Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA SENATOR CLINTON ZA MILIARDOWYM ODSZKODOWANIEM DLA ŻYDÓW OD PAŃSTW WSCHODNICH

SENATOR CLINTON Z KOLEGAMI POPIERA PODSTĘPNE WYŁUDZENIE “ODSZKODOWAŃ” DLA ŻYDÓW USA W WIELKOŚCI $65 MILIARDÓW OD POLSKI ORAZ AŻ DO 140 MILIARDÓW RAZEM OD 20 KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ.
Bohdan Szewczyk
Przedstawiciel Prasowy
EMIGRACJA POLSKA
28 Maj 2007
DO:
SĄD NAJWYŻSZY USA SĄD APELACYJNY

SĘDZIOWIE : KEARNE, CABRANES, and STRAUB

KONGRES AMERYKAŃSKI
SENAT
AMERYKAŃSKI

SĄD TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W POLSCE
EUROPEJSKI TRYBUNA
Ł
BIURO KOMISARZA PRAW CZŁOWIEKA
1211 Geneva 10, Switzerland

DOT.: PODSTĘPNE WYŁUDZENIE “ODSZKODOWAÑ” DLA ŻYDÓW USA W WIELKOŚCI $65 MILIARDÓW OD POLSKI ORAZ AŻ DO 140 MILIARDÓW RAZEM OD 20 KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ

Sesja sierpniowa 2002 r.

Wyrok wydany w dniu 3 marca 2006 r.

(Przewód sądowy 15 kwietnia 2003 r.) (Przekazanie do rozpatrzenia sądowi niższej instancji 14 czerwca 2004 r.) (Złożenie 10 września 2004 r.)

Sygnatura akt 02-7844

THEO GARB, BELLA JUNGEWIRTH, SAM LEFKOWITZ, PETER KOPPENHEIM , JUDAH WELLER, CHANA LEWKOWICZ, SAMUEL GOLDIN, KARL DIAMOND, HALA SOBOL, SAUL KLAUSNER i GOLDIE KNOBEL w imieniu wlasnym i innych osób, będących w podobnej sytuacji

Powodowie /Wnoszący Apelacje,

przeciwko

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ORA
Z MINISTERSTWU SKARBU PAŃSTWA I INNYM OSOBOM, KTÓRYCH TOŻSAMOŚĆ NIE JEST JESZCZE ZNANA,

Pozwanym-Stronie Przeciwnej
Przed sądem w składzie: KEARSE, CABRANES i STRAUB

Niniejsze sprawa z odwołania od wyroku Sądu Rejonowego Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Rejonu Stanu Nowy Jork (Edward R. Korman, Sędzia Przewodniczący) zostaje przedłożona tutejszemu sądowi po raz drugi – zob. „Garb v. Rzeczpospolitej Polskiej”, 72 Fed Appx 820 (2nd Cir. 2003) (postanowienie wydane w trybie uproszczonym), po przekazaniu sprawy przez Sąd Najwyższy do ponownego rozpatrzenia przez sad tutejszy – 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"> zob. „Rzeczpospolita v. Garb”, 542 U S 901 (2004) – w świetle wyroku Sądu Najwyższego w sprawie „Republika Austrii v. Altmann”, 541 US 677 (2004). Po ponownym otrzymaniu sprawy do rozpatrzenia od sądu wyższej instancji, sąd tutejszy starał się ustalić, czy powodom udało się wykazać co najmniej jedna ustawowa przesłankę do wyłączenia immunitetu suwerennego państwa obcego na podstawie Ustawy o immunitetach 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"> suwerennych państw obcych z 1976 roku [Foreign Sovereign Immunities Act] (dalej zwanej w skrócie według tytułu angielskiego tej ustawy „FSIA”), 28 USC §§ 1330, 1602-1611, co dałoby sądom Stanów Zjednoczonych właściwość do rozpoznania powództwa powodów.

