Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 08-01-2013

Zawiadomienie dr Zbigniewa Kękusia o udzielenie azylu politycznego w Norwegii z przyczyn humanitarnych.

 

Dotyczy:

I.         Prośba do Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce Ekscelencji J.E. Enok Nygaarda o udzielenie mi azylu politycznego w Norwegii z przyczyn humanitarnych.

II.        Wniosek do Adresata niniejszego pisma, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Pana insp. Mariusza Dąbka o sporządzenie do dnia 15 stycznia 2013 r. wyjaśnienia, z jakich przyczyn w dniu 6 stycznia 2013 r. /niedziela/ dwukrotnie, tj. o godz. 08:00 oraz 14:15 w mieszkaniu mojej matki stawili się poszukujący mnie policjanci.

III.      Zawiadomienie, że po wyjaśnienie, jak w p. II stawię się osobiście w Sekretariacie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w dniu 15 stycznia 2013 r., o godz. 13:00.

IV.     Wniosek do Adresatów niniejszego pisma, Panów:

1.       nadinsp. Marka Działoszyńskiego, Komendanta Głównego Policji,

2.       insp. Mariusza Dąbka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

o odmowę wykonania wydanego Policji ewentualnie przez sądy lub prokuraturę polecenia dostarczenia mnie do szpitala psychiatrycznego.

V.       Zawiadomienie, że w przypadku umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym natychmiast rozpocznę protest głodowy i będę go kontynuowałtj. nie będę jadł ani piłdo dnia wypisania mnie ze szpitala, odmówię przyjmowania leków.

Szanowni Państwo,  

W załączeniu przesyłam kopię mojego pisma do Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce Ekscelencji J.E. Enok Nygaarda, zawierającego prośbę o udzielenie mi azylu politycznego w Norwegii z przyczyn humanitarnych.

Załącznikiem do pisma, jak wyżej uczyniłem Postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy i jednocześnie sędziego referenta w sprawie przeciwko mnie sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ o treściZałącznik I.9:

Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II karny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Stój Protokolant: st. sekr. sąd. /imię i nazwisko SekretarzaZKE/ po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kękusia oskarżonego o przestępstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne wniosku oskarżonego o stwierdzenie niewłaściwości i przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi na podstawie art. 35 k.p.k. postanawia nie uwzględnić wniosku.

UZASADNIENIE

Oskarżony Zbigniew Kękuś złożył wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewłaściwości sądu. Oskarżony podnosił, że sądem właściwym miejscowo jest sąd w Warszawie, gdyż to tam popełniono przestępstwo, jak wynika z pism operatorów internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A.

Przestępstwa, których popełnienie zarzuca się Zbigniewowi Kękusiowi, w zasadzie przestępstwami formalnymi, a miejscem ich popełnienia, jako że miały zostać popełnione za pośrednictwem Internetu, może być także miejsce, gdzie znajduje się serwer, na którym zostały zapisane treści rozpowszechniane w sieci (tak m.in. Patrycja Kozłowska-Kalisz w Komentarzu do art. 6 Kodeksu karnego, SIP Lex. Lex Omega, 45/2012). Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/, na której także umieszczano obraźliwe treści. W tej sytuacji właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze, czyli w tym przypadku Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia. Z uwagi na to, Sąd ten został wyłączony od rozpoznania tej sprawy i przekazano do Sądu Rejonowego w Dębicy, tutejszy Sąd pozostaje właściwy do jej rozpoznania. Na marginesie należy zauważyć, że przekazanie sprawy według właściwości do innego sądu może nastąpić jedynie wtedy, gdy właściwość ta nie budzi wątpliwości, tymczasem w niniejszej sprawie uzasadnione wątpliwości co do miejsca popełnienia czynów. Z uwagi na powyższe Sąd nie uwzględnił wniosku oskarżonego i orzekł, jak w sentencji postanowienia. Na oryginale właściwe podpisy Starszy Sekretarz /imię i nazwisko SekretarzaZKE/
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sądu

Beaty StójZałącznik I.9 

Sześć i pół roku po wydaniu przeciwko mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan aktu oskarżenia, którym ta oskarżyła mnie o popełnienie osiemnastu przestępstw za pośrednictwem Internetu, tj. o to, że:

1.       Czyn I, III-XVIw okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu znieważyłem w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie - SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski.

2.       Czyn II w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu zniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ za pośrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/.

