Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze S.A. Dariusza Nowaka, na kwotę 491 mln zł oraz współudział w przestępstwie Aleksandra Grada

Kraków, 16 grudnia 2009r.

dr Zbigniew Kękuś

Adres: do wiadomości ZG SOPO

Pan Krzysztof Kwiatkowski

Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu /art. 296 § 1, § 3 Kodeksu Karnego/ przez byłego Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze S.A. Dariusza Nowaka, odpowiedzialnego za wyrządzenie Spółce w 2008r. szkody majątkowej w wielkich – w kwocie 491 mln zł – rozmiarach.
 2. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pomocnictwa /art. 18 § 3 Kodeksu Karnego/ przez ministra Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Grada, byłemu Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Dariuszowi Nowakowi w popełnieniu przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu /art. 296 § 1, § 3 Kodeksu Karnego/.
 3. Wniosek – w związku z wyjaśnieniem z dnia 14.09.2009r. doręczonym mi przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa Ministerstwa Skarbu Państwa Piotra Rudzkiego /
  Załącznik 1/
  - o sporządzenie i doręczenie mi – celem jego zamieszczenia przeze mnie na stronie www.zkekus.pl oraz doręczenia Adresatom kopii niniejszego pisma - wyjaśnienia:
  1. z jaką datą Zarząd PLL LOT S.A. złożył zawiadomienie o popełnieniu przez Prezesa PLL LOT S.A. Dariusza Nowaka przestępstwa z art. 296 § 1, § 3 Kodeksu Karnego,
  2. która Prokuratura rozpatrywała/rozpatruje sprawę, jak wyżej, do jakiej sygnatury akt i jakie w sprawie zostało wydane postanowienie
 4. Wniosek o objęcie nadzorem niniejszym zgłoszonej sprawy przez Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na jej wymiar finansowy /491 mln zł/ i społeczny oraz mataczenie ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.

„Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczne”

Johann Wolfgang Goethe

Część I. Przepisy prawa

 1. Art. 296 Ustawy Kodeks Karny:
  - § 1 „Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej, albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”
  - § 2 „Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.”
  - § 3 „Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.”
 2. Art. 18 § 3 Kodeksu Karnego:
  „Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.”
 3. Art. 146.1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
  „(…) 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:
  (…) 4. chroni interesy Skarbu Państwa.”

Jak podały liczne media strata Spółki Skarbu Państwa, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. spowodowana zawarciem przez Spółkę umów mających zabezpieczyć ceny paliwa, wyniosła w 2008r. 491mln /słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów/ zł.

„Według informacji Ministerstwa Skarbu, przedstawionych w początkach kwietnia w Sejmie, Polskie Linie Lotnicze LOT miały pod koniec 2008r. ponad 600 mln zł strat, przy czym 491 mln strat netto to efekt umów mających zabezpieczyć ceny paliwa.”
Źródło: Franciszek Nietz, „Opcje paliwowe zmorą - LOT walczy o zachowanie płynności”, „Gazeta Transportowa” nr 16 (830) 22 kwietnia 2009r., s. 1- Załącznik 5

Potwierdzoną wynikami audytu przeprowadzonego przez firmę doradczą PricewaterhouseCooperes przyczyną powstania straty było naruszenie wewnętrznych przepisów Spółki przez jej byłego Prezesa Dariusza Nowaka.

W wydaniu z dnia 20 marca 2009r. „Dziennik Polska Europa Świat” podał w artykule zatytułowanym „LOT, kupując paliwo, łamał instrukcję”, następującą informację o wynikach przeprowadzonego w PLL LOT S.A. przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers audytu kontraktów paliwowych:

„Zakończył się audyt kontraktów paliwowych LOT. Jak ustalił ‘WSJ Polska”, firma doradcza PricewaterhouseCoopers wynajęta przez radę nadzorczą LOT uznała, że przy transakcjach zawieranych w lipcu 2008r. popełniono błędy.

Naruszona została wewnętrzna instrukcja spółki z 2001r. Doradca skrytykował przede wszystkim to, że niektóre umowy zawarte zostały na dłużej niż 3 – 6 miesięcy w okresie gdy ropa na świecie biła rekordy i płacono ponad 140 dol. za baryłkę. Mimo, że firmie udało się zabezpieczyć dostawy przy cenie 124 dol. za baryłkę ropy, to nawet przy obecnych cenach surowca jest ona ponaddwukrotnie wyższa, niż rynkowa. W rezultacie, wraz z wcześniejszymi kontraktami ujemna wycena kontraktów sięga obecnie ponad 300 mln zł, a narodowy przewoźnik ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu LOT oraz PwC nie komentują tej informacji. – Uważamy, że sprawą powinien zająć się prokurator, ale to nowy prezes podejmie ostateczną decyzję – mówi anonimowy członek rady nadzorczej.
Nowy prezes spółki może być już znany w kwietniu, bo wczoraj rada nadzorcza LOT rozpisała konkurs.

- Chętnych na pewno będzie wielu, ale nowym prezesem zostanie zapewne pełniący obowiązki Sebastian Mikosz – uważa Zbigniew Sałek, wiceszef Międzynarodowego Stowarzyszenia Menedżerów Lotnisk. Od początku marca Sebastian Mikosz kieruje LOT, po tym, jak zrezygnowali szef rady nadzorczej Jacek Kseń oraz Prezes Dariusz Nowak. Eksperci nie mają wątpliwości, że rezygnacje były wymuszone przez Skarb Państwa, a były efektem chybionych kontraktów paliwowych.

- Winnych już nie ma w spółce, ale nowy prezes powinien sprawę skierować do prokuratury – uważa Sałek. – Niewątpliwie możemy mieć w tym przypadku do czynienia z działaniem na szkodę spółki – dodaje Adrian Furgalski z ZDG TOR. Według niego choć LOT nie jest jedyną linią na świecie, która potknęła się na kontraktach paliwowych, to podpisanie kontraktów dłuższych niż na trzy miesiące jest błędem Tym bardziej, że chybione kontrakty mocno skomplikowały sytuację firmy. W większości należności wobec banków muszą być spłacone do końca roku i to właśnie ogranicza płynność finansową firmy.

