Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA

FALOCHRONY DO JULII PITERY - zawiadomienie o przestępstwie budowie toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Nowy Wyspiarz.

KW-09/2/3/07

Szczecin, dnia 20.07.07

Protokół
z kontroli Kontraktu I na Odbudowę falochronów na południowym
wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym

Szczecin - Świnoujście

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi upoważnienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do przeprowadzenia kontroli z dnia 16maja2007r.

Kontrole przeprowadziła Hanna Mrugalska - Główny Specjalista ds. kontroli wewnętrznej w UMS w czasie od 21.05.2007r. do 30.06.2007r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Informacje wstępne dotyczące przedmiotu kontroli.

Odbudowa falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin - Świnoujście jest jednym z trzech komponentów Projektu Modernizacji Toru Wodnego i Portu Szczecin -Świnoujście.

Projekt ten składa się z 3 komponentów:
(i) modernizacja Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście w którym instytucją wdrażającą jest Urząd Morski w Szczecinie (UMS); finansowany Pożyczką Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju - pożyczka nr 7039 POL (ii) budowa nowego pola refulacyjnego dla zanieczyszczonego materiału z prac pogłębieniowych - na Jeziorze Dąbie w którym instytucją wdrażającą jest UMS) oraz; finansowany Pożyczką Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju - pożyczka nr 7039 POL (iii) uzbrojenie terenu i budowa nabrzeży w porcie Szczecin (instytucja wdrażająca - Zarząd Portów Morskich Szczecin-Świnoujście -SSSA). '

1.1. Umowa Pożyczki

Kontrakt I na Odbudowę falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin - Świnoujście stanowił część programu poprawy dostępu do portów polskich. W początkowej fazie realizacji (w 2001 r.) projekt był finansowany w 50% z pożyczki nr 7039 POL udzielonej Rzeczypospolitej Polskiej przez Bank Światowy i w 50% z budżetu Państwa, późniejsze finansowanie odbywało się w proporcjach 80% z pożyczki Banku Światowego, 20% z budżetu Państwa, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2001 r. do umowy pożyczki nr 7039 POL, z dnia 15 grudnia 2000r.

Umowa Pożyczki nr 7039. POL, z dnia 15 grudnia 2000r. między Rzeczpospolitą Polską (Pożyczkobiorca) a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bank) na realizację Projektu Modernizacji Toru Wodnego i Portu Szczecin - Świnoujście 1 zawiera regulacje normujące szczegółowo warunki i procedury jej realizacji, a Ogólne Warunki Umów Pożyczkowych i Gwarancyjnych dla Pożyczek o Stałym Przedziale Marży Pożyczkowej" z dnia 1 września 1999r roku (Warunki Ogólne), stanowią integralną część Umowy.

Finansowanie projektu z pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) odbywa się zgodnie z Instrukcją Banku Światowego: Bank udzielił Pożyczkobiorcy na warunkach i zgodnie z Umową Pożyczkową kwotę równą 29.300.000 EUR, która to kwota może okresowo podlegać konwersji2. Kwota pożyczki mogła być pobierana z Rachunku Pożyczki zgodnie z postanowieniami Załącznika 1 do umowy na poczet wydatków poniesionych (lub za zgodą Banku, wydatków planowanych) odpowiadającym uzasadnionym kosztom robót wymaganych dla realizacji Projektu oraz opłaty wstępno -końcowej w kwocie równej 293.000 EUR.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest realizować cele Projektu poprzez MTiGM (UMS) z należytą starannością, efektywnością i zgodnie z właściwymi zasadami praktyki inżynieryjnej, ochrony środowiska, administracyjnej i finansowej, oraz zapewni bez zwłoki, niezbędne fundusze, wyposażenie, obsługę wymagane dla Części A Projektu.

Do chwili zakończenia Projektu, Pożyczkobiorca działając przez MTiGM (UMS) został zobowiązany do zapewnienia działania PIT3, jego stosowną obsadę, wyposażenie oraz inne środki satysfakcjonujące Pożyczkobiorcę oraz Bank i zobowiązany był przydzielić PIT, na podstawie stosownych założeń wyjściowych, techniczną odpowiedzialność za realizację Projektu oraz nadzór nad postępem realizacji, zgodnie z corocznym planem realizacji, który był przygotowywany w konsultacji z Bankiem do 31 grudnia każdego roku i określał działania do realizacji w danym roku, łącznie z zapotrzebowaniem na fundusze oraz planem procedur przetargowych z nimi związanych, przygotowaniem oraz dostarczeniem do Banku kwartalnych raportów z postępów w realizacji Projektu.

Dyrektor UMS zarządzeniem wewnętrznym nr 5 z dnia 1 marca 2000r. powołał jedenasto osobowy Zespół Roboczy do Przygotowania i Prowadzenia Zadania Inwestycyjnego pt. „ Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście - Szczecin", przydzielając każdej osobie konkretne zadania. 4

1 zał. nr 1 umowa pożyczki z dnia 15 grudnia 2000r.
2
konwersja waluty zgodnie z postanowieniami Działu 2.09 Umowy
3
PIT - Zespół Realizacji Projektu
4
zał. nr 2 , ZW nr 5 DU z dnia 1 marca 2000r. w sprawie powołania Zespołu Realizacji Projektu

2


Lp.

Imię, nazwisko, stanowisko

Zadanie w Zespole

1.

Andrzej Borowiec

z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Prowadzenie zadania

2.

Anna Sułecka Główny Księgowy

Prowadzenie spraw finansowo -księgowych

3.

Andrzej Sagalski

Główny Inspektor Inspektoratu

Morskich Dróg Wodnych

Przygotowanie przetargów na dokumentację techniczną zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, koordynacja prac projektowych

4.

Krzysztof Gradzik

z-ca Głównego Inspektora

Inspektoratu Morskich Dróg

Wodnych

Przygotowanie przetargów na dokumentację techniczną zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, koordynacja prac projektowych

5.

Lidia Jakubik

Główny Specjalista Inspektoratu

Morskich Dróg Wodnych

Przygotowanie przetargów na dokumentację techniczną zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, koordynacja prac projektowych

6.

Joanna Łazowska

Naczelnik Wydziału Techniczno -

Inwestycyjnego

Przygotowanie całości procedur przetargowych na roboty wg wymagań Banku Światowego

7.

Leszek Gradzik Główny Specjalista Wydziału Techniczno -Inwestycyjnego"

Przygotowanie całości procedur przetargowych na roboty wg wymagań Banku Światowego

8.

Zenon Kozłowski

Główny Inspektor Inspektoratu

Oznakowania Nawigacyjnego

Prowadzenie spraw oznakowania nawigacyjnego i hydrografii

9.

Ryszard Daniłło

Kierownik Zespołu w Wydziale

Gospodarki Przestrzennej

Prowadzenie spraw z zakresu procedur inwestycyjnych

10.

Alina Wilgucka Radca Prawny

Prowadzenie spraw prawnych z wyłączeniem procedur inwestycyjnych

11.

Dariusz Wojcieszek Główny Inspektor Inspektoratu Ruchu Morskiego

Współpraca, konsultacja

Pożyczkobiorca został zobowiązany do zrealizowania Projektu zgodnie z Programem Realizacji określonym w Załączniku 5 do Umowy. Za wyjątkiem przypadków, w których Bank wyraził zgodę, realizacja procedur przetargowych dla robót które mają być finansowane ze środków Pożyczki, będzie mogła przebiegać zgodnie z postanowieniami Załącznika 4 do Umowy.


