Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Krajowa Rada Komornicza - prezes Andrzej Kulągowski i dyr. Iwona Karpiuk Suchecka olewają zawiadomienie o przestępstwach komornika wadowickiego Artura Urbanowicza

Przedstawiamy poniżej dowody szeregu oszustw na dłużnikach i wierzycielach przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach ARTURA URBANOWICZA - jego bezprawne działania jako organu egzekucyjnego, powodujące rażącą obrazę przepisów prawa (zawsze na jego korzyść finansową) w pełni uzasadniają niniejsze zawiadomienie. Ewidentnie organ egzekucyjny naruszył zasadę uczciwości oraz kodeks etyki zawodowej popełniając przestępstwa z art. 231 § 2 k.k.

Funkcjonariusz publiczny jakim jest komornik sądowy powinien działać wyłącznie w granicach prawa. Natomiast komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach ARTUR URBANOWICZ podobnie jak wielu innych opisanych w AP ewidentnie posiadaną władze wykorzystuje dla zmaksymalizowania prywatnych zysków.

Stosownie do art. 65 Krajowa Rada Komornicza (niestety tylko teoretycznie jak dokumentujemy) sprawuje nadzór na komornikami. Zatem wnosząc o przeprowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w przedmiocie spostrzeżonych uchybień i nieprawidłowości stanowiących rażącą obrazę przepisów prawa - oczekujemy proceduralnego potraktowania zawiadomienia. Samorządy zawodów zaufania publicznego powinny wykonywać funkcję konieczne w demokratycznym społeczeństwie, dla ochrony interesu publicznego i w jego granicach strzegły porządku, prawa i wolności - czyli powinny stać na straży nie swoich członków lecz obywateli.

Mając powyższe na uwadze publikujemy zawiadomienie tak aby Krajowa Rada Komorników za pośrednictwem komorników-wizytatorów w trybie art. 65 w zw. z art. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dokonała sprawdzenie czy w przedstawionych sprawach organ egzekucyjny rażąco nie naruszał przepisów prawa oraz zasady uczciwości.

Krajowa Rada Komornicza

ul. Szpitalna 4/10

00-031 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu naruszenia powagi i godności urzędu oraz rażącą obrazę przepisów prawa przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach oraz możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 kodeksu karnego w sprawach:
KM 1573/04, KM 2944/04, KM 576/05, KM 256/05, KM 1600/05, KM 1116/05, KM 879/06, KM 1283/06, KM 1670/06, KM 2104/06, KM 2493/06, KM 428/07, KM 1507/04 KM 1785/03, KM 1090/07.

Występuje uzasadnione podejrzenie, że w w/w postępowaniach egzekucyjnych Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach zawyżał opłaty egzekucyjne.

Uzasadnienie

KM 1573/04 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 2.105,21 zł.

a) opłata stała: a art. 51.1.3 – 2.061,27 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 43,94 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 4.078,94 zł

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 1.973,73 zł

Stosownie do art. 51 UOKSIE za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości – wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia zarządcy w dozór nieruchomości – opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.

W dniu 09.12.2004r. Komornik dokonał eksmisji dłużnika z lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi i kuchni (k-19)

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 01.01.2004r. do 12.11.2004r. wynosiło 1.717,73 zł
i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Opłata stała od jednej izby: 1.717,73 zł * 40 % = 687,09 zł

Lokal składał się z 2 pokoi i kuchni, zatem cała opłata powinna wynosić: 2.061,27 zł, natomiast Komornik naliczył i pobrał opłatę stałą w wysokości 3.664,00 zł.

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 1.602,73 zł.

Komornik również pobrał opłatę w trybie art. 56 w kwocie 371,00 zł, do czego nie miał prawa.

Stosownie do przepisu art. 56 za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55 pobiera się opłatę stałą w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę czynności egzekucyjnych. Zatem skoro Komornik pobrał opłatę na zasadzie art. 51, to nie miał prawa pobrać jednocześnie opłaty z art. 56, ponieważ tą opłatę pobiera się wyłącznie za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55.