Stwierdzamy, ze:
(1) Wyrok w sprawie „Altmann” nakazuje nam stosowanie FSIA i wyjątków przewidzianych w tej ustawie do roszczeń wynikających z postępowania, które miało miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku;
(2) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek do stosowania wyjątku w przypadku „działalności gospodarczej”, wynikającego z FSIA, 28 USC §1605(a)(2), oraz
(3) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek do stosowania wyjątku w przypadku wywłaszczenia, wynikającego z FSIA, 28 USC §1605(a)(3).
Ponieważ powodowie nie wykazali istnienia przesłanek ustawowych dla wyłączenia immunitetu przysługującego suwerennemu państwu obcemu w odniesieniu do zgłaszanych przez nich roszczeń, niniejszym podtrzymuje się postanowienie Sad Rejonowego oddalające ich powództwo ze względu na brak właściwości rzeczowej w sprawie.
.........................................................
Rozważamy tu roszczenia wynikające ze zmian mapy Europy po pokonaniu Państw Osi podczas drugiej wojny światowej, przemieszczenia milionów osób, w szczególności Żydów, którzy przeżyli wojnę, na terenie znacznej części kontynentu
oraz siłowego narzucenia nowych rządów w Europie Środkowowschodniej – zob. Michael R. Marrus, „The
Unwanted European Refugees in the Twentieth Century” [Niechciani uchodźcy europejscy w dwudziestym stuleciu], str. 335-36 (1985) (z opisem wymuszonej emigracji Żydów i wywłaszczenia mienia żydowskiego w całej Europie Środkowowschodniej po zakończeniu drugiej wojny światowej), zob. Pozew ¶31, zob. także Malcolm J. Proudfoot, „European
Refugees 1939-52” [Uchodźcy europejscy w latach 1939-52],str. 190 (1956) („Gdy [druga wojna światowa] dobiegła końca w Europie było około 11 milionów osób, narodowości innej niż niemiecka, którzy zostali wywiezieni ze swojego miejsca zamieszkania i w przypadku których konieczna była repatriacja”) tamże na str. 189 (zestawienie w rozbiciu według narodowości osób wymagających repatriacji).
...........................................................................................................................................
PODSUMOWANIE
Z przyczyn omówionych powyżej, orzekamy, ze :
(1) Sprawa „Altmann” wymaga od nas stosowania FSIA i przewidzianych w niej wyjątków do roszczeń wynikających z działania, które miało miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku,
(2) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(2) FSIA wyjątku, ponieważ (a) konfiskata przez państwo mienia
w granicach tego państwa nie jest czynnością „gospodarcza”,
(b)
późniejsze gospodarcze wykorzystanie wywłaszczonego mienia nie pozostaje „w związku z wcześniejszym wywłaszczeniem w stopniu wystarczającym do spełnienia przesłanki dla zastosowania wyjątku dla „działalności gospodarczej”, oraz
(c) odrzucamy
przeformułowanie tego, co w swej istocie jest roszczeniem opartym na „wywłaszczeniu” tak, aby stało się roszczeniem w ramach wyjątku dla „działalności gospodarczej”, oraz
(3) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(3) FSIA wyjątku, ponieważ (a) powodowie chcą odzyskać mienie, które nie „znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych”,
(b) w takich okolicznościach powodowie muszą wykazać, ze mienie „jest własnością lub jest eksploatowane przez agendę obcego państwa lub podmiot, poprzez który działa obce państwo” w rozumieniu FSIA,
(c) powodowie twierdza, że przedmiotowe mienie jest „własnością” Ministerstwa Skarbu Rzeczpospolitej Polskiej – zob. Apelacja, str. 15, oraz
(d) Ministerstwo Skarbu Rzeczpospolitej Polskiej nie jest „agenda lub podmiotem, poprzez który działa” 23-03-2006 12:47 (2K)
WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -34-
Rzeczpospolita Polska w rozumieniu FSIA, poniewaz jego „podstawowa funkcja” jest rządowa a nie gospodarcza.
Wobec powyższego podtrzymujemy wyrok wydany przez Sąd Rejonowy uwzględniający wniosek pozwanych o oddalenie powództwa ze względu na brak właściwości rzeczowej.
23-03-2006 12:47 (2K)
WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC]
. (PEŁNY WYROK DOCKET 02-7844)
