Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-07-2013

Gliwice i samorządowa samowola pod patronatem Zygmunta Frankiewicza. Przestępcy u władzy? Czy to już gliwicka ośmiornica?

Ten tekst publikuję, mając pełną świadomość tego, co to oznacza. Jestem zdecydowany doprowadzić do wyjaśnienia wszystkich sytuacji, naprawienia patologii i ukarania winnych. Ponad rok dostarczałem argumentów, informowałem odpowiednie osoby i instytucje. Efekt? Dane mi było oglądać spektakl indolencji, pobłażania dla samorządowej samowoli i przyzwolenia na bezprawie. Należy go przerwać natychmiast. I to wszystko na temat motywów. Reszta w tekście…

Tytułowe pytania są jak najbardziej zasadne, bo skomplikowany splot wzajemnych powiązań na styku samorządu i biznesu w mieście nad Kłodnicą trudno nazwać przejrzystym. Za mało jest – rzecz jasna – dowodów na istnienie samorządowej organizacji przestępczej w Gliwicach, ale na pewno mamy do czynienia z sytuacją, w której samorządowi przestępcy działają w grupie, dbając o to, by nie tylko nie naruszyć interesów kolegów, ale wręcz zapewnić im rozkwit.

zf

Zygmunt Frankiewicz w moim mniemaniu popełnił przestępstwa. Jeśli bowiem osobiście odpowiada za wyznaczanie przedstawicieli miasta w radach nadzorczych spółek z udziałem gminy i znajdują się w nich osoby, które na skutek swojego uczestnictwa w tych gremiach doprowadzają do rozwiązania ich z mocy prawa, to może to oznaczać tylko jedno – Zygmunt Frankiewicz działa ewidentnie na szkodę spółek, narażając je na ryzyko ogromnych strat finansowych. Tym samym po ostatnich zmianach w zapisach kodeksu karnego, popełnia przestępstwo z art. 296 § 1a.

W jego przypadku można mówić jeszcze co najmniej o dwóch sytuacjach, które wiążą się z poważnym naruszeniem prawa. Nie da się odszukać w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzeń prezydenta wyznaczających przedstawicieli gminy w radach nadzorczych spółek komunalnych, a tylko drogą zarządzenia tacy reprezentanci mogli się w nich znaleźć. Wyznaczanie przedstawicieli miasta nie jest przywilejem, ale obowiązkiem prezydenta i stanowi czynnik skutecznego nadzoru właścicielskiego nad majątkiem gminy. Jeśli zatem Zygmunt Frankiewicz nie wyznacza wymaganych prawem przedstawicieli, to nie dopełnia tym samym swoich obowiązków, Jest to przestępstwo z art. 231 § 1 kodeksu karnego.

rybki

Trzecie poważne przestępstwo moim zdaniem popełniał przez całe lata Zygmunt Frankiewicz z racji zasiadania w Radzie Nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mógłby wprawdzie zasiadać w niej jako reprezentant wyznaczony przez gminę, ale cały szkopuł w tym, że musiałby się sam do rady nadzorczej wyznaczyć. Były takie przypadki w kraju i nie ma najmniejszego znaczenia, czy są one „estetyczne” pod względem społecznym. Pewne jest tylko, że jedynie w taki sposób Zygmunt Frankiewicz mógłby do rady zostać skutecznie wyznaczony. Nie stało się to jednak, bo nie ma w aktach stosownego zarządzenia w tej sprawie.

Podjęta przed kilku laty uchwała Rady Miejskiej na wniosek jej ówczesnego przewodniczącego Jana Kaźmierczaka była zwyczajnym bublem legislacyjnym, mistyfikacją, mającą dać podkładkę, której w istocie nie dała. Oznacza to, że Zygmunt Frankiewicz nie będąc skutecznie wyznaczony do rady nadzorczej KSSE, łamie jeden z podstawowych zapisów ustawy antykorupcyjnej, a co za tym idzie – od kilkunastu lat bezprawnie pobiera wynagrodzenia. Zasadne jest zatem stwierdzenie, że popełnia tym samym przestępstwo z art. 231 §2 kodeksu karnego.

