Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA W SĄDZIE DĘBICKIM

Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego 
o skazaniu Pana dr Zbigniewa Kękusia przez Sąd Rejonowy w Dębicy 
wniesione przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw 
Ojca, Krzysztofa Łapaja wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. 
/sygn. akt II K 451/06/ na karę grzywny w kwocie 15.000,00
za popełnienie czynów, których rzeczywistymi sprawcami były inne, 
niż Pan dr Zbigniew Kękuś osoby.

Warszawa, 1 grudnia 2008r.

Szanowny Pan

Zbigniew Ćwiąkalski
Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Dotyczy:

  1. Zawiadomienie o skazaniu Pana dr Zbigniewa Kękusia przez Sąd Rejonowy w Dębicy wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ na karę grzywny w kwocie 15.000,00 /słownie: piętnaście tysięcy/PLZ za popełnienie czynów, których rzeczywistymi sprawcami były inne, niż Pan dr Zbigniew Kękuś osoby.
  2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca wyjaśnienia, przedstawiającego informację o działaniach, jakie zamierza podjąć Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, celem zweryfikowania wiarygodności niniejszym przedstawionej informacji – p. 1 niniejszego pisma – oraz uwolnienia ojca trojga dzieci, Pana dr Zbigniewa Kękusia od omyłkowo, z oczywistą i rażącą obrazą przepisów prawa nałożonego na niego statusu przestępcy.

Szanowny Panie,

W związku z wydaniem w dniu 18 grudnia 2007r. przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Tomasza Kuczma wyroku skazującego Pana dr Zbigniewa Kękusia za popełnienie przestępstwa z artykułu 226 § 1 i inne /sygn. akt Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 451/06/ informuję, że Pan dr Zbigniew Kękuś nie popełnił czynów, o których popełnienie został oskarżony, a następnie skazany za ich sprawstwo.
Pan dr Zbigniew Kękuś został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód aktem oskarżenia z dnia 13 czerwca 2006r. oraz skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r. za popełnienie przestępstw z art. 226 § 1 i inne tj. za popełnianie w latach 2003-2005 przez Internet przestępstw:

1. Znieważenia i zniesławienia za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12

2. Zniesławienia za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl adwokata Wiesławę Zoll – art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12

3. Znieważenia i zniesławienia za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla – art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

4. Rozpowszechniania za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl wiadomości z rozpraw sądowych prowadzonych z wyłączeniem jawności przed Sądem Okręgowym w Krakowie, tj. z posiedzeń w sprawie z powództwa Z. Kękuś o rozwód – art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.


Pan dr Zbigniew Kękuś nie był sprawcą żadnego z wyżej wymienionych czynów.

Przypomnę, że mym pismem z dnia 15 marca 2007r., złożonym w kopii do akt sprawy prowadzonej przeciwko Panu dr Zbigniewowi Kękusiowi przez Sąd Rejonowy w Dębicy /sygn. akt II K 451/06/ informowałem Ministra Sprawiedliwości, że:
(…) w związku z rozprawą główną w sprawie dr Z. Kękuś zaplanowaną przez Sąd Rejonowy w Dębicy na dzień 27 marca 2007r. niniejszym informuję, że:

  1. dr Zbigniew Kekuś nie był sprawcą wskazanych w wydanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód w dniu 13 czerwca 2006r. akcie oskarżenia czynów.
  2. dr Zbigniew Kękuś nie zamieszczał wskazanych w wydanym przeciwko niemu akcie oskarżenia informacji na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.
  3. dr Zbigniew Kękuś nie założył i nie administrował stroną internetową www.zkekus.w.interia.pl., nie ma i nigdy nie miał do niej dostępu, by ją redagować.
  4. dr Zbigniew Kękuś nigdy nie miał i nie ma dostępu do administrowania stroną internetową Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl.

Informacje z prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny i Sąd Apelacyjny w Krakowie postępowania z powództwa dr Zbigniewa Kękuś o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/ i dotyczące naruszania przez funkcjonariuszy publicznych, uczestniczących w różny sposób w tym postępowaniu konstytucyjnych i ustawowych praw małoletnich synów dr Zbigniewa Kękuś, w tym jego małoletniego chorego dziecka, zamieszczane były na wskazanych przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód stronach internetowych wyłącznie przez osoby, administrujące tymi stronami – nigdy nie było wśród nich Pana Zbigniewa Kękuś - z upoważnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca.