W świetle powyższych wyroków ani Polska ani Austria nie ma obowiązku spłat
jakichkolwiek odszkodowań jako rezultatu II Wojny Światowej.
Niestety nie jest to zgodne z opini¹ Kryminalistów w Białych Rękawiczkach działających pod ochroną specjalnych przywilejów Światowego Kongresu ¯Żydowskiego, Amerykańskiej Ambasady w Warszawie i Polskiego Rządu.
Począwszy od daty tego wyroku, 23 Marzec 2006, aż do chwili obecnej, były premier Marcinkiewicz, obecny premier J Kaczyński i Prezydent L. Kaczyński rozpoczęli intensywne spotkania z WCJ w Waszyngtonie i Izraelem . Aby uniknąć egzekucji tego wyroku stworzyli Ustawę nr 133 i złożyli ją w Sejmie polskim gdzie obecnie się znajduje w rękach specjalnej komisji do tego celu powołanej.
27 lutegto, Światowe Organizacje Żydowskie przybyły do Polski i razem z Ambasadą USA zorganizowali na terenie ambasady tajne spotkania z przedstawicielami rządu polskiego aby podstępnie wyłudzić pieniądze od Narodu Polskiego.
Oto grupa ludzi i organizacji zamieszana w tym międzynarodowym skandalu :
University of Princeton Jan Tomasz Gross Federation of Polish Jews in America , Kalman Sultanik Jewish Telegraph Agency, Dinah Spritzer
Jewish Claims Conference, Gideon Taylor Holocaust Restitution Committee, Yehudy Evron World Jewish Restitution Organization, Claims Conference , Israel Singer CIA , Financial Crimes Enforcement Network and White House ,Sidney J.Zabludoff American Jewish Committee , Andrew Baker
Polskę reprezentowali :
President Lech Kaczyński
Premier Minister Jarosław Kaczyński
President of Sejm Marek Jurek
Minister Anna Fatyga
Ryszard Schnepf, doradca premiera MARCINKIEWICZA
Kryminaliści w Białych Rękawiczkach od wyłudzeń pieniędzy byli przyjmowani honorowo jak przystało dla Najwyższych namiestników obcych państw chociaż to oni w ciągu ostatnich 10 lat , zniesławiali , poniżali i ośmieszali wielki Naród Polski.
Czy organizowanie tajnych spotkań na terenie ambasady USA nie jest udziałem w rabowaniu dóbr Narodu Polskiego?
Poprzez ignorowanie wyroku Najwyższego Sądu USA obywatele tego Państwa i Komisja do spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Ambasada USA w Warszawie znieważyli międzynarodowe prawo i stworzyli nadużycia w urzędzie publicznym.
Amerykańska Ambasada popełniła nielegalny czyn w międzynarodowym biurze charakteryzującym się następująco :
(i) jest to czyn nielegalny i popełniony z rozmysłem ( pracownicy wiedzieli o wydanym przez sąd wyroku )
(ii) zdawali sobie sprawę z faktu iż czyn jest nielegalny i doprowadzi do zniszczenia gospodarki Polskiego Narodu.
Komisja dla Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Amerykańska Ambasada pogwałciła i znieważyła specjalny przywilej dyplomatyczny
który jest formą zabezpieczenia dyplomatów przed odpowiedzialnością sądową w Polsce. ( Konwencja Genewska w sprawie stosunków dyplomatycznych – Wiedeń 1961 )
Czy Amerykańska Ambasada ma prawo naruszać sprawy niepodległego Państwa ?
Uważamy iż załoga Ambasady USA i inni obywatele biorący udział w tym
międzynarodowym przestępstwie powinni być odwołani do USA jako persona non grata i postawieni przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.
W czasie tego spotkania Amerykanie starali się dostać odszkodowanie po raz drugi.
Miêdzy 1948 i 1971 , Polska podpisała porozumienia naprawiające szkody z
USA,GB, Francją, Irlandią Lichtensztainem, Szwajcarią ,Norwegią ,Belgią ,
Luksemburgiem, Grecją i Szwecją.
Na podstawie tych porozumień obywatele powyższych krajów otrzymali odszkodowania ryczałtem a bilans ewentualnych roszczeń przekraczający
te sumy miał być wyrównany przez rządy poszczególnych krajów. ( Wldemar Gontarski , ekspert w międzynarodowym prawie , prof. Mariusz Muszyński, ekspert w sprawie odszkodowań).
Występuje tu oczywisty dowód że Amerykanie stracili ochronę specjalnego przywileju i powinni być traktowani przez międzynarodowe i Amerykańskie prawo kryminalne jako zwykli obywatele .
