Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 08-06-2012

Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa

przez:
1. Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego,
2. Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumę dwukrotnie przestępstw z art.:
a. 231 § 1 Kodeksu Karnego
b. 271 § 1 Kodeksu Karnego
3. Prokuratora Generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego przestępstwa z art.:
a. 231 § 1 Kodeksu Karnego
b. 271 § 1 Kodeksu Karnego
4. Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska dwukrotnie przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego.

Kraków, dnia 29 maja 2012 r.

Zbigniew Kękuś  

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia  
za pośrednictwem:
 
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie

Sygn. akt: 1 Ds. 428/12/BT

  „Mam słabość do filistrów.
Często mają słuszność, chociaż nie wiedzą dlaczego”

Gilbert Keith Chesterton

Dotyczy:

I.         Zażalenie na postanowienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku prokuratora Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przez;

1.        Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego,

2.        Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumę dwukrotnie przestępstw z art.:

                                                             a.      231 § 1 Kodeksu Karnego

                                                             b.      271 § 1 Kodeksu Karnego

3.        Prokuratora Generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego przestępstwa z art.:

                                                             a.      231 § 1 Kodeksu Karnego

                                                             b.      271 § 1 Kodeksu Karnego

4.        Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska dwukrotnie przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego.

II.        Wniosek o przekazanie sprawy 1 Ds. 428/12/BT prokuratorowi Bartoszowi Tomczakowi do ponownego rozpoznania.  

Pismem z dnia 23.03.2012 r. złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstw, jak w p. I.

W dniu 26 kwietnia 2012 r. prokurator Bartosz Tomczak wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.

Pełne uzasadnienie dla mojego wniosku, jak w p. II  przedstawię podczas posiedzenia, które w sprawie niniejszym złożonego zawiadomienia odbędzie się przed Sądem.

Obecnie pragnę tylko zwrócić uwagę, że uzasadnieniem, które sporządził do postanowienia, prokurator B. Tomczak poświadczył słuszność niektórych z moich zarzutów.

Podał między innymi.: Sprawca przestępstwa określonego w art. 271 § 1 musi bowiem obejmować swoją świadomością, że poświadcza nieprawdę w wystawianym przez siebie dokumencie, a warunek ten nie zachodzi w realiach niniejszej sprawy.  

Andrzej Czuma i Krzysztof Kwiatkowski nie obejmowali świadomością!

Sprawa dotyczy czynów polegających na poświadczeniu nieprawdy  w wydanych dokumentach /art. 271 § 1 kk/ i  niedopełnieniu obowiązków /art. 231 § 1 kk/  przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Prokurator Bartosz Tomczak przedstawił Prokuratorom Generalnym Andrzejowi Czumie i Krzysztofowi Kwiatkowskiemu zarzut nieświadomości, tzn. … braku znajomości prawa karnego materialnego i procesowego.

Podał, że  Prokuratorzy Generalni Andrzej Czuma i Krzysztof Kwiatkowski – „w realiach niniejszej sprawy” – nieświadomie poświadczyli nieprawdę i niedopełnili obowiązków, nałożonych na nich:

1.       w przypadku Andrzeja Czumy przez śp. Posła Zbigniewa Wassermanna i Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.
Poseł Z. Wassermann złożył interpelację poselską w sprawie skazującego mnie z art. 226 § 1 kk i inne wyroku z dnia 18.12.2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma /sygn. akt II K 451/06/, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski przekazał ją do rozpoznania Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Czumie,

2.       w przypadku Krzysztofa Kwiatkowskiego przez Posła-Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.
Poseł B. Komorowski złożył zapytanie poselskie do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie wyroku, jak w p. 1.
 

Wskazać należy, że podając w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 26 kwietnia 2012 r.  iż Prokuratorzy Generalni  nieświadomie poświadczyli nieprawdę w wydanych przez nich dokumentach – a zarazem niedopełnili obowiązków -  prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie Bartosz Tomczak przedstawił:

1.       byłym Ministrom Sprawiedliwości Prokuratorom Generalnym w rządzie Donalda Tuska zarzut, że są ignorantami,

2.       Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, że na urząd Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego powołał ignorantów w osobach Andrzeja Czumy i Krzysztofa Kwiatkowskiego.  

Obaj – Andrzej Czuma i Krzysztof Kwiatkowski - poświadczyli w wydanych przez nich dokumentach, że dokonali analizy akt sprawy przeciwko mnie i na podstawie tych analiz stwierdzili, że nie zachodzą określone w art. 523 § 1 kpk warunki do wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego na moją korzyść od skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczma z dnia 18.12.2007 r.