Łącznie koszty zostały zawyżone o 1.602,73 zł + 371,00 zł = 1.973,73 zł

Dowód: akta sprawy

KM 2944/04 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 463,96 zł

a) opłata stała: a art. 54 – 429,43 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 34,53 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 2.260,71 zł

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 1.796,75 zł

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 01.01.2004r. do 12.11.2004r. wynosiło 1.717,73 zł
i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Opłata z art. 54 – 1.717,73 zł * 25 % = 429,43 zł

Stosownie do art. 51 UOKSIE za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości – wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia zarządcy w dozór nieruchomości – opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.

„Przedmiotem egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości jest obowiązek wydania przez dłużnika nieruchomości wierzycielowi. Jednakże by pobrać opłatę z art. 51 ust. 1 pkt 1, ten obowiązek musi być połączony z usunięciem z niej ruchomości dłużnika. Jeżeli w zakresie egzekucji wchodzi samo wydanie nieruchomości, podstawę do pobrania opłaty egzekucyjnej stanowi art. 54” (Z. Knypl, Z.Merchel, J.Treder. ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. Sopot 2004, s. 123).

W świetle zarysowanych stadiów egzekucji wydania nieruchomości lub statku należy przyjmować, że opłatę stałą, o której mowa w art. 51 ust.1 pkt 1, komornik pobiera tylko za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie nieruchomości wraz z usunięciem z nich ruchomości nie będących przedmiotem egzekucji. Opłata ta nie przysługuje zatem od samego wprowadzenia wierzyciela w posiadanie nieruchomości, a więc w przypadku gdy przy wprowadzaniu wierzyciela w posiadanie nieruchomości komornik nie dokonuje dodatkowych czynności zmierzających do usunięcia z nich ruchomości niebędących przedmiotem egzekucji” (A. Marciniak. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. Warszawa 2007, s.164).

„Jeżeli natomiast wprowadzenie wierzyciela w posiadanie nieruchomości nie jest połączone z usunięciem z niej wymienionych ruchomości, komornik pobiera drugą opłatę w wysokości określonej w art. 54” (A. Marciniak. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. Warszawa 2007, s.165).

W razie gdy dłużnik przed wprowadzeniem wierzyciela w posiadanie zabierze dobrowolnie ruchomości nie będące przedmiotem egzekucji, komornik nie dokonuje żadnych dodatkowych czynności, poza spisaniem protokołu z czynności wprowadzenia w posiadanie (J. Jankowski. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. Warszawa 2000, s. 147).

Opłatę pobiera się od każdej izby. Co należy rozumieć przez izbę w lokalach mieszkalnych, na zasadzie przeciwieństwa wskazuje ust. 2 art. 51. Będą to więc pokoje i kuchnia (Z. Knypl, Z.Merchel, J.Treder. ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. Sopot 2004, s. 124).

Mając powyższe na uwadze Komornik ma prawo pobrać opłatę z art. 51, jeżeli wprowadzenie w posiadanie nieruchomości jest powiązane z usunięciem z niej ruchomości dłużnika. Natomiast w sprawie KM 2944/04 Komornik wyłącznie wprowadził wierzyciela w posiadanie nieruchomości nie usuwając z niej ruchomości dłużnika (Protokół z dnia 01.02.2005r), zatem opłata powinna być pobrana wyłącznie na zasadzie art. 54.

Dowód: akta sprawy

KM 576/05 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 226,86 zł.

a) opłata stała: a art. 56 – 182,92 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 43,94 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 2.269,94 zł (k-8)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 2.043,08 zł.

W sprawie KM 576/05 Komornik powinien prawidłowo pobrać opłatę w trybie art. 56, za jedną godzinę czynności egzekucyjnych w dniu 31.05.2005r. (k- 7). Komornik w sprawie nawet nie wprowadził wierzyciela w posiadanie, ponieważ wierzyciel był w posiadaniu nieruchomości.

Wierzycielka w dniu 31.05.2005r. wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

W postanowieniu o kosztach z dnia 07.06.2005r. (k-8) Komornik pobrał opłatę stosunkową na zasadzie art. 45 w wysokości 2.226,00 zł, jakby dokonał egzekucję świadczeń pieniężnych. Natomiast egzekucja dotyczyła świadczeń niepieniężnych.

Dowód: akta sprawy

KM 256/05 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 226,00 zł.

a) opłata stała: a art. 56 – 182,92 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 43,08 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 3.011,94 zł (k-8)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 2.785,94 zł.

