Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-09-2015

ZAŻALENIE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA MAFII ZORGANIZOWANEJ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY - ZBRODNIARZY I PRZESTĘPCÓW Z WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ z listów do redakcji AP

Ppłk w stanie spoczynku, emeryt wojskowy, Reda 17. 08. 2015 r.

mgr inż. Antoni Rostankowski

Znak sprawy: KPII.5607-40/15

    1. OTWARTE ZAŻALENIE

NA POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA MAFII ZORGANIZOWANEJ PRZEZ „FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH” - ZBRODNIARZY I PRZESTĘPCÓW MNIEJSZEJ RANGI, WYWODZĄCYCH SIĘ Z WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ I Z ORGANÓW „WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI”. MAFII „BUDUJĄCEJ MIESZKANIA” NA TRUPACH RODZIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REALIZACJĘ ELEMENTARNYCH, OBLIGATORYJNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA, ZAWARTYCH MIN. W KONSTYTUCJI RP. I W USTAWACH „DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO”.

NA TRUPACH RODZIN PRZEZ „GURU TEJ MAFII” WYTYPOWANYCH DO EKSMISJI NA BRUK TJ. DO EKSTERMINACJI.

Do wiadomości i do odpowiedniego wykorzystania w przeciwdziałaniu zbrodniczej i ewidentnie przestępczej działalności mafii zorganizowanej przez „funkcjonariuszy publicznych” - zbrodniarzy i przestępców państwowych mniejszej rangi oraz do wykorzystania w informowaniu opinii publicznej o funkcjonowaniu w naszym kraju, w szybkim tempie rozrastającej się mafii, działającej w oparciu o stalinowskie zasady: „wskaż mi rodzinę a paragrafy do jej wymordowania się znajdą”. Mafii „budującej mieszkania” na trupach rodzin wyznaczonych do eksterminacji. Eksterminacji zaprogramowanej przez „funkcjonariuszy publicznych” (wyrafinowanych zbrodniarzy i przestępców różnej maści) z WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ i organów „wymiaru sprawiedliwości”, posługując się przy tym metodami charakterystycznymi dla pachołków Stalina. Mafii czyhającej jak te hitlerowskie hieny cmentarne na śmierć kolejnych członków mojej rodziny w celu zagrabienia mieszkania zajmowanego przez moją rodzinę na podstawie prawa obowiązującego w demokratycznym państwie prawnym, bo przecież chyba nie w państwie opanowanym przez pachołków Stalina, w swym zbrodniczym działaniu, posługujących się gniotami (przepisami prawa) charakterystycznymi dla sowieckich zbrodniczych reżimów (państwowe pieniądze zamieniające w wyroki śmierci dla całych rodzin).

Wnoszę też prośbę o pomoc w odzyskaniu elementarnych praw człowieka i obywatela mojej rodziny, na których to prawach, wyrafinowanego rozboju (patrz Art. 280 § 1

Kodeksu karnego – kk.) dokonuje ww. mafia oraz o pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości 100 milionów zł., wynikającego szkód i krzywd wyrządzonych mojej rodzinie przez wyrafinowanych zbrodniarzy i przestępców członków ww. mafii oraz przez ewidentnych przestępców – którzy przez zaniechanie zwalczania (ścigania) i przeciwdziałania przestępczości wspomagają i podżegają do kontynuowania tej wręcz hitlerowskiej działalności.

W wyniku analizy POSTANOWIENIA O ODMOWIE WSZCZĘCIA DOCHODZENIA z dnia 12. 08. 2015 spreparowanego przez Asp. Rafała Rompę - „po rozpoznaniu zawiadomienia (?) Antoniego Rostankowskiego” – zaakceptowanego przez KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI w Redzie; nadkom. Dorotę Majewską, uprawnione jest twierdzenie, że oto kolejni funkcjonariusze publiczni, szczególnie zobowiązani do przeciwdziałania popełnianiu zbrodni i innych przestępczych czynów zabronionych, tak jak wielu innych „funkcjonariuszy publicznych” – członków ww. mafii, zaniechaniem wszczęcia dochodzenia, pośrednio deklarują swoją przynależność do tej zbrodniczej mafii. Zaniechaniem dochodzenia podżegają i udzielają pomocnictwa w realizacji wyrafinowanej zbrodniczej, mafijnej przestępczości. Pan Asp. Rafał Rompa jako funkcjonariusz publiczny szczególnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w demokratycznym państwie prawnym, zapewne doskonale wie, że powinien rzetelnie wywiązywać się z obligatoryjnie obowiązujących postanowień zawartych w Art. 2 § 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu postępowania karnego – kpk. Zatem, zaniechaniem dochodzenia, z pełną premedytacją udziela pomocnictwa i podżega do kontynuowania haniebnej, zorganizowanej, zbrodniczej przestępczości (patrz Art. 18 § 3 Kodeksu karnego – kk). Należy więc stwierdzić, że Pan Asp. Rafał Rompa i inni członkowie ww. mafii zorganizowanej, popełnia przestępstwo niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego (patrz Art. 231 § 1 kk).

