Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
31 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA MATACZENIA PROKURATORÓW Z ŁODZI LIST OTWARTY DO JULII PITERY

Samobójcze zabójstwo Marka Stróżyka? - list otwarty do Julii Pitery.

Dziwną sprawę popełnienia samobójstwa - tak uważa prokuratura - zabójstwa (wersja świadków i skarżącej) Marka Stróżyka nie została wytłumaczono do dnia dzisiejszego.
Ten temat został już nagłośniony w teście AP pt: Wrocław - rażące uchybienia funkcjonariuszy prokuratury, oraz nadzoru Ministerstwa Sprawiedliwości w wyjaśnieniu upozorowanego samobójstwo Marka Stróżyka.

Teresa Jankowiak Wrocław 09.09.2008r
53-318 Wrocław

Sz. Pani Julia Pitera
Pełnomocnik Rządu
Al. Ujazdowskie1/3
00-583 Warszawa

L I S T O T W A R T Y

W nawiązaniu do listu skierowanego emailem w dnia 03.07.2008r wraz licznymi załącznikami zwracam się do Pani Pełnomocnik Rządu z zapytaniem, w jakim zakresie mogę liczyć na Pani interwencję w opisanej przeze mnie sprawie. Z uwagi na ogromne trudności oraz moją bezsilność w dochodzeniu do sprawiedliwości w prawdzie w latach (1989-2008r) zmuszona jestem z determinacją wszechstronnie poszukiwać pomocy i wsparcia w działaniach w sprawie popełnionego morderstwa z dnia 22 lipca 1989r. na Marku Stróżyku.

Organy wymiaru sprawiedliwości i IPN we Wrocławiu z urzędu zobowiązane były i nadal są do wnikliwego zbadania sprawy i wyjawienia tej zbrodni. Zniszczenie akt przez prokuraturę w 2004 roku to uzasadnienie IPN z dnia 28 maja 2008roku do odmowy wszczęcia dochodzenia. Ponownie od krzywdzącej mnie decyzji odwołałam się do Sądu Rejonowego II Wydział Karny we Wrocławiu za pośrednictwem IPN w dniu 17 czerwca 2008r.

Z taką decyzją nie zgadzam się, ponieważ sprawa ma podłoże polityczne.

Zamordowany to były przewodniczący zakładowej Solidarności, były żołnierz rezerwy i jak wierzyć dokumentom WSI ( notatka urzędowa z zatrzymania zamordowanego i zeznanie majora ówczesnego wydzielonego pionu kontrwywiadu wojskowego) rzekomo nielojalny współpracownik.

W sprawie już na wstępie według adwokata dopuszczono się 19-tu uchybień proceduralnych do zacierania śladów, zniszczenia i gubienia dowodów włącznie. W czerwcu 1991 roku Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki przekazała sprawę do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu albowiem jak podaje kuriozalne postanowienie Marek Stróżek popełnił przestępstwo z art. 124 par1 kk, pomimo iż od dwóch lat już nie żył.

W październiku 2007 roku ujawniłam nową okoliczność, o której żaden organ nigdy nie wspomniał. Dotyczyła ona meldunku specjalnego odnalezionego wśród zgromadzonych licznych dokumentów na odpisie korespondencji Komendy Rejonowej Wrocław-Krzyki z dnia 05.10.1992 roku. Natychmiast o fakcie tym powiadomiłam prokuraturę we Wrocławiu. W złożonej skardze i zażaleniu powiadomiłam o tym fakcie Ministra Sprawiedliwości Z.Ćwiąkalskiego i Prokuratora Krajowego Marka Staszaka prosząc o decyzje by ponownie przeprowadzono czynności sprawdzające z uwagi na odmowę przeprowadzenia ich przez Prokuraturę we Wrocławiu.

Dodatkowo zwróciłam się do Prokuratora Krajowego z prośbą o objęcie sprawy nadzorem instancyjnym i zmianę prokuratury na inne miasto.

Przez cały okres odmawiano mi wykonania ważnych czynności procesowych a skandalem jest to, że nikt nie poinformował mnie, że akta sprawy już dawno zostały zniszczone. O fakcie tym powiadomiono pisemnie jedynie Panią Poseł PIS Beatę Kempe, która poruszona sprawą interweniowała do Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Krajowego i Ministra Sprawiedliwości, o co zwróciłam się na piśmie.

