Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA

FALOCHRONY DO JULII PITERY - zawiadomienie o przestępstwie budowie toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Nowy Wyspiarz.

Znak: KW- 093/2/1 /08 Szczecin, dnia 25 lutego 2008

Pan
Tadeusz Wojtasik

Dyrektor

Urzędu Morskiego w Szczecinie

w miejscu '
Dotyczy: Wystąpienia Pokontrolnego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie Upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do przeprowadzenia kontroli z dnia 16 maja 2007r. Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej Hanna Mrugalska skontrolowała zadanie pod nazwą : „Kontrakt I na Odbudowę falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin - Świnoujście" w zakresie prawidłowości realizacji Umowy Pożyczki nr 7039 POL, z dnia 15 grudnia 2000r. między Rzeczpospolitą polską (Pożyczkobiorca) a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bank).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 20 lipca 2007r., Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej po wnikliwym zapoznaniu się ze stanowiskiem Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego - pismo TI-09/2/08, z dnia 23.01.2008r. oraz uwagami Wydziału Prawno - Organizacyjnego , pismo PO-111-093/1/4/07, z dnia 28 stycznia 2008r., do protokołu z kontroli kontraktu I na Odbudowę falochronów na podejściowym torze wodnym Szczecin - Świnoujście z dnia 20 lipca 2007r. oraz wniosków pokontrolnych z dnia 20 lipca 2007r., a także po zapoznaniu się z protokołem ze spotkania w dniu 12 grudnia 2007r., które otrzymałam 14 stycznia 2008r., po przeprowadzeniu weryfikacji ustaleń zawartych w protokole z Kontroli w kontekście złożonych pism Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego i Wydziału Prawno - Organizacyjnego, po ponownej analizie dokumentów źródłowych, w całości podtrzymuje ustalenia zawarte w protokole z kontroli kontraktu I na Odbudowę falochronów na podejściowym torze wodnym Szczecin - Świnoujście z dnia 20 lipca 2007r. oraz potwierdza trafność wniosków pokontrolnych z dnia 20 lipca 2007r.

Finansowanie projektu realizowane było w 80% z pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR).

Umowa Pożyczki nr 7039. POL, z dnia 15 grudnia 2000r. między Rzeczpospolitą Polską (Pożyczkobiorca) a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bank) na realizację Projektu Modernizacji Toru Wodnego i Portu Szczecin - Świnoujście 1 zawiera regulacje normujące szczegółowo warunki i procedury jej realizacji, a Ogólne Warunki Umów Pożyczkowych i Gwarancyjnych dla Pożyczek o Stałym Przedziale Marży Pożyczkowej" z dnia 1 września 1999r roku (Warunki Ogólne), stanowią integralną część Umowy.

Pożyczkobiorca został zobowiązany do zrealizowania Projektu zgodnie z Programem Realizacji określonym w Załączniku 5 do Umowy Pożyczki.

Za wyjątkiem przypadków, w których Bank wyraził zgodę na realizację procedur przetargowych dla robót które mają być finansowane ze środków Pożyczki, zgodnie z postanowieniami Załącznika 4 do Umowy Pożyczki.

Umawiające się strony postanowiły, ze Zlecanie robót będzie realizowane zgodnie z postanowieniami Działu I „Wytycznych dla Realizacji Zakupów w Ramach Pożyczek MBOiR i Kredytów MSR" opublikowanych przez Bank w styczniu 1995r i znowelizowanych w styczniu i sierpniu 1996 roku, wrześniu 1997 roku i styczniu 1999 roku oraz postanowieniami Załącznika 4 do Umowy.2

Zlecanie robót będzie realizowane na podstawie kontraktów przyznanych zgodnie z Działem II Wytycznych oraz paragrafem 5 w Załączniku 1 do nich. Składający oferty na realizację robót będą kwalifikowani wstępnie zgodnie z postanowieniami paragrafów 2.9 oraz 2.10 Wytycznych.