pw

Piotr Wieczorek w moim mniemaniu dopuścił się przestępstw. Pełni w imieniu Zygmunta Frankiewicza nadzór właścicielski nad spółkami miejskimi. Pod jego pieczą znajduje się między innymi GKS PIAST S.A. Oznacza to, że popełnia te same przestępstwa, co Zygmunt Frankiewicz. Zasiadając w radach nadzorczych Piasta Gliwice S.A. i PWiK Sp. z o.o. naraził te spółki na możliwość strat finansowych, a pełniąc funkcje nadzorcze — nie dopełnił swoich obowiązków.

ktomala

Krystian Tomala moim zdaniem również popełnił przestępstwo. W sposób ewidentny i niebudzący wątpliwości przyjął korzyści majątkowe w związku z pełnioną przez siebie funkcją, dopuszczając do sytuacji, w której na plakatach reklamujących Rajd Starych Samochodów, imprezę współfinansowaną ze środków gminy, znalazło się logo jego prywatnej strony internetowej klassikauto.pl (z tytułu jej posiadania uzyskał w roku 2012 dochód w wysokości około 64 000 zł). Popełnił tym samym przestępstwo korupcyjne z art. 228 § 1 kodeksu karnego. Nie zmieni tego faktu tendencyjna decyzja Prokuratury Okręgowej, odmawiająca wszczęcia śledztwa z powodu – uwaga – niedopełnienia obowiązków.

Powyżej, zupełnie hasłowo, napisałem o gliwickim triumwiracie prezydenckim. Bardzo źle, że mamy tu do czynienia z przypadkiem, w którym pierwsi samorządowcy w mieście, mówiąc kolokwialnie, są „umoczeni po uszy”. Budzi to poważny niepokój o sposób zarządzania miastem, a także o to, jak ściśle przez małą grupę osób kontrolowane są w Gliwicach przepływy strumieni finansowych. Zwłaszcza, że jeśli prześledzimy „z góry do dołu”, w jaki sposób ta kontrola się odbywa, to niepokój musi zmienić się w przerażenie. O tym, jak głęboko sięgają macki gliwickiej samorządowej ośmiornicy, napiszę w kolejnych numerach „Życia Gliwic”.

Dariusz Jezierski

A poniżej "maślana" odpowiedz Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza na zarzuty.

Szanowny Pan Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski

             W odpowiedzi na pismo Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Krzysztofa Nowaka, przedstawiam stanowisko dotyczące zagadnień poruszonych w piśmie Pana Dariusza Jezierskiego.

            Ad 1. Odnosząc się do kwestii zasiadania Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka w radach nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice, pragnę poinformować, iż określony w ww. piśmie stan faktyczny jest obecnie nieaktualny. W związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej GKS PIAST są., w dniu 21.12.2012 r. powołana została nowa rada nadzorcza spółki, której Pan Piotr Wieczorek nie jest członkiem. Zastępca Prezydenta Miasta zasiada obecnie w jednej radzie nadzorczej spółki z udziałem miasta Gliwice.

Pragnę jednak podkreślić, iż Zastępca Prezydenta Miasta zasiadał uprzednio w dwóch radach nadzorczych spółek z udziałem miasta na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne jako osoba zgłoszona przez miasto Gliwice.

            Ustawa ta wprowadza w art. 4 całkowity zakaz zasiadania przez m.in. prezydentów i wiceprezydentów miast w okresie pełnienia przez nich funkcji w organach wszelkich spółce prawa handlowego.

            Z uwagi na powyższe zupełnie nieuprawnione jest twierdzenie jakoby art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dający prawo do zasiadania wyłącznie w jednej spółce z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego, mógł stanowić lex specialis w stosunku do ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

            W art. 6 ust. 1 ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wprowadza jednak wyjątek od zakazu określonego w art. 4 tej ustawy stanowiąc, iż zakaz ten nie dotyczy wskazanych osób o ile zostały zgłoszone do objęcia stanowisk w organach spółek przez m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby.