W załączeniu przesyłam kilka z bardzo wielu dokumentów sprawy i bardzo proszę Panią minister o osobiste spotkanie w tej sprawie, na którym przedłożę stosowne dokumenty prowadzonego dochodzenia. Prokuratura zniszczyła oryginały ja natomiast posiadam liczne kserokopie dokumentów z zeznaniami świadków i opiniami biegłych włącznie.

Przez wszystkie lata podstępnie nie byłam uznawana przez prokuraturę za pokrzywdzoną w sprawie. Dopiero w tym roku po zniszczeniu akt; IPN po raz pierwszy uznał mnie za pokrzywdzoną, dlatego uprzejmie proszę Panią o wykładnie prawną, czy zgodnie z prawem Prokuratura we Wrocławiu, Ministerstwo Sprawiedliwości, przez 17 lat pozbawiało mnie takich uprawnień i dlaczego dopuszczono się takiego nadużycia?

W wyniku takiego działania odsuwano mnie od śledztwa, uniemożliwiano mi przeglądania akt, składania wniosków dowodowych, pozbawiano mnie uczestnictwa w przesłuchaniach świadków, odmawiano konfrontacji z ówczesnymi funkcjonariuszami milicji prowadzącymi śledztwo w tej sprawie. Odmawiano wszczęcia prawomocnie umorzonego postępowania nawet wtedy, gdy ujawniono i udowodniono w postępowaniu Ds.3266/95, że funkcjonariusz (…) w zeznaniach świadka poświadczył nieprawdę i podrobił jego podpisy, pomimo iż sprawy te łączyły się ze sobą.

Czyniono to, pomimo iż dwóch moich pełnomocników( adwokat L.Adamczyk i J.W.Kocot) uznało mnie za osobę pokrzywdzoną i występowali w sprawie w moim imieniu. Dodać należy, że zamordowany był moim konkubentem, byłam świadkiem i pokrzywdzoną, ponieważ morderstwo popełniono w moim mieszkaniu.

Przez wszystkie lata celowo byłam odsuwana od śledztwa pozbawiana praw pokrzywdzonej by uniemożliwić mi ujawnienie prawdy obiektywnej. Za wiarygodną i ostateczną wersję nagłej śmierci uznano jedynie z prefabrykowaną wersję funkcjonariuszy ówczesnej milicji Komendy Rejonowej Wrocław-Krzyki i ówczesnej Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki.

Wersja samobójcza była ukryciem, zamaskowaniem morderstwa popełnionego w moim mieszkaniu.

Uprzejmie proszę Panią o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi, dlaczego jako Polka demokratycznego państwa jestem dyskryminowana przez organa ścigania. Gdzie w naszym kraju mogę dochodzić w tej sprawie prawdy i sprawiedliwości?

W przeszłości ukazały się w tej sprawie liczne artykuły prasowe, ale dziś już nikt nie chce się sprawą zająć. Dziennikarze śledczy podejmują temat z zainteresowaniem proszą mnie o dokumenty, ale później dochodzą do jakiejś prawdy lub nie do przebicia ,,muru,’’ po czym wycofują się nie podając niekiedy nawet powodu. Nie należę do elity, dlatego też nie mam siły przebicia jak rodzina p. Olewników czy jak redaktor B. Wildstain broniący jakże słusznej sprawy zabójstwa St. Pyjasa. Nie mam też możliwości wystąpienia w TV-24, by nadać swojej sprawie rozgłos jak wdowa po Komendancie Głównym Policji pani Papała, ale wiem jedno wiąże nas w sprawie ten sam motyw nieudolność organów ścigania, zmowa milczenia i matactwa. A przyczyna naszych zmagań w dochodzeniu do prawdy jest zawsze ta sama nieefektywne śledztwo.

Nadmienić pragnę, że w lipcu 2007 roku zwróciłam się Biura Transparency International Polska w Warszawie z prośbą o pomoc w poruszanej sprawie. Biuro do dnia dzisiejszego nie tylko, że nie udzieliło mi jakiejkolwiek pomocy, ale nie udzieliło mi nawet odpowiedzi pisemnej, o co zwracałam się pisemnie. W załączeniu przesyłałam kserokopię w/w pism.

Nie udzieliło mi pomocy prawnej dobrze o sprawie poinformowane Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie, która w odpowiedzi z dnia 17 grudnia 2007 roku odpowiada miedzy innymi cytuje’’… W związku z tym Pani prośba o pomoc niestety od początku była skierowana do nieodpowiedniej instytucji…’’.

