DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 
 CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
KRAJOWĽ RADĘ SĽDOWNICTWA

 SSR Janusz Hatylak
sędzia Sšdu Rejonowego w Sanoku 

Z datš 23.04.2002r do Sšdu Rejonowego w Brzozowie i do prokuratury została złożona skarga na zdefraudowanie majštku firmy "ELSAN" przez komornika  Lesława Pankiewicza. Istotš sprawy jest, ze w firmie pozostały   towary handlowe na kwotę 87. 161.21zł  - [ W.Garbiński bezprawnie nakazał zaspawać drzwi, a nast. przywłaszczył sobie majštek firmy], na które to zostały wystawione dla spółdzielni faktury jeszcze w 1998r , oraz wyposażenie firmy - zestawy komputerowe, lady, umeblowanie,  itp. oraz rzeczy prywatne na kwotę ponad 30.000zł. Komornik, pomimo że prawomocnie zostało zdjęte zajęcie ruchomoœci i tak w zmowie z byłym prezesem W. Garbińskim, poprzez opięczętowanie nie dopuœcił do prowadzenia działalnoœci handlowej. Następnie podczas licytacji, nie czekajšc na postanowienie sšdu brzozowskiego,  roztrwonił [wœród znajomych, czy sędziów?] majštek firmy. Do dnia dzisiejszego nie potrafił rozliczyć się z tej charytatywnej "działalnoœci". Ciekawostkš jest, że zobowišzania wobec dostawców [ok. 6.000zł] umorzył. Na tę okolicznoœć sšdowi zostało zadane pytanie: W jaki sposób z kwoty 120.000zł komornik nie potrafił „wypracować” kwoty 6.000zł z odsetkami należnej dostawcom???
Dlatego komornikowi Lesławowi Pankiewiczowi zostały postawione zarzuty defraudacji majštku firmy "ELSAN". Wniesiono też o skontrolowanie procedury sprzedaży, a w zasadzie rozkradzenie dobra prywatnego firmy.
Jednoczeœnie, z uwagi że wszelkie skargi na nieproceduralne działanie komornika były trybem niejawnym "niby" rozpatrywane przez  sędzi brzozowskš M. Olszewskš, która wsławiła się nie wysyłajšc zażaleń do sšdu wyższej instancji, a nawet te wysłane do Krosna leżš tam zakurzone, nie rozpatrzone już któryœ rok z rzędu, wniosłem o:

 o wznowienie nie rozpatrzonych i umorzonych stronniczo dochodzeń.
 
