Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

LIST OTWARTY DO PREMIERA DONALDA TUSKA - ZAWIADOMIENIE O ISTNIENIU GRUPY PRZESTĘPCZEJ W POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI.

Tychy, dnia 2 listopada 2009r.

Pokrzywdzeni:

Michalina i Jan Jączek

43-100 Tychy

Szanowny Pan

Donald Tusk

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

LIST OTWARTY

DO PANA PREMIERA RP, W SPRAWIE ISTNIENIA ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ W POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI, MAJĄCEJ OPARCIE W FUNKCJONARIUSZACH MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI – PROKURATURY KRAJOWEJ RP

Szanowny Panie Premierze

1. Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o podjęcie skutecznych działań przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej istniejącej w polskim wymiarze sprawiedliwości, mającej bezprawne oparcie w funkcjonariuszach Ministerstwa Sprawiedliwości – Prokuratury Krajowej RP.

Moim zdaniem, jak również wielu innych osób, których mogę wskazać personalia, Ministerstwo Sprawiedliwości RP przekształciło się w organizację przestępczą chroniącą interesy: przekupnych prokuratorów różnych szczebli, przekupnych sędziów sądów powszechnych różnych instancji, aferzystów finansowych i innych przestępców.

Dowód: akta sprawy znajdujące się w Ministerstwie Sprawiedliwości – Prokuraturze Krajowej RP, dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek oraz inne.

2. Podkreślić należy, że nawet interwencje Pana Senatora RP Stanisława Piotrowicza, Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej u Ministra Sprawiedliwości RP w niniejszej sprawie nie odniosły żadnego skutku prawnego. W odpowiedzi otrzymałem pisma, które w żaden sposób nie odnoszą się do moich bardzo istotnych i poważnych merytorycznie oskarżeń przeciwko przekupnym funkcjonariuszom publicznym, reprezentującym polski wymiar sprawiedliwości.

Dowód: pisma z Ministerstwa Sprawiedliwości RP i od władz prokuratorskich, zaadresowane do Jana Jączek, z których cynicznie wynika, że moja postawa wydłuża postępowanie w sprawie afery finansowej Getin Banku S.A. Taki zarzut jest perfidnym kłamstwem, podawanym do dokumentów mających znaczenie prawne, przez skorumpowanych prokuratorów, celem ukrywania własnych umyślnych czynów karalnych popełnianych z premedytacją na szkodę pokrzywdzonych.

3. Informuję, że dnia 13 czerwca 2007 roku, działając w imieniu mojej matki Michaliny Jączek – lat 79, podpisałem z Getin Bank S.A. umowę kredytu w wysokości dwadzieścia milionów złotych.

Niniejsza umowa okazała się wielkim oszustwem bardzo podstępnie, przebiegle i precyzyjnie zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym przez „żołnierzy” Leszka Czarneckiego. W wyniku tego oszustwa straciliśmy wraz z matką dorobek całego życia w kwocie 326 592,82 złotych.

Ponadto oszuści z Getin Banku S.A. bezprawnie doprowadzili do powstania zadłużenia w kwocie: należność główna – 65 717,49 zł, odsetki – 6 668,98 zł, opłata egzekucyjna
12 895,76 zł, plus inne.

Dowód: akt sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,sygn. akt I Co 413/09 i
sygn. akt I Co 958/09.

Należy podkreślić, że Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji
LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych. Getin Bank S.A. udzielił na ponad 10 miliardów złotych „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” sztucznie popyt na akcje, by następnie dokonać redukcji zleceń kupna 98,12% (procent) i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 złotych za sztukę.

Reasumując powyższe, bez tej celowej manipulacji wyznaczenie kursu akcji w kwocie 6,50 zł za sztukę byłoby niemożliwe.

Zgodnie z treścią art. 183 § 1 w związku z art. 39 § 1 i § 2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z dnia 23 września 2005r.), zakazana jest manipulacja instrumentem finansowym, umożliwiająca zapewnienie kontroli nad popytem lub podażą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób powodujący bezpośrednie lub pośrednie ustalenie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Nadto Getin Bank S.A. udzielał kredytu mimo, że kredytobiorca nie posiadał zdolności kredytowej, co narusza art 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami).

Z całą mocą podkreślić należy, że przekupni prokuratorzy i przekupni sędziowie, w sposób umyślny i świadomy pomijają naruszenie przez Getin Bank S.A. na szkodę mojej matki powyżej wskazane ustawy, tj. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z dnia 23 września 2005r.) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami).

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IIC 597/08/2; akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód, sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z i sygn. akt 1Ds. 419/09/Z i inne.