W reportażu radiowym zrealizowanym w 1993roku przez dziennikarkę Polskiego Radia Wrocław panią Urszulę Lubecką świadkowie opisują prawdziwą wersję, co nie zostało odzwierciedlone w aktach sprawy. Prawda została zmieniona, zafałszowana przez ówczesne organa ścigania a nade wszystko zlekceważona.

Dlatego nie godzę się z faktem bezprawnego zniszczenia akt prowadzonego dochodzenia(Ds. 4201/91) przez prokuraturę, która od samego początku dochodzeniem tym manipulowała, aby prawdę obiektywną zataić. Można by zadać pytanie - (tylko komu?) dlaczego zniszczono akta tej sprawy a nie zniszczono np. akt zabójstwa Stanisława Pyjasa?

Czyż nie tak samo dochodzimy do prawdy i sprawiedliwości? Ja może nawet krócej i dlatego nie pojmuje, dlaczego złamano w tej sprawie prawo, pomimo iż przez 17 lat wykazuję w licznych skargach i zażaleniach, że Marek Stróżek został zamordowany, co potwierdzą liczne moje pisma, dowody i żyjący jeszcze świadkowie.

Dlatego proszę o zbadanie i wyjaśnienie okoliczności związanych z decyzją o ich zniszczeniu pod względem jej legalności oraz celowości.

Utraciłam zaufanie do organów ścigania we Wrocławiu wszystkich szczebli. Mam nieopisany żal do prokuratorów Ministerstwa Sprawiedliwości za brak nadzoru i za przyzwolenie na matactwa w tej sprawie. Dlatego bardzo proszę Panią minister o interwencję i pomoc, ponieważ wyrządzono mi wielką krzywdę i niesprawiedliwość. Pierwszy raz, kiedy nieznane mi służby PRL-u z mojego domu zrobiły CELE ŚMIERCI by na Marku Stróżyku wykonać wyrok a potem nieudolnie upozorować powieszenie. Drugi raz, gdy prawdę o tej okrutnej zbrodni nie wyjaśniono natomiast bezprawnie zniszczono akta.

Wielką nadzieję pokładałam w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Prokuraturze Krajowej gdzie zażaleniem z dnia 18.02.2008 roku zwracałam się do Pana prokuratora Marka Staszaka opisując bardzo szczegółowo zarzuty i rażące nieprawidłowości, jakich dopuszczono się ze strony organów ścigania w tej sprawie. Odpowiedź z dnia 30 czerwca 2008roku przesyłam w załączeniu.

Uprzejmie proszę Panią o interwencje i odpowiedzialne decyzje w sprawie.

Z poważaniem
TJ

Załączniki :
1 . Zażalenie do Sądu Rejonowego za pośrednictwem IPN z dnia 17.06.08
2. Postanowienie IPN z dnia 28.05.08
3. Pismo Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki-Zachód z dnia 15.05.08
4. Pismo skierowane do Prokuratora Generalnego z dnia 14.04.08
5. Pismo Prokuratora Krajowego do poseł B.Kempy z dnia 12.03.2008
6. E-mail Biura Posleskiego Posła Wassermana z dnia 16.01.2008r
7. Pismo Prokuratury Rej. do IPN z dnia 26.02.2008r w sprawie zniszczenia akt
8.
Pełnomocnictwo Wojciecha Romana z dnia 21.01.2008r
9. Kserokopia fotografii zamordowanego Marka Stróżka
10. Odpis notatki z dnia 05.10.1992r z akt sprawy dot. meldunku specjalnego

  1. Artykuł prasowy Wrocławiem trzęsie ,,układ Kaucza’’ X 2007
  2. Artykuł prasowy Dziwne Śledztwa
  3. Artykuł prasowy Tajemnicza śmierć
  4. Artykuł prasowy Samobójstwo czy morderstwo
  5. Śladami petycji KPN do prokuratora z dnia 16.01.1993
  6. pismo Komendy Wojewódzkiej z dnia 31.08.1992
  7. pismo Posła na Sejm RP z dnia 27.04.1998 do Ministra Sprawiedliwości
  8. pismo Posła na Sejm RP z dnia 14.09.2000 do Ministra Sprawiedliwości
  9. pismo Prokuratury Krajowej z dnia 29.02.2008
  10. pismo Prokuratury Krajowej z dnia 05.02.2008
  11. pismo Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu z dnia 31.01.2008
  12. pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 21.08.2007
  13. pismo Prokuratury Apelacyjnej z dnia 27.08.2007
  14. pismo Prok. Rejonowej Wrocław Krzyki –Zachód z dnia 06.11.2007
  15. Zeznanie mjr. G.Kurkowskiego z dnia 26.06.1991
  16. Notatka służbowa wypis Tom II str 235 WSI
  17. pismo adw.J.W.Kocota do Głównego specjalisty ds. prawnych z dnia 23.01.1991
  18. Pełnomocnictwa z akt sprawy z dnia 12.08.1991Jan Witold Kocot
  19. pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20.10.1998
  20. pismo Prokuratury Wojewódzkiej z dnia 03.08.1990
  21. pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19.05.1993
  22. Postanowienie Prokuratury Rejonowej w sprawie sfałszowania protokołu

