Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 listopada 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA KRAKÓW OSZUSTWA PROKURATOR KRYSTYNA KOWALCZYK

Kraków - Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk majacząca, ale w mafijnych układach władzy?

Zażalenie Zbigniewa Kękuś z dnia 14 lipca 2008r. na Zarządzenie z dnia 10 czerwca 2008r.pani Krystyny Kowalczyk, zatrudnionej w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód na stanowisku Prokuratora Rejonowego.

Zbigniew Kękuś Kraków, 14 czerwca 2008r.

Nieskazitelnego charakteru
Krystyna Kowalczyk
Prokurator Rejonowy
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód
ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków

Sygn. akt 4 Ds. 493/08

Dotyczy:

  1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, kogo dotyczy – wnoszę o podanie imienia i nazwiska tej osoby - postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 17.04.2008r., do sygnatury akt 4 Ds. 493/08.
  2. Wniosek o podanie mi daty złożenia przeze mnie zawiadomienia, rozpoznanego postanowieniem z dnia 17.04.2008r. do sygn. akt 4 Ds. 493/08.
  3. Wniosek o doręczenie mi – z przyczyn podanych w niniejszym piśmie - wskazanego w p. 1 wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma.

„Prawa ustanawiane są dla sprawiedliwych nie dlatego,
by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali”

Epikur

Uzasadnienie

W dniu 30 maja 2008r. Sekretariat zarządzanej przez Panią Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód doręczył mi pismo o – enigmatycznej - treści:
„Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ 4 Ds. 493/08 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Sekretariat Prokuratury informuje że dnia 17 kwietnia 2008r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie o sygnaturze 4 Ds. 493/08 – tj. o przest. z art. 271 § 1 kk. Z polecenia Prokuratora sekretariat Referent Izabela Spytek”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ 4 Ds. 493/08, pismo Referenta Izabeli Spytek z dnia 9 maja 2008r.

Otrzymawszy w.w. informację, pismem z dnia 3 czerwca 2008r. złożyłem wniosek do Pani, nieskazitelnego charakteru Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód:
Wniosek – na podstawie art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: ”1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym.” oraz art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych” - o doręczenie mi postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 17 kwietnia 2008r. wraz z uzasadnieniem.”

W związku z mym w.w. wnioskiem z dnia 3 czerwca 2008r., w dniu 10 czerwca 2008r. wydała pani, doręczone mi w dniu Zarządzenie o treści:

„Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ Sygn. akt 4 Ds. 493/08 Kraków dnia 10 czerwca 2008r. ZARZĄDZENIE o odmowie przyjęcia zażalenia Krystyna Kowalczyk – Prokurator Rejonowy w Krakowie – Śródmieście Wschód – po zapoznaniu się z zażaleniem z dnia 3 czerwca 2008 roku złożonym przez Zbigniewa Kękusia, na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Wschód z dnia 17 kwietnia 2008 roku na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia na podst. Art. 429 § 1k.p.k. w zw. z art. 465 k.p.k. zarządził odmówić przyjęcia zażalenia z uwagi na wniesienie go: - przez osobę nieuprawnioną.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 roku prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie 4 Ds. 114/08 o przest. z art. 271§1kk na zasadzie art. 17§1 pkt 2 kpk. Na postanowienie to zawiadamiający Zbigniew Kękuś, złożył zażalenie.

W przedmiotowej sprawie skarżący Zbigniew Kękuś nie jest legitymowany do zaskarżenia postanowienia z dnia 17 kwietnia 2008 o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie o przestępstwa z art. 271 § 1kk, albowiem nie jest on pokrzywdzonym w sprawie.

Krąg podmiotów uprawnionych do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa określa art. 306§1 kpk, który stanowi, że legitymowany do wniesienia takiego zażalenia jest wyłącznie pokrzywdzony.