Domniemam, że Pan Asp. Rafał Rompa jako członek korporacji funkcjonariuszy publicznych, szczególnie zobowiązanych do zwalczania i przeciwdziałania popełnianiu czynów zabronionych (przestępstw), zaniechaniem wszczęcia dochodzenia w pełni wypełnia też przesłanki przestępstw z artykułu 231 § 1 kk.. Myślę, że Pan Asp. Rafał Rompa, jako członek korporacji – funkcjonariuszy publicznych – ww. przestępstwa popełnia z pełną premedytacją, w myśl zasady, że „kruk krukowi oka nie wykole”. Zatem też celowo ogranicza się do „rozpoznania” przestępstw z „art. 207 par 1 kk” fałszywie przy tym stwierdzając że „przedmiotowy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”. Należy zaznaczyć, że przy tym pozorowanym „rozpoznaniu” ww. funkcjonariusz publiczny kompletnie pomija fakt dokonanej zbrodni zabójstwa mojej matki Józefy Rostankowskiej i wiele innych przestępstw (jak np. z art. 148 § 1 kk., z art. 156 § 1 pkt. 2 kk., z art. 190 i 191 kk., z art. 207 § 3 kk., z art. 228 § 1 i 4 kk., z art. 231 § 1 i 2 kk., z art. 270 § 1 kk., z art. 271 § 1 i3 kk., z art. 273 kk., z art. 280 § 1 kk i z art. 282, z art. 286 § 1 i 2 kk. oraz z art. 18 § 3 kk.), popełnianych z pełną premedytacją przez członków – ewidentnych przestępców ww. mafii, działającej w wyrafinowany, iście hitlerowski sposób.

Należy zauważyć, że nawet kompletny ignorant prawa, choćby opętany żądzą gnębienia i mordowania wytypowanych do tego rodzin, nie może posługiwać tak fałszywym stwierdzeniem, że kilkunastoletnie w hitlerowskim stylu prowadzone psychiczne znęcanie się (min. poprzez wypędzanie rodziny z mieszkania na bruk) nad rodziną, zajmującą mieszkanie zgodnie z prawem obowiązującym w demokratycznym państwie prawnym (bo chyba jeszcze nie w hitlerowskim reżimie) „nie zawiera znamion czynu zabronionego”.

Z powyższego oszustwa wynika, że Pan Asp. Rafał Rompa jest przekonany i z góry stronniczo nastawiony na to, że funkcjonariusz publiczny nie popełnia przestępstwa z art. 207 par 1 kk., choćby realizowany przez ewidentnego przestępcę; prawny i materialny rozbój (patrz Art. 280 § 1 i 2 kk.), łapownictwo (patrz Art. 228 § 1 i 4 kk.) i groźby karalne (patrz Art. 190 § 1 i Art. 191 kk.) wypędzające rodzinę z prawnie zajmowanego mieszkania na bruk, preparowane w sposób rażąco sprzeczny z obligatoryjnie obowiązującymi przepisami prawa, a nawet choćby miały hitlerowski charakter, jak te obecnie używane i preparowane dokumenty (decyzje, wyroki i inne) przez zbrodniarzy i bandziorów ww. mafii, „nie zawierają znamion czynu zabronionego”.

Z powyższego wywodzę wniosek, że wyżej zacytowane stwierdzenie Pana Asp. Rafała Rompy jest ewidentnym dowodem popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1 kk.. Przestępstwa popełnionego z pełną premedytacją jako, że on, jak i inni funkcjonariusze publiczni doskonale wie, iż ma szczególny obowiązek prowadzenia postępowania karnego zgodnie z postanowieniami Art. 2 § 1 i 2, Art. 10 § 1 i 2, Art. 12 § 1 i 2, Art. 16 § 1, kodeksu postępowania karnego - kpk. i wie, tak jak i funkcjonariusze publiczni Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, że w demokratycznym państwie prawnym obowiązuje psi obowiązek przestrzegania postanowień Art. 6, 7, 8, 9, 15, czy wreszcie postanowień Art. 156 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego – kpa.. Oczywistym jest że, Pan Asp. Rafał Rompa winien wszystkie ewidentne zbrodnie i mniejszej wagi przestępstwa nie tylko rozpoznać i dochodzić ale także ścigać popełniających te przestępstwa oraz przestrzegać przed kontynuowaniem każdego przestępczego procederu a w tym do dzisiaj realizowanego zbrodniczego procederu przez zbrodniarzy i przestępców niższej rangi – członków ww. zbrodniczej mafii.

Pan Asp. Rafał Rompa o ile tylko raczył zapoznać się z moim zawiadomieniem o przestępczym i zbrodniczym procederze prowadzonym przez ww. mafię, to doskonale wie, że od 1996 roku nieustannie „walczę” o elementarne prawa człowieka i obywatela mojej rodziny, na których to prawach w haniebny i wyrafinowany sposób rozboju (patrz Art. 280 § 1 kk) dokonała mafia działająca w stylu hitlerowskiego okupanta i choćby dlatego powinien wiedzieć, że ze względu na obligatoryjne obowiązywanie postanowień Artykułu 105 § 2 kodeksu karnego, nie powinien stawiać przeszkód w ściganiu takiej przestępczości, np. choćby pod pretekstem przedawnienia karalności. Ukrywając tę przestępczość, przez zaniechanie jej ścigania ww. Pan Aspirant z pełną premedytacją popełnia przestępstwo wspomagania i podżegania do kontynuowania zbrodniczego procederu (patrz Art. 18 § 3 kk).

W spreparowanym i fałszywym postanowieniu Pan Asp. Rafał Rompa tak się zapamiętał, iż „zapomniał” wymienić najważniejszej zbrodni tj. haniebnej wyrafinowanej zbrodni zabójstwa (patrz Art. 148 § 1 kk) dokonanej na mojej matce Józefie Rostankowskiej. Zbrodni dokonanej przez członków ww. mafii, w wyrafinowany, iście hitlerowski sposób, tj. poprzez długoletnie psychiczne znęcanie się nad nią, wypędzając rodzinę jej syna z prawnie zajmowanego mieszkania na bruk, po dokonanym rozboju na prawie do zajmowania i do wykupu tego mieszkania, zajmowanego zgodnie z obligatoryjnie obowiązującym prawem, na podstawie decyzji o przydziale (patrz Art. 23 ust. 1 pkt. 1 i Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP z 22 czerwca 1995 r.).