  32 Przesłuchania świadka z dnia 10.10.1995 Ds. 3266/95
  33, Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 28.07.1989
  34. Pismo Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14.02.1994
  35. Pismo Urzędu Rady Ministrów z dnia 20.05.1993
  36. email dziennikarza z pominięciem danych osobowych i nazwy redakcji z VII 2008
  37. Wniosek dowodowy J.witolda Kocota z dnia 04.02.1991r
  38. pismo skierowane do Biura Trans.International Polska z dnia 26.07.2007r
  39. pismo skierowane do Biura Tran. International Polsk z dnia 26.11.2007r
  40. pismo Komitetu Helsińskiego w Polsce z dnia 28.08.1991r
  41. pismo Komitetu Helsińskiego w Polsce z dnia 30.03.1992r
  42. pismo skierowane do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 05.12.2007r
  43. pismo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 17 grudnia 2007r
  45. Zażalenie do Prokuratora Krajowego z dnia 18.02.2008r
  46. Odpowiedź Prokuratury Krajowej z dnia 30.06.2008r
  47. Zawiadomienie o licznych włamaniach z dnia 08.01.1998r

Czy pełnomocnik PO J. Pitera jest w stanie cokolwiek wyjaśnić? - będziemy sprawę pilotować...

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Datherine
05-01-2015 / 00:29
What a plsueare to meet someone who thinks so clearly nhcbpcxynr.com [url=poybfymex.com]poybfymex[/url] [link=acdmtjjhnc.com]acdmtjjhnc[/link]
~Felicia
20-12-2014 / 10:38
Good point. I hadn't thuhogt about it quite that way. :)
~tqvpin
13-06-2012 / 08:19
~mlrypqd
12-06-2012 / 02:48
~pjmtudehxg
09-06-2012 / 19:12
~Aleksy
06-03-2012 / 16:34
A, to historia !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zobacz TVN24 ,,Czarno na białym" www.youtube.com/watch?v=04Y8kGFt_DI&feature=g-hist&context=G238a780A
~Anna
01-10-2011 / 14:48
Rowniez jestem z Wroclawia (od kilku lat w Niemczech)i bardzo zainteresowala mnie ta sprawa.Czy probowala Pani informowac zagraniczne instytucje i media ?Kazdy glupi wie jak jest w Polsce ,sama bylam ofiara wroclawskiej policji i wiem jak potrafia manipulowac i oszukiwac . Nie bedac zadnym fachowcem na 100 % wiem ze bylo to morderstwo -takich ludzi ktorzy doprowadzili do zatuszowania morderstwa powinno sie bez picia i jedzenia do ciemnej celi zamknac aby zdychali z glodu !!!!! Jest mi niezmiernie przykro ze w Polsce sie dzieja takie straszne rzeczy ,ze policja,sady ,prokuratura karaja zwyklych ludzi za bzdury a sami uczestnicza w takich zbrodniach !!! Jest mi wstyd ze jestem polka ,wstyd mi jest za naszych politykow , wstyd mi za polakow ktorzy ida i glosuja na PO (mordercow) ktorzy dokonali zbrodni na prezydencie i innych ludziach ktorzy znalezli sie w zlym miejscu i zym czasie.!!! Moj maz ostatnio dostal wyrok za bzdurna rzecz (glupie kanapy) TYLKO DLATEGO ZE P.HAP miala swojego czlowieka w prokuraturze p.SMAGE ...ale to dluga historia...nie tak brutalna jak w przypadku p.Marka Strozyka ale jedno wiem napewno :W tym pomylonym kraju jakim jest Polska (druga ruslandia) jesli ktos ma uklady moze zrobic co mu sie tylko podoba ....ukarac niewinnego czlowieka lub upozorowac samobojstwo i wiele wiele innych rzeczy !!!! Bog jest sprawiedliwy ,zycze tym wszystkim ludziom aby smazyli sie w piekle !!!!!!!!!!!!!!