1.2. Zlecanie robot - ICB - Międzynarodowy Przetarg Konkurencyjny
(Roboty).

Zlecanie robót powinno być realizowane zgodnie z postanowieniami Działu I „Wytycznych dla Realizacji Zakupów w Ramach Pożyczek MBOiR i Kredytów MSR" opublikowanych przez Bank w styczniu 1995r i znowelizowanych w styczniu i sierpniu 1996 roku, wrześniu 1997 roku i styczniu 1999 roku oraz postanowieniami Załącznika 4 do Umowy. Zastosowany został Międzynarodowy Przetarg Konkurencyjny (Roboty) ICB . Procedura ta stosowana jest do wyboru wykonawcy robót oszacowanych na 3.000.000 USD brutto i więcej. Przetarg jest realizowany zgodnie z Instrukcją "Zamówienia publiczne finansowane z pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju", wydaną w styczniu 1995 i aktualizowaną w styczniu i sierpniu 1996, wrześniu 1997 i styczniu 1999, w formie procedury dwustopniowej: wstępnej kwalifikacji oferentów i przetargu właściwego.

1.3. Postępowanie przetargowe

W celu przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji oferentów Dyrektor Urzędu powołał Komisję Kwalifikacyjną w składzie:5

Przewodniczący - Andrzej Borowiec

Zastępca Przewodniczącego - Anna Sułecka
Sekretarz Komisji - Hanna Szner

Członkowie: - Dariusz Wojcieszek Joanna Łazowska Andrzej Sagalski Krzysztof Gradzik Leszek Gradzik Grażyna Facon Dominika Łempicka Zenon Kozłowski

Celem Komisji było przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji oferentów w oparciu o kryteria zamieszczone w Kwestionariuszu wstępnej Kwalifikacji oraz przedłożenie sprawozdania w języku polskim i angielskim Dyrektorowi UMS do wstępnej akceptacji, a następnie przesłane do Banku Światowego, poprzez MTiGM Departament Ekonomiki i Finansów - Sekretariat ds. Współpracy z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi, w celu uzyskania Klauzuli „ No objection" na przeprowadzoną Wstępną Kwalifikację.

Podstawą do przeprowadzenia Wstępnej Kwalifikacji były nadesłane przez oferentów Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z wypełnionymi formularzami zawartymi w Kwestionariuszu Wstępnej Kwalifikacji" oraz załączone do nich dokumenty zgodnie z postanowieniami dokumentacji prekwalifikacyjnej.

5 za), nr 3, ZW nr 16 Dyrektora UMS , z dnia 4 października 2000r, w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla wstępnej kwalifikacji oferentów ubiegających się o możliwość przystąpienia do przetargu dot. Realizacji zadania: Modernizacja Toru Wodnego Szczecin - Świnoujście współfinansowanego z pożyczki Banku Światowego

Wstępna kwalifikacja opierała się na spełnieniu wszystkich podanych w Kwestionariuszu minimalnych kryteriów przyjęcia/odrzucenia w zakresie: ogólnego i specjalistycznego doświadczenia Zgłaszającego, potencjału kadrowego i sprzętowego oraz sytuacji finansowej, zgodnie z danymi zawartymi w Zgłoszeniu uczestnictwa i wymogami formalnymi zawartymi w dokumentacji prekwalifikacyjnej.(akta TI-21308/28/2000 segr. IV)

W dniu 15 maja 2001 r. Dyrektor Urzędu powołał Komisję do przeprowadzenia przetargu na realizację zadania inwestycyjnego Pt. „ Modernizacja Toru Wodnego Szczecin - Świnoujście" której zadaniem było:
- dokonanie wyboru najkorzystniejszego oferenta w oparciu o kryteria
zamieszczone w Dokumentacji Przetargowej i przedłożenie sprawozdania
DU do wstępnej akceptacji,
- przesłanie zaakceptowanego przez DU sprawozdania do Banku
Światowego, poprzez MTiGM Departament Ekonomiki i Finansów -
Sekretariat ds. Współpracy z Międzynarodowymi Instytucjami finansowymi w
celu uzyskania Klauzuli „No objection" na wynik przetargu,
- ogłoszenie wyników przetargu, po uzyskaniu Klauzuli „No objection" oraz
ich zatwierdzeniu przez DU.

Komisja Przetargowa w składzie6 :

1.

Przewodniczący

Andrzej Borowiec

z-ca Dyrektora ds. Technicznych

2.

z-ca

Tadeusz Turczyn

z-ca Dyrektora ds.

Przewodniczącego

Oznakowania Nawigacyjneg

3.

członek

Anna Sułecka

Główny Księgowy

4.

członek

Joanna Łazowska

Naczelnik Wydz. Tl

5.

członek

Andrzej Sagalski

Główny Inspektor MDW

6.

członek

Zenon Kozłowski

Główny Inspektor ION

7.

członek

Tadeusz Tórz

Radca Prawny

8.

członek

Marian Buczko

Naczelnik BON

9.

członek

Krzysztof Gradzik

z-ca Głównego Inspektora MDW

10,

członek

Leszek Gradzik

Główny Specjalista Wydz. Tl

11.

członek

Grażyna Facon

Kierownik Oddziału Finansowego

12.

członek

Dominika Łempicka

Inspektor w Insp. Ruchu Morskiego

13.

Sekretarz Komisji

Hanna Szner

St. Specjalista w Wydz. Organiz. Prawnym

6 zał. nr 4, ZW nr 3 DU z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na realizację zadania inwestycyjnego Pt. „ Modernizacja Toru Wodnego Szczecin - Świnoujście":

dokonała wyboru wykonawcy.

Wybór Wykonawcy został przeprowadzony w oparciu o procedury Banku Światowego uznających warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno budowlanych w oparciu o klauzule FIDIC, które są podstawą do zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy. W przypadku kontraktowania robót w oparciu o projekt zamawiającego, stosuje się klauzule z Czerwonej Książki FIDIC. Zamawiający odpowiada wówczas za poprawność rozwiązań. Takie rozwiązania zostały przyjęte przez UMS. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 15.11.2001r.

Przetarg był przetargiem dwustopniowym, składającym się z prekwalifikacji i przetargu właściwego. Przetarg przeprowadzono na Roboty: Budowa falochronu wschodniego i zachodniego o konstrukcji narzutowej z kamienia łamanego i o nachyleniu 1:3, poziom korony +2m npm i o długości około 450 m każdy, dla rozwiązania technicznego zawartego w projekcie technicznym sporządzonym przez Biuro Hydrotechniczne „Samolong & Włodarczyk" s. c. zgodnie z projektem nr 106/A z marca 2001 r. część A. Budowa falochronów wejściowych do Kanału Piastowskiego.

Przetarg został zorganizowany na dwa Kontrakty;

? Kontrakt I ; Odbudowa falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na morskiej drodze wodnej Szczecin - Świnoujście

? Kontrakt II ; Umocnienie brzegów wzdłuż Kanału Piastowskiego na morskiej drodze wodnej Szczecin - Świnoujście

Dokumenty do prekwalifikacji złożyło 11 firm, w tym 10 zagranicznych i jedno konsorcjum krajowe w skład którego wchodziła firma Energopol - Szczecin. Do właściwego przetargu dopuszczono 7 firm. Przetarg na dwa kontrakty wygrała firma PIHL&SON A.S., która zaoferowała najniższą cenę spośród ważnych ofert tj. 118.402.484 PLN (oraz upust w wysokości 4.730.000 PLN do obu kontraktów).