Polscy przedstawiciele reprezentują Polskę będąc zobowiązani przysięgą działają w jak najlepszym jej interesie więc poprzez zdradę tej przysięgi zobowiązani są do rezygnacji z zajmowanych stanowisk. „Ktoś kto dba o interesy organizacji żydowskich bardziej niż o własny kraj powodują wstyd i brak szacunku na niwie międzynarodowej. Ktoś kto żąda 100% odszkodowań , żąda w rzeczywistości 200% gdyż 100”% już otrzymał”. (dr Waldemar Gontarski )
Jesteśmy dozgonnie wdzięczni Amerykańskiemu systemowi Sprawiedliwości
za właœciwą ocenę rezultatów IIWS we Wschodniej Europie. Ameryka powinna być dumna z posiadania takich sędziów jak Mr. KEARSE , CABRANE and STRAUB.
Po IISW Polska i reszta krajów Wschodniej Europy byli zdradzeni i oddani w niewolę ZSRR . Aktualny kryminalny akt jest organizowany przez grupę przestępców „w Białych Rękawiczkach ” którzy dla swej ochrony uzywają instytucji o organizacji posiadających specjalne przywileje i statuty zapewniające członkom bezkarność wobec prawa pod warunkiem jednak iż ich działalność nie jest kryminalna. Jest to już problem całego Zachodniego świata stworzony przez bardzo zdolnych i wykształconych ludzi którzy
wygrywają z systemem sprawiedliwsi lub gdy system dzia³a w oparciu o formę lub przepisy postępowania sądowego ignorując właściwy temat sprawy sądowej. W skali jednego kraju , w Kanadzie , mamy sprawę sądową ,Bohdan Szewczyk v Real Estate Council of Ontario . W tym przypadku Interes zwany Re/Max Atlantic Canada działający w/g amerykańskiej koncesji Remax użył specjalnego przywileju i statutu RECO i usunął bezkarnie tysiące konkretów z interesu handlu nieruchomościami ( Kara za ten czyn w/g prawa : do 10 milionów dol i 5 lat więzienia ) Dwóch sędziów Sądu Apelacyjnego dla Prowincji Ontario , oboje profesorzy z Uniwersytetów w Toronto i Albercie , nie potrafili lub nie chcieli rozpoznać właściwie problem tej sprawy. Masowo
występujący w Kanadzie problem ochrony przestępstw przez instytucje i osoby ( prawnicy) posiadający specjalne przywileje spowodował iż sprawę przekazano do Sądu Najwyższego Kanady.
Przestępstwa wewnątrz organizacji żydowskich
Jest to kolejny dowód na to że mamy do czynienia z „Kryminalistami w Białych Rękawiczkach ”.( Israel Singer jest tu wpl¹tany ) ¯ydowska Federacja ze Szwajcarii (FSCI) żąda zwrotu funduszy od Światowego Kongresu Żydowskiego które nielegalnie zostały przesłane ze Szwajcarii do USA. Po zamknięciu swej placówki w Szwajcarii , WJC, przetransferował 1,2 miliona dol. Do prawnika do Izraela ,następnie do Londynu i w końcu do Nowego Yorku. Specjalne badania i raport wykonany przez prokuratora z NY wykazały że księgowość WCJ to nieszczęście , wykonane jest ręcznie (mówi prof. Alfred Donath z FSCI). Rewizja rachunków wykonana przez Price Waterhouse Coopers wykazała że w latach od 1995 do 2004 wykonano szereg nielegalnych transferów funduszy.
Zniesławienie
Reprezentanci organizacji żydowskich I ich media prowadza międzynarodową akcję zniesławienia Polski i {Polaków aby zmusić ich do wypłaty wyłudzonych podstępnie „odszkodowań”.
19 kwietnia 1996 r.
Agencja Reutera przytaczała w relacji z Buenos Aires, z posiedzenia Światowego Kongresu Żydów, buńczuczną groźbę Singera: „(...) Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy nękać ich tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym”.
Jest powszechną wiedzą na świecie iż FASZYSTOWSKIE OBOZY
KONCENTRACYJNE NIE BYŁY FASZYSTOWSKIE. OBECNIE SĄ TO POLSKIE OBOZY KONCENTRACYJNE. Mogliśmy to wyczytać wiele razy szeroko opublikowane na świecie w mediach posiadanych przez Żydów – wlączając w to Toronto Star w Kanadzie. Przypominając Amerykanom o udziale Wielkiego Narodu Polskiego w ich walce o wolność i niepodległość poprzez serwis genialnego budowniczego inżynierii wojskowej Tadeusza Kościuszki i bohaterską śmierć Kazimierza Pułaskiego prosimy władze tego kraju aby powstrzymały amerykańskich obywateli od organizowania nielegalnego zabójstwa ekonomii , wolności i nie podległości Polski.
Jak by to było za mało , prezentujemy listy z poparciem tej nielegalnej akcji napisane przez Kongresmanów z USA działających w Europie pod „parasolem” znanym jako :
COMMISSION ON SECUIRTY AND COOPERATION IN EUROPE
234 Ford House Office Building
Washington
DC 20515-6460
Tel. 1-202-225-1901
Fax 1-202-226-4199
Clinton.senate.gov