Załącznik nr 1 do Wytycznych paragraf 3 Modyfikacje stanowi, że w przypadku kontraktów podlegających wstępnej ocenie przed udzieleniem zgody na jakąkolwiek modyfikację, w tym jakiejkolwiek zmiany zamówienia która w sumie zwiększałaby pierwotną sumę kontraktu więcej niż 15% ceny oryginalnej, pożyczkobiorca uzyska od Banku zgodę na modyfikację lub zmianę zamówienia.

Załącznik nr 1 do Wytycznych paragraf 2g stanowi, że warunki kontraktu nie powinny bez zgody Banku, różnić się w sposób istotny od warunków na jakich zapraszano do złożenia oferty lub od warunków kwalifikacji wstępnej wykonawców.

Zgodnie z Załącznikem nr 3 do Wytycznych - wskazówki dla oferentów - jeśli oferent chce zaproponować odchylenia wobec niekluczowych wymogów lub zaproponować rozwiązanie alternatywne, powinien przedstawić cenę w pełni kwalifikującej się oferty a następnie osobno wskazać na dostosowania i korekty cenowe, które można będzie zaoferować, jeśli przyjęte zostanie rozwiązanie odbiegające od kluczowych lub alternatywne. Rozwiązanie alternatywne należy proponować tylko wtedy, gdy jest to dopuszczone w treści dokumentacji przetargowej. Kiedy oferty zostaną już przyjęte i publicznie otwarte, oferenci nie będą proszeni o zmianę ceny czy treści oferty. Nie będzie im też wolno tego zrobić.

Dokumentacja przetargowa UMS - Klauzula 18.2 Wskazówek dla oferentów stanowi, że „Oferenci, którzy chcą zaproponować alternatywy techniczne do wymogów dokumentów przetargowych , muszą najpierw dokonać wyceny projektu Zamawiającego zgodnie z opisem w dokumentach przetargowych i muszą w dalszej kolejności3 dostarczyć wszelkie informacje niezbędne do dokonania przez Zamawiającego pełnej oceny alternatywy, w tym rysunki, obliczenia projektowe, specyfikacje techniczne, rozbicie cen oraz proponowaną metodologię konstrukcyjną, jak również inne istotne szczegóły. W przypadku najniżej ocenionego oferenta, przez Zamawiającego pod uwagę będą brane jedynie alternatywy techniczne (jeśli będą), odpowiadające podstawowym wymogom technicznym."

Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej ustaliła i zawarła w protokole kontroli, że żadna z firm biorących udział w postępowaniu przetargowym (żaden oferent) nie przedstawiła rozwiązania alternatywnego podczas trwania procedury przetargowej. Rozwiązanie alternatywne zostało zaproponowane przez ENERGOPOL -SZCZECIN , Urzędowi i firmie PIHL&SON S.A. w kwietniu 2002r.4 Dyrektor UMS zaakceptował ENERGOPOL - SZCZECIN jako podwykonawcę firmy PIHL&SON S.A. do realizacji projektu Modernizacji Toru Wodnego i Portu Szczecin -Świnoujście i zaakceptował propozycję zmiany konstrukcji falochronów I Bramy Torowej na torze wodnym Świnoujście - Szczecin.5

Komisja Przetargowa dokonując oceny złożonych przez oferentów ofert wybrała ofertę Firmy PIHL&SON SA, spełniającą wszystkie warunki i oferującą najniższą cenę kontraktową wyliczoną na podstawie wycenionego Przedmiaru Robót, w oparciu o ceny jednostkowe. Komisja Przetargowa zakończyła pracę z chwilą sporządzenia Protokołu 26 października 2001 r z wyboru Wykonawcy Kontraktu. Rozwiązanie alternatywne winno być zatem przedstawione na posiedzeniu Komisji Przetargowej i wycenione na bazie ofertowych cen jednostkowych.

Zamawiający zatem zgodnie z procedurami Banku Światowego przed przyjęciem do realizacji projektu alternatywnego winien poinformować BŚ w celu uzyskania klauzuli „No objection" na zmianę warunków kontraktu.

Mając powyższe na względzie Kontrolująca w pełni podtrzymuje ustalenia zawarte w protokole kontroli i wskazuje na nie trafność uwag do protokołu kontroli zawartych na str.2, pisma PO-111-093/1/4/07, z dnia 28 stycznia 2008r.