Pan Asp. Rafał Rompa zapewne udaje kompletnego ignoranta prawa obowiązującego w demokratycznym państwie prawnym, bowiem udaje że nie wie, iż decyzje, wyroki, postanowienia i inne dokumenty dotyczące opisywanej przeze mnie haniebnej przestępczości, preparowane są w zbrodniczym procederze z ohydnym i rażącym łamaniem obligatoryjnie obowiązujących zasad Art. Art.: 6, 7, 8, 9, 11, 15 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zapewne udaje też że nie wie iż, w związku z obligatoryjnym obowiązywaniem postanowień Art. 156 § 1 tego kodeksu, decyzje spreparowane przez dyrektorów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, jak domniemam opętanych hitleryzmem i żądzą „budowania mieszkań na trupach rodzin” wytypowanych do eksterminacji, winny być uchylone przez ich przełożonych niezwłocznie po ich wypoczwarzeniu się.

Pan Asp. Rafał Rompa zapewne udaje analfabetę prawnego, skoro w szerokiej gamie przedstawionych i opisanych przeze mnie ewidentnych przestępstw, takich jak choćby; groźby bezprawnej tj. czynu z art. 190 § 1 kk” i przestępstwa z art. 191 § 1 kk zawartych w decyzjach do dzisiaj obowiązujących i używanych (patrz Art. 273 kk.) przez funkcjonariuszy publicznych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – jak domniemam opętanych żądzą wymordowania kolejnych członków mojej rodziny – nie dopatrzył się nawet ewidentnych dowodów wypełniających znamiona tych przestępstw w dokumentach preparowanych w sposób charakterystyczny dla zbrodniarzy i stalinowskich aparatczyków.

„Zapomniał” też przy tym zauważyć, że haniebne jak na funkcjonariuszy publicznych, obligatoryjnie zobowiązanych do przeciwdziałania bezdomności i do popierania działań obywateli do uzyskania własnego mieszkania (patrz Art. 75 Konstytucji RP) wymuszanie i groźby karalne (wypędzające moją rodzinę z prawnie zajmowanego mieszkania na bruk) w hitlerowski sposób spreparowane decyzje i wyroki sądowe, przedkładane są ponad obligatoryjnie obowiązujące prawa i do dzisiejszego dnia „wiszą” nad moją rodziną od 19 lat i są aktualnymi narzędziami zbrodni i przestępstw, mimo obligatoryjnego obowiązywania postanowień Art. 156 § 1 pkt. 2, 5 i 6 kpa. „Zapomniał też, że te przepisy prawa obligują przełożonych z Prezydentem RP na czele, do stwierdzenia nieważności wszystkich o hitlerowskim charakterze decyzji, wyroków, postanowień i innych dokumentów będących narzędziami wyrafinowanego, hitlerowskiego terroru psychicznego (patrz Art. 207 kk.).

Tak ewidentnie przestępcze „rozpoznanie” dokonane przez Pana Asp. Rafała Rompa czynione jest zapewne po to, aby ten cały haniebny, hitlerowski proceder, ewidentnych przestępstw (w tym zbrodni) dokonywanych przez „funkcjonariuszy publicznych” członków w ww. zbrodniczej mafii, „zamieść pod dywan”.

Nawet kompletny ignorant prawny, 19 letnie haniebne psychiczne znęcanie się (patrz Art. 207 § 1, 2 i 3 KK) nad moją rodziną, zapewne przez GURU ww. mafii wytypowaną do eksterminacji i wypędzanie tej rodziny z prawnie zajmowanego mieszkania na bruk, nie zakwalifikowałby do czynów dozwolonych, zgodnych z prawem obowiązującym w demokratycznym państwie prawnym i w tych okolicznościach nie odmówiłby wszczęcia dochodzenia tej haniebnej i wręcz hitlerowskiej przestępczości. Tym bardziej, gdy bezprawne groźby (patrz Art. 190 i Art. 191 KK) preparowane są w decyzjach i wyrokach na kilometry śmierdzących wyrafinowaną wręcz hitlerowską przestępczością. Zapewne Pan Asp. Rafał Rompa doskonale wie, że do takich decyzji; dokumentów w ewidentny sposób poświadczającymi nieprawdę (patrz Art. 271 KK) i zawierających haniebne groźby (patrz Art. 190 § 1 i 2 i Art. 191§ 1 i 2 KK) zmuszające rodzinę do opuszczenia mieszkania, zajmowanego zgodnie z obligatoryjnie obowiązującym prawem, zaliczyć należy min.: DECYZJĘ O ZWOLNIENIU OSOBNEJ KWATERY STAŁEJ N r 8879 z 16 listopada 1998 r. spreparowaną przez Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Terenowy Gdynia; kmdr por. Jerzego WALCZAKA i D E C Y Z J Ę UTRZYMUJĄCA W MOCY ZASKARŻONĄ DECYZJĘ O ZWOLNIENIU OSOBNEJ KWATERY STAŁEJ Nr 8879 z 16 listopada 1998 r., Nr 130/ZGM z 13 stycznia 1999 r., wypoczwarzoną przez Dyrektora WAM OR Gdynia; płk mgr inż. Mariana Stokwisza.

Doskonale zapewne też wie, że te haniebne hitlerowskie groźby, zawarte nie tylko w ww. decyzjach ale i w decyzji Dyrektora WAM w Gdyni Jana MOSIA w piśmie OGM.406.51.2013/18, same w sobie są dowodami haniebnych przestępstw; oszustwa – patrz Art. 286 § 1 KK, poświadczenia nieprawdy w dokumencie – patrz Art. 271 § 1 i 3 KK, czy też przestępstwa używania dokumentów poświadczających nieprawdę – patrz Art. 273 KK.

