Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 14-01-2015


Biegli sądowi to kasta nietykalnych??? z cyklu mity i hity III RP

Opinia eksperta pomaga w ustaleniu fundamentalnych dla postępowania sądowego kwestii jak np: przebiegu zdarzenia; stanu faktycznego, okoliczności, etc., nie tylko w celu określenia przyszłej winy, lub jej braku, ale zdeterminowania prawidłowej kwalifikacji czynu, zwłaszcza jeśli chodzi o zdarzenia kryminalne.

Jedna błędna opinia biegłego może zniszczyć życie kilku, a czasem i kilkunastu osób. Opinia biegłego oceniona przez nierzetelnego, niedouczonego lub zawislego sędziego, może  wsadzić człowieka do więzienia nawet na dożywocie, pozbawić ludzi majątku, domu, rodziny, kontaktów z dziećmi itp. Sam biegły najczęściej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoją nierzetelność, niefrasobliwość, niedouczenie, a nawet fałszowanie opinii i sprzeniewierzanie się etyce zawodowej.

Profesor Kazimierz Jaegermann, wybitny medyk sądowy, biegły, uczony i myśliciel napisał w liscie do przyjaciela na rok przed smiercią (1988r.)

“…Smutna refleksja, przyglądam się współczesności z poważnym niepokojem (czy nawet z przerażeniem). Zachodzi pytanie: czy obecni adiunkci odbudują naszą dyscyplinę jako zawód, jako naukę? (...) To wymagałoby nie tylko samokrytyki, ale wielu wyrzeczeń oraz odwagi...”[i]

Minęło ćwierć wieku od śmierci legendy medycyny sądowej i jego obawy potwierdza codzienna rzeczywistość na salach sądowych.

Prof. Józef Gierowski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego o opiniach biegłych sądowych:

“…jest wiele opinii skandalicznych, prymitywnych, urągających podstawowym zasadom... Przeciętny sąd okazał się mało zainteresowany, aby biegły był kompetentny, ważniejsza jest szybkość działania i dyspozycyjność biegłych…”[ii]

Prof. Ewa Gruza Katedra Kryminalistyki WPiA UW potwierdza tę diagnozę:

 “…Nie chcę snuć czarnego scenariusza, nie chcę też nikogo obrazić, ale znalezienie dziś biegłego, kt—ry napisze opinię pod tezę, nie jest problemem…” [iii]

Uregulowania statusu biegłych sądowych i wszystkich kwestii związanych z określeniem warunkóww nabywania, zawieszania i utraty prawa do wykonywania czynności biegłego sądowego, a także trybu nabywania i utraty statusu przez instytucje specjalistyczne uprawnione do wydawania opinii - w jednym akcie prawnym - oczekują wszyscy uczestnicy postępowań sądowych. W naszym parlamencie zniknął w “czarnej dziurze” w niejasnych okolicznościach projekt takiej ustawy z 2008r. (druk 667)[iv]

Projekt ten moim zdaniem był o niebo lepszy od obecnie konsultowanego. Przede wszystkim regulował  “detalicznie” większość “działań” biegłych i szczegółowo wymieniał przypadki zawieszania i skreślania biegłych z listy, która miała być scentralizowana i prowadzona przez MS. Co więcej projekt ten regulował szczegółowo kryteria wpisywania na tę listę przez powołaną specjalną komisję przy MS, a także zakładał kadencyjność wpisu biegłego na listę.

Bez odnoszenia się tutaj do całości projektowanych uregulowań w  nowej wersji ustawy o biegłych,  chciałabym zwrocić uwagę na kontrowersje jakie wśród tak biegłych, jak i sędziów wywołuje przedstawiony do konsultacji projekt.[v]

Otóż art.13 projektu przewiduje w przypadku wszczęcia wobec biegłego postępowania o przestępstwo umyślne, postępowania dyscyplinarnego, lub postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, zawieszenie biegłego w pełnieniu jego funkcji przez prezesa sądu okręgowego. A zgodnie z art.15 z chwilą zawieszenia biegły nie będzie mógł używać tytułu biegłego sądowego.

