Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PRZESTĘPSTWA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

Zawiadomienie o przestępstwach sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Warszawa, 12 listopada 2008 r.

1. Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny
2. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie
3. Krajowa Rada Sądownictwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie:
Marek Podogrodzki
Barbara Godlewska-Michalak
Anna Orłowska,

którzy w wystawionym przez siebie wyroku z dnia 21 października 2005 r.,
sygn. akt: VI ACa 245/04, – z zamiarem bezpośrednim i prawdopodobnie w zmowie przestępczej

dopuścili się:

– poświadczania nieprawdy w wystawionym przez siebie dokumencie-wyroku (art. 271 k.k.),
a tym samym,
– działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego (art. 231 k.k.).

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2004 r. SSO Małgorzata Boniecka-Płaczkowska wydała wyrok (sygn. akt:
III C 282/03
), którym dopuściła się przestępstwa kryminalnego poświadczania nieprawdy, że wyliczona przez biegłego wartość rynkowa lokalu spółdzielczego to jest to wkład budowlany (uaktualnione koszty budowy) według obowiązującego prawa spółdzielczego w dacie przydziału lokalu spółdzielczego.

Wyrok ten w całości został zaskarżony przez pozwanego Janusza B. Kępka, który także wnosił o powołanie biegłego-rewidenta w celu ustalenia na podstawie dokumentacji powodowej S.M. „Służew nad Dolinką” jaka była wysokość wkładu budowlanego ustalonego przez Radę Nadzorczą.

Sąd Apelacyjny w Warszawie powołał biegłego w celu wyliczenia wysokości wkładu budowlanego.

Powołany biegły sądowy Franciszek Krzyżaniak przedstawił opinię z dnia 27.01.2005 r., w której zawarł rażąco fałszywe wyliczenia, a co pozwany oraz jego pełnomocnik wprost i jednoznacznie udowodnili (akta sprawy: VI ACa 245/04).
Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2005 r. Sąd zobowiązał biegłego Franciszka Krzyżaniaka do napisania opinii uzupełniającej. Rozprawa została wyznaczona na dzień 7.10.2005 r.

Po otrzymaniu tzw. opinii uzupełniającej biegłego Franciszka Krzyżaniaka, złożyłem:

1. Wniosek o odrzucenie w całości opinii uzupełniającej, ponieważ biegły sądowy:
a) ukrył i nie wskazał wysokości zwaloryzowanego wkładu budowlanego w dacie przydziału mieszkania spółdzielczego, a który to wkład został ustalony przez statutowo uprawniony organ – Radę Nadzorczą powodowej S.M. „Służew nad Dolinką”
b) posługiwał się opracowanymi przez GUS „Wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2004”, które nie odnosiły się do budownictwa mieszkaniowego (informacja GUS: wskaźniki odnoszące się do budownictwa mieszkaniowego wskazywał Minister Budownictwa i z kolei Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a które były publikowane w Monitorze Polskim).
c)
posłużył się zmyślonym przez siebie „Gusowskim wskaźnikiem aktualizacji 2,35”, a którego to wskaźnika nie wskazuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). A to oznacza, że taki „wskaźnik” nie istnieje.

2. Wniosek z dnia 14.09.2005 r., aby Sąd zobowiązał powodową S.M. „Służew nad Dolinką” do wskazania jaka była wysokość zwaloryzowanego wkładu budowlanego w 1997 r., oraz aby powódka potwierdziła autentyczność załączonych dokumentów wystawionych przez powodową S.M. „Służew nad Dolinką”, a w których to dokumentach wielokrotnie wskazywany jest właśnie zwaloryzowany wkład budowlany ustalony przez uprawniony statutowo organ –Radę Nadzorczą. Ten zwaloryzowany wkład budowlany był jednakowy dla wszystkich członków tej Spółdzielni.

3. W piśmie z dnia 26.09.2005 r. przedstawiłem szereg pytań jakie miałem zamiar zadać w czasie rozprawy biegłemu Franciszkowi Krzyżaniakowi. Były to pytania z zakresu: prawa spółdzielczego, sposobu ustalania wkładów budowlanych i ich waloryzacji, dokumentacji prowadzonej przez powodową S.M. „Służew nad Dolinką”, a także pytanie: dlaczego biegły nie wskazał ustalonego przez Radę Nadzorczą wysokości zwaloryzowanego wkładu budowlanego jednakowego dla wszystkich członków powodowej S.M. „Służew nad Dolinką”?

Jednak nastąpiła radykalna zmiana składu sędziowskiego. Ustalony został nowy skład, który wskazano we wstępie niniejszego zawiadomienia.

Na rozprawie w dniu 7 października 2005 r., nowy Przewodniczący SSA Marek Podogrodzki:
nie pozwolił mnie, czyli pozwanemu, czyli stronie w tym procesie, na zadawanie pytań biegłemu sądowemu;
– nie uwzględnił zastrzeżeń mojego pełnomocnika, że nie istnieje „Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35”, a biegły nie potrafi wskazać źródła tego „wskaźnika”.

A to oznacza, że powtórna opinia biegłego Fr. Krzyżaniaka jest błędna i fałszywa!
– odrzucił wniosek mojego pełnomocnika o zmianę biegłego;
– odrzucił też wszystkie moje pisma procesowe oraz dołączone do nich dowody z dokumentów.

Po wskazanych wyżej działaniach bezczelnie przestępczych(!), SSA Marek Podogrodzki zamknął rozprawę.

