Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie o przestępstwach biegłego sądowego Franciszka Krzyżaniaka - Janusz B. Kępka.

Warszawa, 14 października 2009 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości – Prokurator Krajowy

Warszawa

Zgodnie ze wskazaniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie (pismo z dnia 1 września 2009 r., znak: Wiz-041-483/09/K, –

składam

Zawiadomienie

o popełnieniu przestępstwa

przez Franciszek Krzyżaniak

zam. H. Kozłowskiej 1 m 18, 00-710 Warszawa,

który jako biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie

dopuścił się z zamiarem bezpośrednim przestępstwa z art. 233 § 4 k.k.

Uzasadnienie

W sprawie cywilnej przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie (sygn. akt: VI ACa 245/04), na mój wniosek Sąd ten powołał biegłego sądowego Franciszka Krzyżaniaka – cytuję:

„… celem wyliczenia wkładu budowlanego na dzien 7 lutego 1997 r. … przy zastosowaniu zasad określonych w § 35 ust. 4 obowiązującego wówczas statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” i art. 226 § 2 w związku z art. 229 § 1 prawa spółdzielczego.”, koniec cytatu, akta sprawy: k. 441.

W czerwcu 2005 r. biegły Franciszek Krzyżaniak złożył w Sądzie wystawioną i podpisaną przez siebie Opinię uzupełniającą z dnia 14.06.2005 r. (zał. 1); w aktach sprawy: k. 528-530.

Do wyliczenia wysokości wkładu budowlanego, biegły sądowy Franciszek Krzyżaniak posłużył się (str. 2 środek opinii uzupełniającej) „Wskażnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950- 2004” , a opracowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

Jednak, biegły Franciszek Krzyżaniak dodatkowo wstawił w rubryce roku 1995 – cytuję:

„Gusowski wsk. aktualizacji 2,35” , który nie był wskazywany przez Główny Urząd Statystyczny.

W piśmie z dnia 02.02.2006 r., znak: DUI-3-611(377)06/JD, Główny Urząd Statystyczny informuje, że – cytuję: „Departament informuje ponadto, że nie opracowuje wskaźnika aktualizacji”.

Powyższe wprost oznacza, że Franciszek Krzyżaniak jako biegły sądowy, świadomie i z zamiarem bezpośrednim wystawił dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie fałszywą opinię, która była podstawą wydania wyroku przez ten Sąd.

W dniu 10 lipca 2006 r. złożyłem w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie „Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Franciszek Krzyżaniak…”.

Postanowieniem z dnia 11 października 2006 r., znak 1 Ds. 856/06/I, Beata Dzbańska, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście Północ, postanowiła umorzyć śledztwo.

W uzasadnieniu tego Postanowienia, Pani prokurator Beata Dzbańska przedstawia, że – cytuję:

„Gusowski wskaźnik aktualizacji 2,35 to wskaźnik o który z uwagi na denominacje złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych wg. stanu wartości środków trwałych na dzień 01.01.1995r.”, koniec cytatu.

Powyższe jest poświadczaniem nieprawdy przez prokuratora (art. 231 oraz 271 k.k.). verte

Dowody z dokumentów:

W dniu 22 czerwca 2009 r. wystąpiłem do Głównego Urzędu Statystycznego z zapytaniem, czy prawdziwe jest – cytowane wyżej – twierdzenie biegłego sądowego Franciszka Krzyżaniak i z kolei prokurator Beaty Dzbańskiej.

W odpowiedzi (pismo znak DI-7-611(2769)09/EL/MK z dnia 12.08.2009), Główny Urząd Statystyczny przedstawia – cytuję (zał. 2):

– „… Departament informuje ponadto, że nie opracowuje „wskaźnika aktualizacji”;

– „Departament informuje, że aktualizacja wyceny środków trwałych w 1995 r. wg stanu w dniu 0101.1995 r. nie była związana z denominacją złotego”, koniec cytatów.

Powyższe wprost oznacza, że:

a) Główny Urząd Statystyczny nie opracowywał i nie opracowuje „Gusowski wsk. aktualizacji
2,35” użyty przez biegłego sądowego Franciszka Krzyżaniaka w jego opinii uzupełniającej.

b) denominacja złotego nie była związana, czyli nie powodowała aktualizacji wyceny środków trwałych.

I rzeczywiście:

Ustawa z dnia 76 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386).

Art. 1.1. Poczynając od dnia 1 stycznia 1995 r. Narodowy Bank Polski dokona ekwiwalentnej denominacji złotego, wprowadzając do obrotu pieniężnego nową polską jednostkę pieniężną.

2. Nowa jednostka pieniężna o nazwie złoty będzie dzieliła się na 100 groszy.

Art. 2.2. Nowa jednostka pieniężna, o której mowa w Art. 1, będzie mała wartość równą 10 000 starych złotych.

Powyższe wprost oznacza:

nie istniał i nie istnieje „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35” ;

nieprawdą jest, że ze względu na denominację złotego należało zwiększyć wartość środków
trwałych o ten właśnie wskaźnik.

Tym samym, biegły sądowy Franciszek Krzyżaniak dopuścił się czynu:

Art. 233. § 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Uwzględniając powyższe, wnoszę o:

– wznowienie postępowania przygotowawczego w części nieistnienia: „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35” (Postanowienie z dnia 11 października 2006 r., znak 1 Ds. 856/06/I, Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście Północ);

– wszczęcie śledztwa w części dotyczącej fałszywego poświadczania, że ze względu na denominację złotego w 1995 r. należało zwiększyć wartość środków trwałych o „Gusowski wsk. aktualizacji 2,35” ,

i skierowanie aktu oskarżenia do sądu.

Ponadto pragnę wskazać, że jestem bezpośrednio pokrzywdzony fałszywą opinią biegłego Franciszka Krzyżaniaka, ponieważ na podstawie tej opinii Sąd Apelacyjny skazał mnie na zapłatę w wys. ponad 100 tys.

bezpośrednio pokrzywdzony:

dwa zał. wym. w tekście.

Linki do tekstów Janusza B. Kępka dot. nieproceduralnych i stronniczych postępowań sadowych i nie tylko...

Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.