AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

Pisze i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników zarówno tych na dole, jak i "władzy" w jak najszerszym tego znaczeniu. 

                       Stolec, dnia 02 maja 2005r.

Prokurator 
Prokuratury Rejonowej
w Wałbrzychu
Pani Ewa Grzeszczak
pl. Magistracki 7
58 – 300 Wałbrzych

                            ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

Pokrzywdzony: Witold Duchiewicz wraz z rodziną 
                           
zam. Stolec 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie

     Na zasadzie art. 304 k.p.k., składam zawiadomienie o szeregu przestępstw popełnionych przez Syndyka -Włodzimierza Bernackiego, Sędziego Komisarza -Jarosława Iwanka z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Adwokata  -Sylwestra Gardockiego oraz firmę J.S. Invest Sp. z o.o. z Warszawy.    

 UZASADNIENIE

25 listopada 2004r., złożyłem pismo (w załączeniu) do Syndyka -Włodzimierza Bernackiego z prośbą o pilne przygotowanie (kompletnego rozliczenia) firmy „Forin” Sp. z o.o.
Dołączyłem także oświadczenie woli przesłane do firmy „Forin” Sp. z o.o. o uchylenie się od skutków prawnych –porozumienia z 20 października 2003 roku (w załączeniu).

 Pismo to było skutkiem pojawienia się nowego Wierzyciela w postaci firmy J.S. Invest Sp. z o.o., która rościła sobie pretensje do wierzytelności i zabezpieczeń, które posiadała firma „Forin” Sp. z o.o. w ramach podpisanego porozumienia z 20.10.2003 roku.

Bardzo mnie zaskoczył fakt pojawienia się nowego Wierzyciela jako nabywcy wierzytelności od firmy „Forin” Sp. z o.o., gdyż ja w 2003r. i na początku 2004r., spłaciłem dług (za kontrahentów) w całości, jako poręczyciel i pozostały tylko odsetki, które obiecano umorzyć w zamian za solidną spłatę i zwolnić wszelkie zabezpieczenia.

Otóż, okazało się, że pomimo spłaty wierzytelności wobec „Forin” Sp. z o.o., który został zlikwidowany w lutym 2004r. – sprzedany 06 lutego 2004r. (akt notarialny sprzedaży -w załączeniu) i wchłonięty przez Bank Millenium S.A., to już tuż przed likwidacją, a także później, dokonywano transakcji przelewu fikcyjnych (bo już spłaconych) wierzytelności na firmę J.S. Invest Sp. z o.o. należącą w 100% do Adwokata -Sylwestra Gardockiego, który był równocześnie pełnomocnikiem firmy „Forin” Sp. z o.o., Banku Millenium S.A., od których zakupywał te wierzytelności  – za 20% jako rekompensatę swoich usług windykacyjnych.

Według informacji uzyskanych od samego Adwokata -Sylwestra Gardockiego, nabył on wierzytelności na kwotę 700 mln złotych (słownie: siedemset milionów złotych, 00/100) z czego bardzo wiele już nieistniejących.

Jego spółka J.S. Invest Sp. z o.o. mieszcząca się oficjalnie na Alei Wojska Polskiego 9, a rzeczywistości przy ul. Śmiałych 16, w Pałacu za 35 mln złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych, 00/100) w Warszawie, w tym samym miejscu, gdzie Kancelaria Sylwestra Gardockiego, która specjalizowała się w windykacjach długów, a szczególnie chętnie tych, gdy były one już spłacone, a miały duże zabezpieczenia.

W ten sposób właśnie przejął Adwokat -Sylwester Gardocki -za swoim pośrednictwem od firmy „Forin” Sp. z o.o. i Banku Millenium S.A. dla swojej firmy J.S. Invest Sp. z o.o. fikcyjne, bo już spłacone wierzytelności firmy BHU „EuroFarm” wraz z zabezpieczeniami, w tym zabezpieczeń w postaci należności rzetelnych za sprzedane  w kredycie na export suszarnie do Rosji, do dwóch firm tj. Mark Trade i Pol-Inwest Sp. z o.o. 

20 kwietnia 2005r., mój pełnomocnik –Kancelaria „El-Canon”  otrzymał pismo przewodnie i 96 odpisów postanowień z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, w odpowiedzi na swój wniosek z lutego 2005 roku. 

Wśród tych odpisów postanowień, było szereg postanowień  o wyłączeniach majątku, a których ani ja, ani mój pełnomocnik, nigdy nie otrzymaliśmy, a przysługuje mi na nie zażalenie, co jest ewidentnym naruszeniem przepisów KPC przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. 

Celem nie przesyłania dla mnie lub pełnomocnika tych postanowień, było prawdopodobnie współdziałanie korupcyjne z niektórymi Wierzycielami  i np. Sylwestrem Gardockim. Jak widać za te postanowienia, które powinienem otrzymać z urzędu, musieliśmy dodatkowo płacić.  

