PLOTKI ?   FAKTY ?   AFERY ???

 Zapowiadałem w 2002r, że na tej stronie, będš umieszczane niesprawdzone informacje, zadawane pytania, w miarę możliwoœci udzielane odpowiedzi o kontrowersyjnych poczynaniach "elity?", ale rolę tš przyjęły AKTUALNOŒCI, które staram się umieszczać na każdej tematycznej stronie, oraz AFERY, WPADKI, PLOTKI O ZNANYCH AKTORACH, PIOSENKARZACH, SPORTOWCACH I OSOBACH PUBLICZNYCH... 

Zmieniło się wszystko, ponieważ jestem przeœladowany za prowadzonš działalnoœć publicystycznš, dlatego już  nie wykluczam dyskusje na temat żydów i ich panowania nad gospodarkš polskš, czy œwiatowš, zwłaszcza amerykańskš, ale dalej chętniej podyskutuję np. na temat rodzinnych posiadłoœci prezesa Sšdu Najwyższego T.Erecińskiego, czy prokuratorów, lub choćby o przekrętach mojego ulubionego "bosskiego" sędziego C. Petruszewicza....  

Przyjęło się, że na urodziny Prezydenta A. Kwaœniewskiego nie przychodzi się z kwiatkiem, czy sztućcami... tego drobiazgu nazbierało mu się już sporo. Należy się złożyć na wspólny, jakiœ konkretny, co najmniej kilkudziesięciotysięczny prezent. Na koniec 2002r. zaproszeni złożyli się na obraz Kossaka. Dla zainteresowanych nazwiska składkowej, zaproszonej elity umieszczam za publikacjš Super Expressu. Niestety tę stronę wykasowano, dlatego teraz postanowiłem umieœcić nazwiska darczyńców  w prowadzonej witrynie. Perfidnie też odfajkowałem tych, którzy stali się aferzystami przez te ostatnie dwa lata. W 2004r na 50 rocznicę już nie było takiej hucznej imprezy, a goœci dobierano bardo starannie... Na wszelki wypadek, prezydent uciekł z warszawki przed mediami?, a impreza odbyła się w pałacyku zmodernizowanym za pienišdze podatników w Wiœle... no i liczba honorowych goœci zmniejszyła się tak przez cztery...  tylko nie podpadnięci...? cdn.

UWAGA- PILNE:
Ostatnio z Sšdu Najwyższego rozsyłane sš postanowienia o odmowie przyjęcia kasacji. Jeszcze nie wiem, czy chodzi o zmniejszenie zaległoœci w rozpatrywaniu spraw, czy o wyjazdy urlopowe, lub okazyjne sędziów. Procedura jest jedna - powielane sš do wszystkich spraw jednakowe uzasadnienia. Proszę wszystkich pokrzywdzonym tym dziwnym zachowaniem o kontakt. 
Z ostatniej chwili: Prezes Gardocki wyjaœnił, że ten numer zastosował celem pozbycia się zaległoœci. Z paru tysięcy sprawa zostawił sobie tak z tysišc, tych po znajomoœciach. Proponuję iœć na całoœć i zlikwidować Sšd Najwyższy. To będš dopiero konkretne oszczędnoœci dla budżetu. Decyzjš Prezesa ma się zajšc Trybunał Konstytucyjny. A może tak Genewa... ???

Otrzymałem abstrakcyjne jest wyjaœnienie "prokuratorskiego badania psychiatrycznego". Dziennikarz który to przeszedł, wyjaœnił mi, że celem jest wyeliminowanie niewygodnych elicie osób np. takich jak ja, ujawniajšcych różne przekręty i kombinacje. Delikwenta kieruje się na badanie, biegli orzekajš, ze pojedynczym badaniem nie można ustalić faktu, i trzeba takiego skierować na np. miesięczne badania w  zamkniętym oœrodku . Tam faszeruje się go np. dodajšc mu do jedzenia odpowiednie œrodki farmakologiczne, czyli delikwent przechodzi tzw. "pranie mózgu". Po takich "badaniach" odechciewa mu się wypisywania głupstw...cdn.
no i sprawdza się to co wyżej pół roku temu napisałem. Jeden z moich ulubieńców, sfrustrowany swojš niekompetencjš prokurator J. Złotek złożył wniosek o przebadanie mnie zamknięty zakładzie. Ciekawe, ostatnio wszyscy mówiš i piszš o schorowanych, czy nawet "zrakowaciałych organach sprawiedliwoœci". Zgłoszone do prokuratury zawiadomienia popełnionego na mnie oszustwa, włamania, kradzieży,  nawet nie tknšł... Ciekawe za ile się sprzedał?... raczej kariery już nie zrobi.