Do tego stopnia, że LOT nie jest w stanie regulować na bieżąco faktur.”

Źródło: Cezary Pytlos, „LOT, kupując paliwo, łamał instrukcję” , Dziennik Polska Europa Świat, 20.03.2009r., „The Wall Street Journal”, s. 03

W ostateczności straty spowodowane naruszeniem przez D. Nowaka wewnętrznych instrukcji PLL LOT S.A. będą najpewniej dużo większe, ponieważ według doniesień prasowych umowy zabezpieczające ceny paliwa zostały zawarte przez PLL LOT S.A. na okres do 2010 roku:

Spółka w lipcu 2008r. podpisała kontrakty paliwowe na dwa lata naprzód, w sytuacji, gdy cena za baryłkę ropy osiągnęła rekordowy poziom 140 dol.”

Źródło: Franciszek Nietz, „Opcje paliwowe zmorą - LOT walczy o zachowanie płynności”, „Gazeta Transportowa” nr 16 (830) 22 kwietnia 2009r., s. 1- Załącznik 5

W tym miejscu wskazać należy, że jak podał „Wprost” dochody zrealizowane przez Ministerstwo Skarbu dochody z prywatyzacji w okresie 5 miesięcy, tj. styczeń – maj 2009r. osiągnęły kwotę 470 mln zł:

„Wyższy deficyt można też po prostu zaaprobować, choć nie w wysokości wynikającej z obecnych wyliczeń. Jakieś cięcia, oszczędności i dodatkowe dochody (choćby z prywatyzacji, która po pięciu miesiącach dostarczyła tylko 470 mln zł z zaplanowanych 12 mld zł) są możliwe, (…).”
Źródło: Michał Zieliński, „Deficyt budżetowy. Podatki w górę”, „Wprost”, 28 czerwca 2009r., nr 26, s. 010.

Strata PLL LOT S.A. w 2008r. w kwocie 491 mln zł, została „osiągnięta” także w okresie 5 miesięcy, tj. sierpień do grudzień 2008r.

Okazuje się zatem, że strata jednej tylko spółki Skarbu Państwa, PLL LOT S.A. za 5 miesięcy 2008r. była większa niż w 2009r. efekt 5-u miesięcy wysiłków prywatyzacyjnych całego resortu ministra Aleksandra Grada.

Wskazać należy, że sam szef Ministerstwa Skarbu Państwa Aleksander Grad prezentował całkowitą beztroskę o los narodowego przewoźnika.

Być może poza tym, że latał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by znaleźć kupca na upadającą pod jego protektoratem Spółkę.

Kilka dni przed podaniem przez „Dziennik Polska Europa Świat” zacytowanej wyżej informacji, minister A. Grad takie prezentował stanowisko w sprawie opcji paliwowych w wywiadzie, którego udzielił dla radia PIN, a za radiem podała je „Gazeta Wyborcza” z dnia 13.03.2009r.:
W blisko 30 spółkach skarbu państwa trwają kontrole związane z opcjami walutowymi. - W spółkach skarbu państwa takie czyste spekulacje, chęć zarabiania na tych instrumentach, nie miały miejscazapewnił minister skarbu Aleksander Grad w Radiu PIN. Zalecił radom nadzorczym i spółkom, by audytorzy, którzy badają sprawozdania za rok 2008, poświęcili oddzielny rozdział opcjom walutowym. – Tam gdzie uznamy, że doszło do zaniechań ze strony zarządu, będą decyzje personalne – zapowiedział Grad. Pierwszych decyzji można się spodziewać w kwietniu, maju. Minister przyznał, że w niektórych spółkach zabrakło wyobraźni. Jako przykład wymienił LOT, gdzie odszedł członek zarządu ds. finansowych.”
Źródło: „Skarb szuka opcji”, „Gazeta Wyborcza”, 13 marca 2009r.

Ogromnie się mylił minister A. Grad … .

To nie wyobraźni zabrakło członkowi zarządu PLL LOT S.A. ds. finansowych lecz naruszono wewnętrzną, obowiązującą od 2001r. instrukcję Spółki.

Odpowiedzialnym za jej naruszenie jest z całą pewnością przede wszystkim Dariusz Nowak, Dyrektor Generalny-Prezes Zarządu PLL LOT S.A. w okresie, gdy zawierano umowy z naruszeniem w.w. instrukcji.

Wskazać należy, że minister Aleksander Grad nie raz dowiódł jego całkowitej ignorancji, braku znajomości najważniejszych nawet faktów dotyczących PLL LOT S.A.

W grudniu 2008r. obiecywał przedstawicielom związków zawodowych Spółki jej dokapitalizowanie:

„Jeżeli nie znajdzie się inny niż Lufthansa inwestor gotowy kupić PLL LOT, Ministerstwo Skarbu Państwa rozważy dokapitalizowanie firmy – ustalił „WSJ Polska”. Taka deklaracja ze strony Aleksandra Grada, ministra skarbu miała paść podczas spotkania z zarządem firmy i związkami zawodowymi 8 grudnia. Maciej Wiewór rzecznik prasowy potwierdza, że takie rozwiązanie jest możliwe.”
Źródło: „Transport: Resort skarbu rozważa dokapitalizowanie narodowego przewoźnika”, „Dziennik Polska Europa Świat, The Wall Street Journal”, s. 03

Jak podała „Rzeczpospolita” kilka miesięcy później, tj. w wydaniu z dnia 27.04.2009r., upadająca PLL LOT S.A. nie może jednak liczyć na dokapitalizowanie:

„Firma nie ma też co liczyć na pomoc państwa. Nie zgodzi się na to Komisja Europejska, bo rząd już raz, w 2001r. dokapitalizował przewoźnika akcjami spółek Skarbu Państwa”.

