Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA MATACZENIA KOMORNIKA MARCIN GODYNIA SR KRAKÓW

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy o wyłączenie komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy, Marcina Godynia

Kraków, 25 sierpnia 2008r.

Zbigniew Kękuś

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy
Wydział Cywilny
ul. Przy Rondzie 7
30-965 Kraków

Sygn. akt: XII KMS235/08

Dotyczy:

  1. Wniosek o wyłączenie komornika Marcina Godyń od wykonywania czynności egzekucyjnych w sprawie do sygn. akt XII KMS 235/08 w związku z jego stronniczością, w tym udzielaniem mi pozorowanych pouczeń oraz jego rzadko spotykaną, wielokrotnie dowiedzioną, mogącą mieć dla mnie dotkliwy wymiar finansowy nierzetelnością.
  2. Wniosek o nałożenie na komornika Marcina Godyń kary dyscyplinarnej za naruszenie powagi i godności urzędu komornika /art. 72 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji/.

Uzasadnienie

„Jaki sąd /asesor Paweł Wicherek - J/, tacy tego sądu komornicy,
czyli … niedaleko pada jabłko od jabłoni”

Zbigniew Kękuś

Cześć I. Przepisy prawa:

I. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dziennik Ustaw z dnia 29 października 1997r.):
1. Art. 3.1:
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu.

2. Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik, nadzoruje formalną poprawność jego działalności, a w szczególności: 1) szybkość, sprawność i rzetelność postępowania poprzez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności, przy czym nadzór nie może wkraczać w działania podlegające nadzorowi sądu”

2. Art. 9. „Do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.”

3. Art. 10. 1. „Komornikiem sądowym może być ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru.”

4. Art. 14. 1. „Przy powołaniu komornik składa ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości według następującej roty: "Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełnić zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru."

5. Art. 71. „Komornik odpowiada dyscyplinarnie w szczególności za: 1) naruszenie powagi i godności urzędu, (…)”

6. Art. 72. 1. „Karami dyscyplinarnymi są: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) kara pieniężna do trzykrotnej wysokości najniższego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 4) wydalenie ze służby komorniczej.”

II. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 1 grudnia 1964):

1. Art. 49. Niezależnie od przyczyn wymienionych w artykule poprzedzającym, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.”

2. Art. 50. § 1. Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.”

Cześć II. Uzasadnienie

Pan Marcin Godyń to stronnicza oraz niebezpieczna w jego nierzetelności, najwyraźniej napalona na „kasę” … gapa – „Gapa” - «człowiek nierozgarnięty; ten, kto coś przegapił, kto się zagapił»; Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2005, s. 221

Za co nie weźmie się komornik Marcin Godyń, to, jak mówią „schrzani”, tzn. robi źle, coś przegapia, narażając mnie na dodatkowe koszty jego samego nierzetelności oraz pozbawienie mnie możności skorzystania z moich praw.

Jakkolwiek wiadomo, że - pod ochroną pryncypałów - dopnie celu i uszczknie sobie na mnie dla siebie troszeczkę.

W związku ze sprawą do sygn. akt XII KMS 235/08 otrzymałem dwa pisma od komornika Marcina Godynia:

1. Zawiadomienie - z dnia 28.07.2008r. - o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z tytułu egzekucji należności sądowych w kwocie 200,00zł. /Załącznik 1/

2. Zajęcie - z dnia 28.07.2008r. – mego wynagrodzenia za pracę z tytułu egzekucji należności sądowych w kwocie łącznej 440,64 /słownie: czterysta czterdzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze/zł /Załącznik 2/

Sprawa do sygn. akt XII KMS 235/08 dotyczy egzekucji ode mnie należności spowodowanej ustaleniem przez asesora Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział III Rodzinny i Nieletnich w kwocie 600,00zł tzw. wpisu ostatecznego.

Jak wspomniałem i w przekonywujący dla wszystkich, którzy bezstronni i obiektywni sposób dowiodłem, asesor Paweł Wicherek jest idiotą. Jego to i jego macierzystego Sądu problem.

Niestety komornik tego samego Sądu, tj. Marcin Godyń także narusza powagę i godność urzędu komornika.
Nie wiele mniej od asesora idioty, Pawła Wicherek.
To jakiś, nie tylko, stronniczy, ale całkowicie – jak mówi młodzież- „zakręcony gość”.
Marcin Godyń wie, że ma wydrzeć ode mnie kasę i rzeczywiście … drze. W sposób kompromitujący nie tylko jego samego, ale przede wszystkim, dający mu niezłe możliwości zarobkowania - Sąd.
Ale, co tu „gadać” … .

Przecież, jaki sąd, taki tego sądu komornik.
Ryba – jak mówią – psuje się od głowy.