W moim zawiadomieniu, jak i w wielu innych dokumentach udowodniłem, że ww. decyzje sporządzone są z rażącym naruszeniem prawa. Zatem każdy kto choć pobieżnie rozpoznał sprawę doskonale też wie, że ww. groźby karalne (patrz Art. 190 § 1 i Art. 191 § 1 i 2 KK) w oczywisty sposób wypełniają znamiona tych przestępstw. Także każdy kto choć wyrywkowo rozpoznał wręcz zbrodnicze działanie ww. mafii, musi przyznać, że ww. decyzje są ewidentnymi dowodami haniebnych przestępstw a używanie tych decyzji jest kolejnym ewidentnym przestępstwem, używania dokumentów poświadczających nieprawdę (patrz Art. 273 KK).

Jeżeli Pan Asp. Rafał Rompa choćby tylko pobieżnie zapoznał się z moimi zawiadomieniami o przestępczej działalności ww. dyrektorów WAM, to zapewne doskonale wie, że te bezprawne groźby karalne (patrz Art. 190 i 191 § 1 KK) przez 19 lat wypędzające moją rodzinę na bruk z mieszkania zajmowanego zgodnie z prawem obowiązującym w demokratycznym państwie prawnym (bo przecież nie w hitlerowskim reżimie), są zbrodniczymi narzędziami, które w 2002 roku spowodowały uszczerbek na zdrowiu mojej żony Jadwigi Rostankowskiej w postaci zawału serca i długotrwałej nieuleczalnej choroby realnie zagrażającej jej życiu (patrz Art.156 § 1i 3 kk). Zapewne doskonale też wie, że wieloletnie w hitlerowskim stylu psychiczne znęcanie się i materialne ograbianie mojej rodziny to wyrafinowane przestępstwa i hitlerowska zbrodnia {zbrodnia zabójstwa w 2006 roku (patrz Art. 148 § 1 KK) dokonana na mojej matce Józefie Rostankowskiej}, choć zbrodnie i przestępstwa takie nie pozostawiające fizycznych śladów ich dokonania.

Pan Aspirant Rafał Rompa zapewne doskonale też wie, że od 1996 roku, życie w ciągłym strachu przed bandytami państwowymi, grożącymi mojej rodzinie eksmisją na bruk, spowodowało u mnie w 2010 roku zawał serca i tak jak i u mojej żony długotrwałą nieuleczalną chorobę zagrażającą naszemu życiu (patrz Art. 156 § 1 i3 kk) . Tym bardziej dziwi fakt, iż tak „gorliwie” rażąco łamiąc postanowienia Art. 2 § 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego Pan Aspirant Rafał Rompa odmawia wszczęcia dochodzenia (śledztwa) nawet w stosunku do tych mających hitlerowski charakter zbrodni i przestępstw.

O ile Pan Aspirant Rafał Rompa i Pani Nadkomisarz Dorota Majewska choć pobieżnie zapoznali się z dokumentami dotyczącymi opisywanego przeze mnie zbrodniczego procederu to doskonale wiedzą, że moja rodzina w 1996 roku i później w hitlerowski sposób spreparowanymi decyzjami i wyrokiem naczelnego sądu administracyjnego, ograbiona została (patrz Art. 280 § 1 KK) z prawa do zajmowania, z prawa do wykupu zajmowanego mieszkania, oraz z prawa do ekwiwalentu konserwacyjnego {patrz na obligatoryjnie obowiązujące postanowienia Art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 i Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i Art. 35 ust. 2 Ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 1995 r. (Dz. U. nr 86, poz. 433 z 1995 r.)}.

Myślę, że Pan Aspirant Rafał Rompa, jako funkcjonariusz publiczny policji, doskonale też wie że, ww. WYROK wydany W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ z Dnia 11 kwietnia 2001 r., spreparowany zapewne w zbrodniczym, stalinowskim amoku, przez sędziów: NSA : Z. Kostka, B. Skrzycka-Pilch i del. SSO G. Tarkowska (spr.) Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, na wiele kilometrów śmierdzi wyrafinowaną przestępczością. Zapewne też doskonale wie, że niedopuszczalnym jest w demokratycznym państwie prawnym przedkładanie jakichkolwiek choćby w hitlerowskim stylu preparowanych decyzji, wyroków, postanowień i innych dokumentów, ponad obligatoryjnie obowiązujące prawa człowieka i obywatela zawarte w przepisach prawa międzynarodowego, w postanowieniach Konstytucji RP, i niedopuszczalnym jest też przedkładanie ww. dokumentów ponad obligatoryjnie obowiązujące w demokratycznym państwie prawnym przepisy ustawowe i do dzisiaj obowiązujące (nigdy nie uchylone) zarządzenia Ministra Obrony Narodowej.

Zapewne też Pani Nadkomisarz Dorota Majewska jak i Aspirant Rafał Rompa jak i ewidentni przestępcy opisywanego przeze mnie zbrodniczego procederu doskonale wiedzą, że preparowane przez nich decyzje są dowodami haniebnej wyrafinowanej przestępczości:

  • używania decyzji; na kilometry śmierdzących haniebną przestępczością, spreparowanych w sposób ewidentnie rażąco sprzeczny z prawem a także w haniebny sposób poświadczających nieprawdę (patrz Art. 273 KK),
  • przekraczania uprawnień funkcjonariusza publicznego (patrz Art. 231§ 1 i 2 KK) poprzez wtłoczenie mojej rodziny pod zarząd nieważnych w Rzeczypospolitej Polskiej – demokratycznym państwie prawnym - nie mających do mnie żadnego zastosowania,

„obowiązujących” od 1 stycznia 1996 r., „przepisów” (czytaj; hitlerowskich gniotów,

państwowe pieniądze zamieniające w wyroki śmierci dla całych rodzin), Art. 41 ust. 1

pkt. 1 i Art. 42 ust. 1 w zw. z Art. 87 ust. 1 Ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 1995 r. – UozSZ RP. Nawet kompletny

ignorant prawa dostrzeże, iż te ww. hitlerowskie gnioty, są w rażący sposób sprzeczne

z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (patrz Art. 2, 5, 7, 8, 9, 18,

30, 31, 32 ust. 2, Art. 37, 38, 40, 45, 47, 75, 76, 176 ust. 1) ale jak wynika z realizacji

opisywanego przeze mnie zbrodniczego procederu przez ww. mafię, członkowie tej

mafii i „funkcjonariusze publiczni” wspomagający i podżegający do hitlerowskiej

przestępczości, Konstytucję RP a zatem i jej SUWERENA mają głęboko w dupie. .

