AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

Pisze i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników zarówno tych na dole, jak i "władzy" w jak najszerszym tego znaczeniu - taka  ciężka urzędnicza dola? 
Przedstawiamy aferę EuroFarmu - kolejny dowód korupcji urzędniczej.

Pokrzywdzony: „CORNEX” Ltd. Sp. z o.o. z/s Stolec 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, reprezentowany przez Prezesa Zarządu –Witolda Duchiewicza

 Na zasadzie art. 304 k.p.k., składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstw poświadczenia nieprawdy i przekroczenia uprawnień przez:  

1)pełniącego obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy -Pana Jerzego Dydo,

2)przedstawicieli firmy J.S. Invest Sp. z o.o. z/s przy ul. Wojska Polskiego nr 9 w Warszawie, 

3)Radcę Prawnego -Panią Iwonę Smolak i jej substytuta Radcy Prawnego -Pani Moniki Partyki,

                                                                                                                  Stolec, 05 maja 2005r.

Prezes Zarządu Spółki
„CORNEX” Ltd. Sp. z o.o.
Witold Duchiewicz
Stolec 1A
57 – 200 Ząbkowice Śl.
L.dz. 27/2005

 

 

Prokurator
Prokuratury Okręgowej w Świdnicy
ul. L. Okulickiego 2-4
58 – 105 ŚWIDNICA

 

 

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

Pokrzywdzony: „CORNEX” Ltd. Sp. z o.o. z/s Stolec 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, reprezentowany przez Prezesa Zarządu –Witolda Duchiewicza

 Na zasadzie art. 304 k.p.k., składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstw poświadczenia nieprawdy i przekroczenia uprawnień przez:  

1)pełniącego obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy -Pana Jerzego Dydo,

2)przedstawicieli firmy J.S. Invest Sp. z o.o. z/s przy ul. Wojska Polskiego nr 9 w Warszawie, 

3)Radcę Prawnego -Panią Iwonę Smolak i jej substytuta Radcy Prawnego -Pani Moniki Partyki, reprezentujących tę firmę, w zakresie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy i wprowadzenia w błąd Sądu Okręgowego w Świdnicy, celem otrzymania korzyści finansowych w postaci Postanowienia z  01 kwietnia 2005 roku (sygn. akt VI GCo 17/05), przenoszącego uprawnienia z wyrokuz firmy „FORIN” Sp. z o.o. na firmę J.S. Invest Sp. z o.o.

 UZASADNIENIE

 W dniu 01 marca 2005r., Pełnomocnik firmy J.S. Invest Sp. z o.o. -Pani Iwona Smolak, złożyła wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na nowo uprawnionego z firmy „FORIN” Sp. z o.o. na rzecz firmy J.S. Invest Sp. z o.o. (Pismo w załączeniu).  W dokumentach, które były załącznikiem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, załączono akt notarialny dotyczący sprzedaży firmy „FORIN” Sp. z o.o. bankowi Millenium S.A. 06 lutego 2004r. 
Załączono również wyrok Sądu Okręgowego VI GC 290/03  
z 30 października 2003r. na rzecz firmy „FORIN” Sp. z o.o. oraz klauzulę wykonalności z dnia 16 września 2004r. na rzecz firmy „FORIN” Sp. z o.o., która przestała istnieć 06 lutego 2004r. (dowód: w/w akt notarialny + pismo z banku Millenium S.A. od Pana Jacka Chmielewskiego.

Jak łatwo zauważyć, w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, nadano klauzulę wykonalności dla firmy „FORIN” Sp. z o.o., a nie na rzecz Millenium S.A., który ją kupił.
             To jest pierwsze poświadczenie nieprawdy.  

W załączeniu Radca Prawny -Pani Iwona Smolak, załączyła też umowę przelewu wierzytelności od banku Millenium S.A. na rzecz J.S. Invest Sp. z o.o. oraz oświadczenie o przelewie wierzytelności z 11 sierpnia 2004r., dotyczące przedmiotowego wyroku. Tak więc przed Sądem Okręgowym zatajano fakt sprzedaży wierzytelności i wyłudzono klauzulę na już nieistniejącą firmę.
           Obecnie ten błąd próbowano naprawić występując o wydanie postanowienia na firmę J.S. Invest Sp. z o.o., pomijając fakt wyłudzenia świadczenia na zlikwidowaną firmę.
Jak więc Sędzia -Pan Jerzy Dydo mógł nie zauważyć tak istotnego faktu, jak to, że przekazał uprawnienia z nie istniejącej firmy „FORIN” Sp. z o.o. na firmę J.S. Invest? Przecież miał dowody złożone w sprawie, które wymieniłem i automatycznie powinien wychwycić fakt, że jak popatrzy na daty 16 września 2004r. wydanej klauzuli dla zlikwidowanej firmy „FORIN” Sp. z o.o., a wcześniej sprzedane przez bank Millenium S.A., nie „FORIN” Sp. z o.o. wierzytelność firmy J.S. Invest Sp. z o.o., to mając takie dowody, powinien z urzędu złożyć zawiadomienie o przestępstwie, a tego nie uczynił, sam popełniając przestępstwo poświadczenia nieprawdy oraz przekroczenia uprawnień.  