Źródło: Danuta Walewska, „Linie lotnicze LOT na skraju upadku”, „Rzeczpospolita, 27 kwietnia 2009r., s. 1

W związku z ogromną stratą PLL LOT S.A. spowodowaną przez jej byłego Prezesa Dariusza Nowaka, pismem z dnia 7 sierpnia 2009r. złożyłem wnioski do ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada – patrz: www.zkekus.pl:

 1. Wniosek o złożenie – w terminie 7 dni od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma - przez Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu /art. 296 § 1, § 3 Kodeksu Karnego/ przez odpowiedzialnego za stratę PLL LOT S.A. w 2008r. w kwocie 491 mln zł, byłego Dyrektora Generalnego-Prezesa Zarządu Spółki Skarbu Państwa, Polskie Linie Lotnicze S.A., Dariusza Nowaka
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi - w terminie 7 dni od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma - wyjaśnienia, czy Minister Skarbu Państwa, Aleksander Grad złoży zawiadomienie, jak w p. 1 niniejszego pisma.

Z przyczyn moich najgorszych z możliwych z nim doświadczeń z Jerzym Izdebskim, radcą w Departamencie Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 7.08.2009r. złożyłem także prośbę:

 1. Prośba, by od udzielenia odpowiedzi na wnioski z niniejszego pisma powstrzymał się p. Jerzy Izdebski, radca w Departamencie Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


W odpowiedzi na moje w.w. pismo z dnia 7 sierpnia 2009r. do ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada otrzymałem pismo z dnia 14 września 2009r. od Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa Piotra Rudzkiego, o treści –
Załącznik 1:

„Ministerstwo Skarbu Państwa /adres – ZKE/ Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa Warszawa 14.09.2009r. Sprawa: DKiMNSP-ES-051-36/09 Pismo: MSP/DKi MNSP/23/8/09 Pan dr Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 07.08.2009 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją otrzymaną od Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I, który nadzoruje Spółkę Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Zarząd tej Spółki złożył już wniosek do prokuratury o zbadanie spraw poruszonych w Pana piśmie.

Prokuratura bada obecnie zgłoszone zarzuty, stąd dalsze czynności podjęte przez Ministerstwo Skarbu Państwa będą zależne od wyników tego postępowania. Z poważaniem Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa Piotr Rudzki

Dowód: Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa, sprawa: DKiMNSP-ES-051-36/09, pismo z dnia 14.09.2009r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa Piotra Rudzkiego /MSP/DKi MNSP/23/8/09 – Załącznik 1

W tym miejscu wskazać należy, że art. 305 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego stanowi:
„O Art. 305 § 1 KPK - Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa.”

W piśmie do mnie z dnia 14.09.2009r. Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa Piotr Rudzki podał, że: „Prokuratura bada obecnie zgłoszone zarzuty (…)”.

Jeśli Prokuratura badała zarzuty zgłoszone przez Zarząd PLL LOT S.A. przeciwko jej byłemu Prezesowi Dariuszowi Nowakowi w dniu 14.09.2009r., to znaczy, że w tej sprawie wydano już postanowienie.

Wskazać bowiem należy, że jeśli nawet Prokuratura była opieszała w uczynieniu zadość wymogom art. 305 § 1 KPK, to przecież art. 306 § 3KPK stanowi:
„Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zamówienie.”

Jeśli zatem założyć nawet, że prokurator, któremu według informacji doręczonej mi przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa Piotra Rudzkiego badał zgłoszoną mu przez Zarząd PLL LOT S.A. sprawę - „Prokuratura bada obecnie zgłoszone zarzuty (…) - dopiero od dnia wydania przez P. Rudzkiego pisma do mnie, tj. od 14.09.2009r. /Załącznik 1/ to i tak od tego dnia minęło już … 12 tygodni i prokurator z całą pewnością wydał już postanowienie.

Pragnę nadmienić, że moje ogromne zainteresowanie losami wniosku złożonego w prokuraturze przez Zarząd PLL LOT S.A. w sprawie przestępstwa popełnionego przez byłego Prezesa PLL LOT S.A. Dariusza Nowaka stąd się bierze, że D. Nowak z dniem 6 lutego 2009r. wyrzucił mnie – wiedząc, że mam troje dzieci na utrzymaniu – z pracy w Spółce.

Pracę w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury rozpocząłem – na podstawie umowy menedżerskiej – w dniu 15 września 2008r.

W październiku 2008r. Dyrektor Generalny-Prezes Zarządu PLL LOT S.A. Dariusz Nowak dwukrotnie rozmawiał ze mną na temat strony internetowej www.zkekus.pl.

Wyjaśnił, że dwukrotnie musiał mnie bronić przed Ministrem Skarbu Państwa, Aleksandrem Gradem, nalegającym, by mnie zwolniono z pracy w PLL LOT S.A. ze względu na rozpowszechnianie przeze mnie treści antysemickich.

Spytał, czy nie zamknąłbym strony internetowej prezentującej informacje z mego życia osobistego.

Zadeklarowałem, że się nad tym zastanowię.

Po niespełna dwóch tygodniach D. Nowak zadzwonił do mnie i spytał, jakie jest moje stanowisko w w.w. sprawie, wyjaśniając, że on ma w związku z moją stroną internetową problemy oraz, że ja także mogę ich doświadczyć.
Wyjaśniłem, że jeśli funkcjonowanie tej strony ma warunkować moją pracę w PLL LOT S.A., to ja gotów jestem podjąć związane z mym stanowiskiem ryzyko i jej – tj. strony www.zkekus.pl - nie zamknę.

Dowód: Zeznanie świadka Dariusza Nowaka, byłego Prezesa Zarządu PLL LOT S.A.; adres w Dziale Kadr PLL LOT S.A.