W dniu 21 października 2005 r. wskazani sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w składzie:
Marek Podogrodzki
Barbara Godlewska-Michalak
Anna Orłowska
wydali wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
W zmowie, wskazani wyżej sędziowie dopuścili się następujących czynów przestępczych:

I. Ukryli, że wskazywana przez powodową S.M. „Służew nad Dolinką” i z kolei przez Sąd Okręgowy (SSO Małgorzata Boniecka‑Płaczkowska) kwota wyliczona przez biegłego inż. Tadeusza Tońskiego (na zlecenie Stanisława Baranowskiego, prezesa powodowej S.M. „Służew nad Dolinką”) jest ceną rynkową mieszkania spółdzielczego (jak to wskazuje wielokrotnie ten właśnie biegły), a nie jest równowartością własnościowego prawa do lokalu według obowiązującego w tym czasie prawa spółdzielczego oraz Statutu powodowej Spółdzielni.

II. Ukryli, przedłożone do akt sprawy, wiele dokumentów wystawionych przez powodową S.M. „Służew nad Dolinką”, gdzie wprost i wielokrotnie i do różnych instytucji wskazywany jest uaktualniony wkład budowlany, jednakowy dla wszystkich członków tej Spółdzielni, inny (znacznie niższy) niż cena rynkowa wskazywana przez biegłego inż. Tadeusza Tońskiego;

III. Fałszywie poświadczyli, że tzw. opinię uzupełniającą biegłego sądowego Franciszka Krzyżaniaka jest – cytuję: „… Sąd Apelacyjny podzielił jako wyczerpującą, fachową i przekonywująco umotywowaną.”, koniec cytatu.

IV. Ukryli, prawdopodbnie w zmowie przestępczej, że biegły sądowy Franciszek Krzyżaniak dopuścił się oszustw przyjmując za podstawę swych wyliczeń „wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych”, a nie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, i publikowane w Monitorze Polskim przez Ministra Budownictwa i z kolei przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa;

V. Ukryli, że nie istniał i nie istnieje zmyślony przez biegłego Franciszka Krzyżaniaka „Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35”. Ten zmyślony „wskaźnik” umożliwiał 2,35 – krotne zwiększenie wyliczonych wartości przez biegłego Franciszka Krzyżaniak!

Tak bezczelnie przestępczą metodą można sobie ustalać dowolne kwoty! I skazywać!

VI. Za trzy strony jawnie fałszywej opinii wskazani sędziowie nakazali pozwanemu Januszowi B. Kępka zapłacenie kwoty 4211,20 zł (cztery tysiące dwieście jedenaście złotych, 20 groszy).

Jest to dowód wprost wręcz psychopatyczno-przestępczej działalności sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w następującym składzie:
Marek Podogrodzki
Barbara Godlewska-Michalak
Anna Orłowska

Potwierdza to mój pełnomocnik, który w swym piśmie (w aktach sprawy) przedstawia – cytuję:
„…opinia od samego początku obarczona była wieloma błędami. Tym samym biegłemu za sporządzenie opinii wadliwej i tak jak miało to miejsce w niniejszej sprawie opinii wielokrotnie poprawianej w ogóle nie należy się zwrot kosztów za jej sporządzenie”, koniec cytatu.

Uwaga: po wydaniu wyroku przez wskazanych wyżej przestępców w togach sędziowskich, Główny Urząd Statystyczny przedstawił na piśmie (w aktach sprawy), że niewłaściwe było wyliczanie wkładu budowlanego przy pomocy, użytych przez biegłego sądowego Franciszka Krzyżaniaka, wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych. Właściwe było użycie cen 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, wskazywanych sukcesywnie w Monitorze Polskim. Ponadto Główny Urząd Statystyczny poświadczył, że nigdy nie opracowywał czegoś takiego jak „Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35”, a którym posłużył się w swej opinii biegły sądowy Franciszek Krzyżaniak.

Uwzględniając powyższe, wnoszę o wszczęcie postępowania karnego (dyscyplinarnego) przeciwko wskazanym wyżej z imienia i nazwiska przestępcom w togach sędziowskich, w zakresie wskazanych wyżej i udowodnionych z dokumentów czynów przestępczych.

Pragnę jednocześnie wskazać, że obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Na podstawie powyższego, sędziowie:
Marek Podogrodzki
Barbara Godlewska-Michalak
Anna Orłowska
powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za swe przestępcze czyny, identycznie jak każdy inny obywatel Rzeczpospolitej Polskiej.
Jako mafijno-przestępcze należy określić ewentualne tłumaczenia, że przestępców (często już skrajnie zwyrodniałych!) chroni toga sędziowska.

Ponadto, uprzejmie informuję, że Rzeczpospolita Polska to (ponoć) nie jest Folwark Zwierzęcy, w którym są „równi i równiejsi” oraz w kraju tym (rzekomo) nie jest tak, że Rzeczą-pospolitą są rządy świń nad baranami.

bezpośrednio pokrzywdzony przestępczymi działaniami
wskazanych wyżej sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Janusz B. Kępka

Warszawa, 12 listopada 2008 r.

Uwaga: przedstawione wyżej przestępstwa wskazanych sędziów wcześniej dosyć szczegółowo opisane zostały na stronie internetowej /index2.php?p=teksty/show&dzial=sady&id=2318

Janusz B. Kępka

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Cathy
04-01-2015 / 17:40
It's good to get a fresh way of lokoing at it. tgzaetiombd.com [url=foztbowsg.com]foztbowsg[/url] [link=zkzvohev.com]zkzvohev[/link]
~Takeshi
24-12-2014 / 00:39
Good to find an expert who knows what he's tainlkg" rel="nofollow">crjbbvrp.com">tainlkg about!
~Danice
20-12-2014 / 13:32
What a pleasure to find someone who idfenities the issues so clearly