UWAGA- PILNE:
Ostatnio z Sšdu Najwyższego rozsyłane sš postanowienia o odmowie przyjęcia kasacji. Jeszcze nie wiem, czy chodzi o zmniejszenie zaległoœci w rozpatrywaniu spraw, czy o wyjazdy urlopowe, lub okazyjne sędziów. Procedura jest jedna - powielane sš do wszystkich spraw
jednakowe uzasadnienia. Proszę wszystkich pokrzywdzonym tym dziwnym zachowaniem o kontakt. 
Z ostatniej chwili: Prezes Gardocki wyjaœnił, że ten numer zastosował celem pozbycia się zaległoœci. Z paru tysięcy sprawa zostawił sobie tak z tysišc, tych po znajomoœciach. Proponuję iœć na całoœć i zlikwidować Sšd Najwyższy. To będš dopiero konkretne oszczędnoœci dla budżetu. Decyzjš Prezesa ma się zajšc Trybunał Konstytucyjny. A może tak Genewa... ???

Uzdrowienie wymiaru sprawiedliwoœci ???

Sprywatyzowanie częœci działalnoœci sšdów, otwarte konkursy na sędziego, mediacja zamiast rozpraw i odpowiedzialnoœć materialna sędziego za "błędy w sztuce" - to niektóre recepty na uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwoœci Sprywatyzowanie częœci działalnoœci sšdów, otwarte konkursy na sędziego, mediacja zamiast rozpraw i odpowiedzialnoœć materialna sędziego za "błędy w sztuce" - to niektóre pomysły siedemnastu wybitnych ekspertów, których Instytut Spraw Publicznych poprosił o receptę na uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwoœci. W czwartek raport, który powstał w oparciu o te ekspertyzy, ISP przedstawił na konferencji z udziałem ministra sprawiedliwoœci Grzegorza Kurczuka.
/ Ewa Siedlecka : Gazeta Wyborcza : 05-09-2002 /

 Krezus w todze?

 Sędzia Sšdu Rejonowego w Koszalinie , Ryszard Wełniak, od kilku lat jest właœcicielem nieruchomoœci , których wartoœć wielokrotnie przekracza jego oficjalne dochody. Luksusowy pałacyk w Budzistowie pod Kołobrzegiem , w którym działa hotel jest wart 3 do 5 milionów złotych. To , skšd sędzia miał na to pienišdze, owiane jest tajemnicš. R. Wełniak pracuje w Sekcji Upadłoœciowej Wydziału Gospodarczego koszalińskiego sšdu. Rozstrzyga sprawy o upadłoœci bšdŸ nie firm z naszego regionu. Nadzoruje postępowania upadłoœciowe i prace syndyków dysponujšcych majštkiem zbankrutowanych spółek. Jego decyzje majš wpływ na zarzšdzanie mieniem firm o wartoœci nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Sprawujšc tak odpowiedzialnš funkcję publicznš, obdarzonš zaufaniem społecznym, sędzia powinien być poza wszelkimi podejrzeniami dotyczšcymi spraw majštkowych. Ale tak nie jest. Najwięcej kontrowersji wzbudza pałac w Budzistowie. Budynek w bardzo złym stanie technicznym R. Wełniak kupuje w styczniu 1996 roku. Po remoncie hotel „ Pałac Budzistowo” robi wrażenie. (...) Według osób z branży budowlanej koszty poniesione na odrestaurowanie pałacu w takim stylu i zagospodarowanie terenu wokół sięgajš miliona złotych. Wykończenie i wyposażenie wnętrz to drugie tyle. Wartoœć całej nieruchomoœci według poœredników może się wahać od 3 do 5 mln złotych. Sędzia R. Wełniak posiada też kupionš w 1993 r. połowę domu w Koszalinie – wartš około 120-150 tys. Złotych. Czy sędziego stać na kupno i utrzymanie obu nieruchomoœci ze swojej pensji ? Miesięczne wynagrodzenie sędziego sięga 4.5 tys. Złotych. Jeżeli przyjmiemy, że sędzia przez ostanie szeœć lat zarabiał œrednio po 55 tys. Złotych rocznie i wszystko przeznaczył na inwestycje w pałac, daje to kwotę 330 tys. zł, .a więc szeœciokrotnie mniej niż szacowana wartoœć remontu. Skšd wzišł resztę pieniędzy ? Zapytaliœmy sędziego . R. Wełniak nie zgodził się na rozmowę. Powiedział tylko ,że sprawę wyjaœniało Ministerstwo Sprawiedliwoœci i prezes Sadu Okręgowego w Koszalinie. Rzecznik ministerstwa, Barbara Mškosa-Stępkowska, powiedziała ,że nie ma informacji na ten temat. Prezes koszalińskiego SO odesłał nas do prezesa sšdu apelacyjnego w Gdańsku. Od dwóch miesięcy czekamy na wyjaœnienia. (dak) Tekst pobrano z Głosu Koszalińskiego z dnia 27-28.07.2002 r. Nr 173 (3239). Artykuł ukazał się na pierwszej stronie tego Dziennika Pomorza Œrodkowego