Komornik Marcin Godyń egzekwuje ode mnie także - w sprawie do sygn. akt XII KMS 128/08 – kwotę 17.122,00 /słownie: siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/zł, tj. karę grzywny, na którą skazał mnie sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy, Tomasz Kuczma oraz koszty prowadzonej przez niego przeciwko mnie sprawy karnej, jako oskarżonemu – i ostatecznie skazanemu przez niego – o popełnianie w latach 2003-2005 przez Internet byłego RPO, Andrzeja Zolla, jego małżonkę, adw. Wiesławę Zoll i 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz rozpowszechnianie publiczne wiadomości z prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Krakowie sprawy z mojego powództwa o rozwód sygn. akt XI CR 603/04.

Egzekwując ode mnie w.w. kwotę komornik Marcin Godyń w ostatnich tygodniach między innymi:

  1. Nie ustaliwszy adresu mego zameldowania nastraszył moją ponad 70-o letnią matkę wrzuconym do skrzynki pocztowej jej mieszkania Wezwaniu dla mnie, że może dokonać … „przymusowego otwarcia mieszkania (art. 814 kpc), celem wykonania czynności egzekucyjnych.
  2. Wysłał wezwanie do zajęcia mego wynagrodzenia do Banku Zachodniego WBK S.A., w którym ja nie pracuję od … listopada 2006r.
  3. Wysłał wezwanie do zajęcia mych wierzytelności do Urzędu Skarbowego w Krakowie, któremu ja nie podlegam.
  4. W dokumencie wydanym przez niego w dniu 7 lipca 2008r. i wysłanym do Urzędu Skarbowego Kraków Krowodrza podał jako koszty egzekucji ode mnie kwoty 17.122,00, kwotę 2.609,95zł a w dokumencie wydanym przez niego w dniu 18 lipca 2008r. i wysłanym do firmy DTZ Management Sp.z o.o. /taka firma w ogóle nie istnieje !!!/ jako koszty egzekucji tej samej kwoty 17.122,00 podał kwotę … 1.416,40zł.

Okazuje się, że to nie koniec „popisów” komornika gapy, Marcina Godyń.

W przekazanej mu – czyżby w nagrodę za w.w. „wyczyny” - sprawie do sygn. akt XII KMS 235/08 komornik Marcin Godyń wysłał dwa, wyżej wymienione dokumenty.
Zajęcie wynagrodzenie za pracę z dnia /Załącznik 2/, tj. dokument, na podstawie którego chce wyegzekwować ode mnie kwotę 440,64zł wysłał do firmy DTZ Management Sp. z o.o. ul. Złota 59 00-819 Warszawa.

Równie dobrze mógł je wysłać komornik M. Godyń do firmy „Kogucik”, mieszczącej się przy ul. Nawalonej 13, 55-684 Warszawa.

Ani firma DTZ Management Sp z o.o. nie istnieje, ani mój Pracodawca nie mieści się pod adresem ul. Złota 59 00-819 Warszawa
/nie podam ich sam gapie, niech się gapa troszkę pomęczy, jak już musi na mnie gapa zarobić/.
Ale co to obchodzi napalonego na kasę, stąd nierzetelnego – no chyba, że mentalnie ogromnie ograniczony - komornika Marcina Godynia.
Przecież koszty egzekucji ode mnie w.w. kwoty i tak ja pokrywam, a nie funkcjonariusz Godyń.

Co jeszcze gorsze, to pouczenie, jakie komornik Godyń udzielił mi w Zawiadomieniu z dnia 28.07.2008r. o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z tytułu egzekucji należności sądowych w kwocie 200,00zł. /Załącznik 1/.

Napisał w nim M. Godyń – Załącznik 1:
„Zgodnie z art. 795 kpc. na postanowienie Sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje dłużnikowi zażalenie, termin do wniesienia zażalenia biegnie mu od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.”

O tym, gdzie powinienem złożyć to zażalenie – skoro on mi przysłał Zawiadomienie – oraz w jakim terminie mogę złożyć zażalenie, już mnie nie poinformował komornik Godyń – Załącznik 1.
A nóż wyślę na zły adres, albo po terminie i się cwanemu „gapie” „upiecze”.
A po co ma mnie rzetelnie informować.
Za to mu pewno nie płacą.
Tego, za co mu płacą, też zresztą nasza – tj. Sądu i „moja” – gapa też nie robi dobrze.
I tak mu zapłacą.
To znaczy ..., ja opłacę gapę
L i pokryję koszty gapy nierzetelności.
Daj mi Boże, żeby tylko gapa kosztów egzekucji nie zwiększył, jak w opisanym wyżej przypadku, tj. w odstępie 11 dni o ponad 40%.
Ależ z tego Marcina Godynia gapa … nad wszystkie gapy!

Marcin Godyń niby to udzielił mi pouczenia, ale było to pouczenie tylko z pozoru.
Ukrył w nim przede mną gapa (?) najważniejsze dla mnie informację.