W ostateczności, po kolejnych kilku kolejnych dniach, Sekretariat Prezesa PLL LOT S.A. doręczył mi w dniu 6 listopada 2008r. pismo Prezesa Zarządu PLL LOT S.A. D. Nowaka z datą 31.10.2008r. o treści - Załącznik 2:

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa

Dariusz Nowak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny D/3273/2008 Warszawa dnia 31 października 2008r. Pan Zbigniew Kękuś Dyrektor Pionu Infrastruktury Szanowny Panie Uprzejmie zwracam uwagę, że mimo wspólnie poczynionych wstępnie ustaleń co do zdjęcia przez Pana strony internetowej dotyczącej Pana osobistego życia /www.zkekus.pl – ZKE/nie uczynił Pan tego do dnia dzisiejszego.

Jest Pan zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury i stanowisko to wymaga nie tylko profesjonalnych kompetencji ale również obliguje do przestrzegania zasad współżycia społecznego.
Pełni Pan stanowisko kierownicze i funkcja ta powinna była obligować Pana do zachowania wysokiego standardu w zakresie kultury osobistej i norm zachowania. Dalsze utrzymywanie przez Pana internetowej strony z opisem osobistych doświadczeń daleko wykracza poza przyjęte dobre obyczaje i nie licuje z funkcją, którą Pan pełni w spółce. Z przykrością muszę dodatkowo zauważyć, że w ten sposób podważa Pan swój autorytet. Rekomendacje, które zaważyły o przyjęciu Pana do pracy wskazywały, że jest Pan całkowicie odpowiedzialnym, ceniącym sobie rzetelność i dbanie o najwyższe normy w zakresie zachowania.
Dlatego też ponawiam prośbę o zaniechanie działań i zdjęcie strony
/www.zkekus.pl - ZKE/ z Internetu. Niepodjęcie przez Pana działań w tym kierunku będzie zrozumiane jako nadużycie zaufania, którym obdarzył Pana zarząd Spółki, zatrudniając Pana na tym stanowisku. Liczymy na szybką reakcję z Pana strony. Z poważaniem Dariusz Nowak.”

Dowód: PLL LOT S.A., sygnatura D/3273/ pismo Prezesa PLL LOT S.A., Dariusza Nowaka do Z. Kękuś z dnia 31 października 2008r. - Załącznik 2:

Ponieważ zanim podjąłem pracę w PLL LOT S.A. o funkcjonowaniu strony www.zkekus.pl oraz jej zawartości informowałem wszystkie rekrutujące mnie osoby, zastosowany wobec mnie przez D. Nowaka szantaż groźbą utraty pracy był pozbawioną podstaw próbą zmuszenia mnie do zaprzestania korzystania z mych praw i wolności stanowionych przepisami Konstytucji:

1. Art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

2. Art. 31. ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.”

3. Art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Pragnę nadmienić, że strona www.zkekus.pl prezentuje materiały poświadczające, w jaki sposób kilka tuzinów sędziów i prokuratorów kilku sądów i prokuratur oraz adw. Wiesława i były Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll uczynili mnie wyrokiem sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma z dnia 18.12.2007r. przestępcą winnym popełnienia przestępstwa z art. 226 § 1 i inne, tj. nadając mi status przestępcy wyrokiem wydanym - za wiedzą ministra sprawiedliwości prof. nadzw. UJ dr hab. adw. Zbigniewa Ćwiąkalskiego – z rażącym naruszeniem prawa materialnego, co potwierdził w odpowiedzi dla Marszałka Sejmu z dnia 12.10.2009r. na interpelację Posła Zbigniewa Wassermanna w sprawie w.w. skazującego mnie wyroku Zastępca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski – patrz: strony internetowe Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, nr interpelacji 11505.

W związku z niczym nieuprawnioną ingerencją D. Nowaka w moje życie osobiste i jego spowodowanym żądaniem A. Grada pragnieniem zmuszenia mnie do rezygnacji z korzystania z mych praw, pismem z dnia 5 stycznia 2009r. złożyłem wniosek do Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada – patrz: www.zkekus.pl:

„o spowodowanie odwołania - przez wzgląd na dobro narodowego przewoźnika, PLL LOT S.A. - kłamcy, szantażysty, ingerującego w moje życie prywatne, zmuszającego mnie groźbą zwolnienia mnie z pracy do rezygnacji z mych konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, postępującego wbrew głoszonym przez niego zasadom, nierzetelnego, pozbawionego podstawowych umiejętności i zdolności menedżerskich, pozbawionego tzw. „zdrowego rozsądku”, szkodzącego wizerunkowi PLL LOT S.A., Dariusza Nowaka ze stanowiska Dyrektora Generalnego, Prezesa Zarządu PLL LOT S.A.”
Dowód:
Ministerstwo Skarbu Państwa, pismo z Kękusia z dnia 5 stycznia 2009r.

W „odpowiedzi” na moje w.w. pismo do ministra Skarbu Państwa A. Grada, doręczono mi wysłane w dniu 10 lutego 2009r. – tj. w okresie mej choroby – z UPT Warszawa 119 pismo Dyrektora Biura Prawnego Marii Jasińskiej o treści – Załącznik 3, patrz: www.zkekus.pl:

„Warszawa, 06 luty 2009r.

WYPOWIEDZENIE UMOWY Działając w imieniu Polskich Linii Lotniczych LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000056844, na podstawie art. 4 ust. 4 lit b umowy menedżerską 10/AA, zawartą w dniu 1 lipca 2008 r. rozwiązuję z Panem wymienioną Umowęze skutkiem natychmiastowym.

Przyczyną rozwiązania Umowy jest podjęcie przez Pana działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej Umowy, polegających na opublikowanie na stronach internetowych www.zkekus.pl korespondencji skierowanej przez Pana do Pana Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Państwa, w której domaga się Pan odwołania Prezesa Zarządu /Dariusz Nowak – ZKE/.

