AKTUALNA DYSKUSJA 
RACZKOWSKI - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

SKARGA                                                           Sanok 24.01.03r

RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH
Aleja Solidarnoœci 77
 00-090 WARSZAWA

 PISMO 0 INTERWENCJE

      W zwišzku z bezprawiem które mnie spotkało, naruszaniem procedury sšdowej, itp. wysłałem do Pana Rzecznika pismo z dnia 07.08.02r. opisujšc moja sytuację. Jednoczeœnie opublikowałem dokumenty na prowadzonych informacyjno-dyskusyjnych stronach internetowych: www.afery.prx.pl  . Przez pół roku nie został rozpoznany ani jeden opublikowany zarzut naruszenia prawa. Nie doprowadzono do żadnej konfrontacji, nie wyjaœniono nieproceduralnego postępowania sędziego, czy prokuratora. Efektem, było nie tylko naruszenie mojego dobra materialnego, ale i osobiste przeœladowanie z naruszeniem obowišzujšcego prawa.   Na takie postępowanie prokuratora strzyżowskiego J. Złotka złożyłem Zażalenie do Prokuratury Krajowej z dnia 09.10.02r. [zał.1]. Przesyłane „drogš w dół” ►Prokuratura Apelacyjna►Prokuratura Okręgowa►Prokuratura Rejonowa w Strzyzowie►zażalenie  w końcu trafiło do sędziego Z. Stója, który wyznaczył termin na dzień 29.11.02r. W tym dniu miały by też rozpatrzone 3 sprawy: Sygn. akt.:  Ko1 45/02 - zawiadomienie o przestępstwie prokuratora J. Złotka ,do którego doszło zażalenie skierowane do Prokuratury Krajowej   Ko1 47/02- zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez komornika sšdowego,   i jak się na miejscu okazało na miejscu Ko1 49/02 -w odwecie, wniosek prokuratora J. Złotka o skierowanie mnie na badania w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ponieważ na rozprawy nie przybył mój adwokat, a sędzia zaczynajšc rozpatrywać moje zawiadomienie - "pomylił się" i mnie potraktował jako oskarżonego, gdzie faktycznie był nim prokurator, na takš stronniczš działalnoœć sędziego złożyłem wniosek o dobrowolne wyłšczenie się sędziów z Sšdu Rejonowego w Strzyżowie.  Sędziowie razem z prokuratorami urzędujš na jednym piętrze, razem imprezujš, miałem wczeœniejsze dowody nieproceduralnego wydawania postanowień,  Takie postępowanie jest dowodem kwalifikujšcym do" iudicis suspectus" – art. 41 § 1 KPK, czyli wyłšczenie sędziego podejrzanego o stronniczoœć na wniosek stron. Ponadto, został złożony wniosek o przyznanie nowego adwokata, ponieważ adwokat Gerard Wójcik sam złożył taki wniosek, jak i powołania œwiadków [zał.2]. Bez rozpatrzenia tych wniesionych wczeœniej wniosków - istotne błędy proceduralne, pomimo braku na rozprawie strony i adwokata, bez rozpoznania spraw i przesłuchania stron jak i œwiadków,  w dniu 10.01.03r sędzia Zbigniew Stój wydaje postanowienia we wszystkich trzech sprawach. [ zał. 3, 4, 5, ], jednoczeœnie uznajšc, że tak wydane postanowienia z naruszeniem prawa, nie podlegajš zażaleniu. Z uwagi na szybkoœć z jakš je wydano - już w dniu rozprawy - [z czymœ takim jeszcze się nie spotkałem, normalnie miesišcami się czeka na postanowienia] , uważam, że nawet były gotowe przed posiedzeniem sšdu? Jest to rażšce naruszenie przepisów postępowania sšdowego i procedury sšdowe. Wyjštkowa stronniczoœć i osobiste zaangażowanie sędziego.

W wydaniu postanowienia Sygn. akt.:  Ko1 45/02 - zawiadomienie o przestępstwie prokuratora J. Złotka [zał.3]

I - na posiedzeniu brak adwokata, jak i strony [sšd prawidłowo zawiadomiony pismem z dnia 09.01.03r] - jest to pozbawieniem konstytucyjnych praw do obrony, naruszeniem procedury sšdowej - fakt ten unieważnia wydane już przez sędziego postanowienie.

II - brak ustosunkowania się sšdu do wniosku o powołanie œwiadków - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

III - wyznaczenie adwokata dopiero na posiedzenie i brak czasu na jego zapoznanie się z aktami sprawy -fakt ten unieważnia wydania postanowienia w tym dniu.

IV - nie rozpatrzenie wczeœniej złożonego wniosku o wyłšczenie sędziego - fakt ten unieważnia wydane przez sędziego  postanowienie.

V - nie udostępnienie dokumentów sprawy wniesiony przez stronę dużo wczeœniej [pismem z dnia 02.12.02r] - fakt ten uniemożliwia wydania postanowienia.

VI - brak uzasadnienia prokuratora, dlaczego zgodnie z procedurš nie wysłał stronie drugiego wezwania, lub nie dostarczył je przez policję - błšd formalny decyzji.

