Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-07-2011

27 lipca 2011 obywatele, przeciwnicy wprowadzenia GMO do Polski zgromadzili się przed budynkiem Sejmu

27 lipca najwytrwalsi (ten deszcz z nieba…) obywatele, przeciwnicy wprowadzenia GMO do Polski zgromadzili się przed budynkiem Sejmu, aby zaapelować do sumień senatorów. 

Do protestujących wyszli senatorowie PiS : Jerzy Chróścikowski ..,

potem Piotr Kaleta i Grzegorz Wojciechowsk  oraz  Paweł Połonecki., którzy przyjęli petycję, wykazali zrozumienie i  - szczerze przyznali, że praktycznie sprawa jest przesądzona, gdyż większość głosów w Senacie ma PO. Nie ma głosowania nad sprawą, problemem – jest głosowanie partyjne (!).
Jednak kropla drąży skałę.....

Cieszy postawa Kamili Jagiełło, młodej osoby, która wraz z przyjaciółmi zainicjowała akcję i obiecała „nie odpuszczać”. Pozostaje nadzieja, że taka postawa + działania  organizacji np.  Koalicja „Polska Wolna od  GMO”, „Ekoland”,artykuły na Nowym Ekranie ( dziękujemy pani Małgorzacie Dudek – „Kto głosował za GMO”) przełamią monopol informacyjny i zwiększą świadomość społeczeństwa.
Hanna Kowalczyk i Amelia Kulakowska

Obywatelskie żądanie wstrzymania głosowania w sprawie ustawy o nasiennictwie!

Najważniejsze zagrożenia:

  • zagrożenie ekonomiczne (patenty) związane z produkcją żywności oraz nabywanie praw patentowych poprzez skażenie środowiska..

zagrożenia skażeniem ekologicznym, którego skutków nie da się przewidzieć a dostępne wnioski wysunięte z dotychczasowych analiz wskazują, że skażenie to jest trwałe i nieodwracalne.

  1. zagrożenie skutkami zdrowotnymi dla każdego człowieka z wielkim podkreśleniem kobiet w ciąży i dzieci.

Prawa i wolności obywatelskie to rodzaj praw przysługujących jednostce i upoważniających ją do domagania się od państwa podjęcia lub powstrzymania się od określonych działań. Upoważnienie to obowiązuje od momentu nabycia obywatelstwa. Prawa i wolności obywatelskie wiążą jednostkę z systemem politycznym i czynią z niej członka wspólnoty politycznej. Zagwarantowanie jednostce możliwości realizacji swych interesów poprzez stworzenie konstrukcji praw obywatelskich jest jednym ze standardów nowożytnej koncepcji demokracji .
W doktrynie ukształtowało się kilka uzasadnień praw i wolności obywatelskich. Dwie z nich mają szczególne znaczenie.
Są to: prawa natury i prawa drugiej generacji.

Konstytucja RP:

Art. 63.

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

W związku z:

Art. 68.

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

W związku z art Art. 68.

  1. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

art 74.

  1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
  2. Oraz

  3. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

W związku z tym mam pełne prawo żądać od organów władzy publicznej zagwarantowania mi moich praw wymienionych powyżej w trosce o dobro mojego kraju, mojej osoby, moich najbliższych. Czując się zagrożony o byt swojej rodziny, swój własny oraz o nasze wspólne zdrowie, ŻADAM poparcia zatrzymania głosowania.


Na dzień dzisiejszy dokumentacja dostępna w internecie dosadnie pokazuje, że proces skażenia roślinnością modyfikowaną jest w granicy wielu pokoleń procesem NIEODWRACALNYM.

Art. 181 kodeksu karnego mówi:

§ 1 Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2 Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3 Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.

Art. 23. k.c. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie … ,pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.


Każdy ma prawo do życia w bezpiecznym, nieskażonym środowisku.

Art. 24. § 1. k.c. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

W związku z Art. 5 k.c.

Art. 5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 39. Konstytucji:

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Tutaj nie da się zrobić kroku wstecz.

Oddanie kontroli nad rynkiem nasion uprawnych właścicielom patentów na odmiany modyfikowane stwarza bezpośrednie zagrożenie suwerenności żywieniowo-ekonomiczej Polski. 

Zważywszy na konsekwencje wynikające z dopuszczenia upraw GMO wnosimy o zainteresowanie się sprawą i przekazanie dokumentacji odpowiednim organom, instytucjom, organizacjom.

Więcej:

O co chodzi zatem z tą całą SZOPKĄ o GMO i ustawą o nasiennictwie?

Platforma Obywatelska - afery, afery, afery.., - rządy przestępców czy pajaców na sznurkach?

ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~mac
01-08-2011 / 11:08
Obawy o modyfikacje to jedna sprawa. Też myślę, że już jest sporo upraw, czyli spore skażenie. Nie ma jednak ustawy, która by pozwoliła wykorzystać patenty... tą właśnie sejm przegłosował.. teraz kolej na prezydenta..
~Peter
31-07-2011 / 19:48
Ja mam obawy, że w Polsce mamy GMO już dawno, a teraz chodzi tylko o formalności. Niestety, ale globalne bandziory nie liczą się z nikim. Wejście do UE było początkiem naszej katastrofy...