Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA MATACZENIA KOMORNIKÓW W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ DARIUSZ KARASIŃSKI LESZEK WIETCHY SEBASTIAN ŻUREK Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek - dowody oszustw komorniczych.

Przedstawiamy tu celowe działania na szkodę Janusza Górzyńskiego i jego rodziny przestępstw komornika, fałszywe oskarżanie, oraz wspierających go funkcjonariuszy  z prokuratury, policji i sądu w Środzie Wlkp. tj. przestępstwa z Art. 286 § 1 kk/, usiłowanie wyłudzenia /Art. 13 § 1 kk w związku z Art.  286 § 1  kk i Art. 278 § 1  kk/ oraz przywłaszczenie ruchomości i środków pieniężnych /Art. 284 § 1 kk/ ____________________________________________________________________

Janusz Górzyński jest przedsiębiorcą ze Środy Wlkp. /żona nauczycielka/ i ojcem wielodzietnej rodziny /dwie córki studiują, syn w klasie maturalnej, drugi syn chodzi do „zerówki”/. Firma rodzinna Górzyńskich „Multitechnika” PPHU zajmuje się wyposażaniem podmiotów publicznych /szpitale, jednostki wojskowe, szkoły, etc./ i prywatnych /restauracje, hotele/ w kompletne linie gastronomiczne i pralnicze.

W sierpniu 2002 r. w stosunku do firmy „Multitechnika” PPHU pojawił się  tytuł wykonawczy KM 989/02. Dotyczył on odsetek od faktury nie opłaconej w terminie, wystawionej przez jednego z poddostawców firmy. Klientami „Multitechniki” PPHU jest wiele szpitali, które często nie regulują zobowiązań w terminie, stąd też i firma „Multitechnika” nie zawsze mogła na czas wywiązać się ze zobowiązań zaciągniętych wobec dostawców sprzętu. Zobowiązania na poczet tytułu wykonawczego KM 989/02 zostały bez trudności ściągnięte z rachunku bankowego „Multitechniki” we wrześniu 2002 r. Na koncie pozostały po zajęciach wolne środki, a bank potwierdzał w swoich opiniach, że rachunek jest wolny od zajęć komorniczych. Zaskakujące było zatem żądanie Komornika Dariusza Karasińskiego do zapłaty kolejnych kwot.Próby wyjaśnienia tej sytuacji na podstawie Art. 763 kpc nie przyniosły rezultatu. Komornik pojawił się w mieszkaniu Górzyńskich w dniu 31.01.03 r w celu zajęcia ruchomości /Janusz Górzyński był wówczas nieobecny/. Na dzień 24.06.03 r. Komornik ogłosił licytację zajętych ruchomości domowych. Kolejne próby wyjaśnienia wątpliwych żądań komornika w dniu 24.06.03 r. także spotkały się z odmową. Asesorzy komorniczy S. Żurek i L. Wietchy zachowywali się brutalnie - czym spowodowali groźny dla życia atak serca u J. Górzyńskiego i przewiezienie go do szpitala na OIOM. Lekarka lecząca Górzyńskiego na OIOM oświadczyła na żądanie policji    o tym ataku serca następująco: „Częstoskurcz ponadkomorowy z czynnością komór 170/min jest chorobą realnie zagrażającą życiu, w przypadku stwierdzenia której pacjent jest hospitalizowany. W przypadku takiej choroby jest zagrożenie zatrzymania akcji serca i może ona doprowadzić do śmierci”. Jednak nie wstrzymało to czynności komorniczych. 
Po przewiezieniu przez pogotowie J.  Górzyńskiego do szpitala komornicy wrócili, wezwali z naruszeniem przepisów Art. 765 § 1 kpc asystę policji i dokonali zaboru ruchomości należących głównie do dzieci. 
Po powrocie ze szpitala Janusz Górzyński dowiedział się, że jest prowadzone przeciwko niemu śledztwo /Sygn. Akt Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp. Ds. 807/03/, w związku z rzekomym utrudnianiem przez niego wykonywania prawnych czynności służbowych przez komornika, rzekomym znieważaniem asesorów komorniczych, a nawet ich pobiciem. Janusz Górzyński wraz z małżonką zainicjowali w związku z tym śledztwo Ds. 925/03, dotyczące przekraczania uprawnień przez Komornika Sądowego w Środzie Wlkp., spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Janusza Górzyńskiego oraz naruszenia miru domowego.