Pismo to – jak wynika z wymienionej strony internetowej – zostało skierowane do również imiennie do 56 osób, sprawujących funkcje publiczne oraz kierujących mediami.

W piśmie tym naruszając dobra osobiste, określa Pan Prezesa Zarząd /Dariusza Nowaka – ZKE/ jako kłamcę, szantażystę, ingerującego w Pana życie prywatne, zmuszającego Pana groźbą zwolnienia z pracy do rezygnacji z konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, postępującego wbrew głoszonym przez niego zasadom, nierzetelnego, pozbawionego podstawowych umiejętności menedżerskich, pozbawionego tzw. „zdrowego rozsądku”, szkodzącego wizerunkowi PLL LOT S.A. Powyższe działanie jest działaniem naruszającym nie tylko dobre obyczaje, ale działaniem sprzecznym z prawem. Ponadto publikowanie takich treści, świadczących o konflikcie Pana z Prezesem Zarządu, narusza interesy Spółki, podważając jej wiarygodność w oczach jej potencjalnych inwestorów i kontrahentów.

Zawierając wymienioną Umowę, podjął się Pan ochrony tych interesów.

Ponadto pragnę wskazać, iż publikacja ta nie została w żaden sposób uzgodniona ze Spółką.

Wymienione wyżej działania naruszają postanowienia art. 2 ust. 4, 6 i 7 Umowy.

Jednocześnie na podstawie art. 4 ust. 5 Umowy wzywam pana do przekazania Panu Szelidze wszelkich dokumentów Spółki, znajdujących się w Pana posiadania, a także mienia Spółki, przekazanego Panu w celu realizacji niniejszej Umowy.
Oświadczam także, że stosownie do art. 5 ust. 6 Umowy, iż Spółka nie będzie korzystała z uprawnienia do zobowiązania Pana do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Przypominam jednak o obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Oświadczam, że cofam panu udzielone w dniu pełnomocnictwo, zobowiązując jednocześnie do zwrotu kopii tego dokumentu, znajdujących się w Pana posiadaniu. Z poważaniem Dyrektor Biura Prawnego Maria Jasińska

Dowód: Pismo Dyrektora Biura Prawnego Marii Jasińskiej z dnia 6 lutego 2009r. – Załącznik 3

Wyrzucił mnie D. Nowak z pracy – za wiedzą ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada – w trybie natychmiastowym.

Miesiąc później, w wydaniu „Dziennika Polska Europa Świat” z dnia 4 marca 2009r. opublikowano list otwarty Zarządu Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT S.A. do premiera D. Tuska o treści – Załącznik 4, patrz: www.zkekus.pl:

„Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT S.A., Warszawa 3 marca 2009r., Pan Donald Tusk Premier RP Urząd Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze Głęboko zaniepokojeni pogarszającą się kondycją Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. oraz długotrwałym brakiem sprawnego zarządzania, zwracamy się do Pana Premiera o zdecydowane działanie na rzecz zainicjowania programu ratunkowego oraz uruchomienie niezbędnych mechanizmów mających na celu ocalenie narodowego przewoźnika.

Sytuacja Polskich Linii Lotniczych jest krytyczna. Bez podjęcia natychmiastowych decyzji i działań – w roku jubileuszu 80-lecia – PLL LOT S.A. może upaść.

Od odwołania poprzedniego zarządu LOT’u na początku 2008 roku, jesteśmy świadkami kompromitującej działalności nowego kierownictwa, doprowadzającej do gigantycznych strat, sięgających kilkuset mln zł.

Spółka córka Centralwings generuje od początku istnienia straty i ciążąc na wyniku finansowym PLL LOT S.A. winna ulec likwidacji.
LOT potrzebuje nowego kierownictwa – które byłoby w stanie przedstawić klarowną i konsekwentną wizję ratowania, restrukturyzacji i rozwoju narodowego przewoźnika, w szczególnie trudnej sytuacji dla branży lotniczej.
PLL LOT S.A. ma nowoczesne samoloty, doskonałą załogę – pilotów i personel techniczny. Niestety zawiodło zarządzanie. Zaniedbano opracowania racjonalnej strategii rozwoju w warunkach zliberalizowanego rynku lotniczego. Chaotyczne posunięcia wynikające z braku odpowiedniej strategii, wiedzy i woli, zdominowane były irracjonalnym cięciem kosztów. (…).
LOT potrzebuje zarządu, w składzie którego znajdą się Najlepsi, znający problemy transportu lotniczego i metody ich rozwiązywania.

Nie możemy ze spokojem patrzeć, jak podupada firma, która jak żadna inna była i jest ambasadorem Polski w świecie.

Zwracamy się do Pana Premiera z gorącą prośbą o osobistą interwencję dla ratowania Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., deklarując gotowość aktywnego wspierania Pana wysiłków wiedzą, doświadczeniem i czynem. Zarząd ZZPK (Podpis złożono na oryginale)”
Źródło: Pismo z dnia 3 marca 2009r. Zarządu Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL

LOT S.A. do premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Donalda Tuska, Dziennik Polska Europa Świat, 4.03.2009, s. 5., Załącznik 1, patrz: www.zkekus.pl

Następnego dnia po opublikowaniu w.w. pisma przez „Dzienik Polska Europa Świat”, tj. w dniu 5 marca 2009r. D. Nowak złożył – przyjętą przez A. Grada - dymisję ze stanowiska Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego PLL LOT S.A.

Pobrał najpewniej odprawę, wynagrodzenie za okres wypowiedzenia itd. itp.
Mnie – ojca trojga dzieci – wyrzucił z pracy w trybie natychmiastowym.
Przypomnę, że w uzasadnieniu dla stanowiska o wyrzuceniu mnie z pracy podano:

„Przyczyną rozwiązania Umowy jest podjęcie przez Pana działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej Umowy, polegających na opublikowanie na stronach internetowych www.zkekus.pl korespondencji skierowanej przez Pana do Pana Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Państwa, w której domaga się Pan odwołania Prezesa Zarządu /Dariusz Nowak – ZKE/.