Kompletny ignorant prawa dostrzeże też, że te ww. hitlerowskie gnioty działają

wstecz, dokonują na obywatelach haniebnego rozboju (patrz Art. 280 § 1 KK) z praw

nabytych oraz z zaufania do organów władzy publicznej demokratycznego państwa

prawnego i w rażący sposób łamią umowy zawarte przez organy państwa z

obywatelem. Najgorsze jest to, że te hitlerowskie gnioty; w praktycznym ich

wykonaniu państwowe pieniądze (zgodnie z obowiązującym prawem zwrócone pomoce

finansowe), zamieniają na wyroki śmierci, wymierzane całym rodzinom,

wytypowanym przez GURU ww. zbrodniczej mafii do eksterminacji. {Nie tylko

Prezydent RP, ale i każdy parlamentarzysta i każdy głupek wie, że eksmisja na bruk

nawet latem, to wyrok śmierci, bowiem nawet latem na bruku żadna rodzina nie

przeżyje}.

- oszustwa (patrz Art. 286 § 1 KK), a zarazem przestępstwa poświadczenia nieprawdy

(patrz Art. 271 § 1i 3 KK) polegającego na twierdzeniu, iż z zawodowej służby

wojskowej zwolniony zostałem „bez zachowania prawa do kwatery” - mieszkania.

To haniebne oszustwo jest tym bardziej wyraziste jako, że ww. funkcjonariusze

publiczni doskonale wiedzieli o obligatoryjnym obowiązywaniu w demokratycznym

państwie prawnym, postanowień Art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 Ustawy o zakwaterowaniu

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 1995 r. – (UozSZ RP) w

brzmieniu : „Żołnierz zawodowy zwolniony z czynnej służby wojskowej, pełnionej

jako służba stała, zachowuje prawo do kwatery (mieszkania), jeżeli nabył uprawnienia

do: 1) emerytury wojskowej, 4. Zachowanie lub nabycie uprawnień do kwatery

stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału terenowego Agencji

na podstawie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2,

wydanego przez wojskowy organ emerytalny.”, Doskonale też wiedzieli że na

podstawie przepisów tej samej ustawy nabyłem i posiadłem niezbywalne prawo nie

tylko do zajmowania ale i do wykupu (patrz Art. 56 ust. 1 pkt. 1 UozSZ RP)

przyznanego mojej rodzinie mieszkania (patrz; prawomocna, DECYZJA PRZYDZIAŁU

OSOBNEJ KWATERY STAŁEJ Nr 63/90 z dnia 6. 07. 1990 r. i prawomocna DECYZJA

o przyznaniu emerytury wojskowej z dnia 15. 04. 1994 r.

wystawiona przez WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE).

  • kolejne łajdackie oszustwo i przestępstwo poświadczenia nieprawdy w ww. dokumentach, popełnione przez ww. funkcjonariuszy publicznych, polega na twierdzeniu, że pomoc finansową w formie zaliczkowej – zwrotnej, w 1991 roku przyznano mi na podstawie jakichś nieokreślonych – uchylonych; „dotychczasowych przepisach”. Oszustwo to polega na tym, że nigdy nie przyznano mi żadnej pomocy finansowej na podstawie „dotychczasowych” – uchylonych przepisach, czy też na podstawie nieważnych, uchylonych przepisów. Ponadto ww. haniebne oszustwo polega na tym, że ww. sędziowie, tak jak i wszyscy zainteresowani niniejszą sprawą funkcjonariusze publiczni Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, doskonale wiedzieli, iż pomoc finansową w formie zaliczkowej – zwrotnej, Szef WRZKB Gdynia, przyznał mi na podstawie do dzisiaj obowiązującego ZARZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Nr 63/MON z dnia 19 grudnia 1984 r. w sprawie właściwości organów oraz zasad i trybu postępowania przy przyznawaniu pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe – zwane dalej Zarządzeniem Nr 63/MON, a nie na podstawie jakichś nieokreślonych „dotychczasowych” uchylonych przepisów.
  • kolejne haniebne przestępstwo oszustwa i przestępstwo poświadczenia nieprawdy w

dokumencie, popełnione przez sędziów NSA OZ w Gdańsku, polega na

twierdzeniu, że skorzystałem z ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z

kwatery, podczas gdy ci przestępcy sądowi doskonale wiedzieli, że obligatoryjnie

obowiązują postanowienia Art. 47 ust. 1 UozSZ RP, które wypłatę takiego

ekwiwalentu, warunkowały „Umową zawartą między dyrektorem oddziału

rejonowego Agencji i osobą uprawnioną”. Przy tym doskonale wiedzieli, że ja nigdy

takiej umowy nie zawierałem.

- kolejne haniebne oszustwo (patrz Art. 286 § 1 KK) a jednocześnie przestępstwo

poświadczenia nieprawdy przez osoby uprawnione do wystawiania dokumentów (patrz

Art. 271 § 1 i 3 KK) oraz haniebne przestępstwo przekraczania uprawnień i

niedopełniania obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych (patrz Art. 231 § 1 i 2

KK) popełnione przez ww. skład sędziowski, polega na ewidentnie fałszywym

twierdzeniu, że postanowienia Art. 87 ust. 1 UozSZ RP wykluczają możliwość

stosowania Zarządzenia Nr 63/MON. Myślę, że trzeba być kompletnym łajdakiem,

opętanym żądzą mordowania wytypowanych do eksterminacji rodzin, aby

w postanowieniach Art. 87 ust. 1 UozSZ RP, wyczytać choćby słowo o wykluczaniu

możliwości stosowania Zarządzenia Nr 63/MON, czy też o wykluczaniu stosowania

jakichkolwiek innych przepisów. Oczywistym jest, iż zmiana treści i znaczenia

postanowień Art. 87 ust. 1 UozSZ RP, przez ww. skład sędziowski w spreparowanym

przez siebie wyroku, w pełni wypełnia przesłanki przestępstwa przekroczenia

uprawnień (patrz Art. 271 § 1 i 3 KK). Przecież nawet najwięksi uzurpatorzy sądowi i

inni funkcjonariusze publiczni – bandyci państwowi - nie są uprawnieni do mataczenia

i dokonywania zmian w treści i znaczeniu przepisów ustawowych oraz do

przedkładania w haniebny sposób preparowanych decyzji, wyroków, postanowień i

innych dokumentów ponad obligatoryjnie obowiązujące w demokratycznym państwie

prawnym, prawa.

- kolejne wyrafinowane przestępstwo dokonane przez ww. skład sędziowski to haniebny

rozbój (patrz Art. 280 § 1 KK) na obligatoryjnie przysługującym mi prawie

konstytucyjnym (patrz Art. 176 ust 1 Konstytucji RP) do co najmniej dwuinstancyjnego

postępowania sądowego. Rozboju tego dokonano preparując wyrok ostateczny, nie

dający mi obligatoryjnie obowiązującego prawa do odwołania się do sądu drugiej

instancji.

Nie wiem czy przestępstwem, czy tylko haniebną arogancją i kpiną z Sądu Najwyższego,

przez ww. sędziów NSA OZ w Gdańsku, jest ich stwierdzenie, że nie podzielają oni stanowiska (czytaj wykładni) Sądu Najwyższego zawartego w wyroku z dnia 8 października 1998 roku. Skład sędziowski NSA OZ w Gdańsku bowiem wręcz w chamski sposób stwierdza; „że orzeczenie SN dotyczyło nieco innej sytuacji”. W tym momencie zapewne funkcjonariusze tego sądu udawali kretynów, którzy nie wiedzą, iż w przyrodzie nigdy nie zachodzą identyczne sytuacje, choćby tylko dlatego że występują w różnych miejscach w różnym czasie i dotyczą różnych osób.

W związku z powyższym uprawnione jest też twierdzenie, że ww. funkcjonariusz

publiczny Pan Aspirant Rafał Rompa sprzeniewierzył się obowiązkom zawartym w postanowieniach Art. 2 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania karnego – kpk, a tym samym popełnił przestępstwo niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego (patrz Art. 231 § 1 kk).

Zapewne potwierdzeniem tego, iż w całym dotychczasowym „postępowaniu karnym” dokonano rażących błędów, fałszowania ustaleń faktycznych, min. poprzez pomijanie rozpoznania wielu ewidentnie popełnionych zbrodni i przestępstw, jest choćby to, że nie zadano mi ani jednego istotnego pytania dla „uszczegółowienia i sprecyzowania wiedzy o wręcz zbrodniczej przestępczości opisywanej przeze mnie mafii „budującej mieszkania” na trupach rodzin wytypowanych do eksterminacji. Zapewne też w celu „pozamiatania pod dywan” całego zbrodniczego procederu Pan Aspirant Rafał Rompa przesłuchiwał mnie jako świadka (patrz WEZWANIE z 03. 08. 2015r) a nie jako osobę pokrzywdzoną, ograniczając się przy tym, do jak najszybszego „ustalenia, że przedmiotowy czyn (przestępstwo z art 207 par 1 kk) nie zawiera czynu zabronionego”. Dość dobrze znając zbrodniczą i przestępczą działalność członków opisywanej przeze mnie mafii. nie raczył nawet dopuścić do obecności mojej żony, podobnie pokrzywdzonej w tym samym zbrodniczym procederze, podczas przesłuchiwania mnie a w rozmowie telefonicznej przestrzegał mnie przed nazywaniem ewidentnych zbrodniarzy i przestępców, zbrodniarzami i przestępcami. Zatem domniemam, że w ramach „zamiatania pod dywan” zbrodniczej działalności opisywanej przeze mnie mafii, udał że nie wie, że po świecie chodzą zbrodniarze i przestępcy, nie skazani przez żaden sąd, a czasem nawet tacy którzy są chronieni przez funkcjonariuszy publicznych szczególnie zobowiązanych do ich ścigania. O tym że „przeprowadzone postępowanie karne” prowadzone jest jako kontynuacja przestępczego procederu, dowodzi też fakt, iż postępowanie to prowadzone jest wybitnie nierzetelnie i stronniczo na korzyść wyrafinowanych przestępców, członków ww. mafii zorganizowanej głównie przez „funkcjonariuszy publicznych” z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Ograbiony z prawa do elementarnych socjalnych warunków do życia w Rzeczypospolitej

Polskiej – zwanej „ demokratycznym państwem prawnym” - przez mafię zorganizowaną przez funkcjonariuszy publicznych – bandytów państwowych – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i organów „wymiaru sprawiedliwości”, o zgrozo !!!, konstytucyjnie zobligowanych min. do przeciwdziałania bezdomności i do udzielania obywatelom ochrony oraz poparcia w uzyskiwaniu własnego mieszkania (patrz Art. 75 Konstytucji RP), przez 19 lat terroryzowany wręcz hitlerowskimi metodami, przez ww. zbrodniczą mafię, nie podzielam stanowiska Pana Aspiranta Rafała Rompy dlatego składam niniejsze zawiadomienie i zażalenie na POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA DOCHODZENIA z dnia 12. 08. 2015 r.

