Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PRZEKRĘT NA FIRMIE EUROFARM

EUROFARM - zawiadomienie ministra Z. Cwiąkalskiego - korupcja prokuratorów w Kłodzku i syndyka Jana Dobrowolskiego.

Jolanta i Witold
Duchiewicz 25.07.2008r.

Pan Zbigniew Ćwiąkalski
Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny,
Al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa,


SKARGA.


Niniejszym pismem składamy skargę na bezprawne działanie Prokuratury Rejonowej w Kłodzku w dotyczącą śledztwa o Sygn. Akt 1 Ds. 41/08/Śpc w zakresie, które wydano Postanowienia o umorzeniu śledztwa
z 25.06.2008r., ale nie przysłano stwierdzając, że nie jesteśmy osobami pokrzywdzonymi.

UZASADNIENIE.

Jako składający zawiadomienie o przestępstwach i jak wprost wynika, że także pokrzywdzeni w związku z otrzymaniem 07.07.2008 r. pism z Prokuratury Rejonowej w Kłodzku o umorzeniu śledztwa 25.06.2008r.
poprosiliśmy o natychmiastowe przesłanie tegoż Postanowienia, ponieważ zgodnie z przysługującym nam prawem zamierzamy złożyć zażalenie do Sądu na podstawie art. 306 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 465 § 2 kpk.

Jesteśmy zbulwersowani takim bezczelnym potraktowaniem nas jako osób pokrzywdzonych przez Prokuraturę Rejonową w Kłodzku, która naszym zdaniem skręciła tę sprawę w sposób wręcz kuriozalny, ponieważ posiadamy ewidentne dowody, całkowicie zaprzeczające 4 punktowej ,,informacji’’ o braku danych uzasadniających podejrzenie o popełnieniu przestępstwa.

Ponieważ Jan Dobrowolski wszem i wobec rozpowiadał w tym także do protokołów na kilku rozprawach sądowych w maju i czerwcu 2008 r., iż ma wiążące informacje z Prokuratury w Kłodzku, że sprawa będzie umorzona czyli ,,skręcona’’ co po otrzymaniu w/w pisma dowodzi niestety istnieniu jego rzeczywistych powiązań z Prokuraturą w Kłodzku.

Ponownie informujemy, że Prawo Upadłościowe i Naprawcze szeroko wykazuje i potwierdza nasze zarzuty całkowitej bezprawności posługiwania się przedmiotowymi pełnomocnictwami przez Jana Dobrowolskiego oraz inne osoby w tym pełnomocników prawnych, a tym samym bezskuteczność wszelkich czynności prawnych i innych przez niego dokonywanych.

Osobie pełniącej od wielu lat funkcję syndyka, winien być urzędowo znany fakt braku możliwości przenoszenia uprawnień syndyka mieszczących się na inne osoby, które nie piastują tej funkcji, w drodze pełnomocnictw
i upoważnień.
Nawet poza sferą wykonywanego przez osobę piastującą funkcję syndyka na zasadzie Art. 179 puin wszelkie udzielanie pełnomocnictw przez syndyka wymaga, jak zgodnie podkreśla się w doktrynie przedmiotu, zgody
Sędziego Komisarza wyrażonej w formie postanowienia z jednoczesnym zakreśleniem górnej granicy wynagrodzenia pełnomocnika.
Dotyczy w szczególności pełnomocników profesjonalnych, a tym bardziej pełnomocników nieprofesjonalnych.

Z przykrością stwierdzam po raz kolejny , że osoba Pana Jana Dobrowolskiego, który sygnuje i pieczętuje swoje pisma jako pełnomocnik syndyka, nie tylko nie legitymuje się przy nich żadnym ważnym pełnomocnictwem, a przy tym nie załączono dokumentu stwierdzającego zgodę Sędziego Komisarza na ustanowienie pełnomocnika syndyka z zakreśleniem granic jego apanaży za wykonywane czynności.

Pomimo tego Jan Dobrowolski w sposób całkowicie bezprawny kieruje kolejne pisma w imieniu syndyka.
Ponadto w związku z faktem iż syndyk Włodzimierz Bernacki oraz Jan Dobrowolski podnoszą w różnych pismach do Sądów i innych instytucji, nieprawdziwa informację, że jakoby zatrudnienie Jana Dobrowolskiego
i innych pełnomocników wynikało z preliminarza wydatków złożonego przez syndyka i zatwierdzonego przez Sędziego Komisarza Postanowieniem.

Otóż jest to wielokrotne poświadczanie nieprawdy, ponieważ w tomie XXV (25) na karcie 5020 jest owszem preliminarz podpisany przez syndyka z wymienionymi pełnomocnikami i innymi kosztami, ale jak sam syndyk napisał w tym tzw. preliminarzu w pkt. 7 tego preliminarza, że na każdego pełnomocnika będzie uzyskiwać zgody Sędziego Komisarza w zakresie zatrudnienia ich na umowy zlecenie lub o dzieło w zakresie wymienionym w podpunktach od 7a do 7e., a ten tzw. preliminarz przedkładamy w załączeniu.