Wyniki przetargu zostały zatwierdzone przez Bank Światowy (no objection), ponieważ Bank dokonuje przeglądu/oceny procedur zamówień publicznych, dokumentów, wycen ofert, zaleceń dot. przyznawania kontraktów oraz samych kontraktów celem upewnienia się, że proces zamówień publicznych jest realizowany zgodnie z przyjętymi procedurami7.

Oba Kontrakty wygrała firma PIHL&SON A.S z którą w dniu 29.11.2001 r Urząd Morski w Szczecinie podpisał umowę na Odbudowę falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na morskiej drodze wodnej Szczecin - Świnoujście na kwotę 67.256.251 PLN. (Kontrakt I)

Później jednak został przyjęty do realizacji projekt alternatywny (Projekt zamienny nr 131/A, z czerwca 2002r.) przedstawiony przez Wykonawcę na który Urząd wyraził zgodę.
7
zał. nr 5 Bid Evaluation Report And Recommendation for Award of Contract

W dniu 25.11.2002r. strony podpisały aneks do umowy z dnia 29.11.2001 r, wprowadzający alternatywne rozwiązania techniczne do realizowanej inwestycji, ustalając cenę kontraktową na kwotę: 60.986.121 PLN. (Kontrakt I). Wyceniony Przedmiar Robót dla projektu zamiennego uwzględniający alternatywne rozwiązania został sporządzony w dniu 02.12.2002r. na kwotę 63.686.121 PLN, pomniejszoną o upust w kwocie 2.700.000 PLN.

Równocześnie 29.11.2001 r Urząd Morski w Szczecinie podpisał z firmą PIHL&SON A.S., (z siedzibą przy Nybrowej 116, DK-2800 Kgs. Lyngby, Dania) drugą umowę na Umocnienie brzegów wzdłuż Kanału Piastowskiego na morskiej drodze wodnej Szczecin - Świnoujście na kwotę 51.146.233 PLN. (Kontrakt II)

W dniu 25.11.2002r. strony podpisały aneks do drugiej umowy z dnia 29.11.2001 r, w którym uzgodniły wprowadzenie zmian konstrukcyjnych mających na celu uzyskanie oszczędności finansowych w trakcie remontu umocnień brzegowych, umożliwiających zwiększenie zakresu rzeczowego tego remontu, ustalając cenę kontraktową na kwotę: 56.787.569 PLN.

Alternatywne rozwiązanie techniczne

W dniu 25 kwietnia 2002r.na wniosek Wykonawcy, działającego na podstawie klauzuli 18.2 dokumentacji przetargowej (alternatywne rozwiązanie techniczne), UMS wyraził zgodę na wprowadzenie do projektu falochronów I Bramy Torowej zmian technicznych, które w zamierzeniu miały obniżyć koszty realizacji kontraktu I o 4-5 min. PLN, zachowując jednocześnie nie pogorszone walory techniczne budowli. Równocześnie UMS zaproponował korekty w projekcie technicznym odbudowy umocnień brzegowych, skutkujące takim obniżeniem ceny robót, aby łączne oszczędności z obu Kontraktów pozwoliły na wybudowanie dodatkowych 500 mb umocnień na Kanale Piastowskim, tj. na rozszerzenie rzeczowego zakresu robót o 20%. Końcowa wartość kosztorysowa dla Kontraktu I wg projektu zamiennego i po zastosowaniu upustu w wysokości 2.700.000 PLN wynosi 60.986,121 PLN, i zakłada uzyskać obniżkę kosztów o 6. 270.130 PLN w stosunku do wartości wg projektu podstawowego 67. 256. 251 PLN

Rola oferenta

Jeśli oferent chce zaproponować rozwiązanie alternatywne , powinien przedstawić cenę w pełni kwalifikującej się oferty a następnie osobno wskazać na dostosowania i korekty cenowe, które można będzie zaoferować , jeśli przyjęte zostanie rozwiązanie alternatywne. Rozwiązania alternatywne należy przyjmować tylko wtedy, gdy jest to dopuszczone w treści dokumentacji przetargowej. Kiedy oferty zostaną już przyjęte i publicznie otwarte, oferenci nie będą proszeni o zmianę ceny, czy treści oferty. Nie będzie im wolno tego robić.

Treść Klauzuli 18.2 Wskazówek dla oferentów (dokumentacja przetargowa) „Oferenci, którzy chcą zaproponować alternatywy techniczne do wymogów dokumentów przetargowych , muszą najpierw dokonać wyceny projektu

Zamawiającego zgodnie z opisem w dokumentach przetargowych i muszą w dalszej kolejności dostarczyć wszelkie informacje niezbędne do dokonania przez Zamawiającego pełnej oceny alternatywy, w tym rysunki, obliczenia projektowe, specyfikacje techniczne, rozbicie cen oraz proponowaną metodologię konstrukcyjną, jak również inne istotne szczegóły. W przypadku najniżej ocenionego oferenta, przez Zamawiającego pod uwagę będą brane jedynie alternatywy techniczne (jeśli będą), odpowiadające podstawowym wymogom technicznym."

Ustalenia kontroli

Realizacja kontraktu I pierwotnie miała przebiegać zgodnie z wymienionymi poniżej projektami:
Projekt zagospodarowania (E,W) - projekt nr 106/A/1

Konstrukcja falochronu wschodniego (E) - projekt nr 106/A/2
Konstrukcja falochronu zachodniego (W) - projekt nr 106/A/3
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe(E,W) - projekt nr 106/A/4
Roboty czerpalne (E,W) - projekt nr 106/A/5
Oznakowanie Nawigacyjne - projekt nr 106/A/7
Obliczenia statyczne(E,W) - projekt nr 106/A/8
Harmonogram robót (E,W) - projekt nr 106/A/9, zgodnie z Decyzją nr
73./W/2001, z dnia 23 listopada 2001 r. znak AB.I.BK-7111.W/78-4/01

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zatwierdzającą projekt i wydającą pozwolenie na budowę. Następnie w oparciu o decyzję do projektu pierwotnego
Decyzję z dnia 10 lipca 2002r. znak RR.I.SB.7111.W/107/02 zmieniającą decyzję z dnia 23 listopada 2001 r. znak
AB.I.BK-7111 .W/78-4/01 o pozwoleniu na budowę falochronów wejściowych do Kanału Piastowskiego, w ten sposób, że zatwierdza projekty zamienne opracowane w czerwcu 2002r. przez mgr inż. Witolda Samolonga a oznaczone numerami 131/A/1, 131/A/2, 131/A/3, 131/A/5, 131/A/8, Pozostałe ustalenia i projekty będące załącznikami do decyzji , z dnia 23 listopada 2001 r. znak AB.I.BK-7111 .W/78-4/02,
obowiązują

Projekt nr 131/A/1 - zagospodarowanie terenu projekt zamienny
Projekt nr 131/A/2 - Konstrukcja falochronu wschodniego projekt zamienny
Projekt nr 131/A/3 - Konstrukcja falochronu zachodniego projekt zamienny
Projekt nr 131/A/5 - Roboty czerpalne projekt zamienny
Projekt nr 131/A/8 - Obliczenia statyczne projekt zamienny