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej wskazuje, że zastosowany został Międzynarodowy Przetarg Konkurencyjny (Roboty) ICB .

Procedura ta stosowana jest do wyboru wykonawcy robót oszacowanych na 3.000.000 USD brutto i więcej.

Przetarg winien być realizowany zgodnie z Instrukcją "Zamówienia publiczne finansowane z pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju", wydaną w styczniu 1995 i aktualizowaną w styczniu i sierpniu 1996, wrześniu 1997 i styczniu 1999, w formie procedury dwustopniowej: wstępnej kwalifikacji oferentów i przetargu właściwego.

Zgodnie z tą instrukcją - klauzulą 2.37 Dokumentacja przetargowa powinna jasno określać, kiedy oferenci mogą przedkładać oferty alternatywne, w jaki sposób należy je składać, w jaki sposób należy proponować ceny, a także co będzie podstawą oceny w przypadku ofert alternatywnych.6

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 1 (do Instrukcji Banku Światowego) Bankowy Przegląd/Ocena Decyzji Dotyczących Zamówień - klauzulą 2. g) „Warunki kontraktu nie powinny, bez zgody Banku, różnić się w sposób istotny od warunków, na jakich zapraszano do złożenia oferty lub od warunków kwalifikacji wstępnej wykonawców, jeśli taka się odbyła".

Urząd Morski w Szczecinie przeprowadził wstępną kwalifikację oferentów zgodnie z klauzulą 2.9 Instrukcji Banku Światowego.

Kwalifikacja wstępna opierała się wyłącznie na możliwościach i środkach potencjalnych oferentów w zakresie zadowalającego wypełniania danego kontraktu, biorąc pod uwagę m.in. ich :

(i) doświadczenie i dobre wyniki w zakresie realizacji podobnych kontraktów w przeszłości,

(ii) możliwości odnośnie personelu, urządzeń oraz potencjału budowlano-wytwórczego,

(iii) sytuację finansową7.

Wstępna kwalifikacja opierała się na spełnieniu wszystkich podanych w Kwestionariuszu minimalnych kryteriów przyjęcia/odrzucenia w zakresie: ogólnego i specjalistycznego doświadczenia Zgłaszającego, potencjału kadrowego i sprzętowego oraz sytuacji finansowej, zgodnie z danymi zawartymi w Zgłoszeniu uczestnictwa i wymogami formalnymi zawartymi w dokumentacji prekwalifikacyjnej (akta TI-21308/28/2000 segr. IV).

Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego w złożonych uwagach do protokołu stwierdziła, że :" w protokole kontroli brak jest wskazania postanowienia umowy, z którego wynikałby obowiązek informowania pożyczkodawcy o zmianie umowy o realizację inwestycji i w jakich sytuacjach obowiązek taki istnieje."

Kontrolująca wskazuje, że obowiązek ten wynika z załącznika nr 1 (do Instrukcji Banku Światowego) Bankowy Przegląd/Ocena Decyzji Dotyczących Zamówień –klauzuli 2.g) „Warunki kontraktu nie powinny, bez zgody Banku, różnić się w sposób istotny od warunków, na jakich zapraszano do złożenia oferty lub od warunków kwalifikacji wstępnej wykonawców, jeśli taka się odbyła".

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej na stronie 1 i 2 protokołu z kontroli wskazuje, że zgodnie z Umową Pożyczkową między Rzeczypospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju - załącznikiem 4 :" zlecanie robót będzie realizowane zgodnie z postanowieniami Działu I „Wytycznych dla Realizacji Zakupów w Ramach Pożyczek MBOiR i Kredytów MSR" opublikowanych przez Bank w styczniu 1995 roku i znowelizowanych w styczniu i sierpniu 1996 roku, wrześniu 1997 roku i styczniu 1999 roku (Wytyczne) oraz postanowieniami załącznika 4.

Wybór Wykonawcy został przeprowadzony w oparciu o procedury Banku Światowego uznających warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno budowlanych w oparciu o klauzule FIDIC, które są podstawą do zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy. W przypadku kontraktowania robót w oparciu o projekt zamawiającego, stosuje się klauzule z Czerwonej Książki FIDIC. Zamawiający odpowiada wówczas za poprawność rozwiązań. Takie rozwiązania zostały przyjęte przez UMS. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 15.11.2001 r.