Ponieważ Sędzia Komisarz zgodnie z wymogami Art. 179 puin nie zatwierdził postanowieniem tego preliminarza więc jest on automatycznie nieważny, a ponadto syndyk nie uzyskał zgody w formie postanowień na zatrudnienie
pełnomocników, a więc także Jana Dobrowolskiego, który ponadto posługuje się czasem tytułem Dyrektora BHU EuroFarm co także jest niedopuszczalne, ponieważ syndyk nie jest Przedsiębiorcą i w myśl przepisów podatkowych i gospodarczych nie może zatrudniać osób jako przedsiębiorca np. na dyrektorów itp., a tylko jako pełnomocników po zgodzie Sędziego Komisarza w formie Postanowienia.
Dowód;
III SA 1723/93

Wyrok z uzasadnieniem
Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny (do 2003.12.31)
Siedziba: w Warszawie
Data: 1994.05.13
Teza:
1. Obejmując na podstawie art. 90 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512) zarząd majątku upadłego, syndyk nie staje się przez to "zakładem pracy" w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416); jest nim nadal upadły.

(...)
Dz.U.00.14.176: art. 31
Dz.U.91.118.512: art. 90; art. 102
Opublikowana: ONSA 1995/1/49 Numer: 2311

Tak więc zgodnie z Prawem Upadłościowym i Naprawczym Syndyk BHU EuroFarm Włodzimierz Bernacki spowodował swoim bezprawnym działaniem, że on sam oraz wszyscy jego pełnomocnicy i tzw. dyrektorzy począwszy od 24.06.2004 r. byli i są nadal zatrudnieni bezprawnie, a tym samym są zobowiązani do zwrotu wszystkich pobranych wynagrodzeń do masy upadłości w tym wraz z ustawowymi odsetkami.

Z uwagi na ujawnione okoliczności, rodzi się uzasadniona konieczność zbadania wszystkich tych czynności Syndyka, które były wykonywane przez umocowanych pełnomocników, pod kątem ich zgodności z prawem oraz ich skuteczności, o czym zostały powiadomione właściwe organy.

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku dowiedziałaby się powyższych informacji gdyby nie pominęła w śledztwie wykonania stosownych ustaleń wynikających z naszego wniosku z kwietnia 2008 r. w którym prosiliśmy Prokuraturę o wezwanie Syndyka Włodzimierza Bernackiego oraz Sędziego Komisarza do;

1. Dostarczenia do akt wszystkich wydanych przez niego pełnomocnictw dla Jana Dobrowolskiego i innych osób, oraz dla pełnomocników prawnych w okresie począwszy od 30.06.2004 r. do dzisiaj,

2. Dostarczenia do akt wszystkich postanowień Sędziego Komisarza w zakresie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez Syndyka BHU EuroFarm,

3. Dostarczenia preliminarza kosztów postępowania upadłościowego BHU EuroFarm, sporządzonego na początku upadłości zatwierdzonego przez Sędziego Komisarza, a będącego zgodnie z puin podstawą do
zatrudnienia samego syndyka oraz wszelkich pracowników od początku trwania postępowania upadłościowego 24.06.2004 r.

4. Dostarczenia na zasadzie art. 179 puin;
a) wszystkich postanowień Sędziego Komisarza zezwalających
Syndykowi BHU EuroFarm na zatrudnienie pracowników wraz z ustaleniem górnej wysokości wynagrodzenia,
b) wszystkich postanowień Sędziego Komisarza zezwalających Syndykowi BHU EuroFarm na zlecenia swoich czynności innym osobom w tym prawnikom (adwokatom i radcom prawnym oraz notariuszom), a także Kancelariom Adwokackim i Prawnym z ustaleniem górnej wysokości wynagrodzenia, Prokuratura Rejonowa w Kłodzku niestety nic w zakresie sprawdzenia tych w/w wniosków nie uczyniła, dając na pewno wiarę jak zwykle bzdurnym i kłamliwym wyjaśnieniom Jana Dobrowolskiego i Włodzimierza Bernackiego.

Ponieważ spodziewaliśmy się, że zgodnie z informacjami śledztwo będzie skręcone to prowadziliśmy własne śledztwo i posiadamy wystarczające tzw. ,, porażające materiały’’, które przekażemy dla Sądu aby wykazać,
że śledztwo było prowadzone tylko i wyłącznie w celu celowego umorzenia.