15 Grudzień 2005
Sz. Pan Kazimierz Marcinkiewicz
Premier Rzeczpospolitej Polskiej

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa, Polska
Drogi Panie Premierze Marcinkiewicz 
Jak pewnie Pan wie , Członkowie US Helsinki Commission śledzą z wielkim zainteresowaniem drogę jaką wiele krajów przyjęły dla zapewnienia zarodków sprawiedliwości przyznanych dawnym ofiarom Nazi- i komunistycznego okresu – za dokonane konfiskaty nieruchomości.
Z zadowoleniem witamy inicjatywę polską zwrotu obiektów komunalnych. Także zdajemy sobie sprawę ze skomplikowania i drażliwości związanych z tym tematem. Dla większości ofiar którym skonfiskowano nieruchomości , zajęcie ich domów lub innych obiektów było nierozerwalnie związane z religijnym lub politycznym prześladowaniem. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni polskim brakiem postępu w przekazywaniu nieruchomości i w wprowadzaniu prawa odzyskiwania lub odszkodowania prywatnych nieruchomości zajętych przez reżimy nazi i komunistów.
Wielu z nas było poruszonych oświadczeniem Prezydenta Kwaśniewskiego w czasie jego wizyty w 2002 r. zapewniającym liderów Kongresu iż otwarty system prawny zostanie w tej sprawie wprowadzony już na początku 2003r
W takim samym stopniu jesteśmy teraz rozczarowani faktem iż w 3 lata później i 15 lat po upadku komunizmu w Polsce – ogólne prawo w sprawie odszkodowań za prywatne nieruchomości nie zosta³o zatwierdzone. Adaptacja prawa przyjęta wcześniej w tym roku w sprawie kompensacji osób które ucierpiały w czasie konfiskaty na terenach na wschód od Bugu( tj. na dawnym polskim terenie który stał się częścią Związku Sowieckiego po Drugiej Wojnie Światowej ) w wysokości 20% wartości tych obiektów , stanowi znaczący postęp i powinien być wzorem dla innych obiektów na terenie Polski. Dla starszych ocalonych ludzi, każdy dzień zwłoki jest bardzo ważny. Rozumiemy i współczujemy im w ich frustracji związanej z upływem czasu bez postępu we wprowadzeniu prawa i sprawiedliwości adekwatnej ich cierpieniu. Mamy nadzieję iż Pana rząd wprowadzi sprawiedliwe i nie dyskryminujące prawo.
      Z poważaniem,
 • Sam Brownback,U.S.S ,Chairman
 • Hristopher H. Smith, U.S.S., Co- Chairman
 • Alcee L. Hastings, M.C., Commissioner
 • Benjamin L. Cardin, U.S.S., Ranking Member
 • Mike McIntyre, M.C., Commissioner
 • Christopher J. Dodd, U.S.S., Ranking Member
 • Hillary Rodham Clinton, U.S.S., Commissioner
 • Joseph R. Pitts, M.C., Commissioner
 • Gordon H. Smith, U.S.S., Commissioner
I następny list do nowego Premiera Kaczyñskiego datowany 13 Kwietnia 2007 
– rok po wyroku Sądu Najwyższego USA który odrzucił żądania odszkodowań
 od Polski i Austrii dla żydów USA. 
List ten został napisany po tym jak Kongres USA otrzymał naszą pierwszą petycję
 wysłaną 8 Marca 2007 r.
COMMISSION ON SECUIRTY AND COOPERATION IN 
EUROPE
234 Ford House Office Building
Washington, 
DC 20515-6460
Tel. 1-202-225-1901
Fax 1-202-226-4199
COMMISSION ON SECUIRTY AND COOPERATION IN EUROPE
234 Ford House Office Building
Washington, DC 20515-6460 
Sz. Pan Jaroslaw Kaczyński
Premier Rzeczpospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa, Polska 
Drogi Panie Premierze Kaczyński 
Jak zapewne Panu wiadomo, członkowie tej Komisji od wielu lat uczestniczą 