Naczelnik Wydziału Prawno Organizacyjnego podnosi, że „nie została jednoznacznie wyjaśniona kwestia konieczności uzyskania zgody Banku Światowego na zastosowanie projektu zamiennego. W protokole nie wskazano podstaw istnienia takiego obowiązku w odniesieniu do sytuacji kontrolowanego Kontraktu. Z ustaleń kontroli, w zakresie wyników kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli Banku Światowego nie wynika, by wnosili oni zastrzeżenia do realizacji inwestycji i jej finansowania. Jeśli nawet istniał obowiązek powiadomienia pożyczkodawcy o zmianie technologii realizacji inwestycji, a Urząd tego nie uczynił we właściwym terminie, to należy domniemywać, ze Bank Światowy zaakceptował je w sposób dorozumiały nie wnosząc zastrzeżeń i nie przerywając finansowania inwestycji."

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej wskazuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1 (do Instrukcji Banku Światowego) Bankowy Przegląd/Ocena Decyzji Dotyczących Zamówień - klauzulą 2. g) „Warunki kontraktu nie powinny, bez zgody Banku, różnić się w sposób istotny od warunków, na jakich zapraszano do złożenia oferty lub od warunków kwalifikacji wstępnej wykonawców, jeśli taka się odbyła".

W ocenie kontrolującej fakt braku reakcji Banku Światowego na odstępstwa od zasad określonych w Instrukcji Banku Światowego nie może stanowić usprawiedliwienia dla naruszania zasad obowiązującej Instrukcji. Z ustaleń kontroli wynika, że Bank Światowy nie został powiadomiony przez Urząd Morski w Szczecinie o znacznych odstępstwach od warunków kwalifikacji wstępnej. Fakt zastosowania projektów zamiennych - de facto przyjęcie rozwiązań alternatywnych bez uprzedniego poddania ich procedurze weryfikacyjnej w stosunku do ofertowych cen jednostkowych wynikających z wycenionego Przedmiaru Robót jest poważnym odstępstwem od obowiązujących zasad BŚ.

Wyjaśnienia złożone przez Wydział Techniczno - Inwestycyjny nie zyskały akceptacji Głównego Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej. Prezentowane stanowisko, że : „w wyniku przedstawionych przez Wykonawcę (PHIL & SON A.S.) pozytywnych ekspertyz oraz gwarancji spełniania postawionych przez Zamawiającego warunków, Urząd Morski w Szczecinie, w dniu 09.05.2002 r, wyraził zgodę (pismo znak: TI-21308-200/2002 z dnia 09.05.2002 r.- załącznik nr 1 ) na zastosowanie rozwiązania alternatywnego dla budowy falochronów. O tym fakcie poinformowani zostali Członkowie Misji Kontroli Banku Światowego, prowadzonej w Szczecinie w dniu 12.06.2002 r. Bank zapoznał się z proponowanymi zmianami i nie wniósł do nich zastrzeżeń informując równocześnie, że zgodnie z procedurami Banku Światowego Inwestor jest uprawniony do dokonania samodzielnych zmian w zakresie zamówionych robót, o ile wartość kosztorysowa nie przekracza 15% wartości kontraktu. W tym wypadku zmiana wynosiła około 10% (wyciąg ze sprawozdania w języku angielskim, z kontroli Misji Banku Światowego, Raport nr 5 z 30.06.2002 r. -załącznik nr 2).

O przyjęciu do realizacji rozwiązania alternatywnego dla budowy falochronów i o konsultacjach z Bankiem Światowym w tej sprawie Urząd informował także
Ministerstwo Infrastruktury Departament Rozwoju Transportu pismo znak: TI-21308-261/2002 z dnia 11.07.2002 r. (załącznik nr 3) wskazując jednocześnie na korzyści wynikające z przyjęcia tego rozwiązania - oszczędności w postaci 4- 5 min. zł. Urząd Morski w Szczecinie przystąpił do realizacji robót (wg. projektu zamiennego) dopiero po konsultacjach z Bankiem Światowym oraz po zatwierdzeniu projektu zamiennego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i po otrzymaniu pozwolenia na budowę ( decyzja znak: RR.I.SB-7111 .W/107/02 z dnia 10.07.2002r.- załącznik nr 4).