Sędziowie i biegli jednym głosem wołają - larum! W myśl maksymy „myśliciela“ PRL-u - raz otrzymanej władzy nigdy nie oddamy! Straszą paraliżem pracy sądów, przewlekłościami i zakłócaniem toku postępowań.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do spraw Wypadków Drogowych Adam Reza twierdzi, że “…delikatnie rzecz ujmując, twórcy przepisów chyba nie zdają sobie sprawy, jaką pętlę zakładają sobie na szyję. Zwłaszcza że już teraz strony postępowania walczą nie tyle z opinią, ile z biegłym. Jeśli opinia nie jest po ich myśli, to zarzuca się mu wszystkie możliwe matactwa, by go ze sprawy wyeliminować…”[vi]

Sędzia  Hanna Kaflak-Januszko ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zgadza się z tą diagnozą: _ “…Ten przepis poprzez automatyczne zawieszenie biegłego ma zapewnić wyeliminowanie nierzetelnych opinii, na których mógłby się oprzeć sąd. Jednak istnieje poważne ryzyko, że ta instytucja będzie nadużywana, co będzie prowadziło do zakłócenia toku postępowania. I obawa o to, że tak będzie się działo, jest większa niż spodziewana ochrona, jaką ten przepis ma przynieść…”[vii]

No proszę, czarno na białym - nie uwalane ręce biegłego i nie ewentualność nierzetelności czy fałszowanie opinii przez biegłego niepokoi sędzię, a podejrzenia o nadużywanie tej instytucji zawieszania biegłych przez oskarżonych w procesach karnych, czy strony w procesach cywilnych.

Jak zwykle ci bezczelni “niezadowoleni”! Nie zasługują na żadne prawa i żadną ochronę! Sędziowie nie mogą sobie przecież pozwolić na takie “zakłócanie toku” postępowania.

To już jakieś nawet nie niepokojące, a oburzające usiłowanie ograniczenia prawa do rzetelnego procesu pod pretekstem obrony przed “nadużywaniem”  tych praw przez oskarżonych i strony, przy blankietowej zgodzie na opiniowanie przez biegłych - domniemanych przestępców! Jak dotąd uczestnicy postępowań sądowych doskonale wiedzą jak słabym elementem postępowania są skorumpowani, pozbawionym elementarnej przyzwoitości. niezależności i bezstronności biegli na usługach sądu i prokuratur. Dzisiaj dowiadują się, że jakiekolwiek usiłowanie wprowadzenia regulacji mających na celu  uzdrowienie tego stanu są anatemą nie tylko dla biegłych, a i dla sędziów!

Sędzia Kaflak-Januszko ordynarnie manipuluje brzmieniem tego proponowanego przepisu, mówiąc o “automatycznym” zawieszaniu biegłego. Przecież to zawieszanie ma mieć miejsce tylko wtedy, gdy przeciw biegłemu zostanie wszczęte któreś z postępowań wymienionych powyżej. I nie są to postępowania dotyczące jakichś bzdetów, a najcięższych deliktów.  Gdzie tutaj sędzia doszukała się automatyczności?

Pani sędzia twierdzi, że strony mają przecież gwarancje procesowe, które pozwalają merytorycznie podważać opinię. za pomocą zarówno kontropinii, jak i innych dowodów.
To brednie i bzdury! To sędzia decyduje - według niesprecyzownych szczeg
ółowo kryteriów - o dopuszczeniu lub odrzucaniu wniosków dowodowych. Kontropinia wykonana przez fachowca, który nie jest na liście biegłych sądowych (a osoba prywatna przecież nie może zatrudnić biegłego sądowego!) czyli tzw. “opinia prywatna”, jak dotąd rzadko jest dopuszczana przez sędziów, a nawet jak jest, nie jest w rozumieniu polskiego prawa dowodem i sąd ewentualnie może, ale nie obowiązku brania tej opinii pod uwagę. Czy to nie za dużo arbitralności i dowolności w fundamentalnych dla rzetelnego procesu kwestiach?

Co do wypowiedzi pana Rezy, jest ona aroganckim szantażem.  Od prezesa jednego ze stowarzyszeń biegłych,  klienci sądów i same sądy mają i prawo i obowiązek wymagać  głębszej refleksji  i zrozumienia jaką jest rola biegłego w postępowaniu sądowym. Samo zarzucanie biegłemu matactw, nie wyeliminuje przecież automatycznie biegłego ze sprawy. Takich uprawnień,  ani oskarżeni, ani strony, ani sąd nie mają w postępowaniu sądowym! Musi być wszczęte postępowanie o przestępstwo umyślne, dyscyplinarne, lub w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, aby sąd mógł zawiesić biegłego. A jak wiedzą klienci sądów, zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez biegłego sądowego, jest tak samo skuteczne jak zawiadomienie o przestępstwie sędziego lub prokuratora. O fasadowej odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej biegłych szkoda nawet wspominać. I o tym Adam Reza doskonale wie.