Osobą pokrzywdzoną jest w świetle art. 491§1 kpk osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo „Sformułowanie „zostało bezpośrednio naruszone” oznacza sytuację, w której określone dobro stanowi równocześnie tzw. przedmiot czynności wykonawczej czynu zabronionego” , tj. takie dobro chronione przepisami prawa karnego, na którym czyn przestępczy jest dokonywany, tj. zgodnie z zamiarem sprawcy jest bezpośrednio atakowane, nie zaś takie dobro, które tylko pośrednio doznaje uszczerbku przy okazji takiego ataku lub jest nim pośrednio zagrożone (M. Filar; artykuł Cz.PKiNP 2002/2/25-t.1).

Przestępstwo z art. 271§1 kk, zostało ono umieszczone w rozdziale Pt. „Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów”, co jednoznacznie wskazuje, jakie dobra prawne chroni ten przepis. Przedmiotem ochrony, co do którego odnosi się przestępstwo z art. 271 (fałsz intelektualny), jest wiarygodność dokumentów w ich aspekcie dowodowym.

Pośrednio przepis ten chroni także prawidłowe funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości, a także innych organów władzy publicznej prowadzących postępowania dowodowe. Z powyższego wynika, że przepis art. 271kk chroni dobro o charakterze podnadindywidualnym (ogólnym), jakim jest szeroko rozumiana wiarygodność dokumentów, a tym samym prawidłowość funkcjonowania organów władzy publicznej. Przepis ten natomiast nie nawiązuje do indywidualnych dóbr poszczególnych osób prywatnych, które analizowanym przestępstwem mogłyby – w sposób pośredni – zostać naruszone.

W związku z powyższym skarżący Zbigniew Kękuś nie może być uznany za osobę legitymowaną do wniesienia zażalenia na przedmiotowe postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest odmówic przyjęcia niniejszego zażalenia Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk”
Dowód:
Załącznik 1: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 4 Ds. 493/08, Zarządzenie prokuratora Krystyny Kowalczyk z dnia 10 czerwca 2008r. /podkreślenie moje – ZKE/.

Mój komentarz do Pani, zacytowanego wyżej Zarządzenia z dnia 10.06.2008r. przedstawiłem w odrębnym pismem złożonym Zażaleniu na nie z dnia 14.07.2008r.

Nadmienię tylko, że ja w dniu 3 czerwca 2008r. nie złożyłem – jak Pani podaje w w.w. Zarządzeniu z dnia 10.06.2008r. – zażalenia na Postanowienie z dnia 17.04.2008r. w sprawie do sygn. akt 4 Ds. 493/08, lecz wniosek o … doręczenie mi tego postanowienia, tj.:
Wniosek – na podstawie art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: ”1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym.” oraz art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych” - o doręczenie mi postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 17 kwietnia 2008r. wraz z uzasadnieniem.”

Wskazać należy, że żaden z doręczonych mi przez zarządzaną przez Panią Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód dokumentów, tj. informacja z dnia 9 maja 2008r. o wydanym przez Pani podwładną/podwładnego postanowieniu z dnia 17.04.2008r. do sygn. akt 4 Ds. 493/08, ani wydane przez Panią Zarządzenie z dnia 10.06.2008r. /Załącznik 1/, nie podają, kto jest sprawcą czynu/czynów, w sprawie których Pani podwładna/podwładny wydała/wydał w.w. postanowienie z dnia 17.04.2008r.
Żaden z w.w., wydanych przez zarządzaną przez Panią Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód dokumentów, nie podaje kiedy ja złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ukrywaną przez Panią i Pani podwładną/podwładnego osobę.

Nie wiem, w związku z powyższym, kogo dotyczy w.w. Postanowienie z dnia 17.04.2008r. wydane przez prokuratora o ukrywanym przede mną nazwisku oraz Pani Zarządzenie z dnia 10.06.2008r. /Załącznik 1/.

Przyznam, że po otrzymaniu w.w. informacji z dnia 9 maja 2008r. o postanowieniu z dnia 17.04.2008r. w sprawie do sygn. akt 4 Ds. 493/08 sądziłem, że zostało ono wydane w związku ze złożonym przeze mnie w dniu 7 kwietnia 2008r. zawiadomieniu o popełnieniu przez adw. Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego: „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Treść Zarządzenia, które Pani sama wydała w dniu 10.06.2008r. – Załącznik 1 – całkowicie przeczy jednak memu domniemaniu.