Sprawa dokumentacji zamiennej nie dotyczy postępowania przetargowego. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu został wyłoniony Wykonawca (PHIL & SON A.S.). z którym w dniu 20.11.2001 r. została podpisana umowa (kontrakty I i II). Rozwiązania alternatywne zostały zaproponowane przez Wykonawcę w roku następnym, w dniu 08.05.2002 r. tj. w około pół roku po wyborze Wykonawcy (pismo PHIL & SON A.S. z dnia 08.05.2002 r. - załącznik nr 5). Zgodnie z aktualną wiedzą pracowników WTI firma zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), była uprawniona do złożenia rozwiązania alternatywnego jako zwycięzca przetargu -po jego rozstrzygnięciu. Wynika to z pisemnych wyjaśnień byłego Naczelnika WTI w załączonym piśmie z dnia 17.08.2006 r. (załącznik nr 6). Wydział Techniczno -Inwestycyjny nie posiada SIWZ w swoich dokumentach."

Nie przedstawiono kontrolującej dokumentu - kosztorysu porównawczego z którego wynikałby faktyczny zakres rzeczowo - finansowy po przyjęciu rozwiązania alternatywnego w porównaniu do cen jednostkowych i nakładów rzeczowych wynikających z dokumentacji przetargowej. W dokumentach WTI podaje różne wartości - w jednym dokumencie jest mowa o około 8% w innym o wielkości nie przekraczającej 10%.

Wszystkie cytowane powyżej wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Techniczno Inwestycyjnego nie wnoszą nic nowego. Wszystkie dokumenty na które powołuje się Pan Naczelnik są znane Głównemu Specjaliście ds. Kontroli Wewnętrznej i były objęte badaniem kontrolnym. Aby zmienić ustalenia kontroli i wnioski pokontrolne Wydział Techniczno Inwestycyjny powinien dostarczyć do kontroli tylko trzy dokumenty:

- pisemne wystąpienie do Banku Światowego o wyrażenie zgody na zastosowanie alternatywnego rozwiązania w stosunku do będącego przedmiotem postępowania przetargowego,
-
uzyskanie klauzuli „No Obiection" na zastosowanie alternatywnego rozwiązania. Wymienionych dokumentów nie okazano kontrolującej.
- kosztorys porównawczy z którego wynikałby faktyczny zakres rzeczowo -
finansowy po przyjęciu rozwiązania alternatywnego w porównaniu do cen
jednostkowych i nakładów rzeczowych wynikających z dokumentacji przetargowej.

Kontrolująca ustaliła, że w Kosztorysie do projektu zamiennego zmianie uległy niektóre ceny jednostkowe, np.: część D Kosztorysu Prace pogłębiarskie - falochron wschodni:
poz. 2 - w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa za m3 prac czerpalnych została
skalkulowana na 19,50 PLN ilość 320324 m3 o wartości 6 246 318 PLN, w kosztorysie do projektu zamiennego cena jednostkowa za m3 wzrosła do 26,48 PLN, a zakres rzeczowy zmalał do 202 521 m3 o wartości 5.362.756 PLN , cena jednostkowa wybagrowania 1 m3 urobku wzrosła o 36%, poz. 5 - prace czerpalne, transportowe i składowanie urobku na polu refulacyjnym D
- cena jednostkowa za m3 wzrosła w kosztorysie do projektu zamiennego w
stosunku do ofertowego o 50,34 %, w kosztorysie ofertowym za m3 wynosiła 17,60
PLN, a w kosztorysie do projektu zamiennego 26,46 PLN, zmalał zakres rzeczowy
robót czerpalnych z 317237 m3 do 89389 m3

część E2 (poz.5) korpusy falochronów i część E1(poz.9 i 10) poz. 9 - w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa za m3160 PLN ilość 6080m3 o wartości 972800 PLN, w kosztorysie do projektu zamiennego cena jednostkowa za m3 wzrosła do 254,39 PLN, zakres rzeczowy na niezmienionym poziomie o wartości 1. 546 691 PLN , cena jednostkowa wybagrowania 1 m3 urobku wzrosła o 59%,8