Umieszczano je tam w ramach realizacji celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim:
„zabiegania o stosowanie równych praw ojca i matki dla najwyżej pojętego dobra dziecka oraz zmian obyczajowo przyjętej obecnie interpretacji prawa i orzecznictwa sądowego nie dających ojcu rzeczywistego równouprawnienia prawa do współ wychowywania dzieci.

(…) Stajemy w obronie tych, którzy własnych praw bronić nie mogą, kierując się w naszych działaniach głosem sumienia.”

Obecnie w całej rozciągłości podtrzymuję stanowisko, przedstawione przeze mnie w wyżej wymienionym piśmie z dnia 15 marca 2007r.
Pan dr Zbigniew Kękuś został oskarżony przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód aktem oskarżenia z dnia 13 czerwca 2006r., a następnie skazany wyrokiem Sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 roku za popełnienie czynów, których rzeczywistymi sprawcami były osoby upoważnione do administrowania stronami internetowymi www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca.

Pan dr Zbigniew Kękuś nigdy nie miał dostępu do stron internetowych wskazanych w akcie oskarżenia przeciwko niemu z dnia 13 czerwca 2006r., tj. www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.
Pan dr Zbigniew Kękuś nie założył żadnej z tych stron, ani nigdy nie umieszczał na nich jakichkolwiek informacji.

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie.

Z poważaniem,

Krzysztof Łapaj
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

Do wiadomości:
1. Pan Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
2.
Pan Donald Tusk, Premier Rzeczypospolitej Polskie, jKancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
3. Państwo: Bogdan Borusewicz, Krystyna Bochenek, Zbigniew Romaszewski, Marek Ziółkowski - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
4. Pan Stanisław Piotrowicz - Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
5.
Panowie: Bronisław Komorowski, Jarosław Kalinowski, Stefan Niesiołowski, Krzysztof Putra, Jerzy Szmajdziński – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
6. Panowie: Zbigniew Chlebowski - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej; Przemysław Gosiewski - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość; Wojciech Olejniczak - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy; Stanisław Żelichowski - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
7. Pan Ryszard Kalisz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
8.
Panowie: Jacek Kurski, Arkadiusz Mularczyk, Zbigniew Wassermann, Zbigniew Ziobro, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
9.
Pan Lech Gardocki, Prezes Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Pl. Krasińskich 2/4/6 , 00-951 Warszawa
10.
Pan Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich RP, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
11.
Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa
12.
Pani Danuta Przywara, Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa
13. Pan Grzegorz Jankowski - Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa
14. Pan Robert Krasowski - Redaktor Naczelny, „Dziennik”, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
15. Pan Mirosław Błaszczyk - Prezes Zarządu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa
16.
Pan Paweł Fonfara, Redaktor Naczelny „Polska” ul. Domaniewska 41 (budynek Saturn, II piętro)
02-696 Warszawa

17. Pan Stanisław Janecki - Redaktor Naczelny, „Wprost”, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

18.
Pan Michał Kobosko - Redaktor Naczelny "Newsweek", ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa
19. Pan Paweł Lisicki - Redaktor Naczelny, „Rzeczpospolita”, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
20. Pan Adam Michnik - Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
21.
Pani Ewa Sołowiej - Redaktor Naczelny, „Nasz Dziennik”, ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa
22.
Pan Andrzej Urbański - Prezes Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
23. Pan Piotr Walter - Prezes Zarządu TVN, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa

24.
Internetowe strony Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.majewski.nazwa.pl/zgsopo, www.zgsopo.z.pl, www.zgsopo.pl, oraz strony: www.majewski.nazwa.pl/, zgsopo/kekus, www.zkekus.pl, www.aferyprawa.com
25. Pan dr Zbigniew Kękuś, ul. Mazowiecka 55 m. 21, 30-019 Kraków

Więcej informacji w kolejnych artykułach, ale już dzisiaj możesz dowiedzieć się o wszystkim wchodząc na strony Zbyszka Kękusia.

