarany grzywnami ( w sam raz do kary za lipkę...!!!) za nieusprawiedliwioną nieobecność w dniu 06 października edward janusz trzaskoma = czyli tchórz nad tchórze i powalający ostatnio "grupę przestępczą skupioną wokół doktor neurolog danuty szostak vel marchel vel nieleszczuk Witold Bogumiłło...Czyżbyś więc patologiczny konusie drapiący się po resztkach jaj w trakcie zeznawania, śmierdzielu = kloszardzie z Sanoka znał już wyrok przed zamknięciem przewodu sądowego, co nastąpi zapewne już w roku 2015, bowiem w kolejce są jeszcze świadkowie: jan reszke = kolejny tchórz nie odbierający korespondencji od Sądu (bo wszak - przynajmniej jeszcze w dniu 01 października niestety ta ludzka padlina żyła, bo gębę tę obrzydliwą oglądaliśmy wraz z Sylwią w Sądzie Rejonowym w Opolu, gdzie wytoczywszy mi sprawę sam stał się także oskarżonym..., "doborowe" towarzystwo złodziei i oszustów małżeństwo agnieszka i paweł parowicz i kilka innych osób,..??? Brawo "uzdrowicielu" polskiego Wymiaru Sprawiedliwości= "mecenasie" pokrzywdzonych przez prawo i rzekomo przeze mnie...W drugiej sprawie - p-ko mojej bylj kochance (o Boże, gdzie ja miałem wtedy oczy, tfuuuu!!! - fajnie się starzeje, tak "po żydowsku"- niczym karp z wybałuszonymi ślepiami ta kanalia...!!! małgorzacie oszczędłowicz vel madziar - sygnatura I C 355/12, ta akurat musiała zostać odroczona bez terminu z uwagi na mój wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim..., w której stchórzył nie tylko trzaskoma, ale także oszust od "chodaków" jack kubica (ciekawe czy pojawi się na sprawie w Sądzie Pracy w Warszawie z mojego powództwa w dniu 8 października 2014 - sygnatura VI P 84/12 (w sumie jest mi winien blisko 100 000 zł, a Staszkowi F. 800 000 zł)...Więc o jakich przegranych ty śmieciu mówisz. Przede wszystkim twoje głupawe zeznania staną się powodem kolejnej sprawy karnej p-ko tobie raczkowski przygłupie , którą niebawem - właśnie w Mińsku złożę, więc będziesz miał okazję do kolejnych kilku "darmowych noclegów " w Dębem Wielkim u małgosi - gdzie masz już nawet swoje kapcie - na Warszawskiej...A podziękuj swojej "opiekunce" SSR Dominice Gałeckiej, która zamiast cię ukarać - a w związku z brakiem kaski - trafiłbyś od razu do pudła tolerowała twoje chamskie wypociny w sprawie I C 347/12... Za to zdjęcie, które zrobiłeś nam na korytarzu - jak to mawia edward janusz trzaskoma też bekniesz śmieciu podający się za redaktora, którym oczywiście nie jesteś (redaktorem rzecz jasna, bo śmieciem jak najbardziej !!!) "kosztorysancie dla ubogich..., Fajnie wyglądałeś jak dreptałeś przed sędzią i żebrałeś żeby wypłacono ci koszty dojazdu samochodem, którego oczywiście nie masz...i nigdy mieć nie będziesz, zresztą po co ci ":we więźniu" samochód ??? Ale mimo tego skamlania nie dostałeś ani grosza golasie !!! Dała ci małgosia parę złotych "na okazję' do Sanoka, bo nie posądzam jej żeby ci dała na bilet...???!!! Więc gówna poszukaj sobie zdzisławie raczkowski w swojej rodzinie, oraz rodzinie małgorzaty oszczędłowicz twojej wielbicielki, a teraz grzecznie to gówno zeżryj bo to może być twój ostatni posiłek, strasznie opuchnięty jesteś więc chyba zgodnie z nazwiskiem zabrał się za ciebie nareszcie raczek nieboraczek. powodzenia! Bo od gorzały nie mogłeś spuchnąć bo cię na nią nie stać, no chyba że autovidol - w sam raz dla ciebie...