W Projekcie nr 131/A/1 - zagospodarowanie terenu projekt zamienny na str.2 pkt 1. podstawa opracowania , ust. 1.1.jako podstawę formalną zapisano umowę nr 99/2002/40-2004 z dnia 10.06.2000r. , zawartą pomiędzy „Energopol - Szczecin" Spółka Akcyjna z siedzibą: 70-646 Szczecin, ul. Św. Floriana 9/13 a Biurem Hydrotechnicznym Samolong & Włodarczyk w Szczecinie z siedzibą 70-206 Szczecin, ul Dworcowa 2/405. w ust. 1.2 podstawy merytoryczne zapisano szczegółowe wytyczne do zaprojektowania docelowego rozwiązania zabudowy hydrotechnicznej toru wodnego Świnoujście - Szczecin, uwzględniających całość zjawisk hydrologicznych zachodzących w ujściowym odcinku Odry, w śródlądowym odcinku toru wodnego km 0,000 - 16,500. Koncepcja Programowo Przestrzenna Falochronów wejścia do Kanału

Piastowskiego od strony Zalewu Szczecińskiego. Proj. Nr B-365/0-V, wyk. W 2000r. przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Bimor" sp. z o. o., 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 67/68.

Żadna z firm biorących udział w postępowaniu przetargowym nie przedstawiła rozwiązania alternatywnego podczas trwania procedury przetargowej. Rozwiązanie alternatywne zostało zaproponowane przez ENERGOPOL -SZCZECIN , Urzędowi Morskiemu w Szczecinie i firmie PIHL&SON S.A. w kwietniu 2002r.8

Dyrektor UMS zaakceptował ENERGOPOL - SZCZECIN jako podwykonawcę firmy PIHL&SON S.A. do realizacji projektu Modernizacji Toru Wodnego i Portu Szczecin - Świnoujście i zaakceptował propozycję zmiany konstrukcji falochronów I Bramy Torowej na torze wodnym Świnoujście - Szczecin.9 Wniosek

Komisja Przetargowa dokonuje oceny złożonych przez oferentów ofert i wybiera ofertę spełniającą wszystkie warunki oferującą najniższą cenę kontraktową wyliczoną na podstawie wycenionego Przedmiaru Robót, w oparciu o ceny jednostkowe. Komisja Przetargowa zakończyła pracę z chwilą sporządzenia Protokołu 26 października 2001 r z wyboru Wykonawcy Kontraktu.

Rozwiązanie alternatywne winno być zatem przedstawione na posiedzeniu Komisji Przetargowej i wycenione na bazie ofertowych cen jednostkowych.

Dokumentacja przetargowa powinna jasno określać, kiedy oferenci mogą przedkładać oferty alternatywne, w jaki sposób należy je składać, w jaki sposób należy proponować ceny, a także co będzie podstawą oceny w przypadku ofert alternatywnych, (dokumentacja przetargowa UMS nie zawierała takich uregulowań)

W przypadku kontraktów podlegających wstępnej ocenie, przed udzieleniem zgody na jakąkolwiek modyfikację, która w sumie zwiększałaby pierwotną sumę kontraktu o więcej niż 15% ceny pierwotnej, pożyczkobiorca winien uzyskać od Banku zgodę na modyfikacje.

Zamawiający (UMS) zgodnie z procedurami Banku Światowego przed przyjęciem do realizacji projektu alternatywnego winien poinformować BŚ w celu uzyskania klauzuli „No objection" na zmianę warunków kontraktu.

II. Część Szczegółowa.

1. Zarządzanie finansami Projektu i realizacja płatności

W trakcie Realizacji projektu Modernizacji Toru Wodnego (PMTW - 7039 POL), odbywały się cykliczne wizyty kontrolne Banku Światowego. Misja kontrolna z grudnia 2003r. oceniła system zarządzania finansami w Urzędzie Morskim jako mierny, biorąc pod uwagę wciąż nie rozwiązane kwestie odnoszące się do sporządzania rzetelnych, okresowych raportów finansowych w odpowiednim terminie, terminowego transferu środków i płatności dla wykonawców, oraz dużej rotacji personelu odpowiedzialnego za sprawozdawczość. Perturbacje te miały podłoże w przepływie środków pieniężnych.
8 pismo Ep-S.AVI28/2002 z dnia 15.04.2002r. Energopolu do Dyrektora UMS Piotra Nowakowskiego
9
pismo DT-077/04/188/02 z dnia 25 kwietnia 2002r. do Pana Wojciecha Bartoszewskiego

Schemat przepływu środków BŚ. Środki Międzynarodowego Banku Odbudowy I Rozwoju przepływają z Waszyngtonu na Rachunek Specjalny w NBP administrowany przez Ministerstwo Finansów. W ramach stosowanych przez polski rząd procedur opartych na ustawie o finansach publicznych każda płatność z Rachunku Specjalnego jest dokonywana na wniosek wystosowany przez Urząd Morski i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Finansów. Następnie środki są przekazywane z Rachunku Specjalnego w EUR na rachunek budżetu centralnego w PLN i przesyłane na rezerwę celową; środki w PLN są przekazywane do Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Morskiego. Urząd Morski otrzymuje środki w PLN, które są następnie zamieniane na walutę obcą (DKK) w celu dokonania wypłat dla wykonawców. Opcja bezpośrednich płatności nie jest wykorzystywana przez polski rząd, ponieważ jest to uznane za niezgodne z ustawą o finansach publicznych. Procedury te są powolne i uciążliwe i w przypadku niezachowania tempa robót wynikającego z terminów zawartych w harmonogramach powodują trudności płatnicze, polegające bądź to na nadwyżce środków w przypadku opóźnień robót lub braku środków w przypadku przyspieszenia tempa robót przez wykonawców kiedy próbują .nadrobić opóźnienia, które pojawiły się we wcześniejszych fazach prac realizacyjnych.

W skrajnym przypadku konieczne było zawarcie porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z uwagi na niewystarczające środki z budżetu państwa na rok 2003 na finansowanie kontraktów, w którym Wykonawca zobowiązał się pokryć ze środków własnych koszty robót, które nie mogą być zapłacone ze środków budżetu państwa, a także ze środków pożyczkowych Banku Światowego. Będzie to traktowane jako udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę krótkotrwałego kredytu, oprocentowanego odsetkami w wysokości 6% w skali roku. Jednocześnie Wykonawcy nie przysługuje prawo do odsetek za nieterminowe płatności, wynikające z kontraktów. W tym przypadku kary umowne za nieterminowe płatności wyniosłyby 587.037,5 DKK oraz 155.559,49 PLN. W wyniku zawartego porozumienia obniżono koszty opóźnień w finansowaniu 0 23.481,49 DKK i 104.565,01 PLN

2. Realizacja płatności

Oświadczenia miesięczne - Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przedkładał Inżynierowi Kontraktu sześć egzemplarzy (podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy zatwierdzonych przez Inżyniera zgodnie z pod -klauzulą 15.1) oświadczenia (w takiej formie w jakiej Inżynier może nakazać) wykazujące kwoty należności do których Wykonawca jego zdaniem ma prawo w końcu danego miesiąca w związku z :
a)
wartością wykonanych Robót Stałych,
b)
innymi pozycjami Przedmiaru Robót, włączając w to pozycje na Sprzęt Wykonawcy, Roboty Pomocnicze, prace dniówkowe itp.
c)
Procentem wartości zakupu materiałów ujętych w wykazie zgodnie z Załącznikiem do Oferty oraz Urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę na Plac Budowy w celu wbudowania w Roboty Stałe ale nie wbudowanych w takie Roboty,
d)
Korektami wynikającymi z klauzuli 70
e)
Wszelkimi innymi kwotami, do których Wykonawca ma prawo stosownie do Kontraktu lub z innego tytułu.10