            Celem tego przepisu jest, na co wskazuje wyrok SN z dnia 21.09.2006 r., stworzenie możliwości wykorzystania osób o wysokich kwalifikacjach do pełnienia funkcji w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

            Miasto Gliwice dysponowało w momencie zgłaszania Pana Piotra Wieczorka do ww. rad nadzorczych opinią prawną wskazującą, iż zgłoszenie wiceprezydenta przez podmiot wskazany w art. 6 ust. 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne do nie więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotu zgłaszającego nie stanowi naruszenia przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, a zakaz określony w art. 4 ust. 1 tej ustawy nie odnosi się do rozpatrywanego przypadku.

            Ad 2 i 3 Prezes Zarządu PRUiM są Henryk Małysz zasiada obecnie w radach nadzorczych dwóch spółek z udziałem kapitałowym PRUiM:

·Silesia Asfalty Sp. z o.o. w Gliwicach, w której PRUiM SA posiada poniżej 50% udziałów w kapitale zakładowym – od 01.01.2008 r.,

·PRUiM Mosty Sp. z o.o. w Gliwicach, w której PRUiM SA posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym – od 01.03.2011 r.

            W omawianej kwestii podniesiony został zarzut, iż Prezes Zarządu PRUiM SA był do dnia 31.07.2011 r. także członkiem rady nadzorczej spółki PRUiM BET sp. z o.o. w Gliwicach, w której PRUiM SA posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.

            W związku z powyższym w okresie od 01.03.2011 r. do 31.07.2011 r. był On członkiem rad nadzorczych w trzech spółkach z udziałem kapitałowym PRUiM SA.

Należy zauważyć, iż miasto Gliwice nie powoływało Pana Henryka Małysza do rad nadzorczych w spółkach z udziałem PRUiM SA gdyż nie posiada udziału kapitałowego w tych spółkach i nie ma wpływu na obsadę ich organów. Wiedzę na temat przejściowego zasiadania Prezesa Zarządu PRUiM SA w trzech radach nadzorczych powzięliśmy z Jego oświadczenia majątkowego za 2011 rok złożonego w kwietniu 2012 roku, czyli w chwili gdy już nie był członkiem rady nadzorczej PRUiM-BET Sp. z o.o.

            Miasto Gliwice wystąpiło do Rady Nadzorczej PRUiM SA o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Z przedstawionego przez radę nadzorczą wyjaśnienia wynika, iż Prezes Zarządu PRUiM SA zasiada w radach nadzorczych spółek z udziałem kapitałowym PRUiM w związku z realizacją koncepcji rozwoju spółki oraz całego zbiorowego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w zakresie budownictwa drogowego. Jego udział w pracach rad nadzorczych podmiotów powiązanych kapitałowo z PRUiM SA daje najlepszą gwarancję ich prawidłowego nadzorowania oraz właściwego zarządzania przy wykorzystaniu posiadanego doświadczenia oraz kompetencji kierowniczych.

            Jak podkreśla rada nadzorcza, niezwłocznie po pojawieniu się wątpliwości prawnych w zakresie dopuszczalności łączenia członkostwa w radach nadzorczych spółek powiązanych kapitałowo, Prezes PRUiM zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej PRUiM-BET Sp. z o.o. w celu zapobieżenia wszelkim podejrzeniom świadomego naruszenia postanowień przedmiotowych ustaw. Procedura uzyskania stosownych opinii prawnych oraz złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej PRUiM-BET spowodowała, że okres ten trwał do lipca 2011 r.

            Poza wspomnianym okresem od marca do lipca 2011 r. udział Prezesa Zarządu PRUiM SA w radach nadzorczych spółek powiązanych kapitałowo z Przedsiębiorstwem jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

            Ad 4. Odnośnie zasiadania Pana Andrzeja Nowaka w Radzie Nadzorczej Spółki Silesia Asfalty Sp. z o.o. w Gliwicach należy podkreślić, iż w przedmiotowej spółce większość kapitału zakładowego stanowi kapitał prywatny. PRUiM SA posiada w niej poniżej 50% udziałów.

            Miasto Gliwice nie posiada udziałów w Spółce Silesia Asfalty i nie ma wpływu na skład osobowy organów tej spółki.