Pismo to – jak wynika z wymienionej strony internetowej – zostało skierowane do również imiennie do 56 osób, sprawujących funkcje publiczne oraz kierujących mediami.

W piśmie tym naruszając dobra osobiste, określa Pan Prezesa Zarząd /Dariusza Nowaka – ZKE/ jako kłamcę, szantażystę, ingerującego w Pana życie prywatne, zmuszającego Pana groźbą zwolnienia z pracy do rezygnacji z konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, postępującego wbrew głoszonym przez niego zasadom, nierzetelnego, pozbawionego podstawowych umiejętności menedżerskich, pozbawionego tzw. „zdrowego rozsądku”, szkodzącego wizerunkowi PLL LOT S.A. Powyższe działanie jest działaniem naruszającym nie tylko dobre obyczaje, ale działaniem sprzecznym z prawem. Ponadto publikowanie takich treści, świadczących o konflikcie Pana z Prezesem Zarządu, narusza interesy Spółki, podważając jej wiarygodność w oczach jej potencjalnych inwestorów i kontrahentów.

Zawierając wymienioną Umowę, podjął się Pan ochrony tych interesów.”

(…) Z poważaniem Dyrektor Biura Prawnego Maria Jasińska

Dowód: Pismo Dyrektora Biura Prawnego Marii Jasińskiej PLL LOT S.A. z dnia 6 lutego 2009r. – Załącznik 3

Wskazać należy, że Dyrektor M. Jasińska podała, że pismo adresowane przeze mnie do Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada zostało skierowane również imiennie do 56 osób, sprawujących funkcje publiczne oraz kierujących mediami.

Skontaktowałem się telefonicznie z Działem Marketingu „Dziennika Polska Europa Świat” i dowiedziałem się, że średnia dzienna sprzedaż Dziennika wynosi … 155.000 egzemplarzy.

Pismo Zarządu Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT S.A. do premiera Donalda Tuska, opublikowane w wydaniu Dziennika z dnia 4 marca 2009r. /Załącznik 4/ dotarło zatem do … minimum około 155.000 /słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy/ obywateli RP, moje do … 56 /słownie: pięćdziesiąt sześć/ plus kilkadziesiąt może osób odwiedzających stronę www.zkekus.pl.

Pismo Zarządu Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT S.A. do premiera Donalda Tuska przeczytało zatem … kilka tysięcy razy osób więcej, niż moje.
A jednak nie wyrzucił ich z pracy, jak mnie D. Nowak mimo, że nie uzgodnili z nim jego autorzy treści pisma – co mnie zarzuciła M. Jasińska - Ponadto pragnę wskazać, iż publikacja ta nie została w żaden sposób uzgodniona ze Spółką. - oraz poinformowali nim premiera Rzeczypospolitej Polskiej, D. Tuska, między innymi – Załącznik 4: „(…) zaniepokojeni pogarszającą się kondycją Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. oraz długotrwałym brakiem sprawnego zarządzania (…).

Od odwołania poprzedniego zarządu LOT’u na początku 2008 roku, jesteśmy świadkami kompromitującej działalności nowego kierownictwa, doprowadzającej do gigantycznych strat, sięgających kilkuset mln zł.

(…) LOT potrzebuje nowego kierownictwa (…) Niestety zawiodło zarządzanie. Zaniedbano opracowania racjonalnej strategii rozwoju w warunkach zliberalizowanego rynku lotniczego. Chaotyczne posunięcia wynikające z braku odpowiedniej strategii, wiedzy i woli, zdominowane były irracjonalnym cięciem kosztów. (…).

Trudno o bardziej negatywną ocenę pracy zarządu firmy przez jej pracowników.
Wskazać należy, że uwagi te z całą pewnością dotyczyły wyłącznie Prezesa D. Nowaka - jeden z czworga członków Zarządu PLL LOT S.A. powołanych w 2008r., odszedł z Zarządu na własną prośbę jesienią 2008r., inny został odwołany wcześniej, w dniu 5 stycznia 2009r., ostatni z czworga został członkiem nowego Zarządu PLL LOT S.A. - czego najlepszym dowodem, że on sam poczuł się pismem Zarządu ZZPK PLL LOT S.A. z dnia 3 marca 2009r. „wywołany do tablicy” i zaraz następnego dnia, tj. 5 marca 2009r. podał się do dymisji.

Nie wyrzucił zatem z pracy członków Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT S.A., jak uczynił ze mną.

D. Nowak, nie przestrzegając wewnętrznych przepisów PLL LOT S.A., opartych na jej kilkudziesięcioletnich doświadczeniach, w tym zapewne także dotyczących fluktuacji cen paliwa, spowodował stratę narodowego przewoźnika w kwocie – tylko w ciągu 5 miesięcy 2008r. - 491 mln zł, a jednak minister Skarbu Państwa Aleksander Grad dał mu szansę na złożenie dymisji, a zanim audyt firmy doradczej PricewaterhouseCoopers wynajętej przez Radę Nadzorczą PLL LOT S.A. wykazał przyczyny tej ogromnej straty, bronił D. Nowaka argumentem, że … komuś w Spółce zabrakło wyobraźni – patrz: s. 3 niniejszego pisma.

Trudno o bardziej infantylne, niemerytoryczne stanowisko ze strony ministra Skarbu Państwa, którego konstytucyjnym obowiązkiem jest – art. 146.1.4 Konstytucji – ochrona interesu Skarbu Państwa.

Z jemu tylko znanych przyczyn minister Skarbu Państwa Aleksander Grad zezwalając D. Nowakowi na wyrzucenie mnie z pracy w PLL LOT S.A. w trybie natychmiastowym uznał, że większa była szkodliwość mego czynu, tj. podania do publicznej wiadomości mego pisma do niego z dnia 05.01.2009r., tj. wniosku o spowodowanie odwołania D. Nowaka ze stanowiska Dyrektora Generalnego – Prezesa Zarządu PLL LOT S.A. niż spowodowanie przez D. Nowaka straty narodowego przewoźnika w rujnującej Spółkę kwocie 491 mln zł tylko z przyczyn nie przestrzegania przez niego wewnętrznych przepisów Spółki.