Zapłaty miesięczne 11- Inżynier winien w przeciągu 28 dni od dnia otrzymania oświadczenia opisanego w pod - klauzuli 60.1 dostarczyć Zamawiającemu Świadectwo Płatności Przejściowej ustalające wysokość kwoty, którą Inżynier uważa za należną z uwzględnieniem:

a) zatrzymania kwoty wynikłej z zastosowania Procentu Zatrzymania, podanego w Załączniku do Oferty, do kwoty do której Wykonawca jest uprawniony przy zastosowaniu pod - klauzuli 60.1 (a), (b), (c) i e, aż do czasu, kiedy zostanie osiągnięty Limit Kwot Zatrzymanych ustalony w Załączniku do Oferty, oraz

b) potrącenia - poza skutkami zastosowania klauzuli 47 - wszelkich kwot należnych i płatnych przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Inżynier nie ma obowiązku potwierdzania zapłaty wynikającej z niniejszej pod - klauzuli jeśli kwota należności netto, po wszystkich zatrzymaniach i potrąceniach, jest niższa od Minimalnej Wartości Świadectwa Płatności Przejściowej ustalonej w Załączniku do Oferty.

Świadectwo Przejęcia 12

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca może powiadomić o tym Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, załączając pisemne zobowiązanie zakończenia z należytym pośpiechem wszelkich zaległych Robót w Okresie Gwarancyjnym. Takie zawiadomienie wraz ze zobowiązaniem będzie uważane za wniosek Wykonawcy o wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do Robót.

Wykonawca powiadomił o wykonaniu Robót w dniu 1.06.2004r. Inżynier winien w ciągu 21 dni od chwili otrzymania takiego powiadomienia wystawić Wykonawcy takie świadectwo z kopią dla Zamawiającego, ustalając w nim datę, w której jego zdaniem Roboty zostały zasadniczo ukończone zgodnie z Kontraktem, lub też dać Wykonawcy pisemne polecenie wyszczególniające Roboty, które zdaniem Inżyniera winny być wykonane przed wystawieniem takiego świadectwa.

Inżynier Kontraktu za pismem znak: RI/IK/JW./0133/2004 z dnia 27.07.2004r. przesłał do E.PIHL & SON A.S Świadectwo Przejęcia dla Kontraktu I wraz z załącznikami:
1. Protokołem z prac Komisji Odbiorowej w dniach 8.06.2004r. i 7.07.2004r.

2.
Wykazem usterek do usunięcia
3.
Ostatecznym wykaz usterek do usunięcia
4.
Potwierdzeniem Zwolnienia Części Kwot Zatrzymanych
5.
Listy obecności
6.
Protokołem przekazania dokumentacji powykonawczej.
Zał. Nr 6, Oświadczenia miesięczne
11
Zał. Nr 7, Świadectwa Płatności Przejściowej
12
Zał.nr 8, Świadectwo Przejęcia wraz z załącznikami 22 k

Zgodnie z Klauzulą 48.1 Warunków Kontraktowych, wymaganiami Klauzuli 49 i 50, Klauzulą 5.1 (b) Załącznika do Oferty, punktem 8.4 Wymagań Ogólnych Specyfikacji Technicznej, pismem Inżyniera Kontraktu nr ref. RI/IK/JW./0108/2004 z dnia 2.06.2004r. oraz protokołem odbioru z dnia 8.06.2004 i 7.07.2004 Inżynier Kontraktu dokumentem tym (Świadectwo Przejęcia dla Kontraktu I Odbudowa falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na morskiej drodze wodnej Szczecin - Świnoujście) zaświadcza, że Roboty zostały zasadniczo ukończone w zakresie objętym Kontraktem.

Przejęcie robót będących przedmiotem przejęcia nastąpiło w terminie od 7.07.2004r.do 27.07.2004r., zgodnie z listem Inżyniera z dnia 2.06.2004r.

Data zakończenia robót 28.05.2004r.
Okres gwarancyjny zakończył się dnia 28.05.2005r.

Szacunkową wartość wraz z indeksacją ustalono na 62 300 000,00 PLN,
zastrzegając, że szczegółowe rozliczenie nastąpi po wystawieniu Świadectwa
Przejściowego.

Kwoty zatrzymane odjęte w Świadectwach Płatności w odniesieniu do przejętych Robót były zwalniane zgodnie z Klauzulą 60.3(a) i (b) na podstawie

Potwierdzeń Zwolnienia Kwot Zatrzymanych.

Nie później niż 84 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do całości Robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi w sześciu egzemplarzach Oświadczenie o Ukończeniu z towarzyszącymi dokumentami w formie zatwierdzonej przez Inżyniera, podając szczegółowo:
a)
ostateczną wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z Kontraktem aż do dnia wymienionego w Świadectwie Przejęcia;
b)
wszelkie dalsze należności, do których Wykonawca uważa się za uprawnionego;
c)
oszacowanie należności, które zdaniem Wykonawcy będą mu się należały do wypłaty zgodnie z Kontraktem.

Oszacowanie należności winno być wykazane w Oświadczeniu o Ukończeniu w postaci osobnego dokumentu. Inżynier winien poświadczyć płatność zgodnie z cod-klauzulą60.2

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji jest jedynym dokumentem zatwierdzającym Roboty i aby kontrakt mógł być uznany za wypełniony musi być podpisane przez Inżyniera z kopią dla Wykonawcy, ustalające datę, z którą Wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia wszelkich usterek w tych Robotach. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji winno być wystawione przez Inżyniera w ciągu 28 dni po upływie Okresu Gwarancyjnego.

Oświadczenie Ostateczne13

Nie później niż w ciągu 56 dni po wystawieniu Świadectwa Wypełnienia Gwarancji stosownie do pod - klauzuli 62.1, Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Kontraktu do analizy w sześciu egzemplarzach projekt ostatecznego oświadczenia z dokumentami towarzyszącymi wykazującymi szczegółowo, w formie zatwierdzonej przez Inżyniera:
a)
wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z kontraktem;
b)
wszelkie dalsze należności, które Wykonawca uważa za należne mu zgodnie z Kontraktem lub z innego tytułu.

W dniu 5.12.2005r. Inżynier przesłał Wykonawcy podpisane Oświadczenie Ostateczne zgodnie z subklauzulą 60.11, otrzymane 18.11.2005r.

Potwierdzenie

Po przedłożeniu Oświadczenia Ostatecznego Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu, z kopią dla Inżyniera, pisemne potwierdzenie, że kwota wymieniona w Oświadczeniu Ostatecznym przedstawia ostateczne uregulowanie wszelkich należności Wykonawcy powstałych w wyniku Kontraktu.
Wykonawca przedłożył w dniu 14.12.2005r. pisemne potwierdzenie wymagane
postanowieniami subklauzuli 60.12 warunków kontraktu.14

Końcowe Świadectwo Płatności

W ciągu 28 dni po otrzymaniu Oświadczenia Ostatecznego oraz pisemnego potwierdzenia. Inżynier winien wystawić Zamawiającemu (z kopią dla Wykonawcy) Świadectwo Płatności Końcowej, stwierdzające:
a)
kwotę, która zdaniem Inżyniera jest ostatecznie należna Wykonawcy zgodnie z Kontraktem lub z innego tytułu, oraz:
b)
saldo należności wzajemnych należnych Wykonawcy od Zamawiającego lub Zamawiającemu od Wykonawcy, stosownie do wyniku obliczenia bilansowego (poza klauzulą 47).

