RAFA LENIAK - TYLKO STRONNICZY SDZIA BRZOZOWSKI?

APELACJA ZOONA W SDZIE OKRGOWYM  W KRONIE 
DO ROZPATRZENIA PROCESOWEGO PRZEZ PROKURATORA GENERALNEGO 
Poniewa, z uwagi na wzajemne powizania, sdzia Lesniak nie dopuci do proceduralnego rozpatrzenia dostarczonych mu dowodw - oszustwa wymiaru sprawiedliwoci, a to powinien przede wszystkim dopilnowa, w sprawie karnej  II Ko68)00 i II Ko 72)00 - nawet sam zodziej J. Zajc przyzna si do uytkowania moich rzeczy - zaoyem apelacj do Sdu Okrgowego w Kronie. Za to sdzia Leniak autorytatywnie stwierdzi e kopia i orygina mog mie rne podpisy. To tylko bd intelektualny. 
Nie ukrywam, e wg. mnie to jaka "pomroczno intelektualna"

Sd Okrgowy zwrci dokumentacj do sdu w Brzozowie, gdzie utkna w szafie, pomimo mojego wyranego wnioskowania o jawne rozpatrzenie, lub wysania dokumentacji do Prokuratury Generalnej. 

Z OSTATNIEJ CHWILI
Z uwagi na tendencyjne / latami / przetrzymywanie spraw w Sdzie Rejonowym w Brzozowie, zwrciem uwag prezesowi sdu A. Siedleckiej, ze dawno, zgodnie z procedur min czas na rozpatrzenie zalegych pozww, a takie dziaanie sdziw powoduj tylko dodatkowe szkody. Prezes zdecydowa si / nawet bez mojego wniosku/ na wyczenie wszystkich sdziw, czyli caego sdu z wydawania decyzji.  Czy ten unik potwierdza moje racj?  
Aktualnie, po omiu latach sprawa wzajemnych rozlicze ze spdzielni brzozowsk zostaa wznowiona w Sanoku. cdn.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISAWA RACZKOWSKIEGO.
Dzikuj za przysane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski prosz wysya na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SDZIW INFORMUJ E PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Kademu zapewnia si wolno wyraania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna rodkw spoecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy s zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog by ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pastwie dla jego bezpieczestwa lub porzdku publicznego, bd dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej, albo wolnoci i praw innych osb. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolnoci i praw.