Pan R. Pazdan stwierdził, że żaden z obecnych pracowników Wydziału Techniczno Inwestycyjnego nie brał udziału w pracach związanych z tą modernizacją. Dlatego tok wydarzeń jest odtwarzany na podstawie dokumentacji i rozmów z pracownikami mającymi informacje na ten temat. Kontrolująca wskazuje, że z obecnych pracowników Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Pan Leszek Gradzik (wówczas) Główny Specjalista Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego (obecnie Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego brał udział w pracach i odpowiedzialny był za przygotowanie całości procedur przetargowych na roboty wg wymagań Banku Światowego.

Główny Specjalista ds. kontroli Wewnętrznej uznaje uwagi złożone do protokołu przez Panią Naczelnik Wydziału Prawno Organizacyjnego zawarte w części II Wnioski pokontrolne pkt. 1,2,3,4, za nie trafne.

Pani Naczelnik podnosi, że „zarzut braku dokumentacji zamiennej na etapie składania ofert jest bezpodstawny. Zgodnie z warunkami Kontraktu I oraz zasad FIDC, do którego odwołuje się protokół kontroli to Inżynier kontraktu, który jest przedstawicielem Zamawiającego, odpowiada za zarządzanie kontraktem i jego nadzorowanie, ma prawo wydawać polecenia, żądać wykonania robót w określony sposób, akceptować jei bądź odrzucać. To on ma szerokie uprawnienia w zakresie zmiany cen i technologii wykonania umowy. Zgodnie z klauzulą 51.1 Kontraktu, „ Inżynier może dokonywać takich zmian w kształcie, jakości lub ilości całości Robót lub ich którejkolwiek części, jakie mogą być słuszne, będzie on miał prawo wydawania poleceń Wykonawcy Powyższy zapis wskazuje na wiodącą rolę Inżyniera kontraktu przy realizacji robót i jego szerokie uprawnienia, w tym zakresie m.in. do określania stawek."

Kontrolująca wskazuje, że również Departament Transportu Ministerstwa Infrastruktury przeprowadził kontrolę w dniu 20 czerwca 2002r. i sporządził notatkę z kontroli, w której stwierdzono m. in.:
-
brak opracowania dokumentacji zamiennej

- brak pisemnej akceptacji Banku Światowego na alternatywne rozwiązania w stosunku do dokumentacji ofertowej.

Poproszono Dyrektora Urzędu o wyjaśnienie wątpliwości i uwag zawartych w sprawozdaniu.

Wyjaśnienia dotyczące kontroli inwestycji „Modernizacja toru wodnego Szczecin -Świnoujście " zawarto w piśmie TI-21308-261/2002, z dnia 11 lipca 2002r., poinformowano Ministerstwo, że Akceptacja Banku Światowego dla wprowadzenia rozwiązań alternatywnych udokumentowana została w pkt. 14 sprawozdania z realizacji Projektu Zarządzania i Dostępu do Polskich Portów i Projektu Modernizacji Toru Wodnego i Portu Szczecin Świnoujście, Misja Kontrolna, 10-14 czerwca 2002 Aide Memoire w załączeniu.

Według kontrolującej (Hanny Mrugalskiej i własnego tłumaczenia ) pkt 14 nie stanowi akceptacji alternatywnego rozwiązania, (własne - autorskie tłumaczenie z języka angielskiego na język polski w załączeniu). Dokumentem pisemnym Banku Światowego akceptującym alternatywne rozwiązania w stosunku do dokumentacji ofertowej jest uzyskanie klauzuli „No objection" na zmianę warunków kontraktu.

Wg Naczelnik Wydziału Prawno Organizacyjnego „dokumentacja przetargowa w zakresie przedkładania przez oferentów propozycji alternatywnych nie odbiegała od standardów określonych przez FI DC. O dodatkowe wyjaśnienia w tej kwestii nie zwracali się potencjalni oferenci i nie zgłosili takich propozycji w przetargu".