4. Zwracam uwagę na istotny fakt, że przy pomocy skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, tj. prokuratorów różnych szczebli, sędziów sądów powszechnych różnych instancji, funkcjonariuszy Policji i innych, szef grupy przestępczej Leszek Czarnecki bezprawnie zarobił na powyższym oszustwie aż 689 milionów złotych, w tym jego Getin Bank S.A. wiele milionów złotych. Dodać należy, że w skali kraju ta przestępcza grupa oszukała co najmniej kilkaset osób na setki milionów złotych w tym Jana Jączek, który reprezentował swoją matkę – 79 lat Michalinę Jączek, na kwotę ponad czterysta tysięcy złotych.

Nadto przestępcza grupa Leszka Czarneckiego kupiła postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, z dnia 31 sierpnia 2009 roku, sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § KPC i rażąco krzywdzące moją matkę, na mocy którego mogą ograbiać ją z emerytury.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, z dnia 31 sierpnia 2009 roku, sygn. akt VI Cz 504/09.

W nawiązaniu do powyższej treści, zadaję pytanie Prokuratorowi Generalnemu RP, jakie korzyści materialne przestępcy w togach sędziowskich w osobach: Sławomir Kaczanowski, Jolanta Kurzawińska-Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, przyjęli od „żołnierzy” Leszka Czarneckiego, aby bezprawnie ograbiać moją matkę z jej emerytury?

5. Bardzo istotny jest również fakt, że od dnia 28 listopada 2008 roku, tj. złożenia przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie przez pracowników Getin Banku S.A. i Leszka Czarneckiego, na szkodę mojej matki i mojej osoby, do chwili obecnej, krajowe władze prokuratorskie jak również władze sądownicze, działają jak „żołnierze” Leszka Czarneckiego. Przywołani funkcjonariusze skutecznie chronią aferzystę finansowego przed odpowiedzialnością karną i cywilną, jak również bezprawnie chronią Getin Bank S.A. przed naprawieniem wyrządzonej nam szkody.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IIC 597/08/2; akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód, sygn. akt. 1 Ds. 198/09/Z i
sygn. akt 1Ds. 419/09/Z; akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice - Wschód, sygn. akt 4 Ds. 593/09 i inne.

Podkreślić należy, że ze sposobu stosowania prawa w tej sprawie, przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości wobec mojej matki i mojej osoby, jednoznacznie wynika, że jest to:

    1. grupa przekupnych prokuratorów różnych szczebli w osobie: Mariola Musiał, Bogdan Łabuzek, Barbara Smolska, Marek Chliszcz, Katarzyna Drozd, Piotr Walkowicz i inni,

grupa przekupnych sędziów sądów powszechnych w osobie: Danuta Ożarowska, Sławomir Kaczanowski, Jolanta Kurzawińska-Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Ewa Solecka, Agata Stankiewicz – Rataj, Agata Młynarczyk – Śmieja i inni,

grupa przekupnych funkcjonariuszy z Komisji Nadzoru Finansowego , jak również,

działający funkcjonariusze w zmowie przestępczej , m.in.: komisarz z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w osobie Maciej Kulawik oraz komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w osobie Robert Hański.

Powyżej wskazanych funkcjonariuszy publicznych oskarżam o: umyślne i rażące niedopełnienie obowiązków służbowych, przekroczenie uprawnień, poplecznictwo oraz działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, na szkodę mojej matki i mojej osoby, tj.
o czyn karalny z art. 231 § 2 KK i art. 239 § 1 KK w związku z art. 258 § 1 KK i inne.

Dowód:

a) akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Łodzi, SĄDU DYSCYPLINARNEGO,
sygn. akt ASDo 4/09,

b) akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt I ACz 646/09 i
sygn. akt I ACz 647/09,

c) akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2,

d) akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 226/09,

e) akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09,

f) akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Co 413/09 i
sygn. akt I Co 958/09,

g) akta sprawy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt II Kp 254/09 i
sygn. akt II Kp 255/09,

h) akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód,
sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z i sygn. akt 1Ds. 419/09/Z,

i) akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice – Wschód, sygn. akt 4 Ds. 593/09,

j) akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt 1 Ds. 668/09 i sygn. akt 1 Ds. 678/09,

k) akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, sygn. akt 2 Ds. 904/09,

l) akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1 Ds. 568/09,

ł) akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Jaworznie, sygn. akt 1 Ds. 715/09,

m) akta sprawy Kancelarii komorniczej, komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w osobie Robert Hański, sygn. akt KM 708/09.

6. W powyższych aktach sądowych i prokuratorskich wskazałem i udowodniłem czyny karalne – przestępstwa, popełnione z premedytacją przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i mechanizm ukrywania tych przestępstw.