W dniu 28.06.03 r. Górzyńscy wpłacili żądaną przez Komornika dodatkową kwotę 600 zł, gdyż zagroził on, że natychmiast sprzeda ruchomości zabrane dzieciom Górzyńskich, w tym komputer należący do syna Górzyńskich, ucznia liceum informatycznego. Wezwali też  pisemnie Komornika do rozliczenia egzekucji KM 989/02. Pomimo wielu interwencji Górzyńskich w Sądzie i na Policji, Komornik zwlekał z przedstawieniem rozliczenia aż do 12.09.03 r. Okazane rozliczenie okazało się mieć oszukańczy charakter /zawyżało zobowiązania egzekucyjne o ok. 30%, tj. prawie 1.300 zł, co zostało zaskarżone w Sądzie /I Co 811/03/ oraz w organach ścigania /zawiadomienie o oszustwie popełnionym przez Komornika z dnia 2.10.03 r. Po interwencji w Ministerstwie Sprawiedliwości Komornik wydał w dniu 12.11.03 r. kolejne Postanowienie weryfikujące naliczenie kosztów egzekucji i zwrócił Górzyńskim kwotę 584,64 zł. Postanowienie to nadal zawyżało zobowiązania o ok. 15 % i zaskutkowało złożeniem ze strony Górzyńskich kolejnej skargi do Sądu /I Co 1013/03/ oraz  zawiadomienia z dnia 11.12.03 r. o powtórnym przestępstwie oszustwa popełnionego przez Komornika. Żadna z powyższych skarg, ani zawiadomienie o przestępstwach oszustwa nie zostały do dzisiaj rozpatrzone ani przez Sąd, ani przez Prokuraturę. 

Za to w dniu 19.12.03 r. Prokurator Olgierd Lewandowski, wniósł akt oskarżenia przeciwko Januszowi Górzyńskiemu, oparty wyłącznie na pomówieniach komorników, który został przyjęty na wokandę sądową w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. pod sygn. II K 512/03, pomimo że żaden asesor nie przedstawił dowodów obdukcji, że doznał uszkodzenia ciała.

Ponadto w 2003 r. Asp. Zbigniew Klepacki z Komendy Powiatowej Policji /udzielający nielegalnie asysty komornikowi w mieszkaniu Górzyńskich w dniu 24.06.03 r./ zainicjował wraz ze swoimi podwładnymi dwa postępowania oparte na fałszywych dowodach skierowane przeciwko Januszowi Górzyńskiemu /II W 263/03 i Ds. 1292/03/.

W dniu 5.11.04 r. Komornik Sądowy w Środzie Wlkp. wydał trzecie postanowienie  w sprawie kosztów egzekucji związanych z tytułem KM 989/02. Przyznał, że drugie Postanowienie w tej sprawie także było błędne i zwrócił małżonkom Górzyńskim kwotę 668,24 zł i odsetki. Przyznał też, że już w dniu 23.09.02 r. posiadał nadpłatę z tego tytułu w kwocie 652,88 zł. Czyli przyznał, że realizowana w dniu 24.06.03 r. na poczet tego tytułu egzekucja nie miała żadnych podstaw faktycznych, gdyż już 9 miesięcy wcześniej nie było żadnego długu związanego z tym tytułem, a wręcz istniała znaczna nadpłata.

W związku z nowymi dokumentami wystawionymi przez Komornika po licznych interwencjach w organach Sądowych wyższych szczebli, m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu i Sądzie Okręgowym, Janusz Górzyński wniósł w nawiązaniu do postępowania sądowego prowadzonego przeciwko niemu z wniosku Komornika Sądowego w Środzie Wlkp. /II K 512/03/ o natychmiastowe uniewinnienie oraz o wszczęcie przez Sąd z urzędu postępowania karnego przeciwko asesorom komorniczym Sebastianowi Żurkowi i Leszkowi Wietchy oraz Komornikowi Sądowemu Dariuszowi Karasińskiemu z powodu przestępstw popełnionych przez te osoby przeciwko wymiarowi sprawiedliwości  w postępowaniu przygotowawczym do procesu II K 512/03 /składanie fałszywych zeznań/. Złożył także wniosek o wszczęcie z urzędu przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. postępowania karnego przeciwko prokuratorowi Olgierdowi Lewandowskiemu oświadczającemu nieprawdę podczas rozprawy II K 512/03 /pismo z 20 grudnia 04 r.