Jak potwierdzili potem:

1.       Sąd Okręgowy w  Rzeszowie Wydział II Karny, który wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ uchylił skazujący mnie wyrok, podając w uzasadnieniu, że oczywiście i rażąco narusza prawo materialne określone w art. 226 § 1 kk,

2.       Prokurator Generalny, który w dniu 23 sierpnia 2011 r. wniósł kasację /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ na moją korzyść od skazującego mnie wyroku, podając w uzasadnieniu, że oczywiście i rażąco narusza prawo procesowe określone w art. 7 kpk i 366 § 1 kpk,

3.       Sąd Najwyższy, który wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/ uznał kasację Prokuratora Generalnego, jak w p. 1 za zasadną

w sprawie przeciwko mnie zachodziło wiele warunków określonych  w art. 523 § 1 kpk do wniesienia kasacji na moją korzyść od wyroku sędziego Tomasza Kuczma z dnia 18.12.2007 r.  

Oskarżyć dwóch wybrańców Premiera Donalda Tuska o nieświadomość w trakcie wypełniania obowiązków Prokuratora Generalnego … .

Dzielny człowiek z prokuratora  Bartosza Tomczaka.

A dzięki tej odwadze wielce użyteczny dla zgłoszonej przeze mnie sprawy.

Ja nie mam generalnie problemów z recenzowaniem pracy podwładnych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, ale na sporządzenie tak trafnej merytorycznie, a zarazem zwięzłej oceny wypełniania obowiązków przez Prokuratorów Generalnych, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego, tj. ich niedopełniania i tego przyczyn, jak ta dokonana przez prokuratora Bartosza Tomczaka nie byłoby mnie stać.

Chylę czoła przed prokuratorem Bartoszem Tomczakiem, przed jego doświadczeniem i nad wyraz rozwiniętą zdolnością do prawidłowego rozumowania.

Jest prokurator Bartosz Tomczak postrachem ignorantów z zaciągu Premiera Donalda Tuska do służby publicznej.

Dobrze, że w korpusie prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej jest miejsce dla prostolinijnego – „prostolinijny”:«prosty, szczery»; Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2005, s. 763 -  Bartosza Tomczaka.  

Wnoszę jak na wstępie.  

dr Zbigniew Kękuś  

Załączniki:

1.        Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie, sygn. 1 Ds. 428/12/BT, postanowienie prokuratora Bartosza Tomczaka z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
Sąd Najwyższy rozprawa kasacyjna 26.01. 2012 r. godz.10 sala C w sprawie wad prawnych wyroku z dnia 18.12. 2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma. Media i publiczność zaprasza dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o podjęcie przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości działań na rzecz usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu  212 [zniesławienie]. Zbigniew Kękuś 
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o upływie w dniu 15 sierpnia 2011 r. terminu na złożenie przez Prokuratora kasacji na korzyść Z. Kękusia w zakresie bezprawnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza
Pozew o wypłatę odszkodowania Zbigniew Kękuś
Zespolone działania mediów niezależnych doprowadziły do wymuszenia proceduralnego działania władz i sukcesów w sprawie dr Zbigniewa Kękusia oraz wypuszczenia z aresztu Tadeusza Chołdy.
11 dzień głodówki dr Zbigniewa Kękusia pod Prokuraturą Generalną
Wspieramy trzeci dzień protestu Głodowego dr. Zbigniewa Kękusia pod drzwiami biura udającego niezależnego :-) prokuratura A. Seremeta, Warszawa ul. Barska 28
http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Zbigniew-Kekus-kolejny-dzien-glodowego-protestu-pod-Biurem-Prokuratora-Generalnego-w-Warszawie-ul-Barska-28-list-otwarty-do-Ministra-Sprawiedliwosci-Krzysztofa-Kwiatkowskiego
Zbigniew Kękuś - kolejny dzień głodowego protestu pod Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28 - list otwarty do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego
Solidarni z Panem Zbigniewem Kękusiem, Tadeuszem Chołdą ujawniamy przestępstwa Krakowskiego wymiaru sprawiedliwości
Zbigniew Kękuś - zawiadomienie o rozpoczęciu przeze mnie głodówki protestacyjnej w dniu 30 maja 2011 r. o godzinie 11:00 w Biurze Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Zarządu Platformy Obywatelskiej o rezygnację z umieszczenia Donalda Tuska na liście wyborczej w wyborach parlamentarnych 2011 roku.
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez organa władzy za publikowanie prawdy o niekompetentnych i nieetycznych urzędnikach sądowych i funkcjonariuszy prokuratury.
Wniosek - o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem „Zasad Etyki Poselskiej”. Zbigniew Kękuś
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej o udzielenie nagany Posłowi Donaldowi Tuskowi w związku z naruszeniem "Zasad Etyki Poselskiej"
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia w sprawie śmierci przez zagłodzenie obywatela Rumunii Claudiu Crulica.
Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego. Zbigniew Kękuś
Czy skończę jak dr Ratajczak, czyli mord "bez działania osób trzecich" - Zbigniew Kękuś
Wniosek do Donalda Tuska  o wydanie polecenia ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu objęcia nadzorem administracyjnym sprawy Zbigniewa Kękusia.
Skazany za niewinność Zbigniew Kękuś - pisma o wznowienie postępowania dot. subiektywnego odczucia pomówienia przez sędziów, uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Donalda Tuska - niekompetentny warszawski sędzia Adam Grzejszczak alkoholik czy narkoman? 
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera dot. popełnienia przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego
Wniosek o spotkanie z Prokuratorem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 10:00 Andrzejem Seremet - Zbigniew Kękuś
Zbigniew Kękuś - Zawiadomienie o stawiennictwie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w dniu 12 marca o godzinie 12:30 oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 12 marca o godzinie 14:00 w celu odebrania wyjaśnień od rzeczników. 
Wniosek o udzielenie poparcia przez posła Ryszarda Kalisza do złożenie interpelacji w sprawie wyroku skazującego Zbigniewa Kękusia za nie popełnione czyny tj. zniesławienie sędziów z art.212kk
Arogancki czy niekompetentny poseł Bronisław Komorowski – list otwarty Zbigniewa Kękusia
Zaproszenie na posiedzenie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przez Posła Donalda Tuska przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego i moich dzieci. Zbigniew Kękuś
List otwarty do Marszalka Bronisława Komorowskiego dot. oszustwa Zastępcy Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pogorzelskiego, uzupełnienie - Zbigniew Kękuś

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~rfhomh
25-08-2012 / 10:52
~nrlaxng
24-08-2012 / 14:17
~pggznyrij
23-08-2012 / 04:43
~Rach
22-08-2012 / 07:45
To prawda, że ktoś zawlaił chyba sprawę jeżeli piłkarze jadą na mecz swoimi samochodami i na dodatek kupują sobie rosf3ł za swoje. Ale czy to jest powf3d żeby narzekać i mf3wić o tym w mediach całej Polsce? Czy to jest powf3d żeby przy okazji rzygać na cały klub Czarni Arena Żagań że jest zły i nie dorasta do stf3p organizacyjnie np. Zagłebiu Sosnowiec? I że nie ma czego porf3wnywać. Może to i prawda ale nie widzę powodu żeby poniżać tak klub, kibicf3w i miasto. Za tydzień przeczytamy w np. Gazecie Regionalnej albo Lubuskiej taki oto tytuł: ZJEDLI ZA SWOJE ROSd3Ł I ZREMISOWALI albo REMISUJĄ ALE NIE MAJĄ NAWET NA ZUPĘ .
~odcisk
10-06-2012 / 18:35
Kwiatkowski, Kwiatkowski, czy to ten minister edukacji co polskich dzieciów praworządności nauczał?
~agent
10-06-2012 / 08:01
I dlatego takie mamy "prawo i sprawiedliwość"
~observe
09-06-2012 / 23:18
ale tego pana mianował poprzedni Prezydent
~gośc
09-06-2012 / 01:48
Powinien Pan pociągnąć do odpowiedzialności karnej Seremeta!!! Zą narażanie Pańskiego zdrowia i życia. To jest prokurator ? Temu facetowi za dopuszczenie do 17-dniowej głodówki żeby uniewinnić niewinnego człowieka powinno się dodatkowo napluć w ten, coraz bardziej tłusty i tępy ryj. Ta kreatura niczym się nie różni od krakowskiej zydowsko-komuszej bandy która uczyniła Pana przestępcą. Taki sam strzep.
~oburzony
08-06-2012 / 15:26
Panie Tusk, proszę dłużej nie ośmieszać pol. wym. sprawiedliwości! Niech Pan cos mądrego wymyśli!