W sprawie KM 256/05 Komornik powinien prawidłowo pobrać opłatę w trybie art. 56, za jedną godzinę czynności egzekucyjnych w dniu 08.06.2005r. (k- 7). Komornik w sprawie nawet nie wprowadził wierzyciela w posiadanie, ponieważ wierzyciel był w posiadaniu nieruchomości. W dniu 08.06.2005r. wierzycielka złożyła wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Dowód: akta sprawy

KM 1600/05 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 1.536,53.

a) opłata stała: a art. 51 – 1.522,40 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 14,13 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 1.917,13 zł (k-34)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 380,60 zł.

Stosownie do przepisu art. 56 za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55 pobiera się opłatę stałą w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę czynności egzekucyjnych. Zatem skoro Komornik pobrał opłatę na zasadzie art. 51, to nie miał prawa pobrać jednocześnie opłaty z art. 56, ponieważ tą opłatę pobiera się wyłącznie za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55.

Dowód: akta sprawy

KM 1116/05 na podstawie art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 3.148,43 zł.

a) opłata stała: a art. 51 – 3.044,84 zł

b) opłata: z art. 39.2.3 – 103,59 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 4.290,19 zł (k-24)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 1.141,76 zł.

Komornik dokonał eksmisji dłużniczki z lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi
i kuchni. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 25.02.2005r. do 22.02.2006r. wynosiło 1.903,03 zł i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Opłata stała od jednej izby: 1.903,03 zł * 40 % = 761,21 zł

Lokal składał się z 3 pokoi i kuchni, zatem cała opłata powinna wynosić: 3.044,84 zł, natomiast Komornik naliczył i pobrał opłatę stałą w wysokości 3.806,00 zł.

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 761,16 zł.

Komornik również pobrała opłatę w trybie art. 56 w kwocie 380,600 zł, do czego nie miał prawa.

Stosownie do przepisu art. 56 za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55 pobiera się opłatę stałą w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę czynności egzekucyjnych. Zatem skoro Komornik pobrała opłatę na zasadzie art. 51, to nie miał prawa pobrać jednocześnie opłaty z art. 51, ponieważ tą opłatę pobiera się wyłącznie za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55.

Łącznie koszty zostały zawyżone o 761,21 zł + 380,60 zł = 1.141,76 zł.

Dowód: akta sprawy

KM 879/06 na podstawie art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 2.076,06 zł.

a) opłata stała: a art. 51 – 1.581,76 zł

b) opłata: z art. 57 – 494,30 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 3.362,60 zł (k-23)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 1.286,54 zł.

Komornik dokonał eksmisji dłużnika z lokalu mieszkalnego składającego się z 1 pokoju
i kuchni. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 23.02.2006r. do 18.02.2007r. wynosiło 1.977,20 zł i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Opłata stała od jednej izby: 1.977,20 zł * 40 % = 790,88 zł

Lokal składał się z 1 pokoju i kuchni, zatem cała opłata powinna wynosić: 1.581,76 zł, natomiast Komornik naliczył i pobrał opłatę stałą w wysokości 2.445,50 zł.

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 863,74 zł.

Komornik pobrała opłatę w trybie art. 57 w kwocie 509,50 zł, którą zawyżył o 15,20 zł. 1977,20 zł * 25% = 494,30 zł

Komornik również pobrał opłatę na zasadzie art. 53 w wysokości 407,60 zł, do czego nie miał prawa, ponieważ pobrał opłatę w trybie art. 51. Pobranie opłaty z art. 51 jest związane z usunięciem ruchomości dłużnika oraz z dokonaniem ich spisu..

Łącznie koszty zostały zawyżone o 863,74 zł + 15,20 zł + 407,60 zł = 1.286,54 zł.

Dowód: akta sprawy

KM 1283/06 na podstawie art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 200,72 zł.

a) opłata stała: a art. 56 – 197,72 zł

b) opłata: z art. 39 – 3,00 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 4.079,00 zł (k-19)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 3.878,28 zł.