Postanowieniem z dnia 02.10.2002r [sygn.I.Co.73/02] Sšd Okręgowy w Kroœnie wyłšcza od rozpatrzenia wszyscy sędziowie sšdu brzozowskiego. Czy na tej podstawie nie powinny być wznowione sprawy prowadzone przez nich z naruszeniem prawa?
Do rozpatrzenia wyznaczono sšd w Sanoku. 
Prowadzi sędzia Janusz Hatylak.
Pierwsze posiedzenie 31.01.03r - czyli dziewięć miesięcy od złożenia skargi, jakby nie było niesamowite tempo naszego żółwiego wymiaru sprawiedliwoœci...
Na posiedzenie sšdu nie zjawia się komornik - tak więc sędzia nic nie rozpatruje...  komornik  przesyła pismo wyjaœniajšce, które strona otrzymuję 27.02.03r. Oczywiœcie, nie wyjaœnia w nim, dlaczego dostawcy towarów handlowych nie dostali zapłaty, albo po prostu komornik nie zwrócił im ich towarów. Wolał rozdać swoim znajomym po symbolicznej złotówce?  Ciekawostkš jest, ze dostarczył je do sšdu w dniu posiedzenia, czyli 31.01.03r. - dlaczego nie miał odwagi być na posiedzeniu sšdu? Czy to nowa gra? Niedługo okazuje się, ze moje przypuszczenia okazujš się prawdš. Sędzia J. Hatylak  wyznacza posiedzenie sšdu na 02.04.03r. Strona nie jest o tym powiadomiona - ale zjawia się komornik L. Pankiewicz... odwrotnie niż na posiedzeniu w dniu 31.01.03r. Z akt sprawy można wyczytać, ze posiedzenie trwało podobno aż 15 minut, od 10.15 do 10.30. Sšd w tym czasie dopuœcił dowody ze spraw: KM 56/98; 82/98; 319/99; 317/99; 43/00; 3/00; 7;00; 36;00. Jakby nie było, to ponad setka stron akt i dokumentacji... podobno wszystko przeczytano i to wszystko przeanalizowano [wg. protokołu] w 15 minut!!!??? Tylko dlaczego nic nie postanowiono? Naprawdę, można podziwiać  boskie możliwoœci sędziego Hatylaka. Cóż, komornik dysponuje kasš [kilkadziesišt tysięcy złotych] za przywłaszczone dla siebie towary Raczkowskiego, ma więc dobre przebicie?
Ale najlepszy numer jeszcze przed nami. Sędzia wyznacza kolejne posiedzenie na dzień 16.04.03r. [tak wynika z akt sprawy]. Nie wnikajšc w szczegóły, że ze względów technicznych taki termin jest nierealny - strona musi otrzymać zawiadomienie co najmniej 7 dni przez rozprawš, a wiadomo jak działa sekretariat w sšdzie i poczta... Ale sędziemu Hatylakowi wcale nie chodzi przecież, żeby było jakieœ tam posiedzenie sšdowe. Czy samo przeczytanie i analiza akt po prostu przerasta jego możliwoœci umysłowe?...  zresztš musiał by się przeciwstawić mafijnej klice sędziowskie... , a to jest po prostu nierealne... Dlatego nawet nie wysyła stronom zawiadomień o terminie. W protokole sprawy pisze: posiedzenie zaczęto 13.50, zakończono 14.00 - żadna że stron się nie zjawiła... co zresztš wcale nie zwalnia sędziego od rozpatrywania sprawy... Dlaczego więc nie odpowiedziano na zarzuty postawione w skardze? - cóż, strona pokrzywdzona nie dysponuje boskš mocš odczytywania myœli sędziego i nie była w stanie takiego nieproceduralnego postępowania sędziego przewidzieć. Może się tylko domyœlać, że sędzia zawarł jakiœ tajny układ z komornikiem, albo zadziałały inne "tajne moce" ...?   
Nie wnikajšc w szczegóły, sędzia ogłosił "dla nikogo?"  swoje postanowienie dla szeœciu dłużników - w tym jednego zmarłego, że oddala skargę Raczkowskiego na matactwa komornika Pankiewicza  z dniem 24.04.02r. Postanowienia tego do dnia dzisiejszego oczywiœcie nie otrzymałem. Chociaż to dziwne "postanowienie?" sędziemu sanockiemu wydaje się niepodważalne, to dla jego uœwiadomienia informuję go, że w Polsce obowišzuje dwuinstancyjny sšd. Tak więc zawsze jego postanowienie podlega zaskarżeniu. Ale sędzia "zapomniał?" znowu wysłać stronie poszkodowanej swoje wypociny... Tak się wstydzi swojej niekompetencji, czy tak bardzo obawia się Raczkowskiego? I znowu bajer - co z tš   wyimaginowanš etykš sędziowskš?
Strona o tych matactwach dowiedziała się przypadkiem, znużona długim oczekiwanie, zażyczyła sobie przeglšdnięcie akt sprawy w dniu 28.11.03r. Kserokopie protokołów z "niby toczšcych się" posiedzeń sšdu otrzymałem dopiero dnia 03.03.04r - tak więc dopiero teraz jestem w stanie publikować zarzuty nieproceduralnego postępowania sędziego sanockiego Janusza  Hatylaka. W ramkach zamieszczone sš protokoły  z rozpraw z dnia 02.04.93r i z dnia 16.04.03r [ z dopisanymi moimi uwagami].  

hatylak_protok.1s1-kom.brzoz.gif (32289 bytes) hatylak_protok.1s2-kom.brzoz.gif (11023 bytes) hatylak_protok.2-kom.brzoz.gif (13570 bytes)

a tutaj abstrakcyjne wręcz, nie spełniajšce żadnych wymóg PRAWA - postanowienie wydane przez sędziego Janusza Hatylaka w sprawie skargi na zdefraudowanie przez komornika sšdowego Lesława Pankiewicza majštku firmy ELSAN. Nie dziwię się, ze tych głupot nie wysłał stronie... Czy też należy do GTW? - wštpliwe, ma za niskie notowania...

   Po zapoznaniu się z tym interesujšcym przekrętem strona złożyła skargę na takie nieproceduralne działanie sędziego do Prezesa sšdu skargš z dnia 02.12.2003r. Do dnia dzisiejszego [koniec lutego2004r] nie otrzymała żadnej odpowiedzi... Czyżby Prezes Sšdu Rejonowego w Sanoku też kandydował do wywyższenia go w GALERII?...  We wspaniałym towarzystwie kolegów, prezesów sšdu kroœnieńskiego Grzegorza Gładysza, czy Zbigniewa Dziewulskiego, lub jeszcze lepiej rzeszowskiego  Tadeusza Pokrzywy na pewno będzie œwietnie się czuł... no i ta sława nie tylko na całš Polskę...

 

Sanok 02.12.2003r.

PREZES 
SĽDU  REJONOWEGO
w  Sanoku
ul. Koœciuszki  5

Strona:
Zdzisław Raczkowski

sygn.akt.I.Co.618/02

                                                            SKARGA

 Na wydanie  w dniu 16.04.2003r. postanowienie Sšdu Rejonowego w Sanoku  sygn.akt.I.Co.618/02 - Oddalenia skargi na czynnoœci komornika;

W której postawiono zarzuty defraudacje majštku firmy ELSAN,  Komornikowi przy Sšdzie Rejonowym w Brzozowie Lesławowi Pankiewiczowi

 WNOSZĘ

 O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA SĽDOWEGO

 zgodnie z art. 407 kpc na podstawie art. 401 kpc - strona została pozbawiona możliwoœci działania i reprezentacji

 Ponadto:

        1. O przysłanie postanowienia wraz z uzasadnienie i pouczeniem

             - dla zaskarżenia postanowienia -  dwuinstancyjnoœć  Sšdu

  1. zbadania powodów i wyjaœnienia okolicznoœci
  1. wyznaczenie terminu jawnego posiedzenie Sšdu, celem uniknięcia pomówień stronniczoœci i publikacji.