W ostatnim czasie miałem do czynienia z kilkoma kłamcami i oszustami, poświadczającymi nieprawdę w wydawanych przez nich dokumentach, tj. adw. Wiesławą Zoll oraz sędziami Sądu Okręgowego w Krakowie i w sprawie kilkorga z nich składałem w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód zawiadomienia o popełnieniu przestępstw z art. 271 § 1 i 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego. Enigmatyczna treść informacji z dnia 9 maja 2008r. oraz wydanego przez Panią Zarządzenia z dnia 10.06.2008r. /Załącznik 1/ uniemożliwia mi identyfikację sprawcy czynu, którego dotyczą te dokumenty.

Pragnę wyrazić moje największe zdumienie ukrywaniem przez Panią oraz Pani podwładną/podwładnego przede mną imienia i nazwiska osoby oraz umożliwiającej mi tej osoby identyfikację daty złożenia przeze mnie zawiadomienia o popełnieniu przez nią przestępstwa.

Przecież jeśli ta osoba nie jest sprawcą przestępstwa, a moje zarzuty wobec niej są bezpodstawne, ewentualne upublicznienie – czego Pani najwyraźniej się obawia, a może nawet, z Pani znanych przyczyn, boi – przeze mnie jej imienia i nazwiska oraz czynu jakiego była sprawcą będzie z pewnością złożeniem przez nią zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa jej znieważenia i/lub zniesławienia i jeśli ja ją krzywdzę moim zarzutem/zarzutami, uznany zostanę za przestępcę.
Z jakich zatem przyczyn czyni Pani – nieskazitelny charakter - z siebie protektorkę tej osoby?

Po wtóre, imię i nazwisko tej osoby ja i tak poznam podczas posiedzenia prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XIV Karny, w związku z Zażaleniem, które złożę na Zarządzenie wydane przez Panią w dniu 10.06.2008r.
Dlaczego zatem i po co gra Pani „na czas.”?

Czyżby już wiedziała Pani, że ja … nie doczekam do tego posiedzenia?

Że wcześniej, z Pani osobistą ogromną pomocą, uczyniony przestępcą i zaocznie skazany z art. 226 § 1 i inne, niekonstytucyjnym wyrokiem sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/, nie godząc się na zapłatę nałożonej na mnie przez T. Kuczma kary grzywny w kwocie 15.000 /słownie: piętnaście tysięcy/ oraz na pokrycie kosztów prowadzenia sprawy w kwocie 2.122 /słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia dwa/ zł, umieszczony zostanę w zakładzie karnym i oszust/oszustka poświadczający/a nieprawdę w wydanym przezeń dokumencie uniknie odpowiedzialności za popełniony przez niego/nią czyn … .
Jeśli tak, to wyjątkowo nikczemną - bo to, że nikczemną jest chyba dla Pani oczywiste - jest Pani osobą.
Przecież osoba, którą Pani i Pani podwładny/a obecnie chronicie musi być jedną z osób, które obciążyły mnie zeznaniami w prowadzonej przeciwko mnie sprawie karnej i uczyniły mnie przestępcą.
Nie ma innej możliwości. Wyłącznie w sprawach osób wywodzących się z tego grona składałem zawiadomienia o popełnieniu przez nie przestępstwa z art. 271 § 1 kk.

Pani osobiście także ogromny miała udział w uczynieniu mnie przestępcą, chroniąc prowadzącą postępowanie przygotowawcze przeciwko mnie prokurator Radosławę Ridan przed odpowiedzialnością za obrazę przez nią przepisów Kodeksu Postępowania Karnego, rozpoznając – i oddalając oczywiście – jako … skargę, złożone przeze mnie w dniu 10 stycznia 2006r. zawiadomienie o popełnieniu przez prokurator R. Ridan przestępstwa przekroczenia uprawnień i działania na szkodę prywatnego interesu moich dzieci.