Łączna strata PLL LOT S.A. za 2008r. wyniosła ponad 700 mln zł.

Jak podają media Firmie grozi bankructwo, nie reguluje zobowiązań finansowych wobec dostawców.

Wskazać należy na wielce enigmatyczną odpowiedź z dnia 14.09.2009r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa Piotra Rudzkiego na mój wniosek z dnia 7 sierpnia 2009r. do ministra Skarbu Państwa – patrz: www.zkekus.pl:

„Wniosek o złożenie – w terminie 7 dni od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma - przez Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu /art. 296 § 1, § 3 Kodeksu Karnego/ przez odpowiedzialnego za stratę PLL LOT S.A. w 2008r. w kwocie 491 mln zł, byłego Dyrektora Generalnego-Prezesa Zarządu Spółki Skarbu Państwa, Polskie Linie Lotnicze S.A., Dariusza Nowaka”

Podał w niej P. Rudzki, że:

„W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 07.08.2009 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją otrzymaną od Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I, który nadzoruje Spółkę Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Zarząd tej Spółki złożył już wniosek do prokuratury o zbadanie spraw poruszonych w Pana piśmie.

Prokuratura bada obecnie zgłoszone zarzuty, stąd dalsze czynności podjęte przez Ministerstwo Skarbu Państwa będą zależne od wyników tego postępowania. Z poważaniem Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa Piotr Rudzki

Dowód: Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa, sprawa: DKiMNSP-ES-051-36/09, pismo z dnia 14.09.2009r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa Piotra Rudzkiego /MSP/DKi MNSP/23/8/09 – Załącznik 1

Według mej wiedzy do prokuratury nie składa się … „wniosków o zbadanie spraw” lecz … zawiadomienia o przestępstwie.

Uprawnione jest wobec powyższego moje domniemanie, że minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, który wcześniej chronił Prezesa Zarządu PLL LOT S.A. przed odpowiedzialnością za spowodowaną przez niego stratę Spółki w kwocie 491 mln zł argumentem o „braku wyobraźni” członka zarządu ds. finansowych, potem, po druzgocącej krytyce D. Nowaka przez Zarząd Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT S.A. pismem zamieszczonym w wydaniu „Dziennika Polska Europa Świat” z dnia 4.03.2009r. /Załącznik 4/ zezwolił mu na podanie się do dymisji z wszystkimi tego dla D. Nowaka korzyściami, także obecnie chroni go bałamutną odpowiedzią jednego ze swych podwładnych na mój wniosek do niego z dnia 7.08.2009r.

Słuszność mego domniemania, że minister Skarbu Państwa Aleksander Grad może być mataczem – „Matacz” - «człowiek postępujący (…) wykrętnie, używający wybiegów, kłamstw»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 447 – potwierdza, że czynione przeze mnie od kilku tygodni starania celem uzyskania potwierdzenia informacji, że w prokuraturze złożone zostało zawiadomienie o popełnieniu przez D. Nowaka przestępstwa niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku przestrzegania przez niego, jako Prezesa PLL LOT S.A. wewnętrznych przepisów Spółki i wyrządzenia jej szkody majątkowej w wielkich rozmiawrach, nie przyniosły żadnego rezultatu.
Wskazać także należy, że mimo ogromnego wymiaru finansowego i społecznego sprawy, tj. spowodowania przez D. Nowaka straty PLL LOT S.A. tylko w 2008 roku w kwocie 491 mln zł, mogącej skutkować – jak coraz częściej podają media – bankructwem posiadającego 80-o letnie tradycje narodowego przewoźnika, media informujące o sprawach mających dużo mniejszy wymiar finansowy i znaczenie społeczne, milczą na temat ewentualnej sprawy karnej prowadzonej przez prokuraturę przeciwko byłemu Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Generalnemu PLL LOT S.A., tj. … „Darkowi – z polecenia ministra A. Grada – szantażyście”.

Gdyby okazało się, że wbrew stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa Ministerstwa Skarbu Państwa Piotra Rudzkiego z jego pisma do mnie z dnia 14.09.2009r., tj. odpowiedzi na mój wniosek do ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada z dnia 7 sierpnia 2009r. - „Wniosek o złożenie – w terminie 7 dni od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma - przez Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu /art. 296 § 1, § 3 Kodeksu Karnego/ przez odpowiedzialnego za stratę PLL LOT S.A. w 2008r. w kwocie 491 mln zł, byłego Dyrektora Generalnego-Prezesa Zarządu Spółki Skarbu Państwa, Polskie Linie Lotnicze S.A., Dariusza Nowaka” – w rzeczywistości nie zostało złożone w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przez D. Nowaka przestępstwa niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku przestrzegania przez niego, jako Prezesa PLL LOT S.A. wewnętrznych przepisów Spółki i wyrządzenia jej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, znaczyłoby to, że minister Aleksander Grad wysługując się swoim podwładnym, P. Rudzkim okłamał mnie, oszukał w celu uchronienia D. Nowaka przed prawnymi konsekwencjami jego szkodzących Spółce Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. działań.

W takim przypadku okazało by się, że nie tylko działania byłego Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Dariusza Nowaka wyczerpują znamiona przestępstwa określonego w art. 296 § 1, § 3 Kodeksu Karnego, ale także, że działania ministra Skarbu Państwa, funkcjonariusza publicznego, którego konstytucyjnym - art. 146.1. 4.4. Konstytucji – obowiązkiem jest chronienie interesu Skarbu Państwa Aleksandra Grada, chroniącego D. Nowaka przed poniesieniem odpowiedzialności za wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – w kwocie 491 mln zł –PLL LOT S.A., wyczerpują znamiona przestępstwa określonego w art. 18 § 3 Kodeksu Karnego.