Zamiast bić pianę ośmieszając siebie i stowarzyszenia biegłych, prezes i jego  stowarzyszenie (i wszystkie inne stowarzyszenia) winny budować swój autorytet poprzez skupienie się na “wyśrubowanych” kryteriach zawodowych i etycznych przy rekrutacji członków.  W sytuacji, kiedy stowarzyszenie poweźmie informacje na temat złamania przez członka norm zawodowych lub etycznych, winno wszcząć postępowanie dyscyplinarne i w zależności od wagi przewinienia, ewentualnie zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Tak na marginesie, projekt ustawy o biegłych nie stawia kandydatom na biegych wymogu nawet “nieskazitelnego charakteru” - jakie stawiają np. regulacje dotyczące zawodów prawniczych.
Ale za to przewiduje, że biegły sądowy będzie korzystał z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Raz zawłaszczonej nietykalności i braku odpowiedzialności, bronią biegli jak honoru,którego zresztą większość z nich nie posiada.

[i] http://www.amsik.pl/archiwum/2_2009/2_09a.pdf

[ii] http://www.aal.edu.pl/node/98

[iii] http://wyborcza.pl/duzyformat/1,140241,16501712,Skazani_na_bieglych.html

[iv]http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/4880BB853BDDFBE6C125747300422A0E/$file/667.pdf

[v] http://www.sadowibiegli.pl/aktual/2014/ustawa2014b.pdf

[vi]http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/839042,biegli-czyli-paraliz-zamiast-usprawnienia.html

[vii] Ibidem

Więcej:

Jednowymiarowy świat sędziów - z cyklu mity i hity III RP
Wprost z Belką w oku?... Latkowski, Belka, Sikorski, Sienkiewicz, Sumliński, Rostowski, nielegalne nagrania, niezależność prokuratury ? hity i mity III RP
Zabijanie niewinnych - jak ważne jest dla Amerykanów posiadanie broni - z cyklu fakty i mity o Ameryce
Kpk i Ameryka w polskich sądach, czyli poprawki kodeksu postępowania karnego z cykli mity i hity III RP
Ekstradycja E. Mazura i dowody miernoty prokuratorskiej w sprawie zabójstwa generała Papały - hity i mity II RP  
Szacunek dla sędziego – nagroda czy obowiązek? z cyklu mity i hity III RP
Czym skorupka za młodu... czyli sędziowska mentalność... z cyklu hity i mity III RP
Sprawiedliwość na niby osiąga punkt krytyczny - cyklu mity i hity III RP
 Nasz cyrk, nasze małpy…czyli kto, kiedy i dlaczego będzie strzelał - Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego z cyklu mity i hity III RP
Mayday ! Rząd upadł na głowę, lecimy bez pilota... z cyklu mity i hity III RP.
Ameryka w polskich sądach - uwagi do nowelizacji kpk min. Gowina - z cyklu mity i hity III RP
Do decydentów i wszystkich funkcyjnych organów ścigania i wymiaru niesprawiedliwości - z cyklu mity i hity III RP
Milczenie wobec bezprawia delegowania sędziów - z cyklu mity i hity III RP
Tragiczna nicość i śmiech olbrzymi…Krajowa Rada Sądownicza w akcji... mity i hity III RP
 Minister Gowin zagrożeniem państwa prawa ? - z cyklu mity i hity III RP
Ilu mamy sędziów Milewskich w sądach? - z cyklu mity i hity III władzy...
Różnica pomiędzy opinią biegłych, a opinią naukowców – przyczyny śmierci Madzi z cyklu mity i hity III władzy
Reformy Gowina a totalitaryzm prokuratury polskiej - z cyklu mity i hity III władzy...
CZUCIE WARTOŚCI DEMOKRATYCZNYCH  - Kongres ani sąd nie może ograniczać wolności słowa i prasy, z cyklu fakty i mity o Ameryce
USA v. Richard Nixon, Prezydent US sygnatura 418 U.S. 683/1974 - z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Polonia amerykańska usuwa szkodników - z cyklu fakty i mity o Ameryce...
Zasady procesowe - nierzetelna, swobodna niekontrolowana ocena dowodów przez sędziów - z cyklu mity i hity III władzy...
 Niezawisłość czy zawisłość sędziowska? - praktyka z serii MITY I HITY III WŁADZY 
MITY I HITY TRZECIEJ WŁADZY – Ławnik = atrapa udziału obywateli w procesie sądowym. 
Niezawisłość sędziowska - teoria a praktyka - z serii MITY I HITY III WŁADZY