w dialogu z przedstawicielami polskich władz na temat bezprawnej 
konfiskaty własności w czasach Holocaustu i komunizmu. Doceniamy wysiłki 
podjęte w celu rozwiązania tego skomplikowanego problemu w wielu krajach 
europejskich.
Zdajemy sobie sprawę, że problemy te mogą być bardziej skomplikowane w Polsce 
niż w wielu innych krajach Europy Środkowej z powodów historycznych i rozumiemy
ich kompleksowość oraz wrażliwość z nimi związana. 
Jednakże, upływ czasu nie zmniejsza ich złożoności lub trudności. Wręcz przeciwnie
zwłoka polskiego rządu powiększa jeszcze stopień niesprawiedliwości, szczególnie
dla starszych ofiar oraz członków ich rodzin.
W większości przypadków bezprawna konfiskata ich domów oraz innych nieruchomości 
była integralna częścią politycznych i religijnych prześladowań jakie ich spotkały.
Z zadowoleniem przyjęliśmy Pańskie oświadczenie, że sprawy te będą uregulowane 
prawnie w 2007r. Pańskie osobiste zaangażowanie zadecyduje o posunięciu tej sprawy
do przodu, przywracając w pewnym stopniu sprawiedliwość dla ofiar prześladowań w
przeszłości i pomoże Polsce zamknąć ten bolesny rozdział jej historii.
W związku ze spodziewana akcja, chcielibyśmy przedłożyć Panu następujące
 zalecenia:
- Restytucja majątku powinna być głównym celem, szczególnie tam, gdzie znajduje 
się on obecnie w rękach władz lokalnych lub centralnych. 
Zastosowanie przepisów z 2005r. dotyczących odszkodowań dla obywateli, których
majątki, znajdujące się na wschód od Bugu, zostały skonfiskowane (chodzi o byle 
ziemie polskie, które zostały po II wojnie światowej przyłączone do Związku Radzieckiego
w wysokości 20% wartości jest dużym krokiem naprzód, ale za tym powinno pójść
dalsze uregulowanie spraw własności skonfiskowanej na terenie Polski. 
Z głęboką troska przyjmujemy wiadomości z prasy, że rekompensaty dla innych ofiar 
mogą być niższe niż 20%. 
Celem uregulowania przepisów prawnych dotyczących roszczeń majątkowych jest 
przywrócenie ofiarom przeszłych prześladowań pewnej sprawiedliwości. 
Należy zrobić wszystko, aby zminimalizować wymogi dotyczące skompletowania
niezbędnych dokumentów, dla zgłoszenia roszczeń majątkowych, szczególnie 
świadectw śmierci ofiar Holocaustu byłych właścicieli.
Jakkolwiek, wprowadzanie tego prawa może mieć miejsce na poziomie lokalnym, 
to jest niezwykle ważne, aby władze centralne odegrały główna role w kontroli 
właściwego wprowadzania tego prawa oraz zapewnić w tym celu odpowiednie środki.
Na koniec, zgodnie z prawem międzynarodowym, zrabowane dzieła sztuki powinny 
być zwrócone ich poprzednim właścicielom a nie przechowywane jako 
"skarby narodowe."
Panie Premierze, jeszcze raz wyrażamy swoją wdzięczność za Pańskie 
zaangażowanie w rozwiązaniu tego skomplikowanego problemu. 
Z poważaniem, 
*       Alcee L. Hastings, M.C., Chairman
*       Benjamin L. Cardin, U.S.S., Co-Chairman
*       Mike McIntyre, M.C., Commissioner
*       Christopher J. Dodd, U.S.S., Commissioner
*       Hilda L. Solis, M.C., Commissioner
*       Hillary Rodham Clinton, U.S.S., Commissioner
*       Joseph R. Pitts, M.C., Commissioner
*       John F. Kerry, U.S.S., Commissioner
*       Gordon H. Smith, U.S.S., Commissioner
>Russell D. Feingold, U.S.S, Commissioner

