DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
    MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŒCI

SSR MARIA OLSZEWSKA - sędzia Sšdu Rejonowego w Brzozowie. 
Nasza korespondencja jest bardzo bogata - zawiera ponad setkę dokumentów, tak więc pani sędzia zasłużyła sobie na umieszczenie jej na liœcie. Szkoda tylko że  numery i przeżycia jakie zgotowała mi sš kiepskiej jakoœci. Na poczštku ograniczę się do kilku spraw. Zacznę od  sygn.akt.ICo 2)00. Skarga złożona do sšdu i komornika 07.01.2000r. Sędzia bez rozpatrywania odrzucił jš Postanowieniem z dnia 21.09.2000r. Potrzebował ponad dziewięć miesięcy. W tym czasie komornik zdšżył sprzedać co się dało na podstawie zajęcia które zostało zniesione. łamišc kilkanaœcie paragrafów Rozporzšdzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 09.03.68r w sprawie czynnoœci komorników. Zostały wyszczególnione i opisane w moich Zażaleniach z dnia 02.10.00r i 28.10.00r. Oczywiœcie do dnia dzisiejszego sędzia Olszewska nie odpowiedziała na postawione zarzuty pod adresem komornika i sšdu. Nie przesłała też Zażaleń do adresata, czyli Sšdu Okręgowego w Kroœnie.
    Sprawa sygn. akt.I.Co39)00., tutaj sędzia M. Olszewska daje popis kombinacji, jak nie dopuœcić do rozpatrzenia skargi.  Nawet posuwa się do potwierdzenia nieprawdy. Wszystko po to, żeby nie dopuœcić do rozprawy i przekazania dokumentów jej niekompetencji wyżej. 
Sprawa sygn. akt.I Co 245)00 - tutaj widać beznadziejnoœć intelektualnš sędziego M. Olszewskiej. Nawet nie próbuje wyjaœnić cokolwiek. Sama gubi się we własnych kombinacjach...
Arcyciekawa dokumentacja sprawy sygn.akt.I.Co226)00-zaczynajšc od skargi z dnia 28.11.00r.która wynikła z otrzymania faktur z bezprawnej licytacji przywłaszczonych nieruchomoœci znajdujšcych się w pomieszczeniach handlowych firmy ELSAN. W zwišzku z tym wniosłem moje żšdania w pięciu punktach o: zawieszenie postępowania komorniczego, rozpatrzenie jego działalnoœci, naprawy wyrzšdzonej szkody itp. oraz przyznanie mi obrońcy. Sędzia M. Olszewska trzy miesišce kombinowała jak nie rozpatrzyć moich wniosków  i jej postanowienie ICo 226)00 z dnia 16.02.2001r jest typowym przykładem potwierdzenia nieprawdy. A tu następne zażalenie z dnia 16.08.01r, w którym już, z powodów rażšcej obrazy przepisów prawnych, uchybienia godnoœci sędziego  i dyscypliny pracy za poœrednictwem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI wnoszę o skierowanie sprawy przeciwko sędziemu Marii Olszewskiej do SĽDU DYSCYPLINARNEGO. 
 Za to dostałem w prezencie "adwokata" który mieszka na wsi i nie ma nawet telefonu. Jak na razie nie wykazał się niczym, ponieważ sędzia Olszewska dalej prowadzi sprawy w trybie tajnym. Po co więc ten adwokat?. A w zasadzie przerwała tš uroczš korespondencję... Przypuszczam, ze miało na to wpływ ukazanie jej wypocin na moich stronach w internecie. Od pół roku "zamurowało" sędziego Olszewskš całkowicie. Może nie całkiem, ponieważ musiała w końcu jakieœ przeterminowane zażalenie puœcić do Sšdu Okręgowego, który stwierdził jej błędy proceduralne i nakazał poprawki. Na razie cisza, dalej wszyscy sędziowie w wiejskim sšdzie brzozowskim majš w d... swoje obowišzki. 
Zresztš po dwóch  latach korespondencji sšdowej komornik Pankiewiczkorzystajšc ze sędziowie Sšdu Rejonowego w Brzozowie kryjš jego przekręty zdefraudował towary i wyposażenie. Z majštku firmy przekraczajšcego kwotę 150.000zł nie zdołał nawet zaspokoić wierzytelnoœci dostawców na kwotę ok. 5.000zł i umorzył postępowania z...  powodu nieœcišgalnoœci....ha,ha,??- ciekawy jestem jakie udziały w tajnych licytacjach majš sędziowie i i ich znajomi....???
Sanockiego komornika Sšd Rejonowy w Sanoku na identyczne przekręty nie potraktował tak swojsko. 
Uznał jego winę - zawiesił postępowanie egzekucyjne, oraz uchylił zajęcie ruchomoœci,  wraz z wpisaniem niekompetencji do akt sšdowych komornika

Masz  jedynš okazję ocenić działanie sędziego. BšdŸ sędziš dla sędziego!!! 

SONDA
Jak oceniasz działanie sędziego?


uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: sprawiedliwy@hoga.pl
aferyprawa@poczta.onet.pl

POWRÓT