            W związku z powyższym ewentualne wyjaśnienie poruszonej kwestii znajduje się w gestii organów wskazanej Spółki.

            Ad 5. Zarzut naruszenia przez Prezesa Zarządu PRUiM-BET Sp. z o.o. artykułu 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne jest bezzasadny. PRUiM-BET nie jest gminną osobą prawną, a zatem Prezes Zarządu tej spółki nie podlega regulacji przedmiotowej ustawy.

            Kategorycznie odrzucamy wszelkie dalsze insynuacje zawarte w omawianym punkcie pisma Pana Dariusza Jezierskiego. W naszej ocenie powinny one stanowić przedmiot zainteresowania podmiotów, których dobre imię mogą naruszać. Jak wynika z omawianego fragmentu tekstu dotyczy to PRUiM są, Eurovia Polska SA, Silesia Asfalty Sp. z o.o., organizatora przetargu na budowę odcinków Drogowej Trasy Średnicowej tj. DTŚ SA, jak również Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

            Podkreślić należy także, iż Miasto Gliwice jako właściciel Spółki PRUiM SA bardzo wysoko ocenia pracę osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Spółki oraz całej grupy kapitałowej PRUiM. Nie ma żadnych podstaw do kwestionowania ich rzetelności, zaangażowania oraz kompetencji. Ocena ta oparta jest przede wszystkim na analizie uzyskiwanych wyników finansowych oraz jakości świadczonych usług i wypracowanej pozycji na rynku budownictwa drogowego. PRUiM SA jest dzisiaj wysoko cenioną marą w branży budowlanej o czym świadczą liczne nagrody branżowe zdobywane w ostatnim czasie przez Przedsiębiorstwo.

            Ad 6. Zakres podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej określony został w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Sposób określenia tego zakresu przez art. 4 ustawy nie jest jednoznaczny i rodzi wątpliwości interpretacyjne odnośnie użytych w nim pojęć, zwłaszcza takich jak: „wykonywanie zadań publicznych”, oraz „dysponowanie majątkiem publicznym”.

            Sposób interpretowania przepisów przedmiotowej ustawy w zakresie realizacji jej postanowień pozostaje w gestii poszczególnych spółek z udziałem miasta Gliwice.

Niemniej jednak Miasto Gliwice w pełni docenia znaczenie łatwego dostępu obywateli do informacji publicznej dla transparentności życia publicznego. Na stronach internetowych miasta prowadzony jest Biuletyn Informacji Publicznej, w którym publikowane są wszelkie wymagane przez prawo informacje.

            Ponadto naszym zamiarem jest aby wszystkie spółki miejskie, niezależnie od interpretacji przepisów ustawy, prowadziły na swoich stronach internetowych w niezbędnym zakresie Biuletyn Informacji Publicznej.

            Podkreślić należy także, iż nie są nam znane żadne przypadki odmowy udostępnienia przez spółki miasta Gliwice informacji publicznej osobom uprawnionym, które o taką informację do spółek wystąpiły.

 Z poważaniem
Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

 