a z lokalnych plotek? 
mój ulubieniec to leski, znany lubieżnik sędzia  Aleksander CIEĆKIEWICZ . Moje sroczki doniosły że posiada w okolicy aż trzy rezydencje? letniš w Bieszczadach z odpowiednim areałem, mieszkalnš - takš sobie i zapasowš - na wykończeniu. I to wszystko z biednej pensji sędziego... Jak się dokładniej upewnię, to na pewno poinformuję...  

UCHWAŁA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
Afery szkodzš wizerunkowi mecenasów?


Ostatnie doniesienia prasowe o aferach, w które zamieszani sš adwokaci, skłoniły Naczelnš Radę Adwokackš do podjęcia uchwały. Zwraca się w niej uwagę, że informacje o obrońcach naruszajšcych nie tylko etykę zawodowš, ale i prawo, szkodzš wizerunkowi adwokatury. Wymagajš więc jak najpilniejszego wyjaœnienia.
Uchwała jest reakcjš m.in. na aresztowanie mec. Edwarda R. z Zielonej Góry, występujšcego w procesie Carringtona. Przy obrońcy znaleziono nielegalnie posiadanš broń, a w jego mieszkaniu przedmioty, co do których podejrzewa się, że pochodzš z kradzieży. Dwa miesišce wczeœniej, w zwišzku ze sprawš tzw. łódzkiej oœmiornicy, zatrzymano krakowskiego adwokata Władysława P. Jest podejrzany o umożliwienie wyłudzenia telewizorów wartoœci ok. 2,5 mln zł.
NRA zaleca Okręgowym Radom Adwokackim sprawdzenie wiarygodnoœci informacji prasowych i jak najpilniejsze przedstawienie mediom "rzetelnego stanu faktycznego", a w razie koniecznoœci - sprostowanie nieprawdziwych doniesień. O przypadkach zatrzymania lub tymczasowego aresztowania adwokata majš natychmiast powiadamiać rzecznika dyscyplinarnego NRA, przekazujšc też informację, czy przy przeszukaniu uczestniczył przedstawiciel samorzšdu adwokackiego. Rzecznicy dyscyplinarni ORA powinni bez zwłoki wszczynać postępowania wyjaœniajšce lub dyscyplinarne.

i specjalnie dla prawników coœ z chińskiej mšdroœci.
>> Pieniędzmi możesz kupić budynek, ale nie dom rodzinny...
>> Możesz kupić poœciel, ale nie sen...
>> Możesz kupić zegarek, ale nie czas...
>> Możesz kupić ksišżkę, ale nie wiedzę...
>> Możesz kupić stanowisko, ale nie uznanie...
>> Możesz kupić życie, ale nie duszę...
>> Możesz kupić seks, ale nie miłoœć...

W tym kontekœcie dumne słowa Cycerona (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p.n.e.) - "BšdŸmy niewolnikami prawa, abyœmy mogli być wolni." - dzisiaj brzmiš naiwnie... właœnie ufajšc praworzšdnoœci Raczkowski został pozbawiony swojego prywatnego dobra, wolnoœci, praw obywatelskich, został przeœladowany w niby demokratycznym kraju w XXI wieku przez skorumpowanych  urędników, którzy w swym stanie pomrocznoœci umysłowej nie potrafili nawet postawić zarzutów, stosować procedury prawnej i którzy nawet bojš się spojrzeć mu w oczy...

Œmieszne, ale dzisiaj to Raczkowski musi dbać o etykę sędziowskš, ponieważ sami urzędnicy dawno sprzedali się za parę groszy...  
CZARNA LISTA SKOMPROMITOWANYCH SĘDZIÓW I PROKURATORÓW TYLKO W WITRYNIE WWW.AFERY.PRX.PL- SprawdŸ czy sędzia prowadzšcy Twojš sprawę nie jest zamieszany w matactwa. Wystarczy wpisać nazwisko i imię sędziego, prokuratora itp.  do  najpopularniejszej œwiatowej wyszukiwarki GOOGLE - skorumpowani sędziowie, nie znajšcy PRAWA nie powinni pełnić dłużej tak odpowiedzialnych funkcji... dlatego polecam szereg
artykułów z tego cyklu:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sšd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sšdownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myœlšcych, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie przeœladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalnoœci publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl