Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-05-2015

Wniosek o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego skargi w celu usunięcia przepisów niezgodnych z Konstytucją o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Numer sprawy:     Dot. PG VIII TKw 42/14

Prokurator Generalny: pk.skargi@ms.gov.pl 

 biuro.podawcze@pg.gov.pl

I Prezes Sądu Najwyższego: ppsek@sn.pl

RPO: biurorzecznika@brpo.gov.pl

rzecznik@rpo.gov.pl

Prezydent Miasta Warszawy: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

 

 

                                                                          Pan Andrzej Seremet

                                              Prokurator Generalny

                                                 Prokuratura Generalna

                                                           Biuro Spraw Konstytucyjnych

                                                                    oraz  

                                                                          Pani Irena Lipowicz

                                                                          Rzecznik Praw Obywatelskich

                                                                    oraz

                                                                          Pani Małgorzata Gersdorf   

                                                                          Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

                                                                     oraz dotychczasowi adresaci,                                                                                                                                                                 parlamentarzyści, media itd.

Dot. PG VIII TKw 42/14

 

            W odpowiedzi na stanowisko Prokuratora Generalnego dot. skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją, które zostało określone w piśmie z dnia 30 marca 2015 r. l.dz. PG VIII TKw 42/14, gdzie PG uzależnił wniesienie skargi konstytucyjnej od stwierdzenia, że wym. ustawa o ROD nie doprowadziła do zlikwidowania monopolistycznej pozycji PZD, w załączeniu przesyłam dowody, które potwierdzają wym. tezę, tym samym wcześniejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. (sygn. akt K 8/10), który podważył funkcjonowanie monopolu PZD nie został wykonany, co jest niedopuszczalne.

            Z uwagi na powyższe:

  • Wnioskuję o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego skargi konstytucyjnej w celu usunięcia z systemu norm prawnych, przepisów niezgodnych z Konstytucją zawartych w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.  

            Skarga konstytucyjna jest uzasadniona z następujących powodów:

1.    PZD nadal jest monopolistą w zarządzaniu ogrodami działkowymi, który to monopol wynika tylko z przepisów ustawy o ROD, natomiast nie ma pokrycia w faktach, ani nie wynika z poparcia działkowców, albowiem żaden ogród działkowy nie uzyskał większościowej aprobaty dla prowadzenia go przez PZD tylko ogrody pozostały w PZD na skutek braku wymaganej frekwencji na zebraniach secesyjnych i blokujących secesję działań PZD.

2.    PZD nadal nie posiada właściwego nadzoru, bo wskazany ustawą starosta, lub prezydent miasta grodzkiego faktycznie uchylają się od ustawowego nadzoru, z różnych powodów, min. braku finasowania wym. zadań zleconych, powiązań kadrowych, bo w zarządach okręgów, ogrodów zatrudnieni są byli urzędnicy, którzy kontynuują tam kariery po przejściu na emeryturę itd.

3.    PZD blokuje wdrożenie ustawy o ROD, działa według starych zasad i skutecznie blokuje możliwość uprawiania działki bez przynależności do PZD, co wprowadziła nowa ustawa o ROD.

4.    PZD stała się aspołeczną, patologiczną i praktycznie martwą organizacją, która działa niezgodnie z prawem tj. narusza ustawę o ROD i obowiązujący statut. PZD wymusza pobieranie od działkowców haraczy i nie stosuje się do poleceń organu nadzoru. PZD działa fikcyjnie, pasożytuje na gruntach, do których nie ma żadnego prawa.    

                        

Uzasadnienie

            Składając wniosek o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego skargi konstytucyjnej w celu usunięcia z systemu norm prawnych niezgodnych z Konstytucją zawartych w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych min. stwierdziłem, że „Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt K 8/10 wziął pod uwagę interesy działkowców i jednocześnie podtrzymując ustalenia i wnioski wynikające z wcześniejszych orzeczeń TK z lat: 1996, 2002, 2008 zakwestionował przepisy określające przywileje Polskiego Związku Działkowców i za niekonstytucyjne uznał wszystkie przepisy dot. funkcjonowania PZD. Wym. orzeczenia TK nie zostały uwzględnione i po ingerencji ustępującego premiera RP Donalda Tuska uchwalono nową ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która nie tylko nie likwiduje monopolu PZD, ale go jeszcze wzmacnia i po raz kolejny została naruszona konstytucyjna wolność zrzeszania się, ponieważ ustawowo wcielono działkowców do tego postkomunistycznego monopolu PZD a nadto zobowiązano działkowców do przymusowego finansowania działalności gospodarczej PZD.” Podtrzymuję i popieram wcześniej zgłoszone wnioski swoje i stowarzyszeń ogrodowych natomiast w tym opracowaniu przedstawię dowody, które jednoznacznie potwierdzają tezę, że uchwalona ustawa o ROD nie realizuje dyspozycji zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 11 lipca 2012 r. orzekł o konieczności likwidacji monopolu PZD i uchylił wszystkie przepisy odnoszące się do tej patologicznej organizacji a przez to nadal funkcjonuje monopol PZD, który nadto został wzmocniony. PZD działa bezprawnie, uchyla się od nadzoru, praktycznie funkcjonuje poza porządkiem prawnym.

 

            PZD utrzymało uprzywilejowaną i dominującą pozycję w zarządzaniu ogrodami działkowymi, który to monopol wynika tylko z przepisów ustawy o ROD, które są ewidentnie niekonstytucyjne, bo naruszono wolność obywatelską, w tym w szczególności swobodę zrzeszania się, równości wobec prawa, czy zasadę sprawiedliwości społecznej. Ustawa o ROD zapisuje wszystkich działkowców do PZD, dyskryminuje pozostałe stowarzyszenia ogrodowe, które muszą spełniać wygórowane warunki, aby prowadzić ROD, podczas, gdy PZD organizacja praktycznie martwa nie musi spełniać żadnych warunków, bo wystarczy brak wymaganej frekwencji na zebraniu, aby dalej prowadzić ROD. Zgodnie z komunikatem Prezydium Krajowej Rady PZD o Stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2014 r. PZD posiadało 4846 ogrodów – załącznik nr 1. Nowa ustawa o ROD zobowiązywała PZD do przeprowadzenia zebrań secesyjnych i termin ich odbywania upłynął 18 stycznia 2015 r. Krajowa Rada na stronie internetowej:                           

http://pzd.pl/artykuly/15677/111/Informacja-KR-PZD-o-realizacji-ustawy-z-13-grudnia-2013-r-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych-przez-PZD.html poinformowała, że „W większości ogrodów działkowcy zadecydowali o pozostaniu w PZD.  W 243 ROD działkowcy zdecydowali, że ich ogrodami będą zarządzały stowarzyszenia inne niż PZD, które powołali na zebraniach.

Na dzień 9.04.2015 r. Polski Związek Działkowców zarządzał 4707  ROD.” Taki stan rzeczy przesądza o tym, że  PZD jest nadal monopolistą w zarządzaniu ogrodami działkowymi. Na uwagę zasługuje fakt, że w ani jednym przypadku PZD nie uzyskał większościowej aprobaty od działkowców, tylko ogrody pozostały w PZD na skutek braku wymaganej frekwencji na zebraniach secesyjnych. PZD jest organizacją martwą, działkowcy od lat ograniczają się tylko do opłacania składek członkowskich, bo był to warunek konieczny do uprawiania działek, natomiast nie uczestniczą w żadnych zebraniach, bo praktycznie nie mają na nich żadnego głosu, albowiem o wszystkim decydują etatowi i dożywotnio pełniący swoje funkcje działacze PZD. Drugim elementem, który przesądził o utrzymaniu wym. monopolu to blokujące działania PZD, który przeprowadził zebrania secesyjne w sposób fikcyjny, naruszając przy tym prawo i interes działkowców. Nadużyć jest wiele i będą one sukcesywnie kierowane do PG, SN i RPO natomiast w tym opracowaniu przykładem nieprawidłowości będzie ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu, gdzie odbyły się fikcyjne zebrania secesyjne skutkujące złożeniem wniosku do organu nadzoru. 4 grudnia 2014. pismem l.dz. 804/WKO/RD/2014 został złożony wniosek do organu nadzoru, który był uzasadniony min. z takich powodów, że zarząd ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu naruszył przepisy ustawy o ROD art. 69 do 72, bo działkowcy nie zostali prawidłowo zawiadomieni o wym. zebraniu, albowiem wysłano im bezimienne druki zamiast imiennych zaproszeń, przeprowadzono dwa zebrania w tym samym terminie, nie zawiadomiono opozycji itd. – załącznik nr 2. 

 

            Nadzór nad PZD jest fikcyjny i przedmiotowy wniosek nie został merytorycznie rozpatrzony, a przykładem, w jaki sposób do sprawy nadzoru nad PZD podchodzi np. Prezydent Miasta Wałbrzycha jest jego pismo BIN.680.123.2014.MKK z dnia 2 grudnia 2014 r. – załącznik nr 3. PM Wałbrzycha Roman Szełemej „ponownie” informuje w nim, że „jednostki samorządu terytorialnego i ich organy wykonawcze nie posiadają kompetencji do nadzorowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. Brak kompetencji, zła wola, nieznajomość prawa, ale także powiązania kadrowe przesądzają o tym, że faktycznie nad PZD nie ma żadnego nadzoru. Ustawodawca popełnił tu zasadniczy błąd, bo powinien ustanowić nadzór ministerialny i sądowy, który powinien być dostępny dla każdego działkowca, natomiast usytuowanie nadzoru w rękach starostów jest całkowitym nieporozumieniem, bo nie uwzględnia panującej tu specyfiki, która polega na tym, że byli urzędnicy po przejściu na emerytury kontynuują kariery w PZD, szczególnie w okręgach i to oni decydują a niejednokrotnie wymuszają odrzucanie skarg działkowców, tym samym działkowcy pozbawieni są możliwości skutecznego skarżenia działań niezgodnych z prawem PZD, co jest niedopuszczalne.        

            Kolejne naruszenie ustawy o ROD przez PZD związane jest z blokowaniem jej wdrożenia tj. PZD dalej działa według starych zasad i uchylonych przepisów tak, jak gdyby nie było nowej ustawy o ROD, która wprowadziła min. możliwość uprawiania działki bez przynależności do PZD. Działacze PZD blokują taką możliwość, bo to oznacza zmniejszenie ich dochodów, bo taki działkowiec nie musi opłacać składek członkowskich. Przykładem takiej sprawy jest brak reakcji PZD na moje oświadczenie woli po utracie członkostwa w PZD, które złożyłem 20.08.2014 r. – załącznik nr 4. Z treści tego oświadczenia wynika, że po utracie członkostwa PZD wyrażam wolę dalszego użytkowania działki i jednocześnie jest to wezwanie do podpisania umowy dzierżawy działkowej.

 

          Do chwili obecnej PZD uchyla się od podpisania przedmiotowej umowy dzierżawy działkowej, nie wydało w tej sprawie żadnej uchwały, chociaż zobowiązuje go do tego statut PZD, natomiast organ nadzoru tj. PM Wałbrzycha, który jest właścicielem terenu, na którym położony jest ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu również nie podjął żadnych skutecznych działań nadzorczych. PZD jest ponad prawem i praktycznie robi, co chce, blokuje wejście nowych przepisów a może w taki sposób działać, bo brak jest skutecznego nadzoru. Taka praktyka PZD jest powszechna i działkowcy, aby uprawiać swoje ogrody nadal muszą należeć do PZD i utrzymywać rzeszę działaczy w okręgach i Krajowej Radzie.

            PZD stała się aspołeczną, patologiczną organizacją, która działa niezgodnie z prawem tj. narusza ustawę o ROD, ale także obowiązujący statut. Działacze PZD pozbawili działkowców praw wyborczych i bez ich zgody uchwalili statut PZD, który działkowcy nazwali statutem działaczy. 17 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o odmowie rejestracji statutu PZD z 23.10.2014 r. – załącznik nr 5. PZD przez ponad 6 miesięcy działa na podstawie tego nieważnego statutu, co oznacza, że podjęte w tym czasie uchwały, ale także odbyte w tym okresie walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze są nieważne. 30 kwietnia br. pismem l.dz. 1070/WKO/RD/2015 skierowałem do organu nadzoru wniosek o stwierdzenie zwołania walnego zebrania ROD „Podzamcze” z naruszeniem prawa, co oznacza jego nieważność – załącznik nr 6. Po raz kolejny nie zawiadomiono wszystkich działkowców, na dodatek przeprowadzono zebrania sektorów a następnie walne zebranie, co jest niedopuszczalne. Natomiast podstawa do unieważnienia wynikała głównie z braku podstawy prawnej do zwołania walnego zebrania oraz jego przeprowadzenie w oparciu o nieważny statut i wytyczne Prezydium Krajowej Rady, które również zostały wydane na podstawie nieważnego statutu.

            Każdy statut organizacji społecznej, czy stowarzyszenia uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jego rejestracji w KRS, podobnie jak osobowość prawna, którą uzyskuje stowarzyszenie z chwilą jego rejestracji w KRS. PZD działa zupełnie odwrotnie i według opinii działaczy PZD statut PZD ma moc wiążącą z chwilą jego uchwalenia i takie stanowisko uznał za niedopuszczalne organ nadzoru tj. Prezydent Miasta Warszawy, który sprawuje nadzór nad krajową jednostką PZD.  PM Warszawy pismem AO-I.511.11.2014.PBO z 02.04.2015 r. stwierdził, że działalność PZD jest niezgodna z prawem i w związku z tym udzielił Krajowej Radzie PZD ostrzeżenie – załącznik nr 7. PZD nie tylko działa na podstawie nieważnego statutu, ale także narusza ustawę o ROD w zakresie opłat ogrodowych tj. art. 33 ust. 1,2. W myśl tych przepisów w skład opłat ogrodowych nie wchodzą koszty działalności stowarzyszenia ogrodowego zarządzającego ROD. Natomiast zapewnienie środków na działalność PZD należy do członków tego stowarzyszenia ogrodowego i nie może obciążać działkowców, którzy złożyli oświadczenie woli o rezygnacji z członkostwa. Krajowa Rada PZD faktycznie wymusza pobieranie od działkowców haraczy a na dodatek i nie stosuje się do poleceń organu nadzoru i próbuje poprzez występowanie do innych organów państwa w tym do premiera, posłów itd. wywierać naciski na sąd rejestrowy, co jest całkowicie niedopuszczane.

            Krajowa Rada PZD naruszając prawo i nie stosując się do poleceń organu nadzoru faktycznie działa na szkodę działkowców i jej działania mogą zakończyć się całkowitym paraliżem i brakiem możliwości działania całej struktury PZD.

Aby temu przeciwdziałać wystąpiłem po raz kolejny do PM Warszawy o podjęcie nadzoru. 4 maja 2015 r. pismem l.dz. 1078/WKO/RD/2015 wystąpiłem do PM Warszawy o wystąpienie z wnioskami do sądu o uchylenie uchwał Krajowej Rady PZD opartych na regulacjach statutu PZD, którego zmiany z dnia 23 października 2014 r. nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz o zawieszenie w czynnościach Krajowej Rady PZD – załącznik nr 8. Jest to niespotykana sytuacja, gdzie działkowiec musi dbać o to, aby stowarzyszenie ogrodowe działało zgodnie z prawem, natomiast cała struktura PZD w tym etatowi działacze PZD oraz zatrudnieni radcy prawni uchylają się od podjęcia działań, a swoją uwagę skupiają tylko na utrzymaniu dotychczasowych stanowisk i przywilejów, całkowicie ignorując interes działkowców i ich ogrodów.

            Ostatnia kwestia to całkowita fikcyjność i pasożytniczy charakter działań PZD, który prowadzi ogrody na gruntach, do których nie ma żadnego prawa. PZD z tego tytułu płaci już wielomilionowe odszkodowania właścicielom gruntów za bezumowne korzystanie z gruntów min. w Poznaniu 9,5 mln. PLN. Natomiast w tym opracowaniu przedstawię przykład ROD „Kolejarz” z Krynicy Zdroju, który działa od 45 i do dzisiaj nie ma uregulowanych praw do gruntów. Według załączonego Wypisu z rejestru gruntów na dzień 23.04.2015 r. ROD „Kolejarz” położony jest na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa, który został przekazany w użytkowanie wieczyste Polskim Kolejom Państwowym – załącznik nr 9. Z przedstawionego Wypisu wynika, że ROD „Kolejarz” prowadzony jest na gruntach ornych, pastwiskach, ale przede wszystkim na terenach kolejowych, co oznacza, że PZD nie ma do tych gruntów żadnego prawa a podpisuje z działkowcami umowy dzierżawy działkowej, pobiera od nich opłaty i składki itd., co jest niedopuszczalne. To jest przykład jednostkowy, ale PZD nagminnie prowadzi ogrody na terenach, do których nie ma żadnego prawa (np. Warszawa), a przede wszystkim prowadzi ogrody, użytkuje grunty bez tytułu prawnego do użytkowanego terenu. Jest to pasożytnictwo, za które będą musieli zapłacić poszkodowani działkowcy. Obowiązkiem państwa i jego organów jest przeciwdziałanie takiej patologii i eliminacja z porządku prawnego organizacji, która łamie prawo, a przede wszystkim działa na szkodę działkowców, którzy na dodatek muszą łożyć na jej utrzymanie. 

            PZD mimo utrzymania monopolistycznej pozycji, faktycznie jest organizacją martwą, bo działkowcy nie są zainteresowani firmować patologiczną, aspołeczną organizację, która zmierza ku zagładzie i praktycznie nie ma, kto zarządzać ogrodami.  Sytuację może uzdrowić tylko zmiana przepisów i uchylenie ustawy o ROD, która utrzymuje monopol PZD.  

            Z uwagi na powyższe wnoszę jak na wstępie.

            Korzystając z okazji polecam filmy Pana Dobiesława Wielińskiego traktujące o PZD pt. „10 Tygodni, które wstrząsnęły Kwitnącą Doliną” a część 20 dostępna jest na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=heylsLXtjHE&feature=share

           

                                                                                                                      GN ROD "Podzamcze"

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.