Ufam, że Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej podzieli moje stanowisko, że skoro audyt przeprowadzony w Spółce Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. przez renomowaną firmę doradczą PricewaterhouseCooperes wykazał, że przyczyną straty Spółki w 2008r. w kwocie 491 mln zł było nieprzestrzeganie przez jej Prezesa D. Nowaka wewnętrznej, obowiązującej od 2001r. instrukcji, to znaczy, że D. Nowak popełnił przestępstwo niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku i wyrządzenia PLL LOT S.A. szkody majątkowej w wielkich – 491 mln zł - rozmiarach – art. 296 § 2, § 3 Kodeksu Karnego.
Na tyle wielkich, że jak powszechnie wiadomo Firmie – po 80-u latach funkcjonowania i zysku osiągniętym w 2007r. w kwocie ponad 100 mln zł - grozi upadłość.

Jeśli okazało by się, że minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, którego konstytucyjnym obowiązkiem jest ochrona interesu Skarbu Państwa wymógł na swym podwładnym, Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa Ministerstwa Skarbu Państwa Piotrze Rudzkim, by ten mnie okłamał jego pismem z dnia 14.09.2009r. i w rzeczywistości Zarząd PLL LOT S.A. nie złożył zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez D. Nowaka, to znaczy, że chroniony przez premiera D. Tuska jak największy skarb, minister A. Grad nie tylko – poza jego mnóstwem innych słabości i niedoskonałości znanych już wszystkim Polakom, a szczególnie w ich przykrych dla nich konsekwencjach stoczniowcom z Gdyni i Szczecina oraz ich rodzinom - niedopełnia jego konstytucyjnych obowiązków ale jest oszustem, chroniącym Dariusza Nowaka, przed poniesieniem konsekwencji doprowadzenia przez niego PLL LOT S.A. do stanu – niemal – upadłości.

W takim przypadku mielibyśmy do czynienia z kolejną aferą z jej głównym „bohaterem”, Aleksandrem Gradem, wywodzącymi się z kręgu najbliższych kolegów partyjnych szefa Platformy Obywatelskiej.

Afery, której wymiar finansowy razem ze społecznym biją „na głowę” wszystkie dotychczasowe z aktywnym udziałem ludzi z najbliższego otoczenia premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska.

W takim przypadku panowie Dariusz Nowak, menedżer, który w ciągu 7 miesięcy pogrążył narodowego przewoźnika z 80-o letnimi tradycjami i Aleksander Grad, z całą pewnością największy nieudacznik w Radzie Ministrów D. Tuska, będą mieli bardzo dużo, spędzanego razem – przy odrobinie szczęścia ewentualnie życzliwych im funkcjonariuszy publicznych - w miejscu odosobnienia, czasu na dyskusje, czy fair było z ich strony wyrzucenie mnie – ojca trojga dzieci utrzymywanych z mego wynagrodzenia - z pracy w PLL LOT S.A., z powodu korzystania przeze mnie z mych konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich.

Na zakończenie pragnę wyjaśnić, że nie żądza zemsty, czy też pragnienie odwetu powoduje, że składam niniejsze zawiadomienie.
Kieruję się takimi samymi przesłankami, jak prezes D. Nowak, gdy za wiedzą i przyzwoleniem ministra A. Grada wyrzucał mnie z pracy:

„(…) Powyższe działanie jest działaniem naruszającym nie tylko dobre obyczaje, ale działaniem sprzecznym z prawem. Ponadto publikowanie takich treści, świadczących o konflikcie Pana z Prezesem Zarządu, narusza interesy Spółki (…).”

Zawierając wymienioną Umowę, podjął się Pan ochrony tych interesów. (…)”

Z poważaniem Dyrektor Biura Prawnego Maria Jasińska

Dowód: Pismo Dyrektora Biura Prawnego PLL LOT S.A. Marii Jasińskiej z dnia 6 lutego 2009r. –

Załącznik 3

Powodowany wyłącznie pragnieniem ochrony interesu Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. oraz Skarbu Państwa składam niniejsze zawiadomienie.

dr Zbigniew Kękuś

Ojciec Przestępca

Załączniki:

1. Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa, sprawa: DKiMNSP-ES-051-36/09, pismo z dnia 14.09.2009r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa Piotra Rudzkiego /MSP/DKi MNSP/23/8/09

2. PLL LOT S.A., sygnatura D/3273/ pismo Prezesa PLL LOT S.A., Dariusza Nowaka do Z. Kękuś z dnia 31 października 2008r.

3. Pismo Dyrektora Biura Prawnego Marii Jasińskiej z dnia 6 lutego 2009r.

4. Pismo z dnia 3 marca 2009r. Zarządu Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT S.A. do premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Donalda Tuska, Dziennik Polska Europa Świat, 4.03.2009, s. 5

5. Franciszek Nietz, „Opcje paliwowe zmorą - LOT walczy o zachowanie płynności”, „Gazeta Transportowa” nr 16 (830) 22 kwietnia 2009r., s. 1

Pisma Zbigniewa Kękusia

2009.12.04. Wniosek Zbigniewa Kękusia o wydanie przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego polecenia wstrzymania wypłat ryczałtów na Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska w Gdańsku i Warszawie

2009.12.16 Zawiadomienie Z. Kękusia o podejrzeniu pomocnictwa przez ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada byłemu prezesowi Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Dariuszowi Nowakowi w popełnieniu przestępstwa niedopełniania ciążącego na nim obowiązku i wyrządzenia Spółce szkody majątkowej w wielkich /491 mln zł/ rozmiarach – art. 296 § 1, § 3 Ustawy Kodeks Karny

2009.12.14 - Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbary Baran o wznowienie postępowania do sygn. akt XI CR 603/04., zakończonego prawomocnym, dotkniętym nieważnością wyrokiem sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004r.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.