Załączam dwa istotne postanowienia dotyczące firmy J.S. Invest Sp. z o.o. a przygotowane przez Sędziego Komisarza -Jarosława Iwanka.

Otóż, 04 listopada 2004r., wydał on postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie wyłączenia z masy na rzecz J.S. Invest Sp. z o.o. wobec cofnięcia wniosku, a 30 marca 2005r., ten sam Sędzia Komisarz -Jarosław Iwanek, po rozpoznaniu „sprawy” z 23 marca 2005r., wyłącza dla tej firmy J.S. Invest Sp. z o.o. wierzytelności od firmy Mark Trade 197.093,71 złotych a Pol-Inwest Sp. z o.o. 576.595,14 złotych zapominając, że wcześniej umorzył ten wniosek o wyłączenie w dniu 04 listopada 2004 roku.  

Ponadto, Sędzia Komisarz zapomniał także, że Syndyk -Włodzimierz Bernacki, złożył do niego stosowne pismo z 03 lutego 2005r. (w załączeniu), dotyczące przeprowadzenia dowodu na okoliczność mojego uchylenia się od skutków prawnych umowy przelewu wierzytelności i podpisanego porozumienia z 20 października 2003r. z firmą „Forin” Sp. z o.o.                             -reprezentowaną przez Sylwestra Gardockiego.  

Moje oświadczenie woli z 07.09.2004r., Syndyk -Włodzimierz Bernacki, próbował prawdopodobnie podważyć w formie przesłuchania przed Sądem świadków w osobach: Jana Dobrowolskiego, Sylwestra Gardockiego. 

Sprawa była wyznaczona na 02 marca 2005r., ale ze względu na chorobę, w niej nie uczestniczyłem, przesyłając stosowne zwolnienie lekarskie. Nie mam informacji czy sprawa się odbyła, czy też została odroczona.

Istotne jest we wniosku Syndyka do Sędziego Komisarza, zaznaczenie braku konieczności przesłuchania Radcy Prawnego Joanny Mrozowskiej -Wybierała, która jest żoną Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich pomimo, że była świadkiem okoliczności, na które ja się powoływałem czyli zastosowania groźby i błędu ze strony Sylwestra Gardockiego wobec mojej osoby.

Pismo, wniosek Syndyka (w załączeniu), było skutkiem mojego pisma z 25 listopada 2004r. + załączniki, gdzie dokładnie wyjaśniłem, że firma J.S. Invest Sp. z o.o., nie posiada żadnych należności (wierzytelności) wobec BHU „EuroFarm”

Ponieważ dowiedziałem się na przełomie listopad/grudzień 2004r., że wszystkie spłacone przeze mnie wierzytelności, są dalej w obiegu, złożyłem zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratora Generalnego w Warszawie i obecnie prowadzi tę sprawę Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (w załączeniu zawiadomienie z 04.12.2004r. + uzupełnienia z 31.01.2005r.i 07.02.2005r.).  

Ponieważ w dokumentach, które 20.04.2005r. otrzymała Kancelaria Prawna „El-Canon”, zobaczyłem kolejne fakty potwierdzające popełnienie przestępstw, natychmiast zawiadamiam właściwą miejscowo Prokuraturę, gdyż przestępstw dokonano w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Znamiennym jest fakt, pominięcia przez Sędziego Komisarza -Jarosława Iwankę przeprowadzonego przez niego dowodu w postaci przesłuchania świadków z 02 marca 2005r., tj. Sylwestra Gardockiego i Jana Dobrowolskiego, zgodnie z wnioskiem Syndyka choćby niekompletnego, a tutaj nawet nie ma wzmianki…

Takie rażące uchybienie i wydanie postanowienia o wyłączeniu  z majątku kwoty około 800 tysięcy złotych na rzecz firmy J.S. Invest Sp. z o.o. (pomimo, że wykazałem, iż długu nie ma) jest ewidentnym działaniem Sędziego Komisarza -Jarosława Iwanka na szkodę firmy BHU „EuroFarm” i innych Wierzycieli.

Uzasadnieniem takiego kroku, jest jedno słowo „korupcja”.

Jak inaczej można wytłumaczyć taką zmianę w działaniu Sędziego Komisarza, który najpierw wniosek umarza, a następnie po kilku miesiącach wyłącza tak duże pieniądze, popełniając karygodne uchybienia !? 

Jest znamienne, że Sąd Rejonowy w Wałbrzychu i Sędzia Komisarz, byli powiadomieni o złożonym zawiadomieniu o przestępstwie przeciw firmie „Forin” Sp. z o.o., Bankowi Millenium S.A. i Adwokatowi Sylwestrowi Gardockiemu oraz toczącym się śledztwie.