Dla informacji czytelników poniżej zestawienie bezprawnych czynności komornika:
- zabór w dniu 24.06.03 r. ruchomości należących do dzieci Górzyńskich przedmiotów służących do nauki o wartości ok. 10.000 zł na poczet tytułu wykonawczego KM 989/02 całkowicie zaspokojonego z nadwyżką 652,88 zł od września 2002 r.,  
 
zwlekanie przez 12 miesięcy z rozliczeniem środków pieniężnych pobranych na rzecz tytułu wykonawczego  —  wg naszej wiedzy Komornik powinien dokonać rozliczenia zgodnie z Ustawą  o rachunkowości najpóźniej w ciągu 7 dni, zgodnie z KPA najpóźniej w ciągu 30 dni, a w trybie Art. 763 kpc bezzwłocznie,  
-- 
przedstawienie oszukańczych rozliczeń środków pieniężnych pobranych z nadwyżką na poczet tytułu KM 989/02 /zawyżających zobowiązania dłużnika  o ok. 30 %, tj. prawie 1300 zł/, w tym m.in. ośmiokrotne zawyżenie stawki za zastępstwo wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, bezprawne naliczanie opłaty egzekucyjnej od wyegzekwowania kwoty na pokrycie kosztów adwokackich w egzekucji, zawyżone /prawie pięciokrotnie/ koszty gotówkowe egzekucji, naliczenie kosztów niezasadnej asysty policyjnej, etc.,
-     działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego w celu osiągania korzyści majątkowej poprzez przekraczanie uprawnień lub nie dopełnianie obowiązków funkcjonariusza publicznego /Art. 231 § 1 i 2 kk/ 
-  łamanie przepisów kpc  i innych przepisów o prowadzeniu egzekucji, a m.in.:     nie okazanie tytułów wykonawczych podczas egzekucji w dniu 24.06.03 r. /wbrew Art. 805 § 2 kpc/ oraz prowadzenie czynności komorniczych przez asesorów komorniczych w dniach 31.01.03 r. i 24.06.03 r. bez stosownego upoważnienia pisemnego Komornika, a nadto nie udzielanie wyjaśnień w sprawie /co jest obowiązkiem komorników na mocy Art. 763 kpc/ lub udzielanie informacji nieprawdziwych
-      bezprawne wezwanie asysty policyjnej  — zgodnie z Art. 765 § 1 kpc, komornik może wezwać pomocy policji w razie oporu, a taka okoliczność nie zachodziła, gdyż czynności komornika były bezprawne, a asysta policji miała miejsce, gdy w mieszkaniu przebywała nie stawiająca żadnego oporu Wiesława Górzyńska  z nieletnimi dziećmi, 
-     akceptowanie zaniżonej wyceny komputera należącego do syna Górzyńskich o wartości bieżącej równej /wg wyceny biegłego/ 2.750 zł do kwoty 350 zł przy jednoczesnym przyznaniu biegłemu wynagrodzenia w kwocie 512 zł /zgodnie z Art. 824 § 1 pkt 3 „Postępowanie umarza się ..... z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych”/,
-      naruszenie miru domowego i sfery prywatności rodziny Górzyńskich poprzez bezprawne realizowanie czynności egzekucyjnych w mieszkaniu rodziny Górzyńskich 
-   spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Janusza Górzyńskiego poprzez wywołanie choroby realnie zagrażającej życiu /Art. 156 § 1 kk/,  
-    
przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości /fałszywe oskarżenie Art.  234 kk, tworzenie fałszywych dowodów Art. 235 kk — w tym obciążenie fałszywymi zeznaniami, zatajanie dowodów niewinności Art. 236 § 1 kk/,

Trzeba w tym miejscu dobitnie podkreślić, że Komornik Dariusz Karasiński całkowicie świadomie i z zamiarem bezpośrednim wprowadzał w błąd nie tylko dłużników, ale i organa ścigania i to zarówno w postępowaniu przygotowawczym Ds. 807/03, jak i w postępowaniu Ds. 925/03. Popełnił w związku z tym całkowicie świadomie przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.  