~KapyDyettenot
19-12-2010 / 11:55
[b][u][URL=erovideo.in/page_17867.html]Входи и смотри крутое секс видео клипы абсолютно БЕСПЛАТНО! НЕ НАДО ОТПРАВЛЯТЬ СМС![/URL][/u][/b] [url=erovideo.in/page_5443.html][img]http://gatewey.net/sadbas/play_new/w [URL=www.erovideo.in/]15 летние порно скачать бесплатно порно безрегистрации порно бесплатно смотреть русское ретро частное порно ню кастинг он лайн порно бесплатно [/URL] порно бабы без смс волд дисней порно маленькие сиски проно фото бесплатно лучшая мини порнуха [i][URL=config.peterschaafsma.nl/forum/viewtopic.php?f=5&t=11685 Result: использован никнейм "Winfock";профиль отредактирован;вошли;успех - запостили в раздел "Call Of Duty World At War";]смотреть порно девочки с пидофилами[/URL], [URL=shuricastle.com/shuri-castle-guestbook/viewtopic.php?p=77676#77676 Result: использован никнейм "GantNaniinsopsy";профиль отредактирован;вошли;успех - запостили в первый попавшийся раздел "Guestbook";]порно хентай лесби[/URL] и [URL=balanceforward.ca/foxforum/viewtopic.php?p=73903#73903 Result: использован никнейм "stonsumbplopins";профиль отредактирован;вошли;успех - запостили в раздел "Warm welcome";BB-код не работает;]порно волосатые азиатские девушки[/URL]. онлайн порно видео стриптиз безплатно коды порно сайтов сборник детского порно .[/i] скачать видео с детским порно порно видео лесбиянки изнасилование короткие порно ролики смотеть бесплатно [i][URL=www.centrofunzionaleabruzzo.org/forum/viewtopic.php?p=89958#89958 Result: использован никнейм "Elisfanna";профиль отредактирован;вошли;успех - запостили в первый попавшийся раздел "Test Forum 1";]портал частного порно[/URL]. [b]скачать порно он лайн смотреть порно с российскими девушками порно видео 3gp халява порно без регистрации и без сообщений [/b][URL=www.rueduplaisir.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=268312 Result: использован никнейм "Arorrisyrep";профиль отредактирован;вошли;успех - запостили в раздел "Vos experiences";]подростковое порно лишение девственности[/URL] и [URL=gnimsch.net/showthread.php?p=899507#post899507 Result: использован никнейм "acuggelenaf";профиль отредактирован;вошли;присутствует nofollow;успех - запостили в раздел "Main Forum";]порновидео онлайн бесплатно молоденькие[/URL]. .[/i] порно видео девченок порно фото писек маленьких девочек молодежная порнушка онлайн порно мужики зоофилы видео 3gp порно видео без смс [b][URL=infamousnotoriuskillers.fluxbb.net/viewtopic.php?pid=27707#p27707 Result: использован никнейм "Aroumoutrar";вошли;успех - запостили в раздел "Ideas Recommendations";]порно рассказы сестрёнка[/URL], [URL=forum.etthome.nl/viewtopic.php?p=89074#89074 Result: использован никнейм "enganties";профиль отредактирован;вошли;успех - запостили в раздел "Aanmelden en Installatie";]порно сайты качественное фото[/URL] и [URL=loz-cot.site11.com/Forum/viewtopic.php?pid=75331#p75331 Result: использован никнейм "Malmacciveall";профиль отредактирован;вошли;успех - запостили в раздел "Prйsentation";]порно пьяных жен бесплатно онлайн[/URL]. [/b][b]фильмы онлайн порно русское инцес порно инцест бабушка внук онлайн бесплатное порновидео смотреть без регистрации порно он лайн шара бесплатное видео жестокое порно [/b][i][URL=www.nevguild.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=79934 Result: использован никнейм "veisova";пиктокод дешифрован;вошли;успех - запостили в раздел "Apply";]порно ролики куннилингус пизды[/URL]. [/i][b]порно фото очень волосатых женщин www халява ru порно посмотреть порно онлайн бесплатно бабушки порно очень юных кунилингус оргазм порно порно истории огромный член [/b] порно изнасилование садизм бесплатное порно видео жирных порно winx смотреть бесплатно порно елены гримальди [URL=kassieksvibbert.narod.ru/thread6676.html]порно он лайн роллики[/URL] [URL=hqystudnicki.fromru.su/skachat-banner-virus-porno.html]скачат баннер вирус порно[/URL] [URL=t1kisser.fromru.su/porno-shvedskaya-semya.html]порно шведская семья[/URL] [URL=fnvfornicola.fromru.su/krasivie-popki-porno-besplatno.html]крас попки порно бесплатно[/URL] [URL=emvscriuner.fromru.su/porno-foto-polnenkih-zhenschin.html]порно фото полненьких женщин[/URL] [URL=lallylillie.nm.ru/porno-onlayn-so-zrelimi.html]порно онлайн со зрелими[/URL]