Ten przestępczy mechanizm, polega na wydawaniu orzeczeń – postanowień rażąco sprzecznych z prawem, opartych na perfidnych kłamstwach; mnożeniu kolejnych spraw w różnych regionach Polski,bezczelnym zaprzeczaniu oczywistym faktom, rozmyślnym wywoływaniu u pokrzywdzonych atmosfery strachu i usiłowanie ich zastraszenia, zadawanie pokrzywdzonym ogromnego bólu i cierpienia psychicznego.

Taki nieludzki sposób stosowania prawa wobec pokrzywdzonych przez przekupnych prokuratorów i przekupnych sędziów, ma na celu, bezprawne chronienie interesów aferzysty finansowego Leszka Czarneckiego i psychiczne niszczenie zdrowia i życia pokrzywdzonym, aby odstąpili od dochodzenia zagarniętego majątku przez
Getin Bank S.A.

Dodać należy, że Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny, wydał postanowienia: z datą 21 września 2009r., sygn. akt I ACz 646/09 i z datą 21 września 2009r., sygn. akt I ACz 647/09 i postanowił, cytuję:

„ W niniejszej sprawie zaskarżone postanowienie zostało wydane przez sąd w składzie sprzecznym z przepisami prawa, co skutkowało jego uchyleniem(...)”.

Należy zadać pytanie, dlaczego sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach z premedytacją i bezkarnie przewlekają proces cywilny o sygn. akt II C 597/08/2?

Dlaczego od dnia 15 grudnia 2008r., tj. daty złożenia pozwu przeciwko Getin Bankowi S.A. odbyła się tylko jedna rozprawa, na której sędzia SO Danuta Ożarowska sfałszowała protokół z posiedzenia Sądu, z dnia 25 lutego 2009 r. o sygn akt II C 597/08/2 i bezczelnie łamała procedurę cywilną na szkodę Michaliny Jączek?

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 oraz dziesięciu świadków, którzy byli obecni na sali sądowej w charakterze publiczności.

Dlaczego funkcjonariusze Ministerstwa Sprawiedliwości – Prokuratury Krajowej RP, mimo wiedzy o powyższych nieprawidłowościach, nie podjęli żadnych racjonalnych działań w tej kwestii?

Dowód: szereg pism złożonych przez Jana Jączek do Ministerstwa Sprawiedliwości – Prokuratury Krajowej RP, bez żadnego skutku prawnego.

7. Tymczasem Państwo Polskie, zgodnie z procedurą karną i podpisanymi Konwencjami (…) w razie wyrządzenia obywatelowi szkody o znacznej wartości, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK ma obowiązek przeprowadzenia śledztwa w taki sposób, aby zapewnić zadowalające i przekonujące wyjaśnienia, jak również zapewnić osobie pokrzywdzonej rzetelny proces sądowy.

Nadto zwracam uwagę na istotny fakt, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka panuje utrwalony pogląd, cytuję:

„Władze sądownicze mają szczególny obowiązek zachowania publicznego zaufania odnośnie utrzymania praworządności, aby zapobiec wszelkim objawom zmowy lub tolerowania czynów bezprawnych, w celu zapewnienia skutecznego wprowadzenia w życie krajowych przepisów (...)”- vide: komentarz do art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

8. W ogólnopolskiej gazecie „Dziennik” z dnia 1 lipca 2009r. w artykule „PARALIŻ POLSKICH SĄDÓW, U nas Madoffa sądzono by 100 lat”, znany, lubiany i posiadający autorytet wśród czytelników publicysta Jerzy Jachowicz pisze:

„Dlaczego amerykański wymiar sprawiedliwości potrzebował zaledwie pół roku, by skazać aferzystę stulecia Bernarda Madoffa, podczas gdy w Polsce już od pięciu lat ciągnie się sprawa
lobbysty Marka Dochnala?” (...),

„Gdzie leży tajemnica tego, że sądy na Zachodzie działają sprawnie, szybko i - wszystko wskazuje na to – zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami? A nasze na odwrót – nieudolnie, ślamazarnie, a ich decyzje i wyroki budzą niesmak, rozgoryczenie bądź rozczarowanie. Właściwie nie ma dziedziny w polskim sądownictwie, która nie pracowałaby fatalnie. Dotyczy to sądów wszystkich specjalności – karnych, cywilnych, gospodarczych, a także rodzinnych. Nic dziwnego, że polscy obywatele coraz częściej szukają pomocy w Strasburgu (...).”

Vide: ogólnopolska gazeta „Dziennik”, z dnia 1 lipca 2009r. w artykule pt. „PARALIŻ POLSKICH SĄDÓW, U nas Madoffa sądzono by 100 lat”.