Działania Komornika Sądowego w Środzie Wlkp. bezprawnie wspierają Prezes Sądu SSR Mirosława Pieczyńska oraz As. Sąd. Joanna Gottschlick, które utrudniają badanie oszustw komorniczych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. Nadto As. Sąd. Joanna Gottschlick wydaje Postanowienia korzystne dla komornika wbrew prawu i sugestiom Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz nie wydaje do nich uzasadnień /wbrew przepisowi Art. 357 § 2 i 3 kpc/, co utrudnia ich zaskarżanie. 
Należy podkreślić, że  decyzje obu ww sędzin są objęte obecnie w Sądzie Okręgowym postępowaniem  wyjaśniającym pod sygn.  Prez. SK XI 246/04.

Dziesiątki pism i czynności prawne Janusza Górzyńskiego miały konkretny cel - obronę rodzinnej własności i dorobku życiowego. Jednak skorumpowani urzędnicy państwowi uważali inaczej i ich riposta była natychmiastowa. W dniu 22 grudnia 2004 r. Janusz Górzyński został zatrzymany pod zarzutem gróźb karalnych, rzekomo kierowanych pod adresem  D. Karasińskiego, S. Żurka, O. Lewandowskiego i As. Sąd Joanny Gottchlick. 
O prześladowanie przez funkcjonariuszy sądu i prokuratury na kolejnych stronach.


Podobne tematy znajdziesz w działach: 
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
a dla inteligentnych:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych w działach czasopisma "AFERY PRAWA"

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~adam
05-04-2016 / 08:52
karasinski to najwieksza gangrena w wielkopolsce zadnych skrupulow
~andrzej
07-01-2016 / 09:12
Niestety ocenę całkowicie sprzeczną z pojęciem państwa prawa należy wystawić całemu systemowi budowanemu po roku 1990, ze szczególnym wskazaniu okresu sprawowania władzy przez PO, partię kontynuującą tradycje Partii Liberalnej. Na budynku Partii Liberalnej w Gdańsku, wdzięczny za wolność naród bardzo szybko umieścił w latach 90-tych napis "Złodzieje Polski".
~angela
13-08-2013 / 19:03
Skuteczny egzekutor? Zwykły złodziej! W dniu 9 sierpnia tego roku bez nakazu prokuratury przy asyście policji ukradł moje auto, prawnie należące do Sp. z o.o. Egzekucja komornicza była jedną wielką ściemą i wielką łapówką, jak twierdzi dłużnik nie powiązany ze spółką. Cały proces Pana Dariusza Karasińskiego jest bezprawny i powiązany z prokuraturą w środzie wlkp oraz komisariatem odwołuję do linku: www.aferyprawa.eu/Komornicy/Komornik-Sadowy-przy-Sadzie-Rejonowym-w- poszukuję więcej osób, które ucierpiały przez tego Pana i jego nielegalne egzekwowanie długów! proszę pisać na duda-angelika@wp.pl Czas skończyć z chamstwem a urzędnikom państwowym pokazać gdzie ich miejsce!
~kibic
12-02-2013 / 15:39
komornicy sędziowie to banda kolesi mają prawa człowieka za nic powinni być za takie postępowanie surowo karani o Karasińskim słychać bardzo dużo negatywnych opinii
~kejsi
28-05-2012 / 18:54
Takich ŁAJDAKÓW KOMORNIKÓW to trzeba tylko anulować z tego świata !!! Myślałam że komornicy także mają choć trochę serca i rozumieją choć trochę normalnych szarych ludzi, ale to nie ludzie...:/ tylko kasa, kasa, kasa.... prędzej czy później to ich zgubi.... a podejrzewam że 99% z nich mają już tak zjechaną psychikę za to co robią że szok...