Pani, nieskazitelnego charakteru, Krystyna Kowalczyk, osobiście, obrażając przepisy art. 305 § 1, § 4 Kodeksu Postępowania Karnego dopomogła prokurator Radosławie Ridan w uczynieniu mnie przestępcą, a obecnie chroni Pani, dba o wizerunek osoby, która obciążywszy mnie jej zeznaniami, osobiście uczyniła mnie przestępcą.

Nieładnie Pani Krysiu.

A może Pani Krysia i liczne grono osób, które w różny sposób uczestniczyły w procesie czynienia mnie przestępcą i ostatecznie dopięły ich celu – jakkolwiek zaocznie wydany przez T. Kuczma niekonstytucyjny wyrok w sprawie przeciwko mnie, tj. skazanie mnie za słowa chwały, Państwu nie przynosi – liczycie na to, że ja nie dożyję posiedzenia, podczas którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XIV Karny rozpoznawał będzie Zażalenie, które ja złożę na Pani Zarządzenie z dnia 10.06.2008r. i ani ja sam, ani nikt inny nigdy nie dowie się, kogo chroni i broni Pani Krysia i Pani Krysi Prokuratura.

Może Państwo liczycie na to, że ja popełnię samobójstwo … zrozpaczony krzywdą /J/, jaką ich samych, oraz nieskazitelnych charakterów, tj. prokurator Radisławy Ridan, prokuratora Jacka Żaka z Prokuratury Rejonowej w Dębicy i sędziego Tomasza Kuczma – ten jest nie tylko nieskazitelnym charakterem ale i autorytetem moralnym - z Sądu Rejonowego w Dębicy, zdaniem wyrządziłem Wiesławie i Andrzejowi Zoll oraz 15 sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, znieważając ich i zniesławiając.

Jeśli tak, uprzedzam, że złudne Państwa marzenia … .

Cieszę się doskonałym zdrowiem, znajomi mówią, że tryskam humorem, nie mówiąc o tym, że duma – jakkolwiek z pewnością mniejsza, niż Wiesławę i Andrzeja Zolla i 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, którzy zapragnęli mnie uczynić przestępcą, pycha – mnie rozpiera, że pokonałem odzianych w sędziowskie togi 15-u zawodowych nieudaczników, w tym między innymi ignorantów, arogantów, kłamców, oszustów, zwyrodnialców, okrutników i tchórzy, czyniąc tak zdecydowanie – co mnie napawa lekkim niepokojem, ale nie dziwi, bo zdziwić już nic nie jest mnie w stanie – wbrew … Rzecznikowi Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, ekscelencji Januszowi Kochanowskiemu.

O mej ogromnej satysfakcji czerpanej z odniesionego przeze mnie zwycięstwa i związanej z nią radości z życia piszę nie bez przyczyny. Jestem wciąż pod wrażeniem oglądanego przeze mnie w dniu 6 lipca 2008r. w TVN 24 filmu „Trzech kumpli”. Widziałem i słyszałem tam eksperta sądowego, który mówił, że studentowi UJ Stanisławowi Pyjasowi ktoś w maju 1977 „dał w mordę”, a następnie w sporządniej na potrzeby sprawy prowadzonej przez Sąd ekspertyzie napisał, że przyczyną śmierci Stanisława Pyjasa był wypadek.
Ach ci - niektórzy - eksperci sądowi.
Tacy sami, jak - niektórzy - sędziowie.

W sprawie z mego powództwa o rozwód, dwie biegłe Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, psycholog Zofia Achalej i pedagog Danuta Kurdziel ukryły przed Sądem w przekazanej mu Opinii, która na 8 lat zdecydować miała o moich dzieci i moim losie, że sporządziły ją, a w tym jej wnioski dla Sądu, przyjmując założenie, że informacje, które ja im przekazałem o mojej żonie są … nieprawdziwe.