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~bolo
04-04-2017 / 16:05
" Mafia III RP przejęła wymiar sprawiedliwości " Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno. Przez 8 lat PO i PsL prowadziła agresywną walkę z nami. W której do więzienia wysyła się ludzi walczących z korupcją ? W której sędziowie byli do dyspozycji „władzy „ ? Czas na zmiany !!!!!! barwybezprawia.pl/2015/12/15/zawiadomienie-prokuratora-generalnego-o
~blumenalle
04-11-2016 / 18:20
Sądownictwo w Polsce, posługując się terminologią rolnicza, nie wymaga plewienia, tylko zaorania i obsiania na nowo . Ilu takich Biedrzyńskich jest w Polsce, panie Ministrze Ziobro? "Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości". Bajkowy operat szacunkowy biegłego Jerzego Karpińskiego sprawa pokrzywdzonego Bogusława ... https://www.youtube.com/watch?v=RNLEELvzZd8 Sędzia Daniel Strzelecki ( Jelenia Gora )winien więc odpowiadać za rażące naruszenie prawa ! Ilu takich Biedrzyńskich jest w Polsce, panie ministrze Ziobro? O ilu z nich nikt nawet słowa nie napisze? Czy nadal mają żyć w gorzkim poczuciu krzywdy, wyrządzonej im przez Państwo? pressmania.pl/?p=32602 3obieg.pl/daniel-strzelecki-nietykalny
~moneradel
21-06-2016 / 00:27
[URL=https://www.alrayyanclean.com/index.html]شركة تنظيف بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/index.html]شركة نظافة بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/index.html]شركات تنظيف بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/index.html]شركات نظافة بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%86%D8%A7% تنظيف منازل بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%86%D8%A7% تنظيف منازل بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%86%D8%A7% نظافة منازل بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%86%D8%A7% تنظيف شقق بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%86%D8%A7% نظافة شقق بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%86%D8%A7% تنظيف شقق بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%81%D9%84%D9%84. تنظيف فلل بالرياض [/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%81%D9%84%D9%84. نظافة فلل بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%81%D9%84%D9%84. نظافة فلل بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%81%D9%84%D9%84. تنظيف فلل بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA. رش مبيدات بالرياض [/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA. رش مبيدات بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA. مكافحة حشرات بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA. مكافحة الحشرات بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%AE%D8%B2%D8%A7% تنظيف خزانات بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%AE%D8%B2%D8%A7% شركات تنظيف خزانات بالرياض [/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%AE%D8%B2%D8%A7% شركة نظافة خزانات بالرياض [/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%AE%D8%B2%D8%A7% شركات نظافة خزانات بالرياض [/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%AE%D8%B2%D8%A7% عزل خزانات بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%AE%D8%B2%D8%A7% عزل خزانات بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%B9%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%AD.html] عزل اسطح بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%B9%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%AD.html] عزل اسطح بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB.html] نقل اثاث بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB.html] نقل اثاث بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB.html] نقل عفش بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB.html] نقل عفش بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC% شركة تنظيف واجهات بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC% شركة تنظيف واجهات زجاج بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC% شركة تنظيف واجهات حجر بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC% شركات تنظيف واجهات زجاج بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC% شركات تنظيف واجهات حجر بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%AE%D9%8A% تنظيف مزارع النخيل بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%AE%D9%8A% شركة تنسيق حدائق بالرياض [/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7% كشف تسربات بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7% كشف تسربات مياه بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7% كشف تسربات بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7% كشف تسربات مياه بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AC%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7.html] جلى بلاط بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AC%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7.html] تلميع رخام بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%85%D8%AC%D8%A7% تنظيف مجالس بالرياض [/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D9%85%D8%AC%D8%A7% تنظيف مجالس بالرياض [/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AC%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7.html] تنظيف موكيت بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AC%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7.html] غسيل سجاد بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html]ش تشطيب فلل بالرياض[/URL] [URL=https://www.alrayyanclean.com/%D8%AA%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html]ش دهانات بالرياض[/URL] [URL=https://youtu.be/PRRuF3GRYok] شركة تنظيف بالرياض [/URL] [URL=https://youtu.be/rq3ApJgUryQ] شركة تنظيف بالرياض [/URL]
~lolo
06-06-2016 / 13:30