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

 
~wangjuan
05-03-2016 / 08:19
0305wangjuan www.storecoachoutlet.us.com www.jeanstruereligion.in.net www.wholesale-nbajerseys.com www.coach-factoryoutlets.us.com www.handbagsdesigner.us.com www.burberryoutlet-sale.us.com www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk www.outletlongchamp.in.net www.ralphlauren-outletuk.co.uk www.ferragamooutletstore.net www.tiffanyandcos.in.net www.coach-onlineoutlet.us.com www.mulberryhandbagssale.co.uk www.polo-ralphlauren.com.co www.oakley-sunglasseswholesale.us.com www.ralph-laurenoutlet.in.net www.handbagslongchamp.us.com www.wholesaleoakleysunglassess.us.com www.clearancefitflopssale.com www.burberryoutletstores.in.net www.cheapreplicawatches.net www.wholesale-oakleysunglasses.us.com www.chanel-handbagsoutlet.us.com www.ralphlaurenoutlet.org.uk www.truereligionjeansoutlet.co.uk www.swarovskicrystal.in.net www.babylissflatiron.us.com www.outletchanel.us.com www.toryburchoutletstore.in.net www.oakleysunglassessdiscount.us.com www.poloralph-lauren.in.net www.michael-korsoutlet.me.uk www.rolexoutlet.us.com www.coachhandbagsclearance.us.com www.oakleysunglassesswholesale.us.com www.michaelkors-outlet.me.uk www.oakleysunglassescanada.ca www.swarovskicrystals.com.co www.oakleysunglassess-outlet.us.com www.coachoutletclearance.us.com www.hollisterclothing.cn.com www.ferragamo.me.uk www.michael-korsfactoryoutlet.us.com www.katespadehandbags.co.uk www.fitflopssale.co.uk www.toryburchshoes.in.net www.louisvuitton-handbags.me.uk www.outletraybansunglasses.us.com www.cheapoakleysunglassesss.us.com www.oakley-sunglasses.me.uk www.oakleysunglasses-cheap.us.com www.replicawatches-forsale.us.com www.ralphlauren-polo.org.uk www.longchamp-handbags.com.co www.coachoutletonline-factory.us.com www.fitflopssale.in.net www.coachoutletfactory-store.us.com www.ray-bansunglassessale.us.com www.rolexwatchesforsale.in.net www.beats-bydre.org.uk www.hollisteruk.org.uk www.ferragamoshoes.org.uk www.lululemonoutlet.org.uk www.outlettoryburch.in.net www.tiffany-jewelry.com.co www.tomsshoes.me.uk www.coachoutlethandbags.us.com www.toryburchoutlet-online.us.com www.replicahandbagsoutlet.us.com www.mulberrysale.co.uk www.fitflopsoutletsale.com www.hollistershirts.org.uk www.outletlululemon.in.net www.salvatore-ferragamo.in.net www.bottega-venetaoutlet.net www.katespade.org.uk www.ralphlaurenpolo.us.com www.coachoutletonline-stores.us.com www.discount-raybansunglasses.us.com www.beatsbydre.me.uk www.poloralph-lauren.us.com www.michael-korshandbags.co.uk www.ralphlaurenpolo.com.co www.mulberry-handbagsoutlet.org.uk www.ralphlauren-polo.in.net www.ghdhairstraighteners.org.uk www.cheapoakley-sunglasses.us.com www.coachoutletstoreclearance.us.com www.hollisterclothingstore.in.net www.ralphlauren-uk.org.uk www.rayban--sunglasses.me.uk www.toryburchhandbags.in.net www.rolexwatchesoutlet.us.com www.outletmulberry.org.uk www.lululemonoutletonline.us.com www.michael-korsoutlet.org.uk www.fitflopsshoes.org.uk www.mulberry-handbags.co.uk www.handbagschanel.us.com www.tiffanyoutlet.in.net www.katespadeuk.org.uk www.tiffanyand-co.in.net www.truereligionjeans.org.uk www.truereligion.org.uk www.truereligionjeanssale.in.net www.ferragamo-shoes.us.com www.rolexwatchesforsale.me.uk www.omegawatches.me.uk www.ferragamoshoes.com.co www.canadaoakleysunglasses.com www.louisvuitton-handbags.org.uk www.truereligion-sale.in.net www.montblancpenss.us.com www.outlettruereligion.in.net www.raybansunglasses-online.us.com www.tiffanyjewellery.org.uk www.cheapiphonecases.in.net www.celine-outlet.us.com www.truereligionoutlet.org.uk www.fitflopsshoes.in.net www.burberryoutlet-store.in.net www.oakley-sunglasses.org.uk www.sunglassesrayban.org.uk www.fitflopssaleclearance.in.net www.tiffanyandco.me.uk www.jewelrytiffany.in.net www.poloralph-lauren.org.uk www.mulberry-bags.co.uk
~201631linb
02-03-2016 / 09:48