Przyznały się do tego Z. Achalej i D. Kurdziel dopiero wtedy, gdy na mój wniosek były przesłuchiwane przez Sąd jako świadkowie i zmuszone były odpowiadać na stawiane im przeze mnie pytania. Gdy dowiedziawszy się od biegłych, w obecności Sądu, że one – „obiektywni” eksperci sądowi - uznały przekazane im przeze mnie informacje za nieprawdziwe, poprosiłem Kierownika RODK, Magdalenę Czarnek, by jej podwładne sporządziły Opinię uzupełniającą, tym razem opierając ją o jedyne obiektywne założenie, tj. że przekazane im przeze mnie informacje są prawdziwe, ta natychmiast zagroziła mi, doręczonym mi w tej sprawie pismem, złożeniem sprawy o … zniesławienie.

Sąd – znając wyjaśnienia biegłych - przez 8 kolejnych lat kierował się w jego wszystkich, w sprawie moich kontaktów z moimi synami Opinią biegłych sporządzoną w oparciu o w.w. założenie. W dodatku absolutnie nie stosując się do ich polecenia zapewnienia mi jak najszerszych, nieograniczonych, nieskrępowanych kontaktów z synami, które biegłe przedstawiły jako korzystne dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Pomny tych doświadczeń oraz pozostając pod nieustannym wrażeniem wypowiedzi eksperta sądowego, zaprezentowanych w filmie „Trzech Kumpli”, informuję, że nie rozpaczam z powodu żalu, jaki mają do mnie Wiesława i Andrzej Zoll oraz 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i nie mam zamiaru w związku z tym:
a.
spaść ze schodów,
b.
napić się alkoholu metylowego przez strzykawkę,
c.
sprawdzić, czy potrafię pływać z kamieniami przywiązanymi do nóg,
d.
testować wytrzymałości mego samochodu na zderzenie z samochodem ciężarowym prowadzonym przez kierowcę w „czapce-niewidce”,
e.
itp., itd.

W związku z powyższym, nie zamierzam także pisać żadnego listu pożegnalnego i nigdy takowego nie napiszę, a ewentualnie potwierdzona przez tuzin ekspertów sądowych, profesorów zwyczajnych grafologów, wiarygodność takowego będzie ich oczywistą omyłką.
Dlaczego o tym piszę … .

Otóż, jak powszechnie wiadomo, w przeszłości władza pozbywała się obywateli kontestujących władzy sposób sprawowania, sprzeciwiających się obrazie ich praw i swobód obywatelskich:

  1. umieszczając ich w zakładach psychiatrycznych, i/lub
  2. zamykając w więzieniach i/lub
  3. mordując ich.

Dla niektórych środowisk w Polsce niekwestionowany autorytet, w tym moralny, prof. dr hab. Andrzej Zoll, dla którego czas jakby stanął w miejscu i który przez kilka lat znęcał się nad moim małoletnim chorym dzieckiem, obrażał jego prawa konstytucyjne i ustawowe, odmawiał mu realizacji jego, jako Rzecznika Praw Obywatelskich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków, a mnie obrażał i zniesławiał, zastosował, razem z podporządkowanymi mu funkcjonariuszami publicznymi, wobec mnie już dwie spośród wyżej wymienionych metod, tj. uznał mnie za chorego psychicznie i sam osobiście podreptał do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, obciążył zeznaniami i za moje o nim słowa prawdy, uczynił mnie przestępcą.

Wiadomo to, co jemu samemu, rzadkiemu zwyrodnialcowi i pozbawionemu jakichkolwiek skrupułów cynicznemu tchórzowi oraz jego środowiskom – tj. grupka, jak on żądnych władzy Żydów, zwyrodniali, okrutni, kłamliwi sędziowie, prokuratorzy i asesorowie, chyba także byli Tajni Współpracownicy SB, skoro potępia A. Zoll w filmie „Trzech Kumpli” Bronisława Wildsteina za publikację listy nazwisk zindeksowanych przez IPN agentów i pokrzywdzonych - w głowach siedzi … .
Wydany przez T. Kuczma zaocznie, niekonstytucyjny w sprawie przeciwko mnie wyrok z pewnością nie jest po myśli A. Zolla, który tak bardzo pragnął uczynić mnie przestępcą.
Pan profesor nie przeczył niedawno, że myśli o prezydenturze – Polski, nie żeby kółka tanecznego – i kokietował premiera Tuska, by ten uczynił go ministrem … sprawiedliwości.