Historia człowieka okradzionego a przestepcy chodza wolni. boleslawiec.lento.pl/historia-czlowieka-okradzionego-a,4344098.html Poszkodowani przez wymiar niesprawiedliwości. https://www.facebook.com/Poszkodowani-przez-wymiar-niesprawiedliwości-624680607
~ramadan
01-03-2016 / 11:47
شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 مكافحة حشرات بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 تسليك مجارى بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 تنظيف بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 رش مبيدات بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 عزل اسطح بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 كشف تسربات المياه بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 مكافحة النمل الابيض بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 نقل اثاث بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A تسليك مجارى بالخبر شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A تنظيف بالخبر شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A رش مبيدات بالخبر شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A عزل اسطح بالخبر شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A كشف تسربات المياه بالخبر شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A مكافحة النمل الابيض بالخبر شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A مكافحة حشرات بالخبر شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A تنظيف بالجبيل شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 مكافحة حشرات بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 مكافحة حشرات بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 مكافحة حشرات بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 مكافحة حشرات بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 مكافحة حشرات بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 مكافحة حشرات بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A رش مبيدات بالجبيل el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 %A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85/">شركة تسليك مجارى بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 تسليك مجارى بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 تسليك مجارى بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 تسليك مجارى بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8 تسليك مجارى بالدمام شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A عزل اسطح بالجبيل شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A كشف تسربات المياه بالجبيل شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A مكافحة النمل الابيض بالجبيل شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A مكافحة حشرات بالجبيل شركة" rel="nofollow">el-kayser.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A تسليك مجارى بالجبيل
~ema
15-02-2016 / 15:21
biegli psychiatrzy wypisują brednie w opiniach psychiatrycznych a kasa leci do kieszonek,ilu zdrowych ludzi jeszcze ma cierpieć przez tych oprawców,których opinie wykorzystuje własna rodzina do celów majątkowych,diagnoza schizofrenii paranoidalnej jest nadużywana,dzieci ludziom odbierają tylko przez te opinię
~olo
03-11-2015 / 07:07
Dotyczy SKORUMPOWANEGO bieglego sadowego z Jeleniej Gory „ jerzego karpinskiego ” ! Firma PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KON BUD JERZY KARPIŃSKI Status Podmiot aktywny Adres rejestrowy ul. Szafirowa 13 58-560 Jelenia Góra, dolnośląskie Jerzy Karpiński Miasto: Jelenia Góra tel. (75) 767-64-35 tel. kom. 604-21-88-90 p.w.konbud@neostrada.pl p.w.konbud@onet.eu To „OSZUST ” SKANDAL! Biegły rzeczoznawca pozbawił go majątku pressmix.eu/index.php/2013/10/29/skandal-biegly-rzeczoznawca-pozbawi Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: Biedrzyński, na drzewo ! Agencja nieruchomości Jelenia Góra KARPIŃSKI JERZY WŁADZE KARKONOSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH Zarząd Sekretarz Jerzy KARPIŃSKI Przypomnijmy. Bogusława Biedrzyńskiego i Anna Luberde . Jerzy Karpiński, biegły sądowy z zakresu budownictwa (Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze) ponad wszelką wątpliwość zaniżył wartość domu stanowiącego współwłasności byłego już małżeństwa Bogusława Biedrzyńskiego i Anny Luberdy. Czy opinia biegłego może być sprzeczna z faktami i ze zdrowym rozsądkiem, a mimo to stanowić podstawę sądowego wyroku? Na to pytanie znamy już odpowiedź – jest ona niestety twierdząca. Jednak to, że biegły sądowy może dowolnie snuć wymysły zza biurka bez jakichkolwiek konsekwencji wydaje się być nowym odkryciem naszego prawa. Mniej więcej o połowę. Dodajmy, że Jerzy Karpiński prowadzi działalność w zakresie związanym m.in. z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami od czerwca 1993 roku (21 lat!!!) – NIP: 6110111206. 3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-biedrzynski-na-drzewo
~yaser
15-07-2015 / 20:14
[URL="www.3elsyana.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d مكافحة النمل الابيض بالرياض[/URL] [URL="www.elnogom.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d رش مبيدات بجدة[/URL] [URL="www.sh2hab.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8% حشرات بالقطيف[/URL]
~yaser
15-07-2015 / 20:13
www.3elsyana.com/شركة-مكافحة-حشرات-بالرياض/" >شركة مكافحة حشرات بالرياض www.sh2hab.com/شركة-مكافحة-حشرات-بالرياض/" >شركة مكافحة حشرات بالرياض www.sh2hab.com/شركة-مكافحة-حشرات-بالقطيف/" >شركة مكافحة حشرات بالقطيف شركة" rel="nofollow">www.elnogom.com/شركة-مكافحة-حشرات-جده-مكه-ال مكافحة حشرات جده - مكه - الطائف www.3elsyana.com/شركة-مكافحة-النمل-الابيض-با >شركة مكافحة النمل الابيض بالرياض شركة" rel="nofollow">www.elnogom.com/شركة-رش-مبيدات-جده-مكه-الطائ رش مبيدات جده - مكه - الطائف
~BergBooth
09-04-2015 / 02:57