DOKUMENTACJA ZOSTAA OPUBLIKOWANACELEM PROCESOWEGO ZAATWIENIA PRZEZ
PROKURATORA GENERALNEGO

Maciej MARCINKOWSKI - prokurator okrgowy? w Kronie

Przedstawiam dwa dokumenty potwierdzone "za zgodno z oryginaem" . Dokumenty te maj t sam tre, ale rni si podpisami, a wic s dwa oryginay. Ja wiem, e to adwokat Neckarz dopuci si potwierdzenia nieprawdy, a nawet przypuszczalnie sam bra udzia w sfabrykowaniu dokumentu. Zreszt, nie tylko tych. Prokurator sanocki E. Martuszewski dla wytumaczenia tego precedensu wymyli teori "bdu intelektualnego". Teori t popar prokurator Prokuratury Okrgowej w Kronie M. MARCINKOWSKI. Mnie bardziej odpowiada interpretacja "pomrocznoci alkoholowej" wymylona dla Wasy. Troch inna teori mia sdzia brzozowski R. Leniak. - wykluczy "bd intelektualny", ale pozosta przy teorii, e oryginaw moe by kilka,  mog si rni treci, podpisami, itp. Na tym przykadzie wida, e prawo przede wszystkim lekcewa osoby odpowiedzialne za praworzdno. Dla nich to mae gwno, ktre dowolnie mona miesza. Nawet nie czuj smrodu. Oczywicie, pomimo wniesienia skargi na oddalenie wniosku przez prokuratora E. Martuszewskiego - na dole strony, prokurator M. Marcinkowski nie poniy si [ od 25.07.2000r ] do obowizujcej obligatoryjnie prokuratur odpowiedzi. W osobistej rozmowie [ dysponuj nagraniem ] sam stwierdzi brak swojej kompetencji. Teraz wiadomo dlaczego prokuratura ma tak mierne osignicia. Woli ukrywa przestpstwa, ni kara.  

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SDZIW INFORMUJ E PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna rodkw spoecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog by ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pastwie dla jego bezpieczestwa lub porzdku publicznego, bd dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osb. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolnoci i praw.