Ma facet „ciąg” do władzy.
Równie ogromny, jak brak po temu jakichkolwiek kwalifikacji moralnych.

Gdyby okazało się, że Pani i Pani podwładny/a w wydanych przez Państwa, wskazanych w niniejszym piśmie dokumentach małżonkę A. Zolla, adwokat Wiesławę Zoll chronicie i osłaniacie … wcale, ani trochę bym się zdziwił.

To przecież od lat najbardziej chyba w Polsce chroniona „święta krowa”, która uczestnicząc w latach 1997-2003 w prowadzonej w latach 1997-2006 przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie sprawie z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie: XI CR 603/04/ zarobiła dzięki mnie – moja z reguły nie pracująca żona płaciła jej honorarium z alimentów otrzymywanych ode mnie z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów utrzymania naszych małoletnich synów - kilka tysięcy złotych, moje dzieci, nawet chore dziecko, wykorzystywała dla osiągnięcia jej celów procesowych, zarobkowo okłamywała i oszukiwała – przychylne jej kłamstwom i oszustwom - Sądy, obrażała mnie i moich świadków i zniesławiała, uciekła z postępowania z mojego powództwa o rozwód nie dowodząc wiarygodności jej obraźliwych pod moim i moich świadków adresem oświadczeń z jej pism procesowych, ani nie prostując i nie usuwając jej kłamstw, oszustw, poświadczeń nieprawdy z akt sprawy, a na koniec – jak jej małżonek, Andrzej Zoll - podreptała do Prokuratury, użaliła się nad sobą przed prokurator Radosławą Ridan, tj. obciążyła mnie jej zeznaniami i … uczyniła mnie przestępcą.

Wnoszę, jak na wstępie, tj. o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, kogo – wnoszę o podanie imienia i nazwiska tej osoby – dotyczy postanowienie z dnia 17.04.2008r. do sygn. akt 4 Ds. 493/08 i przez Panią wydane Zarządzenie z dnia 10.06.2008r. oraz o podanie mi daty złożonego przeze mnie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez tę osobę, rozpoznanego w.w. postanowieniem z dnia 17.04.2008r.

Zbigniew Kękuś

Wybrane teksty Zbigniewa Kękuś

Wniosek Z. Kękuś do prokurator Krystyny Kowalczyk o doręczenie postanowienia w sprawie adw. Wiesławy Zoll

Fryderyk Zoll współpracował z hitlerowcami - a z kim współpracuje b. Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll i aktualny J. Kochanowski?

Wniosek Z. Kękuś do ekscelencji Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Doniesienie Z. Kękuś z dnia o popełnieniu przez adwokata Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego.

Wniosek Zbigniewa Kękuś do Ministra Sprawiedliwości RP, Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Wniosek Z. Kękuś o wznowienie stronniczego wyroku SSR Tomasza Kuczmy z Dębicy.

Wniosek Zbigniewa Kękuś Komornika Sądowego Kraków Krowodrza Rafała Nowickiego de Poraj

Zawiadomienie Z. Kękuś do SR Kraków o nieetyce asesora Małgorzaty Rokosz w rozpatrzeniu zawiadomienia o popełnieniu przez posła Zbigniewa Wassermann przestępstwa niedopełnienia obowiązków.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez posła Zbigniewa Wassermann w związku z przestępstwami prof. Andrzeja Zoll.

Kraków - zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.

Pouczenie dla Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Krystyny Kupczyńskiej; Wniosek Z. Kękuś do Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Pana Janusza Kochanowskiego.

Prośba z dnia 1 sierpnia 2007r. skierowana do pana Jacka Żakowskiego - Polityka" i Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej”, pana Adama Michnika.

Wniosek Zbigniewa Kękuś do Redaktorów oraz Prezesów gazet, czasopism i telewizji o przyznanie sędziemu SSR Tomaszowi Kuczma oraz prokuratorowi Jackowi Żak w Dębicy ex aequo tytułu: Idiota Roku 2007.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.