Po przeczytaniu obu listów I wyroku Sądu Najwyższego I Apelacyjnego USA powstaje pytanie kwestionujące sens istnienia I powagę obu tych Instytucji. Czy wyroki tych sądów mają jakiekolwiek znaczenie dla obywateli Stanów Zjednoczonych ?
Jeżeli tak, to dlaczego kongresmani nie stosują się do wyroku tych sądów ?
Czy wyroki Sądu
Najwyższego USA mogą być tak publicznie na forum międzynarodowym przez nich bezkarnie ignorowane ?
28 Maj 2007
Z POWAŻANIEM ,
Bohdan Szewczyk
tel 905-873-0961
Przedstawiciel Prasowy
EMIGRACJA POLSKA
cc Sejm,Senat I Rz¹d w Polsce
PS
Israel Singer fired from WJC 15 March 2007
Israel Singer and Bobby Brown were fired Wednesday from their posts at the World Jewish Congress.

Rabbi Singer, chairman of the WJC’s policy council, and Brown, director of the organization’s Israel branch, were fired by the organization’s president Edgar Bronfman. Bronfman informed members of the organization’s steering committee of the decision in a conference call Wednesday evening that was marred by allegations that several people opposed to the firings had their microphones cut off.

The unexpected move is the latest twist in a longstanding dispute between the WJC and its Israel affiliate. WJC also has come under scrutiny for inadequate financial control mechanisms following disclosure of Singer’s transfer of $1.2 million to a Swiss bank account.
IZRAEL SINGER WYRZUCONY ZE SWEGO STANOWISKA W ŚWIATOWYM KONGRESIE ŻYDOWSKIM W USA !
Izrael Singer i Bobby Brown zostali zwolnieni ze swych stanowisk w ŚWIATOWYM KONGRESIE ŻYDOWSKIM. Rabin Singer , Przewodniczący Rady Politycznej WJC, i Brown , dyrektor oddziały w Izraelu zostali zwolnieni przez Prezydenta Edgara Bronfmana . Bronfman poinformował członków Komitet Wykonawczy organizacji o decyzji na konferencji w czasie której członkom którzy się nie zgadzali wyłączono mikrofony.
Niespodziewany ruch jest ostatnim zwrotem w długotrwałej dyspucie między WCJ i Izraelem. WCJ został poddany szczegółowej analizie w związku z niewystarczającą kontrolą mechanizmów finansowych ( „twórczą księgowością „- sugeruje Info 2 ) po dokonaniu transferu 1,2 miliona dolarów do Szwajcarii . ( Szwajcarzy twierdza że to był transfer odwrotny : likwidowany oddział WSJ przelał 1,2 miliona dolarów do prawnika w Izraelu , a ten dopiero do Anglii i potem trafiły do USA .W konsekwencji Szwajcarzy żądają zwrotu tych pieniędzy ! – przypomina info2 )

PS W MARCU 2007 SENAT USA UZNAŁ PUŁASKIEGO HONOROWYM OBYWATELE USA... CZYŻBY ZBIEG OKOLICZNOŚCI ?? FAKTEM JEST ZE REAKCJA SĄDU NAJWYŻSZEGO USA BYŁA NATYCHMIASTOWA I ŻYDZI ZROBILI W SWOIM KONGRESIE NATYCHMIASTOWĄ LUSTRACJĘ !!
CO DO EUROPY TO S
ĄD APELACYJNY WE FRANCJI ODRZUCIŁ 27 MARCA 2007 ,ROSZCZENIA
ŻYDÓW OD KOLEI SNCF!!

CO Z TĄ POLSKĄ? 
- List Hillary Clinton do Premiera Jarosława Kaczyńskiego 
i odpowiedz Polaków z USA. 

I PODOBNE TEMATY w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.