3.       Czyn XVII- w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu znieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ w za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd Andrzeja Zolla

4.       Czyn XVIII - w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu rozpowszechniałem za pośrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności - art. 241 § 2 k.k.

a także po wydaniu przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma w dniu 18.12.2007 r. wyroku /sygn. akt II K 451/06/ skazującego mnie za popełnienie w.w. czynów, niespełna rok po uchyleniu skazującego mnie wyroku wyrokami wznowieniowymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego oraz po przekazaniu przez nie sprawy przeciwko mnie Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie wszystkich przypisanych mi aktem oskarżenia czynów, prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, a zarazem sędzia referent w sprawie sygn. II K 451/06 po jej wznowieniu /obecna sygnatura II K 854/10/ Beata Stój w osobiście przez nią sporządzonym Postanowieniu poświadczyła, żeZałącznik I.9:

1.       „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie ().

2.       () niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/, na której także umieszczano obraźliwe treści.

3.       „Na marginesie należy zauważyć, że przekazanie sprawy według właściwości do innego sądu może nastąpić jedynie wtedy, gdy właściwość ta nie budzi wątpliwości, tymczasem w niniejszej sprawie uzasadnione wątpliwości co do miejsca popełnienia czynów.

Sędzia Beata Stój poświadczyła zatem postanowieniem z dnia 12 grudnia 2012 r. j, że prokurator oskarżyciel Radosława Ridan niedopełniła obowiązków określonych w art. 297 § 1 k.p.k., tj. że nie ustaliła rzeczywistego sprawcy/sprawców czynów przypisanych mi aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz nie zebrała dowodów poświadczających, kto był sprawcą przypisanych mi czynów, ponieważ:

1.       oskarżyła mnie o popełnienie w Krakowie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. czynów za pośrednictwem strony www.zgsopo.webpark.pl, a operator internetowy Wirtualna Polska S.A. poświadczył /pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r.ZKE/, żecytat z postanowienia sędzi Beaty Stój z dnia 11.12.2012 r. /Załącznik I.9/:strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie.

2.       oskarżyła mnie o popełnienie w Krakowie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. czynów za pośrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl, mimo żecytat: z postanowienia sędzi Beaty Stój z dnia 11.12.2012 r. /Załącznik I.9/:niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/, na której także umieszczano obraźliwe treści.

Pierwszą rozprawę w sprawie sygn. II K 854/10, tj. w sprawie sygn. II K 451/06 po:

1.       uchyleniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie oraz przez Sąd Najwyższy prawomocnego wyroku sędziego T. Kuczma z dnia 18.12.2007 r.,

2.       wznowieniu postępowania sygn. II K 451/06,

3.       przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy w zakresie wszystkich 18-u czynów, które aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. przypisała mi prokurator Radosława Ridan,

sędzia Beata Stój zorganizowała w dniu 15 marca 2011 r. Należy domniemywać, że wcześniej zapoznała się z aktami sprawy.

Ściga mnie zatem sędzia Beata Stój od niespełna dwóch lat za popełnienie 18-u podanych na stronie 2 niniejszego pisma czynów, które według aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r.:

1.       popełniłem ja,

2.       popełniłem ja w Krakowie,

3.       popełniłem ja w Krakowie za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl,

mimo że wiejej wiedzę poświadczyła treścią sporządzonego przez nią Postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r. /Załącznik I.9/ - że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie /Wirtualna Polska podała w piśmie z dnia 6.08.2007 r. dane personalne tej osoby/ oraz że prokurator Radosława Ridan nie ustaliła, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl.  

Podała także prezes Beata Stój, że:Na marginesie należy zauważyć, że przekazanie sprawy według właściwości do innego sądu może nastąpić jedynie wtedy, gdy właściwość ta nie budzi wątpliwości, tymczasem w niniejszej sprawie uzasadnione wątpliwości co do miejsca popełnienia czynów.

A przecież art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego stanowi:

Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.