Pomimo zastrzeżenia w czasie zeznań Witolda Duchiewicza w dniu 05.12.2007 r. u funkcjonariusza KP Policji w Zabkowicach Śl., że w INNEJ Prokuraturze złoży dowody i uzupełniające zeznania w sprawach dotyczących rażących nieprawidłowości w zakresie prowadzenia przez syndyka Włodzimierza Bernackiego niezgodnie z puin bez zezwolenia Sędziego Komisarza kont bankowych w wielu Bankach oraz ogromnych lokat bankowych w wysokości ponad 37 mln zł ukrywając je przed wierzycielami.

Syndyk ponadto dokonując częstych wpłat i wypłat oraz przerzutów na kontach oraz pomiędzy bankami działał celowo na obniżenie potencjalnych maksymalnych odsetek czyli korzystnie dla banków, ale szkodę Masy
Upadłości otrzymując w zamian stosowne prowizje i wynagrodzenia od Dyrektorów Banków na założone w ich bankach rachunki na swoją osobę oraz na rodzinę oraz znajomych.

Okazało się że Prokurator prowadzący tę sprawę nawet nie zapoznał się z zeznaniami Witolda Duchiewicza z tego dnia lub je celowo pominął w oczywistym celu ,,skręcenia sprawy’’.
Pomimo, że w piśmie z 22.04.2008 r. podnieśliśmy fakt, iż Prokuratura Rejonowa w Kłodzku powinna przekazać do Prokuratury Apelacyjnej lub innej akta do prowadzenia części śledztwa dotyczącego w/w spraw
Bankowych, ponieważ specyfika i Prawo Bankowe wymaga stosownego specyficznego i profesjonalnego przygotowania funkcjonariuszy prowadzących czynności przygotowawcze to nie uczyniono tego i nie wykonano jakichkolwiek profesjonalnych czynności sprawdzających.

Jesteśmy oburzeni, że Prokuratura Rejonowa w Kłodzku poprzez bezprawne pozbawienie nas prawa jako pokrzywdzonych do złożenia zażalenia do Sądu na umorzenie śledztwa, które jako bardzo nieudolnie prowadzone na celowe ,,skręcenie’’ pod zabezpieczenie interesu kolegów uniemożliwiła rozpatrzenie takiego zażalenia przez niezależny Sąd.

Uważamy, że przyczyną takiego bezprawnego działania Prokuratury jest fakt, iż Sąd wykazałby tak rażące błędy w umorzonym śledztwie, że byłaby to oczywista totalna kompromitacja Prokuratury Rejonowej w Kłodzku.

Niezależnie ciekawi nas kogo ta Prokuratura uznała za pokrzywdzonych, ale wydaje się nam, że chyba uznali za pokrzywdzonych tych na których składaliśmy zawiadomienie czyli syndyka Włodzimierza Bernackiego, oraz
jego pełnomocników w tym Jana Dobrowolskiego i Banki czyli Nordea Bank SA O/Wrocław, Dresdner Bank O/Wrocław BPS SA O/Ząbkowice Śl. w których Syndyk Włodzimierz Bernacki posiada 37 mln zł lewych lokat
(niezgodnych z Prawem Upadłościowym i Naprawczym) z których otrzymuje od 2005 roku stosowne osobiste gratyfikacje na tzw. ,,ciche’’ prywatne konta swoje oraz min. swojej żony założonych w tych bankach.

Prosimy o pana Ministra o natychmiastową reakcję, która uniemożliwi taką kpinę z praworządności w Prokuraturze Rejonowej w Kłodzku, która powoduje taką bezkarność i kpinę z wymiaru Sprawiedliwości, a także o przeniesienie postępowania do innej Prokuratury, ale zaznaczamy, że Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, a także Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu pomimo szeregu skarg na przebieg śledztwa zupełnie nie zareagowała co dowodzi istnienia układu z Sądem Rejonowym w Wałbrzychu który dopuszcza takich w/w rażących wykroczeń przez Sędziego Komisarza Jaroslawa Iwanka, który od początku upadłości czyli 24.06.2004 r. dopuścił do szeregu przestępstw syndyka w majestacie prawa zapewniając mu całkowitą
bezkarność.

Pismo wysyłamy faxem e mailem oraz listem poleconym

Jolanta i Witold Duchiewicz

Do wiadomości:
1. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości RP,
2. Rzecznik Praw Europejskich
3. OLAF Europejski Urząd d/s Zwalczania Nadużyć Finansowych,

Oszustwa oraz mataczenia sędziów i prokuratorów jakim było nieproceduralne ogłoszenie upadłości olbrzymiej firmy "EUROFARMU" opisywaliśmy wiele razy.
Polecamy teksty: EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza - czyli wielomilionowy przekręt syndyka przy sprzedaży Osiedla Przylesie EUROFARMU , czy BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU! , oraz AFERA UPADKU EUROFARMU

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.