Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

List otwarty do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka informujący o zorganizowanej przestępczości działającej nie tylko w polskich sądach - ale sięgającej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

15 listopada 2009 roku

Violetta Aldona Malcher

Polska

Pan Jerzy Buzek

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

Avenue de l’Europe France

Szanowny Panie Przewodniczący

Jestem obywatelem Niemiec i Polski. Ze względu na międzynarodowy charakter poniżej w skrócie prezentowanej sprawy, zwracam się do Pana z prośbą o przekazanie zawartych w niniejszym piśmie informacji odpowiednim organom unijnym w celu wyeliminowania istniejącej patologii wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej sięgającej swoim aktywnym działaniem również i sekcji polskiej w Trybunale w Strasburgu.

Mój przypadek dokumentuje w sposób szczegółowy istnienie mechanizmu korupcyjnego wymiaru sprawiedliwości RP. Istniejące mechanizmy korupcyjne opisywane są w międzynarodowym Globalnym Raporcie Transparenty International Polska z 2007 roku, dotyczącym korupcji w sądownictwie. Ww. raport opisuje działalność „nieformalnych grup opartych na wspólnocie znajomości i interesów”. Dalej Raport stwierdza, że „ten aparat tworzony przez nieuczciwych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości funkcjonuje w większości polskich powiatów”. Poczynania niektórych sędziów, funkcjonowanie prokuratur oraz działalność adwokatów budzi zasadnicze zastrzeżenia Transparenty International, a korupcja postrzegana jest nie tylko jako łapówkarstwo, ale również jako wykorzystywanie znajomości zawodowych, towarzyskich itp.

W sierpniu 2009 roku złożyłam skargę do Trybunału w Strasburgu, której nadano nr 42050/09 w której przedstawiłam dokumenty wskazujące na istnienie w wymiarze sprawiedliwości RP nieformalnej grupy ponad 50 wysokich rangą funkcjonariuszy publicznych, których grupa oparta na wspólnocie znajomości i interesów nosi znamiona charakteru przestępczości zorganizowanej. Mój przypadek dotyczy zagrabienia mojego mienia w postaci udziałów w polskiej spółce o szacunkowej obecnie wartości ok. 20 000 000 Euro. Moje mienie zostało zagrabione z pomocą przestępczej sitwy funkcjonariuszy publicznych Krajowego Rejestru Sądowego, pozaprawnie dokonującej rozboju przejęcia moich udziałów przez fałszywy organ spółki. Prokuratorzy wielokrotnie odmówili wszczęcia śledztwa w sprawie prześledzenia wypływów finansowych ze spółki na opłacenie łapówek dla nieuczciwych funkcjonariuszy publicznych, którzy korzystając ze swoich znajomości i „układów” załatwiali odpowiednie postanowienia sądowe lub odrzucenia moich skarg i wniosków.

Poza tym prokuratorzy z Pruszkowa przez prawie osiem lat ignorowali moje zawiadomienia o przestępstwie spreparowania dokumentów mojej spółki. Obecnie po interwencji zewnętrznej polskiego publicysty Prokuratura Okręgowa w Warszawie pozoruje prowadzenie śledztwa, chroniąc w ten sposób nie tylko przestępców, którzy zagrabili moje mienie, ale również chroniąc prokuratorów, adwokatów i sędziów.

Podczas rozmowy z posłem pracującym w Strasburgu powzięłam informację, iż wyżej opisane nieformalne grupy oparte na wspólnocie znajomości i interesów mają swoich „żołnierzy” również i w Trybunale w Strasburgu. Zadaniem tych osób jest nieuczciwe streszczenie składanych skarg w celu ich błędnego rozpatrzenia lub bezpodstawnego odrzucenia przez Trybunał. Istnienie tych mechanizmów w mojej sprawie dokumentuje również złożenie dwu skarg: jednej przeze mnie, jako obywatela Niemiec a drugiej w tej samej sprawie złożonej przez publicystę Waldemara Witkowskiego, jako obywatel RP. W tym drugim przypadku nastąpiło nadużycie władzy publicznej w Kancelarii Trybunału, polegające na ukryciu skargi. Dopiero po bezpośredniej interwencji u Prezydenta Jeana-Paula Costy nadużycie to zostało wyeliminowane. Nadmieniam, że również dane statystyczne zawarte w annual raport Trybunału w Strasburgu z lat poprzednich w sprawie Polski potwierdzają nieuczciwą pracę funkcjonariuszy rozpatrujących sprawy w sekcji czwartej, dotyczącej Polski.

Wyroki Trybunału dla Polski stanowią obecnie mniej niż 1% wnoszonych skarg. Statystycznie rzecz biorąc, oczywistym jest, że 99% społeczeństwa, składającego skargi do Trybunału, nie jest niefrasobliwa, ograniczona i nieudolna, aby składać niedopuszczalne skargi. Powyższe dane świadczą o nadużyciach sekcji czwartej w Trybunale w Strasburgu. Oczywistym jest, że każda skarga jaka trafia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ma wymiar czysto ludzki, a procedury jakie rządzą przyjęciem jej powinny być technicznym ułatwieniem porządkującym i segregującym, a nie powodującym już na wstępie odrzucenie skargi bez rzeczowej i konstruktywnej jej oceny. Ww. nierzetelność prezentowana jest również w internecie (np. www.aferyprawa.com).