                                              UZASADNIENIE

       Skargę na defraudacje majštku firmy „ELSAN” należšcej do powoda Zdzisława Raczkowskiego poszkodowanego przez  Komornikowi przy Sšdzie Rejonowym w Brzozowie Lesławowa Pankiewicza złożono do Sšdu Rejonowego w Brzozowie pismem z dnia 23.04.2000r. Czynnoœć ta była zwišzana z otrzymanymi zawiadomieniami o umorzeniu przez komornika roszczeń wierzycieli za towary handlowe należšce do firmy. Wierzytelnoœci te powstały wskutek zablokowania działalnoœci handlowej firmy powoda m.in. bezprawnymi [zniesionymi przez Sšd] zajęciami towarów handlowych i wyposażenia firmy przez komornika.  Przy czym, roszczenia jak przedstawiono wynosiły niewiele ponad 6.000.zł, a pozostawione pod dozorem komornika towary i wyposażenie przekraczały wartoœć 120.000 zł.  Obowišzkiem Sšdu było wyjaœnienie, dlaczego z całoœci majštku firmy Elsan w Brzozowie komornik nie potrafił wypłacić wierzycielom kwoty dwudziestokrotnie mniejszej i co się stało z tym majštkiem?   Zarzuty przekrętów komornika zostały też przedstawione w kilkunastu skargach i zażaleniach do Sšdu Rejonowego w Brzozowie, które z uwago na wyłšczenie sędziów tego Sšdu zostały włšczone do rozpoznania przez Sšd w Sanoku. Przedstawiono je też na wniosek Sšdu pismem z dnia 11.03.03r.jak też opublikowano na dyskusyjnych stronach internetowych www.afery.prx.pl .

       W rozpatrywanej sprawie istotne jest, że do wysłanego zawiadomieniu z Sšdu [otrzymane 27.02.03r.] zawierajšcym pismo komornika i zarzšdzenie ustosunkowania się do niego w trybie 14 dni – „zapomniano?”  dołšczyć  zawiadomienie o wyznaczonym posiedzeniu Sšdu na dzień 02.04.03r. – jak odczytano z akt sprawy przeglšdanych 28.11.03r. Efektem takiego postępowania strona nie stawiła się na istotne dla niej posiedzenie Sšdu.

 Jak dalej czytamy z akt, sędzia J. Hatylak wyznaczył kolejny termin posiedzenia na dzień 16.04.03r. o czym w ogóle nie raczył żadnej ze stron powiadomić.  Oczywiœcie, efektem takiego postępowania była całkowita abstynencja stron. Jednoczeœnie sędzia nie rozpatrzył wniesionych wniosków powoda, jak też nie odpowiedział na zadane pytania zawarte  aktach spraw.

             Tak więc została naruszona procedura sšdowa, jak też strona  została pozbawiona możliwoœci działania i reprezentacji, dlatego zgodnie z art. 407 kpc na podstawie art. 401 kpc wniesiono o WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA SĽDOWEGO.     

Na ten wniosek odpowiada sędzia SSR Krystyna Twardach-Terlecka. Przewidywałem dalsze mataczenie w sprawie, dlatego odpowiednio zabezpieczyłem się proceduralnie. I dalej mamy, jak sędzia [czyżby blondynka] dopuszcza się fałszowania  faktów oczywistych w sprawie i nieetyczna, wprost niechlujnš postawę sędziego, który w pięciu linijkach myli się? parę razy....

   Czyżby wirus, który opanował  umysły sędziów strzyżowskim rozprzestrzenił się już na Sanok???
Nie ma wyjœcia, proponuję przeprowadzić defragmentacje umysłu sędziego J. Hatylaka, a w zasadzie wszystkich wywyższonych w galeriach... Istnieje wprawdzie wniosek Ministerstwa Sprawiedliwoœci o koniecznoœci przebadania psychiatrycznego sędziów naszych sšdów, ale z praktykš jak zwykle u naszych schorowanych organów sprawiedliwoœci jest na bakier. Cóż schizofrenia w zasadzie nie boli...   Ciekawe, dlaczego nie pomogła izolacja...???
      Jak każdy sędzia, sędzia sanocki Janusz Hatylak przed wywyższeniem w  GALERII jego niekompetencji miał ponad miesišc czasu na naprawienie swoich błędów. Tak jak jego poprzednicy nie skorzystał z tej prostej demokratycznej możliwoœci - odpowiedzi na stawiane zarzuty. Cóż, teraz zostało mu sšdowe powództwo, celem ukrycia swojego mataczenia... 
       

Powrót do witryny AFERY PRAWA www.afery.prx.pl

I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwoœci"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolnoœć wyrażania swoich poglšdów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna œrodków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy sš zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mogš być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy sš konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porzšdku publicznego, bšdŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogš naruszać istoty wolnoœci i praw.