Artykuł 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego

 Na podstawie dostarczonych Sądowi Rejonowemu w Dębicy przez operatorów internetowych, Wirtualną Polskę S.A. i Interię.PL S.A. i znanych sędzi Beacie Stój dowodów znajdujących się w aktach sprawy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ oraz z mocy prawa określonego w art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego, sędzia B. Stój powinna już w dniu 15 marca 2011 r., tj. podczas pierwszy raz prowadzonej przez nią rozprawy głównej wydać wyrok uniewinniający mnie od wszystkich czynów przypisanych mi aktem oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Tymczasem sędzia Beata Stój ściga mnie od niespełna dwóch lat za popełnienie tych czynów w oparciu oco poświadczyła postanowieniem z dnia 11 grudnia 2012 r.domniemanie mojej winy, tj. nie posiadając żadnych dowodów poświadczających, że ja byłem sprawcą czynów przypisanych mi przez prokurator R. Ridan, a wręcz przeciwnie, będąc w posiadaniu dowodów poświadczających, że nie ja byłem ich sprawcą.

Postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r. to dla mnie jakpo ponad sześciu latach od wydania aktu oskarżenia przeciwko mniewyrok uniewinniający.

Po wydaniu tego postanowienia, sędzia Beata Stój nie może nie wydać wyroku uniewinniającego mnie od wszystkich czynów przypisanych mi aktem oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Teraz sędzia Beata Stój nie ustaje jednak w działaniach na rzecz umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym.

Mimo że Sąd Okręgowy w Rzeszowie i Sąd Najwyższy uchyliły skazujący mnie wyrok sędziego T. Kuczma z dnia 18.12.2007 r. z powodu oczywistego i rażącego przez niego naruszenia prawa materialnego określonego w art. 226 § 1 k.k. oraz prawa procesowego określonego w art. 7 k.p.k. i w art. 366 § 1 k.p.k., sędzia Beata Stój mnie uznała za niepoczytalnego, z tego powodu wydała zarządzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obrońcy z urzędu oraz postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

 W dniu 6 stycznia 2013 r. /niedziela/ dwukrotnie, tj. o godz. 08:00 oraz o godz. 14:15 w mieszkaniu mojej matki stawili się poszukujący mnie policjanci. Nie wyjaśnili przyczyny poszukiwania mnie.

Moja matka poprosiła ich, by instytucja, która mnie poszukuje doręczyła mi pocztą wezwanie.

Ponieważ wcześniej nie doręczono mi żadnego wezwania poza tym do stawiennictwa na badania psychiatryczne, wydaje się, że celem wizyty poszukujących mnie u mojej matki w niedzielę policjantów mogło być wydane im przez sędzię Beatę Stój polecenie dostarczenia mnie do szpitala psychiatrycznego.

W związku z powyższym proszę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Pana insp. Mariusza Dąbka o sporządzenie do dnia 15 stycznia 2013 r. wyjaśnienia, z jakich przyczyn w dniu 6 stycznia 2013 r. /niedziela/ dwukrotnie w mieszkaniu mojej matki stawili się poszukujący mnie policjanci.

Informuję, że po wyjaśnienie, jak wyżej stawię się osobiście w Sekretariacie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w dniu 15 stycznia 2013 r., o godz. 13:00.

Adresatów niniejszego pisma, Panów:

1.       nadinsp. Marka Działoszyńskiego, Komendanta Głównego Policji,

2.       insp. Mariusza Dąbka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

proszę o odmowę wykonania wydanego Policji ewentualnie przez sądy lub prokuraturę polecenia dostarczenia mnie do szpitala psychiatrycznego.

 Wydaje się, że celem sędzi Beaty Stój jest spowodowanie dostarczenia mnie przez Policję do szpitala psychiatrycznego i tam, natychmiast po dostarczeniu mnie, zatrzymanie mnie, celem poddania mnie obserwacji.

W ten sposób sędzia Beata Stój uniknie ustawowego obowiązku sporządzenia uzasadnienia do postanowienia w przedmiocie poddania mnie obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.

Jeśli sędzia Beata Stój uważa, że powinienem zostać poddany obserwacji w szpitalu psychiatrycznym, niech sporządzi postanowienie w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Mnie przysługuje na takowe zażalenieart. 203 § 4 k.p.k. 

Informuję, że jeśli zostanę dostarczony do szpitala psychiatrycznego pod przymusem i tam pod przymusem zatrzymany, rozpocznę natychmiast protest głodowy, nie będę jadł, ani pił do dnia wypisania mnie ze szpitala.

Odmówię przyjmowania podawanych mi ewentualnie leków.

Lekarze będą musieli rozpocząć natychmiast przymusowe leczenie mnie, tj.zamienianie mnie w uległą sędziomroślinkę.

Będę wtedy informował właścicieli portali internetowycho ile nie zostanie mi to uniemożliwione przez pozbawienie mnie telefonukto jest moim lekarzem prowadzącym i jakie podaje mi lekarstwa. 