Z godzinnej prelekcji wygłoszonej w dniu 12 listopada 2007 przez mecenasa Renatę Degener (pracownika Trybunału od 11 lat - przewodniczącej sekcji) wynika, że przy rozpatrywaniu skargi Trybunał jest wspomagany przez Kancelarię, składającą się przeważnie z prawników. W Trybunale w 2007 roku było zatrudnionych ponad 20 polskich prawników i 15 sekretarek. Jak podaje pracownik Trybunału, prawnicy polskojęzyczni, zatrudnieni w Trybunale, decydują w praktyce o tym, czy sprawy są uzasadnione, czy też nie. Polskojęzyczny prawnik opracowuje dla sędziów akta poprzez napisanie krótkiego sprawozdania z opisem tego, co jest w aktach, ze wskazaniem, czy istnieją dowody na poparcie jego zarzutów. Sędziowie podejmują więc decyzje na postawie streszczenia przygotowanego przez prawnika nie będącego sędzią, a nie na podstawie całości akt, a zatem to od rzetelności przygotowania streszczenia przez polskojęzycznego prawnika zależy, czy sprawa zostanie dopuszczona do dalszego rozpatrywania, czy też odrzucona jako niedopuszczalna. Z tego wynika, że sędzia Trybunału w Strasburgu ze względu na barierę językową skarg bezpośrednio i całościowo nie rozpatruje, bazując na ww. streszczeniach. Brak transparentności (jawności) w działaniu, szybkie niszczenie akt, brak możliwości odwołań, nie sporządzanie uzasadnień, nie odpowiadanie na korespondencję oraz fakt, że nazwisko sędziego sprawozdawcy jest objęte tajemnicą służbową i nigdy nie jest ujawnianie, powoduje iż Trybunał w Strasburgu w przypadku polskich obywateli bardziej przypomina sąd kapturowy (w pejoratywnym tego słowa znaczeniu), niż Trybunał rzeczywiście dbający o przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności zapisanych w Konwencji. Jedyną osobą, która teoretycznie zapoznaje się z całością akt złożonej skargi jest polskojęzyczny prawnik, streszczający skargę. Jeśli zaś Trybunał ma dalej funkcjonować tak, jak funkcjonuje, to dla 99% osób skarżących lepiej, żeby wcale go nie było. Taki stan rzeczy powoduje, że mechanizmy korupcyjne funkcjonujące w RP mają swoich przedstawicieli – prawników w sekcji czwartej Trybunału w Strasburgu i tam również zachodzi korupcyjny mechanizm opisywany przez Globalny Raport Transparenty International z 2007 roku.

Nie jest tajemnicą, że w Polsce wymiar sprawiedliwości w praktyce w sposób rzetelny i niezawisły nie funkcjonuje. W dniu 4 listopada 2009 roku w Centrum im. Adama Smitha odbyła się konferencja dotycząca zapaści polskiego wymiaru sprawiedliwości, który hamuje rozwój Polski. Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Janusz Kochanowski potwierdził podczas konferencji, iż wymiar sprawiedliwości w RP nie istnieje. Stwierdził również, że Polska bije rekordy pod względem liczby sędziów na sto tysięcy mieszkańców (26 sędziów w Polsce w porównaniu z 7 sędziami w Wielkiej Brytanii). Prawo samo w sobie niewiele znaczy bez rzeczywistej społecznej kontroli urzędników wymiaru sprawiedliwości, gdyż sędziowie tego prawa nagminnie nie przestrzegają. Obecnie przestępcza sitwa, która wsączyła się do polskiego wymiaru sprawiedliwości jest faktycznym dysponentem naszego stanu posiadania poprzez system ksiąg wieczystych w sądach oraz poprzez Krajowy Rejestr Przedsiębiorców (W moim przypadku przestępcza sitwa Krajowego Rejestru Sądowego pozaprawnie dokonywała rozboju przejęcia moich udziałów przez fałszywy organ spółki o wartości 20 000 000 Euro). Komentarz do ww. konferencji znajduje się na stronie internetowej:

/index2.php?p=teksty/show&dzial=codziennosc&id=3086


Należy podkreślić, iż polskie media sporadycznie opisują jednostkowe wypadki niesprawiedliwości sądów i sędziów powiązanych z mafiami. Powszechnie szanowany sędzia Celej publicznie w artykule w gazecie Rzeczpospolita wystąpił z następującą groźbą w stosunku do mediów: "sędziowie są przepracowani i uczciwi, i .... jeśli nie chcecie być surowo traktowani przez sądy, nie uogólniajcie i nie opisujcie "czarnych owiec" w naszym gronie".

Ze względu na powyższe, wyrażam realną obawę, iż moja skarga zawierająca niezbite dowody na rozległą zorganizowaną przestępczość w wymiarze sprawiedliwości RP, która swoim zasięgiem obejmuje sekcję czwartą w Trybunale w Strasburgu, będzie celowo w sposób niewłaściwy rozpatrzona. Proszę o podjęcie działań w celu zapewnienia bezstronności oraz rzetelności podczas rozpatrywania mojej skargi.

Ze względu na powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Violetta Malcher

Mechanizm korupcyjnego działania w sądownictwie na podstawie Globalnego Raportu Transparenty International Polska - zawiadomienie Prezydenta RP

Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Czumy o strukturze korupcyjnej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Czumy dotyczącej stwierdzenia nieprawidłowości oraz błędnej praktyki dotyczącej wpisu w KRS

Niekompetentny czy stronniczy Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Krzysztof Karpiński - riposta Waldemara Witkowskiego.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Joshuawef
07-03-2017 / 14:02
~Kgrtkuas
13-08-2015 / 14:09
~Julz
04-01-2015 / 21:36
Wowza, problem solved like it never hanppeed. ctznjsztv.com [url=ggidetu.com]ggidetu[/url] [link=vxefppb.com]vxefppb[/link]