~alfred
07-11-2010 / 15:12
Uwazam ze maksymalna kontrola spoleczna, moze ograniczyc patologie w sadach. Sytuacja Polski pod wzgledem geo-politycznym jest wyjatkowa. Sprzyjajaca dzialalnosci agenturalnej. A tez sadownictwo dziala niezmiennie od roku 1945. Zmieniaja sie tylko pokolenia, mozemy wyobrazic, do czego moga prowadzic takie zmiany. W srodowiskach lokalnych buduje to hierarchicznie klany i mafie, gdyz ludzie ci pozostaja na tych terenach. Rowniez rozwiazaniem mogla by byc rotacja, przemieszczanie i dlegowanie „osob” w inne regiony. Prokuratura i sady to instytucja gdzie bezkarnie popelnia sie przestepstwa, czesto zagrozone kara najwyzsza. Dlatego opowiadam sie w tej szczegolnej sytuacji, za pozbawieniem sedziow i prokuratorow "immunitetow", oraz ustanowieniem instytucji lawy przysieglych. Instytucji dzialajacej poza sadem, delegujacej przysieglych do poszczegolnych spraw w sadzie. Wazne jest opracowanie wszelkich procedur dotyczacych prawidlowej dzialalnosci takiej instytucji. Pracowalem w Sadzie i wiem ze „presia” jaka jest stosowana, uniemozliwia wyrabianie wlasnej opini o sprawie, (czuje sie obawy) i nie ma to zwiazku – czesto z etyka. Spoleczenstwo Polskie jest zastraszone, a przez to „poddancze” i takie cechy, umozliwiaja sterowanie zachowaniem poszczegolnych osob. Spotykalem czesto „obroncow” adwokatow ktorzy obawiali sie przeprowadzac adekwatnie proces obrony, zeby sie nie „wychylic” poza ustalone normy, przyjete w „srodowisku”. (Mowa o ustawianiu procesow). Jednak dzieje sie tak z „automatu”. Bylo wielu ktorzy sie wylamywali i tacy pozostali na uboczu z problemami jakie im „stworzono”, nawet z uzyciem „sluzb specjalnych”. Brakuje instytucji i organizacji, ktore mogly by puzniej takie osoby obronic. Ma sie wrazenie ze wymiar sprawiedliwosci w Polsce jest tak „mocna” instytucja, ze dziala jak panstwo w Panstwie.
~Oskubana
16-09-2010 / 00:00
moje 7 letnie doświadczenie sądowe pokazało że w sądzie rządzą znajomości i układy.Całą Polską sądami także trzęsą kolesie.Jeżeli nie mam znajomości przegrywam z ustosunkowanym.Mnie kolesie konkubenta obleżli jak wszy,koleżanka ławniczka ,koleżanki kuratorki.nad wszystkim czuwał sędzia w stanie spoczynku podmywany przez niego.Nie szukajcie sprawiedliwości w sądzie.Dopóki sędziowie mają immunitet będą bezkarni i nieodpowiedzialni.
~Anna
15-09-2010 / 00:00
Może ktoś wie gdzie się udać do kogo dążąc ku prawdzie. Chcąc uregulować swą sytuację wniosłam sprawę. Miałam adwokata. Czekam na uzasadnienie w sprawie cywilnej ale czy ma sens wnosić odwołanie i mieć dalszy ciąg sprawy z adwokatem i radcą prawnym w jednej osobie i gdzie istnieją towarzysko/koleżeńskie powiązania. Byłam zaskoczona i zszokowana kłamstwem, preparowanymi faktami, pomówieniami pozwanego i jego świadków. Część z tego zostało obalone przeze mnie i mych świadków. Nie czuję się winna. Mówiono mi, że: Dochodzenie prawdy w polskich sądach jest dość trudne. Niekorzystne jest to, że Pani mąż jest adwokatem i z pewnością utrudni udowodnienie jego winy.
~GK.
22-08-2010 / 00:00
NIC DOBREGO NIE MOGĘ POWIEDZIEĆ O POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI !!!!!ZOSTAŁEM KILKAKROTNIE SKRZYWDZONY WŁAŚNIE PRZEZ TĄ INSTYTUCJĘ ...NIE WIERZĘ W SPRAWIEDLIWOŚĆ W POLSCE !!!!!MOIM ZNAJOMYM GŁOSZĘ ...UNIKAJCIE ...POLSKICH SĄDÓW...PROKURATURY...NIE UFAJCIE ADWOKATOM...TO BARDZO BOLESNE I PRZYKRE..ALE TO NIESTETY GORZKA PRAWDA...!!!!!!!!!!!!!!!!!