Ponadto uważam że choćby tylko zbrodnia (patrz Art. 148 § 1 i 2 pkt. 3 kk) dokonana przez ww. mafię na mojej matce Józefie Rostankowskiej, polegająca na zamordowania jej w dniu 23. 10. 2006 r., oraz w hitlerowskim stylu, wieloletni do dzisiejszego dnia trwający psychiczny terror i materialne ograbianie mojej rodziny, uprawnia mnie do posługiwania się ostrymi emocjonalnymi skojarzeniami i porównaniami. Należy tu nadmienić, że zamordowana w 2006 r. przez państwowych zbrodniarzy, moja matka Józefa Rostankowska, szczęśliwie przeżyła wypędzanie jej rodziny z zajmowanego w Gdyni domu, przez zbrodniarzy; hitlerowskich okupantów niemieckich.

Niestety, obecnie realizowanego terroru psychicznego, charakterystycznego dla niemieckiego = hitlerowskiego okupanta, prowadzonego zapewne tylko przez polskojęzycznych wyrafinowanych bandytów państwowych, w postaci wypędzania jej rodziny z prawnie zajmowanego mieszkania – jej serce nie udźwignęło. Skonała w przekonaniu, iż powróciły rządy i czasy bandytyzmu, terroru i zbrodni charakterystycznych dla okresu niemieckiej - hitlerowskiej okupacji.

Do ostrych skojarzeń i porównań uprawnia mnie też zbrodnia, dokonana w dniu 5. 05. 2002 r., spowodowania zawału serca oraz ciężkiej nieuleczalnej choroby realnie zagrażającej życiu, mojej żonie Jadwidze Rostankowskiej (patrz Art.156 § 1 kk). Zbrodni tej działająca w oparciu o hitlerowskie zasady ww. mafia dokonała poprzez wieloletnie psychiczne znęcanie się nad nią, wypędzając jej rodzinę z mieszkania zajmowanego zgodnie z prawem obligatoryjnie obowiązującym w demokratycznym państwie prawnym. W hitlerowski sposób spreparowanymi decyzjami członkowie ww. mafii, życie naszej rodziny zamienili w wieloletni koszmar i strach przed ewentualną eksmisją na bruk. O zgrozo !!! tą „wiszącą” nad naszą rodziną do dzisiejszego dnia bezprawną groźbę karalną, kontynuowaną przez opętanych hitlerowską żądzą gnębienia wytypowanych do tego rodzin, realizowaną przez aparatczyków, bandziorów z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, podżega i wspomaga nawet Minister Obrony Narodowej, Prezydent RP., Rzecznik Praw Obywatelskich i wielu innych funkcjonariuszy publicznych piastujących wysokie stanowiska w parlamencie i w organach „wymiaru sprawiedliwości”.

Myślę że do ww. skojarzeń i porównań poza faktem zamordowania mojej matki, uprawniony jestem jako ofiara zbrodni dokonanej przez ww. mafię w dniu 05 marca 2010 r.. Zbrodni polegającej na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci ciężkiej długotrwałej, nieuleczalnej choroby (zawału serca i choroby układu krążenia wymagającej dożywotniego leczenia) realnie zagrażającej mojemu życiu.

Do używania ostrych i emocjonalnych skojarzeń i porównań w dokumentach w których ośmielam się walczyć o elementarne prawa człowieka i obywatela zagrabione mojej rodzinie (patrz Art. 280 § 1 kk) przez członków ww. mafii, uprawnia mnie też wspomaganie i podżeganie do tej zbrodniczej i ewidentnie przestępczej działalności nawet przez Prezydenta RP i Ministra Obrony Narodowej (patrz jego pismo Nr 5654/DP z dnia 08.08. 2014 r. skierowane do Przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Ww. i opisane przeze mnie ewidentnie popełnione zbrodnie i przestępstwa dokonane na mojej rodzinie oraz do dnia dzisiejszego prowadzony bestialski psychiczny terror i materialna grabież, uprawnia mnie też do wniesienia do Skarbu Państwa roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości 100 milionów złotych.

Ppłk w stanie spoczynku, emeryt wojskowy,

mgr inż. Antoni Rostankowski

 ..............................................................

Wykonano w 21 Egz.;

Egz. Nr 1. BIURO POMOCY PRAWNEJ

Z błagalną prośbą o spowodowanie zahamowanie wieloletniego materialnego ograbiania i psychicznego znęcania się nad moją rodziną oraz o wycofanie się z wyrafinowanego rozboju na prawach człowieka i obywatela mojej rodziny prowadzonego przez członków zbrodniczej mafii zorganizowanej przez „funkcjonariuszy publicznych” – bandytów państwowych – WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWI i organów „WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI”.
Proszę też o spowodowanie przywrócenia mojej rodzinie prawa do zajmowania i do wykupu zajmowanego mieszkania, na których to prawach mafia zorganizowana przez „funkcjonariuszy publicznych” ww. mafii, wyrafinowanymi metodami, dokonała rozboju (patrz Art. 280 § 1 KK).

Egz. Nr 2. PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i ZWIERZCHNIK SIŁ ZBROJNYCH RP; 
Z wnioskiem o zahamowanie wieloletniego bestialskiego psychicznego i materialnego gnębienia mojej rodziny przez mafię którą były Pan Prezydent wspomagał (patrz Art. 13 § 3 kk)
oraz z wnioskiem o przywrócenie mojej rodzinie i zrealizowanie praw na których to prawach ww. zbrodnicza mafia dokonała wyrafinowanego rozboju.

Egz. Nr 3. PROKURATOR GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z wnioskiem o odpowiednią interwencję i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób – przestępców – które w bestialski i wyrafinowany sposób przez wiele lat znęcają się nad moją rodziną. Wnoszę o skierowanie sprawy do właściwych rzetelnych organów i funkcjonariuszy publicznych a nie do aparatczyków którzy okazują się być ewidentnymi przestępcami wspomagającymi zbrodniczą wręcz hitlerowską przestępczość realizowaną przez mafię zorganizowaną przez „funkcjonariuszy publicznych” z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z jej prezesem na czele oraz przez „funkcjonariuszy publicznych” z „organów wymiaru sprawiedliwości”.