W nawiązaniu do powyższej treści, uważam, że w Polsce w ogóle by nie sądzono przestępcę Madoffa, ponieważ kupił by sobie, jak aferzysta finansowy Leszek Czarnecki przychylność przekupnych sędziów i przekupnych prokuratorów.

Wnioski końcowe

9. Z uwagi na powyższe okoliczności faktyczne i prawne, obowiązkiem służbowym funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości – Prokuratury Krajowej RP, było podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie rzetelnego i szczegółowego śledztwa w tej sprawie, a nie tworzenie fikcji i prowadzenie działań iluzorycznych, celem chronienia przed odpowiedzialnością karną sprawców przestępstwa, czym naruszyli art. 231 § 2 KK w związku z art. 239 § 1 KK i art. 258 § 1 KK i inne.

10. Jednocześnie zawiadamiam, że funkcjonariusze Ministerstwa Sprawiedliwości – Prokuratury Krajowej RP, mimo wiedzy i świadomości o czynach karalnych, popełnianych przez przekupnych funkcjonariuszy publicznych na szkodę Michaliny i Jana Jączek, od grudnia 2008 roku do dziś nie podjęli żadnych racjonalnych działań w tej sprawie, poza pozoracją i tworzeniem fikcji utrudniającej ustalenie prawdy.

11. Nadto funkcjonariusze Ministerstwa Sprawiedliwości – Prokuratury Krajowej RP, umożliwili aferzyście finansowemu Leszkowi Czarneckiemu zalegalizowanie kwoty 689 milionów złotych, „zdobytej” na wielkim oszustwie, bardzo podstępnie, przebiegle i

precyzyjnie zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym przez jego „żołnierzy” działających w wymiarze sprawiedliwości, w Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Getin Banku S.A.

Nie ma też żadnych wątpliwości, że były agent Służby Bezpieczeństwa i aferzysta finansowy Leszek Czarnecki, prowadząc przestępczość gospodarczą i korupcyjną zgromadził ogromny majątek, tzn. jest głównym akcjonariuszem: Getin Banku S.A., Noble Banku S.A., LC Corp S.A. (…) i jednym z najbogatszych Polaków.

12. W świetle powyżej wskazanych okoliczności faktycznych i prawnych, uprzejmie wnoszę o powołanie komisji do zbadania niniejszej sprawy, przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, działającej w wymiarze sprawiedliwości i w Getin Banku S.A.

Dopuszczenie dowodu z zeznań pokrzywdzonego Jana Jączek – adres jak wyżej, jak również wskazanych przez niego świadków.

13. Reasumując powyższe, zadaję pytanie czy Polska jest jeszcze państwem prawa?

Co to za państwo demokratyczne, które chroni zorganizowana grupę przestępczą przed odpowiedzialnością karną?

Jaka jest sprawiedliwość tego państwa?

Z wyrazami szacunku

Jan Jączek

Więcej w tym temacie:

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

„Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.”


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kaylana
05-01-2015 / 00:12
Now I know who the brainy one is, I'll keep loinkog for your posts. enrsxdfy.com [url=szzakt.com]szzakt[/url] [link=lrzrnppcv.com]lrzrnppcv[/link]
~Lexine
04-01-2015 / 23:30
I din'dt know where to find this info then kaboom it was here. usztwidixne.com [url=xfsvgysxby.com]xfsvgysxby[/url] [link=avveuw.com]avveuw[/link]
~Haythem
24-12-2014 / 03:17
Real bravery what is it?One thing I love about Joel is the conntceion" rel="nofollow">wyqxelt.com">conntceion he's making between action and the reduction of the magical. On a foggy day, progress is still possible maybe just a bit slower.Joel, thanks for reminding us that slow is not bad; slow may even be required; slow is not the opposite of bravery.Fear is just a reminder from our DNA, hey, pay attention here; here in the unknown. I resonate with all the comments here and that feels good.I'm getting ready to go jump in the water here in San Francisco for a fun triathlon our club is putting on. Is a no-wet-suit, open water swim in October brave or is it just the slow realization that I'm not going to die (hopefully) and in an hour or two, I'll be an inch braver than I was. Joel, here's to a bit more bravery.
~anonim
21-03-2010 / 00:00
A teraz p. Czarnecki ma kupę szmalu i założył Metrohouse, agresywną grupę pośredników w obrocie nieruchomościami. Grupa ta przejmuje lub pożera mniejsze firmy, a z wielkimi robi fuzje. Kapitałem jest franczyza płacona przez pośredników panu Czarneckiemu. Czas powiedzieć STOP temu panu.