18 listopada 2005r. Wykonawca przedłożył do podpisu Inżynierowi Kontraktu 6 egz. Świadectwa nr 24 wraz z rozliczeniem.15

OT - Przyjęcie Środka Trwałego16

W dniu 28.04.2005r. Wydział Techniczno Inwestycyjny wystawił OT nr Tl-2/7/2005, na przyjęcie środka trwałego. W ramach Kontraktu I - „Odbudowa falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin - Świnoujście" odbudowano falochrony E i W o łącznej długości 1268 m, z czego przypada na :
1.
Falochron wschodni - długość 666m (km 16,034 - 16,700)

- wartość 40 951 283,03 zł
2.
Falochron zachodni - długość 602 m (km 16,178 - 16,700)

- wartość 37 016 024,60 zł
Razem: 77 967 307,63 zł

13 zał. nr 9 , Oświadczenie Ostateczne
14
zał. nr 10, pisemne potwierdzenie
15
zał, nr 11, Świadectwo Płatności Końcowej
16
zał. nr 12, OT + zestawienie faktur za roboty budowlane

3. System rachunkowości projektu- zasady ewidencji.

Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Szczecinie opracowała Zasady Ewidencji operacji gospodarczych i rozliczeń finansowych dotyczących realizacji projektu pn. „Modernizacja toru wodnego Szczecin - Świnoujście".z dnia 3 czerwca 2002r., w którym błędnie podano proporcje realizacji wydatków ze środków finansowych budżetu państwa (wydatki z § 6050 i § 6054) i pożyczki nr 7039-POL Banku Światowego w proporcjach 50%/50%, tymczasem wcześniej 21.12.2001r.Bank Światowy aneksem zmienił proporcje zwiększając udział finansowania BŚ do 80%.

Środki pożyczkowe są przekazywane z rezerwy celowej MF poprzez Ml na rachunek podstawowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w NBP O/O Szczecin. Przelewy te są oznakowane „Kredyt BŚ" w celu wyodrębnienia środków pożyczki ze środków budżetowych na wydatki Urzędu.

W zasadach ewidencji ustalono zestaw kont dla ewidencji operacji związanych z realizacją całej inwestycji oraz zasady podstawowych księgowań. Ustalono, że po zakończeniu inwestycji zostanie ona przeksięgowana na majątek Urzędu na ogólnych zasadach; konto fundusze pozabudżetowe zostanie rozliczone a saldo przeniesione na fundusz jednostki w środkach trwałych.

Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Szczecinie opracowała Schemat Księgowań Faktur PIHL' A z dnia 17 września 2002r.18

Rachunkowość projektu była co roku przedkładana Bankowi za pośrednictwem MTiGM do kontroli, jak również podczas corocznych Misji Kontrolnych BŚ w UMS..

Przeprowadzona Kontrola BŚ (2003r.) ustaliła, że UMS prowadzi rejestry wydatków związane z projektem w walucie krajowej PLN, w której środki są przesyłane z rachunków budżetowych (w UMS w programach księgowych) i w walucie dokonywanych wypłat na rzecz wykonawców (sporządzanych w arkuszu kalkulacyjnym). Rachunek Specjalny jest prowadzony w Ministerstwie Finansów, dlatego też nie podlega bezpośredniej administracji Ministerstwa Infrastruktury. Podział odpowiedzialności daje doskonałą segregację zadań, ale spowalnia system. Chociaż UMS ma odpowiedni rachunek, na którym przechowywane są wydatki w PLN, występują problemy z przygotowaniem raportów w EUR w rozbiciu na różne kategorie, ponieważ jest to robione ręcznie (przy użyciu arkusza kalkulacyjnego). Sprawozdania w formie PMR są sporządzane kwartalnie. Jednakże, informacje zawarte w sprawozdaniach nie są odpowiednie, nie są zgodne ze sprawozdaniem i z innymi sprawozdaniami księgowymi oraz inną dokumentacją księgową. Zalecono zatem, aby UMS dokonał korekty ostatniego PMR dla III kwartału 2003 i przesłał raport do BŚ. Przed wysłaniem raportu powinna zostać dołączona informacja, zweryfikowana ze sprawozdaniami księgowymi i towarzyszącą dokumentacją (np. wypłaty BŚ, zapisy na Rachunku Specjalnym).

Płatności Kontraktowe wykonywane są w następujących walutach: 80 wartości ceny kontraktowej w DDK ; 20% wartości ceny kontraktowej w PLN.

17 zał, nr 13 zasady ewidencji z dnia 3 czerwca 2002r.
18
zał, nr 14 schemat księgowań faktur PIHLA z dnia 17 września 2002r.

4. Ryzyko kursowe.

Projekt narażony był na ryzyko kursowe waluty, ponieważ pożyczka i Rachunek Specjalny utrzymywane były w EUR, natomiast płatności dokonywane były w PLN (20%) (80 i DKK % po kursie ustalonym w przetargu). UMS otrzymywał środki w PLN. Różnice w kursie walutowym wynikają z kontraktów, w których poproszono o płatności w DKK (duńska korona), która znacznie zwiększyła swoją wartość wobec PLN od daty podpisania kontraktu.

5. Audyt - Misja kontrolna BŚ zaleciła, aby PMR za IV kwartał 2003 i roczne
sprawozdania finansowe zostały sporządzone do 15 lutego 2004., a Audytorzy
na 2003 r. powinni być wybrani w możliwie najszybszym czasie. Oczekuje się,
że ci sami audytorzy będą kontynuowali audyt projektu.

Kontrolująca ustaliła, że wykonane zostały badania dotyczące wpływów i wydatków na Rachunku Specjalnym w Narodowym Banku Polskim dla Projektu Modernizacja Toru Wodnego i Portu Szczecin - Świnoujście finansowanego środkami z pożyczki Banku Światowego nr 7039-POL za okres:

♦ od 1 stycznia do 31 grudnia 2002r.Opinia Biegłego Rewidenta z firmy PRICEWATERHOUSECOOPERS Sp. z o. o. była pozytywna. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

? od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r. Opinia Biegłego Rewidenta z firmy PRICEWATERHOUSECOOPERS Sp. z o. o. była pozytywna. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

? od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. Opinia Biegłego Rewidenta z firmy ERNST & YOUNG AUDIT sp. z o. o. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania Sprawozdań Finansowych wydanymi przez Międzynarodową Federację Księgowych. Standardy te wymagają aby tak zaplanować i przeprowadzić badania, aby uzyskać opartą na racjonalnych przesłankach pewność, że badane Sprawozdanie Finansowe Projektu nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie obejmuje sprawdzenie metodą wyrywkową dokumentacji stanowiącej podstawę kwot i informacji zawartych w Sprawozdaniu Finansowym Projektu, a także ocenę poprawności stosowanych zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych przez kierownictwo instytucji odpowiedzialnej za sporządzenie Sprawozdania Finansowego Projektu oraz ocenę ogólnej prezentacji Sprawozdania Finansowego Projektu. W opinii biegłego rewidenta, załączone Sprawozdanie Finansowe Projektu przedstawia rzetelnie i jasno wpływy i wydatki projektu za rok obrachunkowy od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. oraz saldo środków finansowych projektu na dzień 31 grudnia 2004r, w oparciu o kasową metodę rachunkowości.

od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Opinia Biegłego Rewidenta z firmy ERNST
& YOUNG AUDIT sp. z o. o. W opinii biegłego rewidenta, załączone
Sprawozdanie Finansowe Projektu przedstawia rzetelnie i jasno wpływy i
wydatki projektu za rok obrachunkowy od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia
2005r. oraz saldo środków finansowych projektu na dzień 31 grudnia 2004r, w
oparciu o kasową metodę rachunkowości.