Kontrolująca wskazuje, że zgodnie klauzulą 2.37 Instrukcji - Dokumentacja przetargowa powinna jasno określać, kiedy oferenci mogą przedkładać oferty alternatywne, w jaki sposób należy je składać, w jaki sposób należy proponować ceny, a także co będzie podstawą oceny w przypadku ofert alternatywnych.

Do zakończenia inwestycji nie wystąpiono do Banku Światowego i nie uzyskano pisemnej akceptacji Banku Światowego na alternatywne rozwiązania w stosunku do dokumentacji ofertowej.

Urząd powinien wystąpić do Banku Światowego z pisemną informacją o zamiarze realizacji Robót wg projektu zamiennego a nie wg projektu ofertowego i powinien uzyskać zgodę Banku Światowego na tak istotne odstępstwo.

Pani Naczelnik Wydziału Prawno Organizacyjnego podnosi, że „ z postanowienia klauzuli 52 Kontraktu wynika, że zwiększenie lub zmniejszenie kwoty kontraktu do 15% powinna być uzgodniona przez strony umowy, a jeśli nie dojdą one do porozumienia, kwotę ostatecznego rozliczenia określa Inżynier kontraktu." Istotnie tak jest - kontrolująca w protokole kontroli odnosi się do innego zagadnienia - sytuacji w której Zlecający realizuje Roboty wg projektu zamiennego a nie ofertowego, nie informując na piśmie BŚ o zastosowaniu rozwiązania alternatywnego, nie uzyskując klauzuli „No Objection", kiedy wzrost cen jednostkowych zawiera się w przedziale od 36% do 59% przy równoczesnym zmniejszeniu zakresu rzeczowego Robót o około 40%. W tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia klauzuli 52 Kontraktu.

Kontrolująca wskazuje na rygory wynikające z umowy pożyczki między Rzeczpospolitą Polską a MBOiR, natomiast Pani Naczelnik Wydziału Prawno Organizacyjnego odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Kontrolująca mówi o sytuacji kiedy zakres rzeczowy i finansowy zmienia się powyżej 15%, Naczelnik Wydziału Prawno Organizacyjnego odnosi się do sytuacji kiedy zwiększenie lub zmniejszenie kwoty kontraktu nie przekracza 15%.

Negatywnie kontrolująca ocenia nadzór sprawowany przez Dyrektora Pionu Technicznego nad przebiegiem realizowanego przez Urząd zadania . Ustalono, że w podlegającym nadzorowi Dyrektora Technicznego obszarze doszło do wystąpienia nieprawidłowości, które nie zostały skorygowane w ramach sprawowanego nadzoru.

Wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia następujących działań:
1.
Przeprowadzenie kontroli archiwum zakładowego: jak i kiedy są archiwizowane dokumenty, w jaki sposób i komu są udostępniane, oraz czy wypożyczone wracają kompletne i na czas do archiwum.
2.
Zobowiązanie Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego do nadzoru nad wszystkimi projektami inwestycyjnymi, prowadzonymi w Urzędzie Morskim w Szczecinie.
3.
Wzmocnienie etatowe Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego.
4.
Przygotowanie odpowiednich instrukcji i procedur postępowania dla realizacji zadań inwestycyjnych.
5.
Przeszkolenie pracowników Urzędu zajmujących kierownicze stanowiska w kierunku procedur stosowanych podczas realizacji zadań finansowanych z pożyczek Banku Światowego oraz z funduszy Unii Europejskiej. Z poważaniem

Główny Specjalista
d/s kontroli Wewnętrznej
inż. Hanna Mrugalska

3 w dalszej kolejności to nie to samo co w terminie późniejszym - przypis własny
4
pismo Ep-S.A./128/2002 z dnia 15.04.2002r. Energopolu do Dyrektora UMS Piotra Nowakowskiego
5
pismo DT-077/04/188/02 z dnia 25 kwietnia 2002r. do Pana Wojciecha Bartoszewskiego
6 wytyczne Banku
7
Bank przygotował Standardowy Dokument Wstępnej Kwalifikacji na użytek pożyczkobiorców w uzasadnionych przypadkach.
8
zał. Nr 19, zestawienie porównawcze

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.