Komornik na podstawie rozmowy telefonicznej z wierzycielem w dniu 14.06.2006r. ustalił, że wydali lokal wierzycielowi (k-17). W sprawie komornik nie wprowadził wierzyciela w posiadanie nieruchomości, zatem nie miał prawa pobrać opłaty nawet z art. 54.W związku z powyższym Komornik miał prawo pobrać opłatę stałą wyłącznie na zasadzie art. 56, za jedną godzinę czynności egzekucyjnych.

Dowód: akta sprawy

KM 1670/06 na podstawie art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 1.054,51 zł.

a) opłata stała: a art. 54 – 494,30 zł

b) opłata: z art. 57 – 494,30 zł

c) opłat z art. 39 – 65,91 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 4.046,04 zł (k-20)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 2.991,53 zł.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 23.02.2006r. do 18.02.2007r. wynosiło 1.977,20 zł
i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Komornik w dniu 09.08.2006r. wyłącznie wprowadził wierzyciela w posiadanie nieruchomości bez konieczności usuwania z niego ruchomości. Mieszkanie było opróżnione (k-17). W związku z powyższym Komornik miał prawo pobrać opłatę wyłącznie na zasadzie art. 54.

Dowód: akta sprawy

KM 2104/06 na podstawie art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 543,74 zł.

a) opłata stała: a art. 54 – 494,30 zł

b) opłat z art. 39 – 49,44 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 3.063,50 zł (k-10)

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 2.519,76 zł.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 23.02.2006r. do 18.02.2007r. wynosiło 1.977,20 zł
i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Dłużnik w dniu 25.08.2006r. (k-8) powiadomił Komornika, że dobrowolnie wyprowadzi się z lokalu w dniu 29.08.2006r. W dniu 30.08.2006r. Komornik wprowadził wierzyciela w posiadanie nieruchomości bez konieczności usuwania z lokalu ruchomości (k-9). Zatem Komornik miał prawo do pobrania opłaty stałej wyłącznie na zasadzie art. 54.

Dowód: akta sprawy

KM 2493/06 na podstawie art. 770 k.p.c. koszty postępowania egzekucyjnego powinny wynosić łącznie: 1.032,54 zł.

a) opłata stała: a art. 54 – 494,30 zł

b) opłata: z art. 57 – 494,30 zł

c) opłata z art. 39 – 43,94 zł

Natomiast Komornik naliczył i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości 5.259,44 zł

Opłata egzekucyjna została zawyżona o 4.226,90 zł.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne od 23.02.2006r. do 18.02.2007r. wynosiło 1.977,20 zł i stanowiło podstawę do wyliczenia opłaty stałej.

Opłata z art. 54 i 57 powinna wynosić: 1.977,20 zł * 25 % = 494,30 zł

Komornik nie dokonał usunięcia ruchomości, ponieważ zostały zabrane wcześniej i usunięte przez dłużników (k-14).

Uzasadnienie jak w sprawie KM 2944/04.

Mając powyższe na uwadze Komornik ma prawo pobrać opłatę z art. 51, jeżeli wprowadzenie w posiadanie nieruchomości jest powiązane z usunięciem z niej ruchomości dłużnika. Natomiast w sprawie KM 2493/06 Komornik wyłącznie wprowadził wierzyciela w posiadanie nieruchomości nie usuwając z niej ruchomości dłużnika (k-14), zatem opłata powinna być pobrana wyłącznie na zasadzie art. 54.

Dowód: akta sprawy

KM 428/07– w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym nie wyegzekwował żadnego świadczenia. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z mocy samego prawa w trybie art. 823 k.p.c.

Komornik postanowieniem o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego z dnia 08.10.2008r. dokonał ustalenia kosztów postępowania w wysokości 14.294,48 zł na zasadzie art. 49 ust. 1 zd. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji co stanowi rażącą obrazę przepisów prawa a tym samym naruszenie powagi i godności urzędu.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 maja 2006r., sygn. akt P 18/05 orzekł, iż art. 49 ust. 1 zdanie trzecie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 236, poz. 2356) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

W uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia Trybunał Konstytucyjny w sposób wyczerpujący i jednoznacznie stwierdził, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego w trybie art. 823 k.p.c. komornik nie ma prawa naliczać i pobierać opłaty stosunkowej.