To nie wszystko co mam do zarzucenia.

Wierzytelność, którą tak sumiennie zajmuje się nie istniejąca firma „FORIN” Sp. z o.o. i jej następca bank Millenium S.A., a obecnie firma J.S. Invest Sp. z o.o., jest fikcyjna, bo została spłacona przez firmę „CORNEX” Ltd. Sp. z o.o. i BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz jeszcze w 2003r. i obrót nie jest ewidentnym przestępstwem. Na dowód załączam pismo z dnia 25 listopada 2004r. skierowane do Syndyka BHU „EuroFarm” -Pana Włodzimierza Bernackiego wraz z załącznikami, które wyjaśniają fakt braku jakichkolwiek zobowiązań wobec firmy „FORIN” Sp. z o.o., a tym samym bardziej J.S. Invest Sp. z o.o.

Ponieważ w listopadzie 2004r. dowiedziałem się o fakcie obrotu wierzytelnościami nie istniejącymi (bo już spłaconymi) pomiędzy „FORIN” Sp. z o.o., a następnie bankiem Millenium S.A. i firmą J.S. Invest Sp. z o.o., to natychmiast złożyłem zawiadomienie o przestępstwie 04.12.2004 roku do Prokuratora Generalnego RP w Warszawie, a następnie złożyłem uzupełnienia 31.01.2005r. i 07.02.2005r. do Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich. 
Obecnie śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola.
Dokumenty te, załączam do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto, załączam dowody bezprawnego występowania firmy J.S. Invest Sp. z o.o. w zakresie bezprawnego wyłączenia zabezpieczeń od firmy BHU „EuroFarm” w zakresie którego złożyłem zawiadomienie o przestępstwie 02 maja 2005r. do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu (w załączeniu). 

Znamiennym jest fakt, że Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego Wałbrzych VI Wydział Gospodarczy -Pan Jarosław Iwanek, wyłączył kwotę około 800 tysięcy złotych na rzecz firmy J.S. Invest Sp. z o.o. 30 marca 2005r. podczas, gdy Sąd Okręgowy wydał Postanowienie na rzecz firmy J.S. Invest Sp. z o.o. 01 kwietnia 2005r. czyli także doszło do kolejnego wyłudzenia, poświadczenia nieprawdy i przekroczenia uprawnień przez Sędziego Komisarza –-Pana Jarosława Iwanka, firmę J.S. Invest Sp. z o.o. oraz Adwokata -Pana Sylwestra Gardockiego. Zgłaszam te fakty jako ewidentne dowody przestępstwa, a w związku z tym, że dotyczą one Sędziów, to proszę o wszczęcie także określonej procedury dyscyplinarnej w tym zakresie.

Proszę także o zabezpieczenie dokumentacji w Sądzie Okręgowym w Świdnicy (sygn. akt VI 290/03 i VI GCo 17/05). Jest sprawą zastanawiającą, że ewidentnych błędów będących dowodem poświadczenia nieprawdy, nie zauważył Sędzia -Pan Jerzy Dydo, który pełni obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy, a który otrzymał do wiadomości zawiadomienia o przestępstwie i uzupełnienia dotyczące obrotu fikcyjnymi wierzytelnościami przez firmę „FORIN” Sp. z o.o., bank Millenium S.A. i firmę J.S. Invest Sp. z o.o.

Mając taką wiedzę, powinien sprawdzić wnikliwie, a nie wydawać Postanowienie, nie zauważając tak istotnych wad w datach, poświadczając nieprawdę osobiście i przekraczając uprawnienia. Ponadto, ten sam Sędzia wydawał wyrok 30 października 2003r., nadawał klauzulę, a obecnie Postanowienie…

Czy to w tak dużym Sądzie Okręgowym, nie jest dziwne?

Proszę o wnikliwe zbadanie sprawy i podjęcie stosownych działań, uniemożliwiających posługiwanie się przez firmę J.S. Invest Sp. z o.o. Postanowieniem wydanym z naruszeniem prawa.

     Z  poważaniem:
Witold Duchiewicz

      Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. 

Działanie syndyka i wielu instytucji też. Kolejna afera skompromitowanego rządu SLD?
Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadomiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
cdn.

A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 

Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię banki - każdy przekręt jest możliwy...
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA 

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.