Gł. Księgowa UMS poinformowała, że za ubiegły rok tj. 2006r. zostało
wykonane przez biegłego rewidenta badanie sprawozdania finansowego
Projektu współfinansowanego przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i
Rozwoju - Pożyczka nr 7039 POL „Projektu Modernizacji Toru Wodnego i
Portu Szczecin - Świnoujście, ale jeszcze nie otrzymała Opinii biegłego
rewidenta.

6. KOSZTORYSY

Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk opracowało przedmiary do projektu zamiennego (alternatywnego) na odbudowę Falochronów wejściowych do Kanału Piastowskiego w Świnoujściu. Wykonawca Firma PIHL&SON A.S. opracowała nowy kosztorys kontraktowy do projektu zamiennego. Po przeanalizowaniu-tego kosztorysu 19 ustalono, że:

? części A,B,C kosztorysu do projektu zamiennego są zgodne z kosztorysem ofertowym (zarówno ceny jednostkowe jak i nakłady rzeczowe)

? części D, E1,E2,F,G kosztorysu do projektu zamiennego na skutek całkowitej zmiany konstrukcji falochronów zostały wycenione w oparciu o normatywy KNR2-14 przy założeniu cen Sekocenbudu. W opinii Inżyniera Kontraktu ceny te mogą być przyjęte

? część E3 kosztorysu do projektu zamiennego - nabrzeże - w kilku pozycjach zastosowano nowe ceny, a powinny pozostać ceny ofertowe bez zmian, zgodnie z cenami z kosztorysu ofertowego.

Inżynier zaproponował aby kosztorys na Falochrony ocenił Rzeczoznawca ds. kosztorysowania. Po sprawdzeniu kosztorysu przez Rzeczoznawcę, kosztorys mógłby być przyjęty do aneksu celem ustalenia ceny kontraktowej, jeśli jest to zgodne od strony prawnej z postanowieniami Kontraktu.20

WTI przychylił się do sugestii Inżyniera Kontraktu i udzielił zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie weryfikacji cen jednostkowych kosztorysu ofertowego pn. „Odbudowa falochronów wejściowych na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na torze wodnym Szczecin -Świnoujście" - rozwiązanie alternatywne. Opracowanie zlecono Rzeczoznawcy kosztorysowemu p. Marianowi Czechowi. Wynegocjowana cena wyniosła 1.800,00 zł netto, co stanowi równowartość 458,7 EURO wg kursu 3,9239 zł z

zał. nr 15, analiza kosztorysu zamiennego i kosztorysu ofertowego 20 zał nr 16, pismo RI/IK/WI/58/2002 z dnia 19.11.2002r. Inżyniera Kontraktu do z-cy Dyrektora A. Borowca Kierownika Projektu. Do UMS wpłynęło 02.12.2002r. dnia 25.11.2002r. Z uwagi na kwotę zamówienia, zgodnie z art.6 ust.1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych(Dz. U. z 2002r. nr 72, poz. 664) przedmiot zamówienia nie podlega przepisom tej ustawy21, można zatem było udzielić zamówienia z wolnej ręki.

Rzeczoznawca Kosztorysowy Pan Marian Czech zweryfikował kosztorys w dniu 29.11.2002r., na kwotę 64.401.567 zł.22

Kontrolująca ustaliła :

- W Kosztorysie zweryfikowanym zmianie uległy niektóre ceny jednostkowe,
np.: część D Kosztorysu Prace pogłębiarskie - falochron wschodni:

poz. 2 - w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa za m3 prac czerpalnych została skalkulowana na 19,50 PLN ilość 320324 m3 o wartości 6 246 318 PLN, w kosztorysie zweryfikowanym cena jednostkowa za m3 wzrosła do 26,48 PLN, a zakres rzeczowy zmalał do 202 521 m3 o wartości 5.362. 756 PLN , cena jednostkowa wybagrowania 1 m3 urobku wzrosła o 36%, poz. 5 - prace czerpalne, transportowe i składowanie urobku na polu refulacyjnym D - cena jednostkowa za m3 wzrosła w kosztorysie zweryfikowanym w stosunku do ofertowego o 50,34 %, w kosztorysie ofertowym za m3 wynosiła 17,60 PLN, a w kosztorysie zweryfikowanym 26,46 PLN, zmalał zakres rzeczowy robót czerpalnych z 317237 m3 do 89389 m3

część E2 (poz.5) korpusy falochronów i część E1(poz.9 i 10) poz. 9 - w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa za m3 160 PLN ilość 6080m3 o wartości 972800 PLN, w kosztorysie zweryfikowanym cena jednostkowa za m3 wzrosła do 254,39 PLN, zakres rzeczowy na niezmienionym poziomie o wartości 1. 546 691 PLN , cena jednostkowa wybagrowania 1 m3 urobku wzrosła o 59%,23

- Aneks nr 1 z dnia 25 listopada 2002r. do Umowy spisanej w dniu 29 listopada 2001 r. wprowadza m.inn. zmianę polegającą na zmianie postanowień punktu 2 litera (f) i (g) polegającej na zmianie: Rysunki na Rysunki zamienne, wyceniony przedmiar robót na Wyceniony Przedmiar Robót dla projektu zamiennego.

- W terminie podpisania Aneksu do Umowy nie był sporządzony uzgodniony wyceniony przedmiar robót dla projektu zamiennego, ponieważ z korespondencji prowadzonej przez WTI i Inżyniera Kontraktu wynika, że do czasu wynegocjowania cen ostatecznych obowiązywać będą ceny tymczasowe.

- W terminie zakończenia robót (28 maja 2004r.) Wykonawca pomimo wielokrotnych przypomnień przez Inżyniera Kontraktu nie ustalił z Inwestorem stawek robocizny, sprzętu oraz danych wyjściowych do kosztorysowania , co było wymagane dla ustalenia prawidłowych stawek do wyceny robót dodatkowych.25

Kontrolująca uważa, że :
- zakończone i przyjęte przez Inżyniera Kontraktu roboty powinny być opłacane wg cen jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót w Kontrakcie , podstawą obowiązującą są ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego.
21 zał nr 17, wniosek o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 25.11.2002r., TI-21308-375/2002
22
zal. Nr 18, zweryfikowany kosztorys
23
zał. Nr 19, zestawienie porównawcze
24
Zał. Nr 20 , pismo Inżyniera Kontraktu RI/IK/WJ/40/2002 z 12.10.2002r.
25Zał.Nr 21, pismo Inżyniera Kontraktu RI/IK/JW/0115/2004, z dnia 23.06.2004.