W doktrynie i orzecznictwie występuje jednoznaczny pogląd, że w przypadku rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego mamy do czynienia z decyzjami prawotwórczymi. Od orzeczeń sądowych odróżnia je powszechnie obowiązujący charakter, rozstrzygają one nie tylko o indywidualnych relacjach prawnych między stronami procesu, albo ukształtowaniu sytuacji konkretnego podmiotu, którego praw i obowiązków dotyczy konkretne orzeczenie sądowe, ale zawierają treść adresowaną abstrakcyjnie do nieokreślonego kręgu adresatów – tak więc jak w przypadku każdej normy prawnej. Ta cecha dotyczy zarówno abstrakcyjnej, jak i konkretnej kontroli konstytucyjności prawa.

Orzeczenia TK powszechnie obowiązujące, abstrakcyjnie adresowane i zawierające normatywną treść zbliżają się wyraźnie do regulacji normatywnej – w tych wszystkich wypadkach, kiedy rozstrzygnięcie jest nakierowane na eliminację niekonstytucyjnej normy w pełnym lub częściowym zakresie. Takie cech należy przypisać orzeczeniom TK stwierdzającym wprost niekonstytucyjność przepisu prawa, ale także ustalającym zakres treściowy przepisu, w jakim popada on w kolizję z Konstytucją.

Stwierdzenie niekonstytucyjności jest zawsze czymś więcej niż ustaleniem stanu już istniejącego, nie może być eksplikowane w kategoriach wyroku deklaratywnego, tworzy nowy stan prawny od chwili wejścia w życie. Stan niekonstytucyjności, rozumiany jest jako stan powodujący utratę mocy obowiązującej i eliminację przepisu z system. Przepis jest dotknięty nieusuwalną wadą sprzeczności z aktami hierarchicznie wyżej uplasowanymi
w systemie prawa.

Zatem można sformułować ogólną konkluzję, że uznanie przepisu za niezgodny z Konstytucją wywołuje zawsze skutek prawny z dniem ogłoszenia wyroku.

Dowód: akta sprawy

KM 1507/04 – Komornik w sposób wadliwy i bezprawny ustalił i pobrał koszty egzekucyjne w wysokości aż 68.700,00 złotych.

Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęta i prowadzona na podstawie obowiązującej w tym czasie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 130, poz. 1452).
Na zasadzie art. 49 zd. 2 i 3 w zw. z art. 45 ust. 2 w/w ustawy komornik miał prawo naliczyć i pobrać opłatę stosunkową również w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela złożony przed upływem roku od dnia otrzymania wniosku o wszczęcie egzekucji wyłącznie do czasu ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.05.2005r., sygn. akt P 6/04, który to wyeliminował ten przepis z porządku prawnego. Wyrok został ogłoszony w dniu 30.05.2005r., zatem od dnia 01.06.2005r. żaden komornik w trybie art. 49 zd. 2 i 3 w zw. z art. 45 ust.2 nie miał prawa dokonać naliczenia i pobrania opłaty stosunkowej.
W sprawie KM 1507/04 komornik postanowieniem z dnia 04.04.2006r. dokonał naliczenia opłaty stosunkowej w trybie art. 49 zd. 2 i 3 w zw. z art. 45 ust. 2 w wysokości 68 700,00 zł, czyli po dniu 01.06.2005r., kiedy to został ogłoszony wyrok TK z dnia 17.05.2005r. Komorniki więc dokonał naliczenia i pobrania opłaty stosunkowej bez podstawy prawnej, czyli bezprawnie.

Postępowanie egzekucyjne KM 1507/04 zostało wszczęte w 2004 roku. Od 01.01.2004r. do 12.11.2004. prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej, zwane „prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem” wynosiło 1.717,73 zł (Określa ustawa budżetowa).

Stosownie do art. 49 cała opłata stosunkowa wynosi 15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Opłata maksymalna w tym czasie powinna wynosić 51.531,90 zł.

1.717,73 zł * 30 = 51.531,90 zł. Zatem komornik naliczył i pobrał opłatę stosunkową w sprawie KM 1507/04 bezprawnie to jeszcze 68.700,00 zł – 51.531,90 zł. ją zawyżył o 17.168,10 zł.

W sprawie KM 1507/04 Komornik faktycznie wyegzekwował od dłużnika wyłącznie swoje koszty egzekucyjne. Nie wyegzekwował i przekazał wierzycielowi żadnego świadczenia.