A swoją drogą, czyż to nie zabawne, a zarazem przerażające, że za niepoczytalnego uważa mnie i na badania psychiatryczne kieruje sędzia Beata Stój, która ścigając mnie od marca 2011 r. za czyny popełniane za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podała, żeZałącznik I.9:

1.       „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie ().

2.       „() niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/, na której także umieszczano obraźliwe treści.

3.       „Na marginesie należy zauważyć, że przekazanie sprawy według właściwości do innego sądu może nastąpić jedynie wtedy, gdy właściwość ta nie budzi wątpliwości, tymczasem w niniejszej sprawie uzasadnione wątpliwości co do miejsca popełnienia czynów.

Sędzia Beata Stój wie, że nie ja mieszkaniec Krakowa założyłem stronę www.zgsopo.webpark.pl oraz że została założona w Warszawie, nie wiebo nie ustaliła prokurator R. Ridankto i gdzie założył stronę internetową www.zkekus.w.interia.pl, ma uzasadnione wątpliwości, co do miejsca popełnienia czynów, a zarazemnie ma wątpliwości, że ja jestem sprawcą przypisanych mi czynów oraz że zostały popełnione przeze mnie w Krakowie.

Nie ma co do tego wątpliwości, bo mnie przecież na podstawie aktu oskarżenia wydanego przez prokurator R. Ridan zawierającego podane wyżej istotne braki ściga od prawie dwóch lat.

W dniu 13 lutego 2013 r. ma się odbyć w Sądzie Okręgowym w Krakowie Wydział I Cywilny posiedzenie w sprawie z mojego powództwa przeciwko byłemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich Andrzejowi Zollowi o odszkodowanieZałącznik II:

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 2213/12 Kraków, dnia 14 grudnia 2012 r. Pan Zbigniew Keku /adresZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie zawiadamia o posiedzeniu Sadu, które odbędzie się dnia 13 lutego 2013 r. o godz. 13:40 slala K-614 (pawilon K, VI piętro) Z upoważnienia kierownika Sekretariatu Wydziału I Cywilnego Starszy Sekretarz
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, zawiadomienie z dnia 14 grudnia

2012 r.Załącznik II  

W sprawie rozpoznawanej przez sędzię Beatę Stój jestem ścigany między innymi za znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd Andrzeja Zolla /art. 226 § 3 k.k./.

Andrzej Zoll obciążył mnie dwukrotnie zeznaniami w tej sprawie i sędzia Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. uznał mnie za winnego popełnienia tego czynu.

Co zabawne, w publikacjach z zakresu teorii prawa wydawanych pod redakcją tego samego Andrzeja Zolla jako słuszne prezentowane jest wskazanie doktryny prawnej, według której Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej /zob. np. Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942/. To stanowisko z publikacji pod redakcją Andrzeja Zolla jest znane nawet początkującym w zawodach prawniczych asesorom. I tylko sam prof. Andrzej Zoll go nie zna. Ciekaw jestem, czy dożyję 13 lutego 2013 r., a jeśli, gdzie wtedy będę i w jakim zdrowiu. Jak od lat doświadczam, hufce podporządkowanych Andrzejowi Zollowi funkcjonariuszy publicznych nie przebierają w środkach, gdy chodzi o ochronę interesu ich pupila.

A w sytuacji jest kiepskiej, bo będzie musiał przyznaćo ile tchórz stawi się - w obecności sędziego, że jako Rzecznik Praw Obywatelskich nie wiedział, i dopiero ode mnie się dowiedział, że Rzecznik nie jest konstytucyjnym organem RP. Prof. Andrzej Zoll także uważa, czemu dał kilkukrotnie wyraz w jego zaprotokołowanych zeznaniach, że ja powinienem zostać poddany badaniom psychiatrycznym. A sam przecież taki niespójny.

Jeśli jakikolwiek sędzia lub prokuratorw tym adresatka niniejszego pisma sędzia Beata Stój - uważa za stosowne spotkanie ze mną, niech mi w tym celu doręczy za pośrednictwem poczty wezwanie. To znaczy, niech się podporządkuje przepisom prawa określonym ustawą Kodeks postępowania karnego, a nie wysługuje się Policją.

Z poważaniem,
dr Zbigniew Kękuś 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Leszek
10-01-2013 / 20:57
Jakie jest stanowisko Norwegów? Czy Norwegia pokaże niezależność?