" rel="nofollow">www.fitflop.in.net">fitflop clearance " rel="nofollow">www.nikeairhuarache.org.uk">nike huarache " rel="nofollow">www.jordanshoes.us.com">jordan shoes 2015 " rel="nofollow">www.cheapnfljerseys.org">cheap nfl jerseys " rel="nofollow">www.raybansun-glasses.us.com">ray ban sunglasses " rel="nofollow">www.michaelkorswallet.net">michael kors wallet sale " rel="nofollow">www.cheap-jordanshoes.us.com">cheap jordan shoes " rel="nofollow">www.cheapjordan-shoes.us.com">cheap jordans " rel="nofollow">www.rolexwatches.in.net">rolex watches for sale " rel="nofollow">www.hermesbags.co.uk">hermes outlet " rel="nofollow">www.nbajerseyswholesale.us.com">nba jerseys " rel="nofollow">www.pradahandbagsoutlet.co.uk">prada outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlets.org.uk">michael kors uk " rel="nofollow">www.michaelkorswholesale.us.com">michael kors handbags wholesale " rel="nofollow">www.truereligionjeanscanada.com">true religion canada " rel="nofollow">www.ralphlaurenoutlet.in.net">ralph lauren outlet " rel="nofollow">www.ralphlaurenoutlet.in.net">ralph lauren polo " rel="nofollow">www.cheapsoccerjersey.net">soccer jerseys " rel="nofollow">www.swarovski-outlet.co.uk">swarovski crystal " rel="nofollow">www.mbtshoesoutlet.us.com">mbt shoes " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsclearances.us.com">michael kors handbags " rel="nofollow">www.mcm.in.net">mcm outlet " rel="nofollow">www.nikeairmaxshoess.co.uk">air max 90 " rel="nofollow">www.rolexwatches-uk.co.uk">rolex uk " rel="nofollow">www.coachoutletstores.com.co">coach outlet " rel="nofollow">www.poloralphlaurenshirts.us.com">ralph lauren shirts " rel="nofollow">www.nfljerseys-wholesale.us.com">nfl jerseys wholesale " rel="nofollow">mulberryoutlet.outlet-store.co.uk">mulberry outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsusa.us">michael kors outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsfactory-outlet.us.com">michael kors factory store " rel="nofollow">www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org">michael kors outlet " rel="nofollow">www.toms.us.com">toms outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlets.org.uk">michael kors outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletusa.net">michael kors outlet " rel="nofollow">www.lacostepoloshirts.cc">lacoste polo shirts " rel="nofollow">www.cheap-jordanshoes.us.com">cheap jordans " rel="nofollow">www.michaelkorsusa.us">michael kors handbags " rel="nofollow">www.jordan-shoes.us.com">cheap jordans " rel="nofollow">www.truereligionjean.in.net">true religion outlet " rel="nofollow">www.tomsoutlet-stores.com">toms outlet store " rel="nofollow">www.tiffany-outlet.us.com">tiffany and co " rel="nofollow">www.jordan-shoes.us.com">jordan shoes " rel="nofollow">www.michaelkorssale.in.net">michael kors outlet sale " rel="nofollow">www.mbtshoesoutlet.us.com">mbt shoes outlet " rel="nofollow">www.tiffanyjewelleryoutlets.co.uk">tiffany outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlet-store.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.calvinklein.in.net">calvin klein outlet " rel="nofollow">www.truereligionjean.in.net">true religion jeans " rel="nofollow">michaelkors.outletonlinestores.us.com">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.michaelkorswallet.net">michael kors wallet " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbags.org.uk">louis vuitton handbags " rel="nofollow">www.cheapmlbjerseys.us.com">mlb jerseys " rel="nofollow">www.michaelkors-outlets.