Koszty egzekucyjne powinny być ustalone i ściągnięte w postępowaniu egzekucyjnym, w którym powstały. W rozliczeniu tym uwzględnia się koszty zgodnie z zasadą, że koszty egzekucyjne mają charakter adhezyjny w stosunku do roszczenia głównego, wskutek czego egzekucja samych kosztów nie może być prowadzona (Z. Szczurek. Egzekucja Sądowa w Polsce. Sopot 2007, s. 216).

Dowód: akta sprawy

KM 1785/03 - Komornik w sposób wadliwy i bezprawny zawyżył opłatę stosunkową o 11.503,48 złotych.

Na podstawie wniosku egzekucyjnego wierzyciela z dnia 03.07.2003r. (data wpływu do Kancelarii: 14.07.2003r.) oraz tytułu wykonawczego komornik w dniu 01.08.2003r. zarejestrował sprawę egzekucyjną pod sygnaturą akt KM 1785/03.

Wierzyciel w w/w wniosku egzekucyjnym wnosił o wyegzekwowanie od dłużników następujących należności:

- pretensja główna w kwocie: 88.345,51 zł z odsetkami

- koszty procesu w kwocie: 5.090,20 zł

- koszty zastępstwa prawnego w post. egzem. W kwocie 900,00 zł.

Następnie wierzyciel wnioskiem z dnia 29.07.2003r. (data wpływu do Kancelarii 31.07.2008r.) ograniczył pretensję główną z kwoty 88.345,51 zł do kwoty 24.843,05 zł. Zgodnie z kartą rozliczeniową z akt sprawy KM 1785/03 komornik zarejestrował sprawę w dniu 01.08.2003r., przyjmując pretensję główną w kwocie 24.843,05 zł.

Wierzyciel pismem z dnia 15.02.2005r. zawiadomił organ egzekucyjny, że dłużnicy dobrowolnie przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego dokonali bezpośrednio na rzecz wierzyciela wpłat w dniu 17.02.2003r. i 26.02.2003r. w łącznej wysokości 63.502,46 zł.

W toku egzekucji komornik wyegzekwował dla wierzyciela całą należność w wysokości 29.933,25 zł, w tym tytułem zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym 600,00 zł. Zatem podstawa do naliczenia opłaty stosunkowej wynosiła 29.333,25 zł.

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wskazał dwa sposoby egzekucji tj. z ruchomości oraz rachunku bankowego, czyli cała opłata stosunkowa powinna wynosić 15 % wartości wyegzekwowanego roszczenia (art. 45 ust. 2).

Poprawnie naliczona opłata stosunkowa powinna wynosić: 4.399,99 zł. Natomiast komornik dokonał naliczenia i pobrania opłaty stosunkowej w wysokości 15.903,47 zł co stanowi 54,21% wartości wyegzekwowanego roszczenia.

Ponadto opłata została pobrana z rażącą obrazą przepisów prawa w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2005r., sygn. akt P 6/04, które stanowi, że art. 49 zd. 2 i 3 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Dowód: akta sprawy

KM 1090/07 – Komornik w postępowaniu egzekucyjnym wyegzekwował i przekazał wierzycielowi łączną należność w wysokości 60.578,89 zł. Cała opłata stosunkowa wynosiła w tym stanie prawnym 15 % (art. 49 ust. 1 zd. 1). Zatem prawidłowo naliczona cała opłata stosunkowa powinna wynosić 9.086,83 zł. Natomiast komornik naliczył i pobrał opłatę stosunkową w wysokości 11.747,84 zł.

Mając powyższe na uwadze komornik bezprawnie zawyżył opłatę o 2.661,01 zł

Dowód: akta sprawy

Funkcjonariusz publiczny jakim jest komornik sądowy powinien działać wyłącznie
w granicach prawa. Natomiast Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
w październiku 2008r. wydał postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucyjnych na podstawie art. 49 ust. 1 zd. 3 ustawy o komornikach i egzekucji, który to przepis wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08.05.2006r., sygn. akt P 18/05 wyeliminował z porządku prawnego. Ponadto inne bezprawne działania organu egzekucyjnego powodujące rażącą obrazę przepisów prawa (zawsze na jego korzyść finansową) w pełni uzasadniają niniejsze zawiadomienie.