Egz. Nr 4. PREZES CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO 
z żądaniem o odpowiednią i skuteczną interwencję w walce z wyrafinowaną, przestępczą, wręcz zbrodniczą działalnością wyżej opisanej mafii.

Egz. Nr 5. SZEF CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO
z prośbą o odpowiednią i skuteczną interwencję w walce z zorganizowaną, wyrafinowaną, wręcz zbrodniczą działalnością wyżej opisanej mafii.

Egz. Nr 6. PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RP 
do wiadomości oraz z prośbą o spowodowanie uchylenia w ewidentnie przestępczy wręcz w hitlerowski sposób spreparowany Wyrok z dnia 11 kwietnia 2001 r. (Sygn. akt II SA/Gd 333/99) Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku w składzie; Pr zewodniczący sędzia NSA: Z KOSTKA, Sędziowie; sędzia NSA B. Skrzycka – Pilch, del. SSO G. Tarkowska oraz innych późniejszych wyroków i postanowień preparowanych przez funkcjonariuszy publicznych organów „wymiaru sprawiedliwości”.

Wnoszę też o zasądzenie postulowanego przeze mnie odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości 100 milionów zł..
Prezesa Sądu Najwyższego proszę też o skierowanie ww. roszczenia do właściwego organu państwa.

Egz. Nr 7. PRZEWODNICZĄCY SEJMOWEJ KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
do wiadomości, z błagalnym wołaniem o podjęcie działań chroniących prawa człowieka i obywatela jak myślę nie tylko mojej rodziny, która od wielu lat jest terroryzowania, grabiona materialnie i mordowana wyrafinowanymi, bestialskimi metodami, przez mafię zorganizowaną przez funkcjonariuszy publicznych WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ i „Wymiaru Sprawiedliwości” z pomocnictwem w tym barbarzyńskim procederze funkcjonariuszy publicznych, zajmujących w organach władzy nawet najwyższe stanowiska.

Egz. Nr 8. MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
do wiadomości, z prośbą o zahamowanie wieloletniego materialnego ograbiania i psychicznego znęcania się nad moją rodziną oraz o wycofanie się z wyrafinowanego rozboju na prawach człowieka i obywatela mojej rodziny.

Wnoszę też o przywrócenie mojej rodzinie prawa do zajmowania i do wykupu zajmowanego mieszkania, na których to prawach mafia zorganizowana przez funkcjonariuszy publicznych WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ i organów „wymiaru sprawiedliwości” wyrafinowanymi metodami, dokonała rozboju (patrz Art. 280 § 1 KK).

Przy tym nadmieniam, że wyżej opisanemu zbrodniczemu rozbojowi PAN MINISTER, jako funkcjonariusz szczególnie zobowiązany do przeciwdziałania wyrafinowanej mafijnej przestępczości (patrz Art. 18 § 3 KK), może przeciwdziałać poczynając od uchylenia zbrodniczej w praktycznej realizacji DECYZJI O ZWOLNIENIU OSOBNEJ KWATERY STAŁEJ Nr 8879 z 16 listopada 1998 r. wydanej przez Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Terenowy Gdynia kmdr por. Jerzego WALCZAKA i Decyzji Nr 130/ZGM z 13 stycznia 1999 r. w sprawie zwolnienia osobnej kwatery stałej, utrzymującej w mocy DECYZJĘ O ZWOLNIENIU OSOBNEJ KWATERY STAŁEJ Nr 8879 z 16 listopada 1998 r. wydanej przez Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy Gdynia; płk mgr inż. Mariana STOKWISZA. Nadmieniam, że ww. w istocie zbrodnicze (przypominam tu o zamordowaniu w 2006 roku w wyniku wieloletniego psychicznego znęcania się nad nią, mojej matki Józefy Rostankowskiej) decyzje PAN MINISTER jest zobligowany uchylić w oparciu o postanowienia Art. 156 § 1 pkt. 2, 5 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Egz. Nr 9. Europan Court of Human Rights Council of Europe F – 67075 STRASBOURG CODEX 
Z wnioskiem o odpowiednie rozpatrzenie powyższego zażalenia jako skargi..

Egz. Nr 10. TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 
Z wnioskiem o odpowiednie rozpatrzenie powyższego zażalenia jako skargi.

Egz. Nr 11. Pani Elżbieta Jaworowicz, z błagalnym wnioskiem o przedstawienie powyższej opisanego przestępczego procederu, w programie TV „Sprawa dla reportera”, z nadzieją, że poinformowanie Polaków o tym przestępczym procederze spowoduje opamiętanie się i rezygnację z dalszej wyrafinowanej, mafijnej i barbarzyńskiej przestępczości realizowanej przez ww. i innych funkcjonariuszy publicznych, uważających, że bezkarnie mogą uprawiać

Egz. Nr 12. TELEWIZJA POLSAT program „Państwo w Państwie”
z prośbą o przedstawienie w Waszym programie działalności członków mafii działających na hitlerowskich zasadach; „wskaż mi rodzinę a paragrafy do jej wymordowania znajdę” i „budującej mieszkania” na trupach rodzin wytypowanych do eksterminacji.
AGENCJI MIESZKANIOWEJ i organów „wymiaru sprawiedliwości”, a wspomaganej i podżeganej przez jej przełożonych i przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przez funkcjonariuszy publicznych, zajmujących najwyższe stanowiska władzy w naszym kraju, do których wielokrotnie zwracałem się o przywrócenie mojej rodzinie zagrabionych praw człowieka i obywatela.

Egz. Nr 13 ~ 20 inni adresaci i media.

Egz. Nr 21. a/a autora niniejszego zawiadomienia i roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.