Wniosek Zbigniewa Kękusia do premiera Donalda Tuska o zobowiązanie Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Ćwiąkalskiego do rozpoznania wniosku...

Kraków - zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.

Doniesienie Z. Kękuś z dnia o popełnieniu przez adwokata Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego.

Wniosek Zbigniewa Kękuś do Ministra Sprawiedliwości RP, Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Wniosek Z. Kękuś o wznowienie stronniczego wyroku SSR Tomasza Kuczmy z Dębicy.

Wniosek Zbigniewa Kękuś Komornika Sądowego Kraków Krowodrza Rafała Nowickiego de Poraj

Zawiadomienie Z. Kękuś do SR Kraków o nieetyce asesora Małgorzaty Rokosz w rozpatrzeniu zawiadomienia o popełnieniu przez posła Zbigniewa Wassermann przestępstwa niedopełnienia obowiązków.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez posła Zbigniewa Wassermann w związku z przestępstwami prof. Andrzeja Zoll.

Pouczenie dla Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Krystyny Kupczyńskiej; Wniosek Z. Kękuś do Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Pana Janusza Kochanowskiego.

Prośba z dnia 1 sierpnia 2007r. skierowana do pana Jacka Żakowskiego - Polityka" i Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej”, pana Adama Michnika.

Wniosek Zbigniewa Kękuś do Redaktorów oraz Prezesów gazet, czasopism i telewizji o przyznanie sędziemu SSR Tomaszowi Kuczma oraz prokuratorowi Jackowi Żak w Dębicy ex aequo tytułu: Idiota Roku 2007.

Wchodząc na stronę www.zkekus.z.pl dowiesz się więcej o walce wymiaru sprawiedliwości (Sąd i Prokuratura) z dr Zbyszkiem Kękusiem - krzywdzonym ojcem z Krakowa, który swych praw do dzieci bezskutecznie dochodził przez 9 lat, a obecnie oskarżony został o znieważenie i zniesławienie byłego Rzecznika Praw Obywatelskich RP, prof. dr hab. A.Zoll, kilkunastu sędzin i sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz adwokata, Wiesławy Zoll żony A. Zolla

2007.04.02 Skarga za naruszenie prawa Zbigniewa Kękuś do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny do sygn. akt XI CR 603/04

2007.03.30 Pozew Z. Kękuś przeciwko adwokatowi Barbarze Sczanieckiej o zwrot kwoty.
2007.03.30 Wniosek Z. Kękuś do sędziego Andrzeja Struzik o rezygnację ze stanowiska Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w związku ze sprzeniewierzeniem się złożonej przed Prezydentem RP przysiędze, w tym oczywistą i rażącą obrazą przepisów Konstytucji RP i Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego
2007.03.26 Wniosek Z. Kękuś z dnia do sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydział II Karny SSR Tomasza Kuczma o złożenie do Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Zbigniewa Ziobro, z urzędu, zawiadomienia o popełnieniu przez funkcjonariuszy publicznych: prof. dr. hab. Andrzej Zoll, byłego, Rzecznika Praw Obywatelskich RP, oraz jedenaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i czworo sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego, tj. niedopełnienia ich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków i działania na szkodę prywatnego interesu małoletniego chorego dziecka Z. Kękuś.

2007.03.26 Wniosek Z. Kękuś o wyłączenie sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, Tomasza Kuczma.

2007.03.22 Wniosek Zbigniewa Kękus do Rzecznika Praw Obywatelskich RP Pana Janusza Kochanowskiego o przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie postępowania karnego prowadzonego przeciwko Zbigniewowi Kękus przez Sąd Rejonowy w Dębicy

2006.06.13 Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękuś wydany przez prokuratura Prokuratury Rejonowejj Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan
2007.03.05 Odpowiedź Zbigniewa Kękuś na akr oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan z dnia 2006.06.13
2006.11.30 Postanowienie Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny o zwrócenie prokuratorowi sprawy przeciwko oskarżonemu Zbigniewowi Kękuś, w celu usunięcia braków formalnych

2007.01.05 Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny z dnia 2006.11.30

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.