Stosownie do art. 65 Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór na komornikami.

Zatem wnoszę o przeprowadzenie czynności sprawdzających w przedmiocie spostrzeżonych uchybień i nieprawidłowości stanowiących rażącą obrazę przepisów prawa oraz pisemną informację czy spostrzeżone zarzuty zostały potwierdzone przez samorząd komorniczy.

A poniżej odpowiedz z Krajowej Rady Komorniczej podpisana przez prezesa Andrzeja Kulągowskiego i dyr. Iwony Karpiuk Sucheckiej na zawiadomienie o przestępstwach komornika wadowickiego Artura Urbanowicza - dowód jak działa sitwa wzajemnej adoracji. Tak, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że KRK oprócz krycia przestępstw komorników cokolwiek innego robi.

Z KOLEJNYCH DOKUMENTÓW DOWIEMY SIĘ O TYM, ŻE ZARÓWNO PROKURATORZY JAK I SĘDZIOWIE NIE WIDZĄ PRZESTĘPSTWA W TYM ŻE KOMORNIK ZABIERA PECHOWCOM TZW. NADWYŻKI EGZEKUCYJNE - CZYŻBY TA KASA SZŁA DO PODZIAŁU DLA TOGOWCÓW ?
POZOSTAJE PYTANIE - DLA KOGO WPROWADZONO TALMUDYCZNE PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE? - Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ NIE DLA PRACUJĄCYCH OBYWATELI TEGO KRAJU....

O dochodach komorników będzie decydował sąd

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kenji
23-12-2014 / 23:28
A jak jest z odsetkami/przedawnieniem? Skoro kotszy" rel="nofollow">vshpotzrwhv.com">kotszy umorzonej egzekucji traktuje się tak jak kotszy" rel="nofollow">vshpotzrwhv.com">kotszy sądowe, zatem nie wolno naliczać odsetek? Przedawnienie nieużytego postanowienia o kosztach następuje po 10 latach? Czy może zależne jest od typu tytułu wykonawczego ( zwykły , bankowy tytuł egzekucyjny, itp.) ktf3re mają rf3żne okresy przedawnienia.
~Anni
20-12-2014 / 10:10
Rzeczywiście, kwestie kosztf3w postępowania eezckugyjnego nie są dobrze uregulowane. Warto też wspomnieć o jeszcze jednym zagadnieniu: jeżeli wniosek o egzekucję jest „niestandardowy” i obejmuje większą ilość wnioskf3w niż zajęcie konta i ruchomości, w szczegf3lności zapytania do urzędf3w (skarbowych, ZUS, ewidencji pojazdf3w czy gruntf3w), to dla niektf3rych komornikf3w od razu jest to ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU. A za takie zlecenie trzeba płacić więcej niż za korespondencję. Wg mnie nie jest to prawidłowa praktyka, ale podobno samorząd komorniczy to akceptuje…
~Wojownik
04-08-2012 / 23:35
Anonim - proszę o więcej info do Twojego komentrza: ~anonim08-03-2010 / 00:00Ręka rękę myja.Powiem jedno komornik, prokurator , sędzia itd.. są to powiązania np.(kierowniczka wydziału cywilnego i na kwace z sędziami i ich żoneczkami a córka kierowniczki żoneczka pana komornika - to nic że o 15 lat młodsza- ma się tylko starać i zakończyć swoje skoczne... życie z byłymi)To jest NASZE PRAWO,a my szaraki ... do nory bo to nie my jestemy po prawie i my jestemy - aby na nas zarobili - to może mi pomóc w rozwikłaniu mojej sprawy. Może na osobistego maila?
~miś
01-12-2011 / 06:01
Dobrali się teraz Komornicy do rolników do tzw. DOPŁAT UNIJNYCH i ci teraz mają żniwa. Jest to bezprawne: Ustawa z dnia 09 maja 2008 o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2008 Nr 98,poz. 634) wyraźnie i absolutnie zakazuje im tego procederu, ale chłopy są wystraszone i płaczą po kątach...
~zmkckeitl
14-11-2011 / 15:56
~fdxbbxip
12-11-2011 / 16:37
~Pokey
11-11-2011 / 18:47
Super ifonrmtaive writing; keep it up.