Co ciekawe, o tym, żeby podawać koszty egzekucji w wydawanych przez niego dokumentach, jakoś nie zapomina komornik Godyń, gapa.
Czyż trzeba lepszego dowodu stronniczości komornika M. Godynia?

Co do rzetelności M. Godynia, sądzę, że zasłużył sobie na to, by kolejne pokolenia mówiły … „nierzetelny, jak komornik Godyń, gapa”.
Jakkolwiek niezłą ma gapa „fuchę”, kasa mu leci, i kto by się tam całą resztą przejmował.

Wysoki Sądzie,

Nie ma tam w tym Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy jakiegoś lepszego komornika, niż, jak nie tchórz, Rafał Nowicki de Poraj to stronnicza gapa, Marcin Godyń … ?

Zwracając uwagę, że wszystkie w.w. dokumenty gapa, gapcio, taki ogromnie napalony na pieniążki głupolek, funkcjonariusz publiczny Rzeczypospolitej Polskiej, egzekutor, komornik Marcin Godyń sam osobiście podpisał oraz przypominając, że:
a.
„Nieskazitelny” to «niemający żadnej skazy moralnej»; Słownik Języka Polskiego
b.
Rzetelny” to «wypełniający należycie swe obowiązki» Słownik Języka Polskiego

wnoszę, jak na wstępie, tj. o wyłącznie stronniczego gapy, komornika Marcina Godyń oraz o zastosowanie wobec niego jednej z kar dyscyplinarnych, przewidzianych art. 72 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dziennik Ustaw z dnia 29 października 1997r.)

Zbigniew Kękuś

P.S. Nie wątpię, że mój niniejszym złożony wniosek zostanie oddalony.

Skoro w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy jest miejsce dla wyjątkowej cwaniary, sędzi Małgorzaty Siwek oraz idioty asesora Pawła Wicherek, to i gapa, komornik Marcin Godyń, jakoś się uchowa i zarobi sobie na mnie – dzięki idiocie P. Wicherkowi - troszkę. Rodzinka się ucieszy, a przełożeni zamkną następną sprawę.

Załączniki:

  1. Zawiadomienie - z dnia 28.07.2008r. - o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z tytułu egzekucji należności sądowych w kwocie 200,00zł.
  2. Zajęcie - z dnia 28.07.2008r. – wynagrodzenia Z. Kękuś za pracę z tytułu egzekucji należności sądowych w kwocie łącznej 440,64

[1] „Robert Mazurek: „Jak się właściwie należy do pana zwracać? Panie doktorze, rzeczniku, ministrze? Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich: „Po prostu ekscelencjo.” /„Kochanowski: Jestem organem konstytucyjnym”, wywiad Roberta Mazurka z RPO, Januszem Kochanowskim, Dziennik, 19-20.01.2008r. s. 24, 25/

Wybrane dokumenty Zbigniewa Kękuś

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Marty Kochanowskiej, Wiceprezesa Fundacji "Ius et Lex", córki Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, Janusza Kochanowskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich Ekscelencja Janusz Kochanowski - Zbigniew Kękuś

Kraków - Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk majacząca, ale w mafijnych układach władzy?

Wniosek Z. Kękuś do prokurator Krystyny Kowalczyk o doręczenie postanowienia w sprawie adw. Wiesławy Zoll

Fryderyk Zoll współpracował z hitlerowcami - a z kim współpracuje b. Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll i aktualny J. Kochanowski?

Wniosek Z. Kękuś do ekscelencji Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Doniesienie Z. Kękuś z dnia o popełnieniu przez adwokata Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego.

Wniosek Zbigniewa Kękuś do Ministra Sprawiedliwości RP, Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Wniosek Z. Kękuś o wznowienie stronniczego wyroku SSR Tomasza Kuczmy z Dębicy.

Wniosek Zbigniewa Kękuś Komornika Sądowego Kraków Krowodrza Rafała Nowickiego de Poraj

Zawiadomienie Z. Kękuś do SR Kraków o nieetyce asesora Małgorzaty Rokosz w rozpatrzeniu zawiadomienia o popełnieniu przez posła Zbigniewa Wassermann przestępstwa niedopełnienia obowiązków.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez posła Zbigniewa Wassermann w związku z przestępstwami prof. Andrzeja Zoll.

Kraków - zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.

Pouczenie dla Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Krystyny Kupczyńskiej; Wniosek Z. Kękuś do Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Pana Janusza Kochanowskiego.

Prośba z dnia 1 sierpnia 2007r. skierowana do pana Jacka Żakowskiego - Polityka" i Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej”, pana Adama Michnika.

Wniosek Zbigniewa Kękuś do Redaktorów oraz Prezesów gazet, czasopism i telewizji o przyznanie sędziemu SSR Tomaszowi Kuczma oraz prokuratorowi Jackowi Żak w Dębicy ex aequo tytułu: Idiota Roku 2007.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.