Jak inaczej niż „układ korupcyjny” można wytłumaczyć ewidentne złamanie przepisów przez Sędziego Komisarza -Jarosława Iwanka i Syndyka Włodzimierza Bernackiego ?
Tylko stosowne ich w/w „przekonanie” przez Adwokata Sylwestra Gardockiego przy udziale Jana Dobrowolskiego, który z nim współpracował !

Proszę o zabezpieczenie w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu dokumentów związanych z wyłączeniami majątku na rzecz firmy J.S. Invest Sp. z o.o. oraz Banku Millenium S.A., BEL Leasing Sp. z o.o., „Forin” Sp. z o.o., Bank Austria Credit Anstalt Leasing, gdyż dla tych firm, pełnomocnikiem jest Adwokat -Sylwester Gardocki i szczególnie korzystnie Sędzia Komisarz traktował te firmy podczas, gdy innym Wierzycielom odmawiał wyłączeń w większości w całości.

Taka specyficzna „ochronka” interesów Sylwestra Gardockiego przez Sędziego Komisarza -Jarosława Iwankę i Syndyka -Włodzimierza Bernackiego, potwierdza fakt układu z nim zawartego o czym poinformował mnie Pan Remigiusz Borowski z Wałbrzycha, który na początku grudnia 2004r., spotkał się z Adwokatem -Sylwestrem Gardockim we Wrocławiu.

Na tym spotkaniu Sylwester Gardocki, chwalił się, że ma dużo wierzytelności BHU „EuroFarm” i wszystko ma ułożone z Syndykiem -Włodzimierzem Bernackim i jak ktoś na tej firmie skorzysta, to tylko oni obaj.    

 Te fakty opisane przez Remigiusza Borowskiego, zostały złożone oraz opisane na spotkaniach przy 5 świadkach i znajdują potwierdzenie w postaci bezprawnych wyłączeń majątku dla firm reprezentowanych przez Adwokata -Sylwestra Gardockiego.

Jednocześnie przesyłam odpis KRS jego firmy J.S. Invest Sp. z o.o.,  co dowodzi także ewidentnego łamania prawa bankowego przez niego i przedstawicieli banku oraz zasady etyki adwokackiej.

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, już wszczął stosowne postępowanie wobec Adwokata Sylwestra Gardockiego.

Przesyłam także wyliczenie odszkodowania spowodowanego przez grupę Millenium S.A. oraz moje oświadczenie o dokonaniu potrącenia zgodnie z Art. 498, 499 KC, z tytułu zobowiązań kredytowych.  

Ponadto, przedstawiam także dowód poświadczenia nieprawdy przez Sędziego Komisarza -Jarosława Iwanka, który w Postanowieniu z 30 marca 2005r., powołuje się na oświadczenie spółki „Forin” Sp. z o.o. z 01 marca 2004r. podczas, gdy ta przestała istnieć 06 lutego 2004r.                                     (dowód: akt notarialny sprzedaży firmy „Forin” Sp. z o.o. dla Banku Millenium S.A.), który tę firmę natychmiast zlikwidował (dowód: pismo Pana Jarosława Chmielewskiego).

Zaznaczam, że posługiwanie się nie istniejącą firmą „Forin”Sp. z o.o., funkcjonuje nadal, a na dowód przedstawiam nadanie klauzuli wykonalności 16 września 2004r. spółce „Forin” Sp. z o.o. w Warszawie, a wierzytelność (spłaconą) już posiadała firma J.S. Invest Sp. z o.o. –Przelew wierzytelności z 11 sierpnia 2004 roku.  

                                                            Z  poważaniem: Witold Duchiewicz


Po wszczęciu przez prokuraturę dochodzenie przeciwko urzędnikom syndyka - zaczyna się akcja odwetowa tych urzędników. Swoją brudną łapę postanawiają położyć też na majątek prywatny rodziny Duchiewiczów - już nie wystarcza im rozkradanie majątku firmy?
Urzędnicy postanawiają 28.04.05r wejść do pomieszczeń prywatnych i zinwentaryzować wszystko co martwe i jeszcze żywe...  
    
 Praktycznie każda firma ma kredyt bankowy. Nietrudno sobie wyobrazić, co się dzieje, jak bank nagle odmówi kredytu. Zadłużenie firmy w bankach sięgało 107mln zł i 53 mln zł u pozostałych wierzycieli - czyli jak w większości polskich firm prowadzących działalność produkcyjno-handlową i szereg własnych inwestycji.
Urzędnik bankowy odmawiając kredytu w większości przypadków już kładzie firmę. Wnoszony automatycznie wniosek o upadłość - jej rozkradzenie. Firma EuroFarm jeszcze nie zdążono rozkraść do końca, pomimo takiego nieproceduralnego dążenia syndyka.   Prokuratura wszczęła dochodzenie przeciwko urzędnikom. 

      Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. 

Działanie syndyka i wielu instytucji też. Kolejna afera skompromitowanego rządu SLD?
Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadomiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
cdn.

A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 

Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię banki - każdy przekręt jest możliwy...
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA 

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.