VII - brak w uzasadnieniu postanowieniu, dlaczego prokurator musiał wydšć  decyzję o zatrzymaniu w œwięto, w okresie kampanii wyborczej, naruszajšc opinię, dobro osobiste kandydata, prawo wyborcze. 

VIII - brak uzasadnionych zarzutów wydania decyzji przez prokuratora [oparte na sugestiach].

IX - Naiwne jest wytłumaczenie działania prokuratora przez sędziego w dniu 05.06.02r z  uwagi na:
       1- w tym czasie sšd i prokuratura rozpatrywała prawidłowoœć postępowania  prokuratora i zgodnie   z  prawem nie miał możliwoœci decyzyjnych, a  zresztš nadal nie ma z uwagi na zaskarżenie następnych nieproceduralnych działań. 
       2 - będšc opiekunem małoletnich dzieci w wieku 9 i 12 lat, nie mogłem zostawić je bez opieki, a prokurator nie raczył wczeœniej zawiadomić mnie o swoich decyzjach - przynosili je policjanci w dniu decyzji, nie zapewniajšc jednoczeœnie zastępczej opieki.

X - z uwagi nie niekaralnoœć, pozytywnš opinię œrodowiskowš, brak uzasadnienie decyzji prokuratora, [ani ja, ani nikt w rodzinie nie przechodził żadnej choroby psychicznej], jedynym rozsšdnych motywem takiej decyzji jest chęć ukrycia przestępstw popełnionych na mnie, osobiste zaangażowanie w tym nieproceduralnym postępowaniu sędziów. 

XI - W dniu wydania postanowienia tj. 10.01.03r sędzia zarzšdza przyznanie adwokata Jana Bańdura z Kancelarii Adwokackiej w Strzyżowie [ brak adresu nr telefonu, wg informacji telefonicznej nie istnieje] Jak i kiedy adwokat ma się zapoznać z dokumentacjš tej sprawy, ok. setki dokumentów?  Do dnia dzisiejszego nie udało mi się z nim skontaktować.

Następna sprawa to Ko1 47/02- zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez komornika sšdowego. [zał.4]

I - proceduralnie posiedzenie musi być  jawne - brak adwokata, jak i strony [sšd został prawidłowo zawiadomiony pismem z dnia 09.01.03r]  - jest pozbawieniem konstytucyjnych praw do obrony, naruszeniem procedury sšdowej - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

II - brak zeznań œwiadków - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

III - wyznaczenie adwokata dopiero na posiedzenie i brak czasu na jego zapoznanie się z aktami sprawy -fakt ten unieważnia wydania postanowienia w tym dniu.

IV - nie rozpatrzenie wczeœniej złożonego wniosku o wyłšczenie sędziego - fakt ten unieważnia wydane przez sędziego  postanowienie.

V - nie przekazano dokumentów sprawy [faktur] i innych dowodów - fakt ten uniemożliwia wydania postanowienia.

VI - brak dochodzenia, co stało się z przywłaszczonymi towarami handlowymi, oraz wyposażeniem firmy - z majštku ponad 120.000zł komornik "wygospodarował" nieco ponad 6.000zł.???

VII - powoływanie się komornika na prawomocnie zniesione zajęcie z 1998r., sprzedaż wyposażenia osób trzecich [depozytów komisowych], wystawianie faktur nie zgodnych z przepisami Ministra Finansów itp.

VIII - okradanie wierzycieli przez komorników to wcale nie taka rzadka cecha, brak nadzoru ze strony sšdów - podobnie. A "zniknięcie" mienia na kwotę 100.000zł to na tyle duża wartoœć, ze sšd i prokuratura majš obowišzek z urzędu wszczšć dochodzenie, a nie ukrywać przestępstwo, podobnie jak to czyniono nie rozpatrujšc skarg na przemyskiego komornika Baczę...

IX - Oczywiœcie że czynnoœciom komornika towarzyszyło "animus rem sibi habendi", czyli przywłaszczenie mienia dla siebie i innej osoby, m.in. dla J. Zajšca. Dodatkowo jeszcze składanie fałszywych oœwiadczeń dla sšdu i zablokowanie działalnoœci gospodarczej, a to wszystko to przestępstwa karane z "Kodeksu karnego".  

W zażalenie na Postanowienie Sšdu Rejonowego w Strzyżowie z dnia 10.01.03r sygn. Ko1 49/02 otrzymane dnia 18.01.03r - sprawa z wniosku prokuratora J. Złotka.

 Zaskarżam  powyższe postanowienie  w całoœci z powodu istotnych błędów proceduralnych  i formalnych prowadzšcego sędziego Zbigniewa Stoja, jak i nie zachowania procedury sšdowej.

  Zarzucam:  wprowadzenie w błšd wymiar sprawiedliwoœci, poprzez oparcie wniosku prokuratorskiego na sfabrykowanej opinii biegłych lekarzy.

 Oœwiadczam, że uczestniczyłem w żadnych badaniach.