Wycena zmian

Wszelkie zmiany winny być wycenione zgodnie ze stawkami i cenami ustalonymi w Kontrakcie, jeżeli zdaniem Inżyniera będą mogły one być zastosowane. Jeżeli w Kontrakcie nie występują stawki i ceny, które będą mogły być zastosowane do prac zamiennych, wtedy stawki i ceny występujące w Kontrakcie będą użyte jako podstawa do wyceny w takim stopniu , w jakim to będzie uzasadnione.

Kontrakt I został zakończony - nakłady finansowe poniesione przez Urząd Morski w Szczecinie w latach 2001 -2006 wynoszą 78 129 009,39 zł, ostatnią fakturę nr 1/24M/11/2005 zapłacono w dniu 6.03.2006r.

Podczas kontroli sprawdzono ustalanie cen jednostkowych w kosztorysie do projektu zamiennego. W związku z przyjęciem do realizacji projektu zamiennego konieczne stało się sporządzenie wycenionego przedmiaru robót. Kontrolująca uważa że te dokumenty winny być przygotowane na etapie przetargu. Ceny do końca 2002 r. nie zostały wynegocjowane, inżynier Kontraktu wielokrotnie interweniował przypominając Wykonawcy o konieczności ustalenia z Inwestorem stawki robocizny, sprzętu oraz dane wyjściowe do kosztorysowania. Wykonawca tego nie uczynił, a powinien przedstawić na etapie oferty i wprowadzić aneksem do kontraktu.

Inżynier kontraktu

Na mocy Umowy nr 8/N/2001r. zawartej w dniu 31.10.2001 r. w Szczecinie pomiędzy Urzędem Morskim w Szczecinie a Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST" S.A. z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją następujących robót: I. Odbudowa falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym do portów Szczecin i Świnoujście, II. Odbudowa umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym do portów Szczecin i Świnoujście, w zakresie wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów krajowych oraz z postanowień zawartych w dokumentacji przetargowej na roboty jw., a w szczególności w części - General Conditions of Contrach, Conditions of Particular Application GCoC Clause 2.1 - 2.6 i Copa 2.1., został ustanowiony na budowie inżynier kontraktu w osobie inż. Władysław Janas. Ustalony został podział obowiązków pomiędzy Kierownikiem Projektu ( zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Technicznych Andrzej Borowiec) a Inżynierem Kontraktu.

Kontrole zewnętrzne

1. Ministerstwo Infrastruktury - Departament Transportu - przeprowadzono
kontrolę w dniu 20 czerwca 2002r. - sporządzono notatkę z kontroli,
stwierdzono:

- opóźnienia w realizacji rzeczowo - finansowej inwestycji w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego . Wykonanie finansowe wynosi ogółem 3% w tym dotacji budżetowej 1,5% (w stosunku do planu 2002r.)

- brak opracowania dokumentacji zamiennej

- brak pisemnej akceptacji Banku Światowego na alternatywne
rozwiązania w stosunku do dokumentacji ofertowej.

Poproszono Dyrektora Urzędu o wyjaśnienie wątpliwości i uwag zawartych w sprawozdaniu.

Wyjaśnienia dotyczące kontroli inwestycji „Modernizacja toru wodnego Szczecin

- Świnoujście " zawarto w piśmie TI-21308-261/2002, z dnia 11 lipca 2002r.,
poinformowano Ministerstwo, że Akceptacja Banku Światowego dla
wprowadzenia rozwiązań alternatywnych udokumentowana została w pkt. 14
sprawozdania z realizacji Projektu Zarządzania i Dostępu do Polskich Portów i
Projektu Modernizacji Toru Wodnego i Portu Szczecin Świnoujście, Misja
Kontrolna, 10-14 czerwca 2002 Aide Memoire w załączeniu. Według
kontrolującej (Hanny Mrugalskiej i własnego tłumaczenia ) pkt 14 nie stanowi
akceptacji alternatywnego rozwiązania, (własne - autorskie tłumaczenie z
języka angielskiego na język polski w załączeniu)

Do zakończenia inwestycji nie wystąpiono do Banku Światowego i nie uzyskano pisemnej akceptacji Banku Światowego na alternatywne rozwiązania w stosunku do dokumentacji ofertowej.

Urząd powinien wystąpić do Banku Światowego z pisemną informacją o zamiarze realizacji Robót wg projektu zamiennego a nie wg projektu ofertowego i powinien uzyskać zgodę Banku Światowego na tak istotne odstępstwo.

2. Ministerstwo Infrastruktury - Departament Kontroli - przeprowadzono
kontrolę w dniach od 19 maja do 17 czerwca 2003r.

Kontrola ustaliła m. in. nieznaczne opóźnienie w realizacji kontraktu I na „Odbudowę falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin - Świnoujście"

3. Wizyty kontrolne Banku Światowego dla projektu Modernizacji Toru Wodnego i Portu Szczecin - Świnoujście, grudzień 2003r., styczeń 2004r.

4. Ministerstwo Infrastruktury - Departament Programowania i Strategii -przeprowadzono kontrolę w dniach od 04 do 5 sierpnia 2004r.

5. Ministerstwo Infrastruktury - Departament Programowania i Strategii -przeprowadzono kontrolę w dniach od 17 i 18 maja 2005

6. Memorandum -. dla projektu Modernizacji Toru Wodnego i Portu Szczecin -Świnoujście, 21-23 wrzesień 2005.

Kontrole wewnętrzne

Ostatnia kontrola kontraktu I na Odbudowę falochronów na południowym wejściu do Kanału Piastowskiego na podejściowym torze wodnym Szczecin -Świnoujście została przeprowadzona przez audytorów wewnętrznych Urzędu Morskiego w Szczecinie : Barbarę Michniewicz - Kisielewską i Magdalenę Janiak na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego nr 2/2005 z dnia 18.05.2005r. wydanego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, w dniach 20.05.2005r.- 18.07.2005r. Ustalenia audytu zawarto na stronach od 8 -12 sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego ( sprawozdanie nr 05/02/B/39 z dnia 31.08.2005r.) "

Audytowi poddano wydatki związane ze zlecaniem tłumaczeń z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski dokumentów dotyczących realizacji przedsięwzięcia Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście - Szczecin, Kontrakt I i II (05/02/B/21-6). Stwierdzono, że tłumaczenia zlecano jednej osobie Panu Pawłowi Łyszczykowi ogólnie na kwotę 36. 893,13 zł w latach 2000-2005.

W trakcie czynności audytowych:

- Audytorzy sporządzili zestawienie dokumentów finansowych i rozliczeniowych
związanych z realizacją projektu (05/02/B/21-5),

- sprawdzili sposób określania kwoty zatrzymanej, naliczania i wypłacania
zaliczki dla Wykonawcy oraz rozliczeń z tytułu pracy Rozjemcy,

sprawdzili sposób rozliczania faktur wystawianych w trakcie realizacji projektu.

Audytorzy wewnętrzni Urzędu Morskiego w Szczecinie przeprowadzając kontrolę w okresie od 18.05.2005r. - 18.07.2005r., ocenili pozytywnie wykonanie projektu: „Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście -Szczecin".

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i po przeczytaniu podpisano. Protokół składa się z 20 kolejno ponumerowanych stron.

Główny Specjalista
d/s kontroli wewnętrznej
inż. Hanna Mrugalska

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.