POZEW O USTALENIE - historia stronniczości sędziów krośnieńskich...

1/ 01.02.1999r - wniesiony do Sądu Okręgowego w Rzeszowie

2/ 19.05.1999r - na posiedzeniu dnia w Sądzie Rejonowym w Krośnie [wg.właściwości] sygn.V GC 125/99 podano wartość sporu – nastąpiła zmiana żądania na pozew o zapłatę – sędzia Bogdan Uliasz potraktował to jako cofnięcie pozwu pierwotnego i umorzył postępowanie w sprawie na podstawie art. 355 § 1 kpc. Dzisiaj wiem, ze ten artykuł zastosowano błędnie i z premedytacją - nie było oczywiście żadnego cofnięcia pozwu, po prostu zostałem sprzedany... Jako ciekawostkę podam, że rzeszowski sędzia Andrzej Borucki uznał,  że faktura sprzedaży, zresztą wypisywana komputerowo, a więc jak najbardziej prawidłowo jest tylko spisem towarów?, a nie fakturą sprzedaży. Albo nie umiał czytać, albo...?

3/ 30.10.2000r- z uwagi na umorzenie pozew o ustalenie mocy prawa został ponownie wniesiony do SR Brzozów

4/ 15.01.2001r - pierwsze i jedyne jawne posiedzenie w sprawie sąd w Brzozowie. – strona pozwana wnosi akta oddalonych spraw o zapłatę. 

5/ 29.01.2001r do akt wniesiono protokół z posiedzenia  19.05.1999r w Krośnie  sygn.V GC 125/99 – w którym są podane wartości sporu i wyjaśnienia.

6/ 17.12.01r – [po ponad roku?] postanowienie z dnia 04.12.01r Sąd Rejonowy w Brzozowie stwierdza swą niewłaściwość i przekazuje SR Sądowi Gospodarczemu w Krośnie.

7/ 14.08.02r – Krosno oficjalne pismo do sędziego Tomasza. Marczuka [po dwukrotnych rozmowach słownych] o wyznaczenie posiedzenia sądu z powodu dwu letniego przetrzymywania sprawy. Jednocześnie publikuję dokumenty w internecie.

8/ 24.09.02r – otrzymuję pismo z dnia 18.09.02r o podanie wartości przedmiotu sporu.

9/ 29.09.02r – informuje, że pozew ma na celu ustalenia mocy prawa - zgodnie  z art.189kpc i na tym etapie nie ma wartości materialnej [co i tak jest podane w aktach] - chodzi o to, żeby sąd powtórnie nie zmienił charakteru pozwu na pozew o zapłatę.

10/ 22.10.02r – z uwagi na oskarżenie mnie przez sędziów krośnieńskich z art.212 kk – o pomówienie - wnoszę o wyłączenie sędziego Tomasza. Marczuka i sędziów krośnieńskich z rozpatrzenia pozwu.

11/ 04.11.02r – otrzymuję zawieszenie postępowania w sprawie sygn.V.GC.14/02 wydane przez sędziego T. Marczuka  powołanie się na art.187§1kpc - dziwne, wartość sporu w pozwie o ustalenie prawa?

12/ 05.11.02r – zgodnie z pouczeniem wnoszę zażalenie do Sądu Gospodarczego w Rzeszowie – zarzucam błędy proceduralne – np. nie rozpatrzono wcześniej wniosku o wyłączenie sędziów krośnieńskich.

13/ 07.03.03r – pismo o uzupełnienie błędów formalnych – wskazanie sędziów do wyłączenia.

14/ 10.03.03r - zgodnie z art.49kpc – wątpliwości co do bezstronności z powodu wzajemnej solidarności, powołując się na uzasadnienie wyłączającym sędziów sanockich [przez Krosno]   –  wnoszę przede wszystkim o wyłączenie tych sędziów krośnieńskich, których nazwiska [stronniczość] zostały podane do publicznej wiadomości w internecie. Jest logiczne, że w takim wypadku staje się to obligatoryjnie.