WNOSZĘ

 1/ o odrzucenie wniosku prokuratorskiego
2/ przeprowadzenia œledztwa w sprawie sfabrykowanej opinii lekarskiej
3/ powołanie na œwiadka: Aleksandry Raczkowskiej
-

UZASADNIENIE

Bez rozpatrzenia wniesionych wczeœniej wniosków:

1/ o wyłšczenie sędziów Sšdu Rejonowego w Strzyżowie z dnia 15.11.02r [zał.1]
2/ o wydanie kserokopii opinii biegłych lekarzy psychiatrów z dnia  09.09.2002r  

3/ o wydanie  wniosku prokuratora J. Złotka z dnia 17.09.02r o skierowanie na badania w zamkniętym oddziale psychiatrycznym - pismo z dnia 15.12.02r [zał.2]

4/ o wyznaczenie adwokata w zwišzku z rezygnacjš z funkcji G. Wójcika [zał.3]

      bez wysłuchania stron w dniu 10.01.03r sędzia Zbigniew Stój wydaje postanowienie zgodne z wnioskiem prokuratora. Z uwagi na szybkoœć z jakš je wydano, uważam że osšdzono mnie jeszcze przed posiedzeniem sšdu. Jest to rażšce naruszenie przepisów postępowania sšdowego, wyjštkowa stronniczoœć i osobiste zaangażowanie sędziego. Dlatego uważam, że sędzia Zbigniew Stój wydajšc postanowienie naruszył procedurę sšdowš, a tym samym godnoœć sędziego.

 I - na posiedzeniu, tryb jawny, brak adwokata, jak i strony [sšd prawidłowo zawiadomiony pismem z dnia 09.01.03r] jest to pozbawienie konstytucyjnych praw do obrony, naruszeniem procedury sšdowej - fakt ten unieważnia wydane już postanowienie.

II - brak zaleceń zastosowania badania  - jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a aktualnie uzupełniam wykształcenie na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Finansów w kierunku "wycena nieruchomoœci - rzeczoznawca majštkowy". Po studiach pracowałem jako nauczycie. Od 1982r prowadzę własne przedsiębiorstwo. Ponadto wykształcenie swoje uzupełniałem na kursach księgowoœci i marketingu itp. Prowadzenie dyskusyjnych stron internetowych wymaga szerokiej wiedzy z dziedzin informatyki, oraz dużych umiejętnoœci logicznych i praktycznych.

III - wyznaczenie adwokata dopiero na posiedzeniu? - nie miał możliwoœci zapoznania się z klientem, aktami sprawy i uzgodnienia linii obrony - błšd proceduralny, unieważnia wydane w tym samym dniu postanowienia.

IV - nie rozpatrzenie wczeœniej złożonego wniosku o wyłšczenie sędziego - ten błšd proceduralny unieważnia „z urzędu” wydane przez sędziego  postanowienie.

V - nie udostępnienie dokumentów sprawy dla strony, pomimo wniosku z dnia 02.12.02r] - sam fakt ten uniemożliwia wydania postanowienia.

VI - brak jasnego, klarownego uzasadnienia prokuratora, brak œledztwa w sprawie wniesionych przestępstw, brak dowodów winy, udokumentowanych zeznań œwiadków, co doprowadza do wniosku, ze jest to osobista zemsta z wykorzystaniem stanowiska służbowego z naruszeniem obowišzujšcego prawa.

VII - Oœwiadczam, ze nie zgodziłem się na żadne badania i nie przeprowadzono je. Rozmawiałem parę minut tylko z jednym lekarzem, przyznał mi rację, ze bez mojej zgody nic nie może zrobić, po czym opuœciłem przychodnię. Takie orzeczenie nie może być podstawš wniosku prokuratorskiego, ani podstawš wydania postanowienia sšdowego.

VIII - z uwagi na sfabrykowania opinii dla celów sšdowych - wnoszę o konfrontację z lekarzami i powołanie na œwiadka obecnej przy rozmowie Aleksandry Raczkowskiej.

Załšczniki:
1/ o wyłšczenie sędziów Sšdu Rejonowego w Strzyżowie z dnia 15.11.02r
2/ pismo sšdowe z dnia 02.12.02r  
3/ wnioski z dnia z dnia  09.01.2003r

Te afery zostały opublikowana na prowadzonych stronach: www.afery.prx.pl , nieproceduralne postępowanie sędziego Z. Stoja pod adresem: www.afery.prx.pl/raczkowski-stoj-index.html , a sprawa biegłych lekarzy: www.afery.prx.pl/etyka_lekarska.html 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
CO BĘDZIE Z TĽ POLSKĽ POD ŻYDOWSKĽ WŁADZĽ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"???
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
ALEKSANDER KWAŒNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŒNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŒNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorš pienišdze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaœniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaœniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalnoœci pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĽCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sšd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sšdownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myœlšcych, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie przeœladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalnoœci publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 

WWW.AFERY.PRX.PL - WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolnoœć wyrażania swoich poglšdów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna œrodków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy sš zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mogš być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy sš konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porzšdku publicznego, bšdŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogš naruszać istoty wolnoœci i praw.