Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 czerwca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA GMINA STRZEGOWO WÓJT WIESŁAW ZALEWSKI I JEGO SMRÓD Strzegowo i jej śmierdzący wójt Wiesław Zalewski - o takim "jednym Bondzie w samorządzie"...

Wiadomo wszystkim: pocałujta w dupe Wójta, bo na układy nie ma rady...

Gmina Strzegowo to ponoć bardzo ładne miejsce, lecz fetor z tego uroczego miasteczka dotarł aż do nas Afer Prawa.
Tym gustownym perfumem od dłuższego czasu raczy wszystkich wójt Wiesław Zalewski, który na zapytanie Rady, co do rozliczenia kanalizacji w gminie nie był w stanie udokumentować wydatków, podobnie jak nie może do dnia dzisiejszego nie ujawnił na stronach BIP swojego oświadczenia majątkowego. Radni mając dość przekrętów wójta postanowili i o jego przestępstwach postanowili powiadomić prokuraturę.

strzeg.prok.kaczmarek.1.gif (21106 bytes) strzeg.prok.kaczmarek.2.gif (5602 bytes)

Logiczne, że "swój swojego kryje" dlatego prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia przeciwko wójtowi. Uzasadnienie decyzji prokuratora Marzeny Kowalczyk z Prokuratury Rejonowej w Mławie, było kuriozalne - wójt przedstawił ponoć „dobrą dokumentację” a ponadto prokurator twierdzi, że Klub Radnych OPOKA składający zawiadomienie o przestępstwie nie jest stroną w sprawie. Jednak stron, czyli osób, którym wystawiono takie „pisemka” w ogóle nie przesłuchano.

strzeg.prok.odm.1.jpg (140135 bytes) strzeg.prok.odm.2.jpg (64074 bytes)

Klub Radnych uważa , iż wszystko co jest związane z tą sprawą od początku nosi znamiona mataczenia i próby zignorowania problemu.
Cyt: Nasze wątpliwości budzi farsa z przesłuchaniami, wezwaniami na przesłuchania, uzupełnianymi później na Komendzie PP w Mławie. W załączeniu przesyłamy kopię wezwania na przesłuchanie i kopię, jaką poprawiono po przesłuchaniu. Przed przesłuchaniem nikogo nie informowano o jego prawach, a samo przesłuchanie urągało przyzwoitości. Byliśmy przesłuchiwani na KPP w Mławie w obecności pracujących policjantów i pracowników Komendy, a przesłuchujący nas policjant tak naprawdę tylko spełniał wolę przełożonych. Zanim doszło do przesłuchań, nie zabezpieczono żadnych materiałów ani w Gminie, ani nie próbowano wchodzić głębiej w poruszane przez nas problemy. Mimo, że dostarczyliśmy pisemne podparcia swych zeznań odpowiednimi paragrafami i ustawami, stało się tak jak się stało. Sądzimy, że mataczenie w tych sprawach zaczęło się z chwilą wpłynięcia dokumentów do mławskiej Prokuratury, a czas, jaki Prokuratura dała Wójtowi i pracownikom Gminy pozwolił na zatuszowanie i poprawę dokumentów.

No proszę nie zabezpiecza się materiałów, które by posłużyły za dowód przestępstwa, daje się wolną rękę Wójtowi, aby mógł wszystko skorygować, - Panie Główny Komendancie Policji - Kto jest takim KOMEDIANTEM w KPP Mławie i pozwala na takie numery, oraz czuwa nad „ tak sprawną” pracą policjantów. My wiemy, że są miejsca, gdzie chłopaki naprawdę zasuwają i należy się im godna kasa, ale do cholery to nie Mława na pewno nie.

Robicie akcje na pedofilii i szukacie poklasku, a taki „agent 007” pod nosem w Mławie działa, a wy nic nawet palcem nie kiwniecie- a może kłopot jest ten że tam jacyś pedofile to tylko pionki - żadnej kasy nie łupią, przekrętów nie robią i co najważniejsze układów nie mają!!!!

Panie Komendancie Policji my Afery Prawa wam dobrze radzimy cyt.. wezta i zróbta porządek bo Afery Prawa za was nie zrobią ..
Podajemy osiągnięcia Wójta – proszę się zapoznać celem służbowego wykorzystania!!!

Dot:wodociągów i wystawianych druków kp.

ü brak umów z właścicielami posesji , na podstawie których pobierano, zróżnicowane zresztą opłaty i wystawiano tego typu poświadczenia

sprawy te regulują:

Ø art.144 ustawy z 27 VI 2001r. (Dz.U. z 2004 r nr 261 poz. 2603 z póź.zmianami), art.146, par. 1 i 2 cytowanej ustawy

Ø art.15 ust.2 Ustawy z 27 VI 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz.747

Ø wyrok NSA z 13 XII 2000 roku II S.A. 2320/00. OSS 2001/4/129

Gmina do budowy infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej otrzymywała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa , SAPARD, WFOŚ i budżetu państwa, dlatego dziwią opłaty pobierane w takich wysokościach i niezgodnie z w/w ustawami.

Dot. podatków

ü dopuszczenie do zadłużenia gminy z tytułu nie ściągania podatków od instytucji i osób prawnych do kwoty ponad 1. 000. 000 złotych jest dowodem na niegospodarność władz gminnych, a wójta w szczególności.(W Polsce też są firmy windykacyjne, które zajmują się tym problemem na całkiem korzystnych warunkach)

ü Nie ściąganie podatków nasuwa podejrzenie, że jest to celowe działanie doprowadzające do upadłości przedsiębiorstw, aby potem przejąć je za długi i sprzedać za bezcen, tak jak to miało miejsce z biurowcem byłej GS, który po nabyciu go przez osobę prywatną z rodzinnych stron wójta niszczeje i popada w ruinę.

Dot. funkcji sprawowanej przez żonę wójta.

Zgodnie z art.1 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 21, poz. 124 ze zmianami, status pracowników samorządowych posiadają pracownicy zatrudnieni min. w urzędach gmin, w jednostkach pomocniczych gmin oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych. Stosownie bowiem do zapisu art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki i kurateli – nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeśli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Zakaz przewidziany w art.6 przywołanej ustawy posiada charakter bezwzględny. Oznacza to, iż stosunek pracy w takiej sytuacji nie tylko nie może powstać, ale też nie może być kontynuowany np. w przypadku zawarcia małżeństwa między tymi osobami.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) gimnazjum, a w tym przypadku zespół szkół - jest gminną jednostką organizacyjną (Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu), zaś dyrektor Zespołu jest kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej. Stosownie do art. 33 ust 5 ustawy o samorządzie gminnym kierownik urzędu gminy (w tym przypadku wójt) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku min. do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, czyli w tym przypadku do własnej żony! Trzeba też mieć na względzie fakt, że to organ wykonawczy powołuje i odwołuje kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Zatem w przypadku dyrektora ZSP w Niedzborzu, która jest żoną wójta , nasze zastrzeżenia są słuszne i poparte odpowiednimi przepisami.

Dot. bezpośrednio przewodniczącego i wójta

Przewodniczący gminy prowadzi własną działalność gospodarczą (dostawa węgla ) na terenie gminy Strzegowo. Mimo, że nigdy nie stanął do przetargu, który w tym przypadku powinien być ogłoszony, dostarcza opał do jednostek gminnych min. SP w Unierzyżu i GOK w Strzegowie.
cdn.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.