15/ 23.04.03r – postanowienie z dnia 11.04.03 – oddalenie wniosku o wyłączenie sędziów – nie czują się pokrzywdzeni – dlaczego nie wycofują oskarżenia z prokuratury?

16/ 24.04.03r – zażalenie na takie postanowienie – dlaczego na podstawie tych samych uzasadnień można wyłączyć sędziów z Sanok [żaden nie był wywyższony], a sędziów krośnieńskich nie? – przecież to oni sprowokowali ten problem?

17/ 06.10.03r – Sąd Okręgowy w Krośnie Wydział Gospodarczy w osobach SSO Anna Bembenek, Andrzej Dziedzic, Barbara Stukan-Pytlowany oddala zażalenie. W uzasadnieniu odnosi się tylko do dwóch sędziów: T. Marczuka i B. Uliasza. A co z innymi pomówionymi? - kolejne mataczenie...

18/ 03.11.03r – wnoszę do Sądu Gospodarczego w Krośnie  o rozpatrzenie pozwu o ustalenie w formie wniesionej w 2000r. – w odpowiedzi na uzupełnienie zażalenia z dnia 05.11.02r. Nie ma się dostosowywać pozwu do właściwości sądu, tylko sąd ma być właściwy do rozpatrzenia pozwu.

19/ 15.12.03r – ta sama trójca sędziów [SSO Anna Bembenek, Andrzej Dziedzic, Barbara Stukan-Pytlowany] oddala moje zażalenie na zawieszenie z urzędu postępowania w sprawie powołując się na art.177§1kpc  - a zażalenie zostało przecież skierowane do sądu w Rzeszowie?

20/ 23.03.04r. – ten sam sędzia Tomasz Marczuk kolejny raz umarza postępowanie w rozpatrzeniu pozwu o ustalenie na podstawie art. 47911kpc – czyli na wniosek stron? Jest to jego kolejne potwierdzenie nieprawdy przez sędziego– jako strona i powód nigdy czegoś takiego nie wnosiłem, niby kiedy, jak nie było posiedzenia sądu? 

21/ 04.02.04r - zaskarżam takie postępowanie z powodu istotnych błędów proceduralnych i nieetycznego postępowania sędziów krośnieńskich.

22/ 24.02.04r – dodatkowo pismem sądowym  przypominam sędziom, że te wartości i tak mają podane w aktach spraw wniesionych jako załączniki jeszcze w 2001r.

23/ 05.04.04r – trzeci już raz postanowieniem [ciągle niejawnym], ta sama trójka sędziów krośnieńskich  A. Bembenek, A. Dziedzic i B. Stukan-Pylowany [dawno wywyższona i wniesiona o wyłączenie z uwagi na stronniczość i osobiste zaangażowanie] oddala zażalenie na podstawie art. 47911kpc w imieniu swoim i niby sądu wyższej instancji, czyli rzeszowskiego? –  podtrzymuje przy tym solidarnie nieprawdę podaną przez sędziego T. Marczuka... haa, a przecież stosownie do art. 48.§1 pkt 5 kpc - sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem już raz rozpoznanego - i po co te kolejne mataczenia?  Ponieważ dalej wszystko zrobiono żeby nie rozpatrzyć pozwu o uzasadnienie, cóż wniosę go ponownie...
A stronniczych [domyślnie - skorumpowanych?] sędziów pouczam, że zgodnie z art. 148.§1kpc. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie. – dotyczy to zwłaszcza rozpatrzenia drugiej instancji - tak mówi PRAWO. 

Tak czy inaczej pozew o ustalenie przyjęty został w Strasburgu... 
krośnieński sędzia Trojanowski - niby ten od etyki, w ogóle nie raczył przez prawie rok na przysłane mu pismo, a o debilizmie sędziów krośnieńskich  dowodzi potraktowanie sprawy przez sędziego Wojtowicza. 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.