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.herveleger.us.com">herve leger dresses " rel="nofollow">www.michaelkorsbags.uk">michael kors uk " rel="nofollow">www.tiffanyjewelleryoutlets.co.uk">tiffany jewellery " rel="nofollow">www.ralphlaurenpolo.it">ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale " rel="nofollow">www.coachoutletstore.com.co">coach outlet " rel="nofollow">www.cheap-nfljersey.us.com">cheap nfl jerseys " rel="nofollow">www.hermesbirkin.org">hermes birkin bag " rel="nofollow">www.cheapmlbjerseys.net">cheap mlb jerseys " rel="nofollow">www.adidasoutletstore.us.com">adidas outlet " rel="nofollow">www.swarovskicrystal.me.uk">swarovski outlet " rel="nofollow">www.calvinklein.in.net">calvin klein underwear " rel="nofollow">www.nbajerseyswholesale.us.com">cheap nba jerseys " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonline.in.net">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.truereligionoutletstore.us.com">true religion outlet " rel="nofollow">www.pradahandbagsoutlet.co.uk">prada handbags " rel="nofollow">www.nhljerseyswholesale.us.com">nhl jerseys " rel="nofollow">www.pandora.eu.com">pandora outlet " rel="nofollow">www.air-jordanshoes.us.com">air jordan shoes " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonlinestores.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.hermesbelts.us">hermes belt for sale " rel="nofollow">www.nike-airhuarache.co.uk">nike air huarache " rel="nofollow">www.kobebryantshoes.in.net">kobe shoes " rel="nofollow">www.hermesbelts.us">hermes belt " rel="nofollow">www.ray-bansunglasses.eu.com">ray-ban sunglasses " rel="nofollow">www.beatsbydrdre-headphones.us.com">beats by dre " rel="nofollow">www.soccerjerseys.us.com">soccer jerseys wholesale " rel="nofollow">michaelkors.outletonlinestores.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletcanada.in.net">michael kors canada " rel="nofollow">www.lebronjamesshoes.in.net">lebron shoes " rel="nofollow">mulberryoutlet.outlet-store.co.uk">mulberry uk " rel="nofollow">www.louisvuitton.in.net">louis vuitton handbags " rel="nofollow">www.soccerjerseys.us.com">soccer jerseys " rel="nofollow">www.futbol-baratas.com">camisetas futbol baratas " rel="nofollow">www.cheapmichaelkorshandbag.in.net">cheap michael kors handbags " rel="nofollow">www.discountmichaelkorshandbags.in.net">discount michael kors handbags " rel="nofollow">www.adidaswings.in.net">adidas wings shoes " rel="nofollow">www.oakleysunglassess-outlet.us.com">oakley sunglasses " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlet.org.uk">michael kors outlet " rel="nofollow">www.michaelkors-outlets.us.com">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.michaelkorsfactory-outlet.us.com">michael kors factory outlet " rel="nofollow">www.nikerosherunwomen.co.uk">nike roshe run " rel="nofollow">www.louisvuittonus.us.com">louis vuitton outlet " rel="nofollow">www.ralphlaurenpolo.it">ralph lauren " rel="nofollow">www.hermesbirkin.org">hermes birkin " rel="nofollow">www.kobeshoes.us">kobe shoes " rel="nofollow">www.truereligionjeanscanada.com">true religion jeans " rel="nofollow">www.cheapjordan-shoes.us.com">cheap jordan shoes " rel="nofollow">www.kobeshoes.us">kobe bryants shoes " rel="nofollow">www.tiffany-outlet.us.com">tiffany outlet " rel="nofollow">www.raybansunglass.us.com">ray ban outlet " rel="nofollow">www.cheapmichaelkorshandbag.in.net">michael kors handbags " rel="nofollow">www.truereligionjeansoutlets.us.com">true religion jeans " rel="nofollow">www.hermesbags.co.uk">hermes bags " rel="nofollow">www.christianlouboutinonline.us.com">christian louboutin online " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonlinestores.us.com">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletclearance.us.com">michael kors outlet clearance " rel="nofollow">www.thomassabos.co.uk">thomas sabo uk " rel="nofollow">www.discountmichaelkorshandbags.in.net">michael kors handbags " rel="nofollow">www.fitflop.in.net">fitflop sale " rel="nofollow">www.michaelkorshandbags.in.net">michael kors outlet " rel="nofollow">www.cheapfootballshirt.org.uk">football shirts " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlet-store.us.com">michael kors outlet store " rel="nofollow">www.louisvuittonbag.us.com">louis vuitton bags cheap " rel="nofollow">www.michaelkorsonlinesale.us.com">michael kors online outlet " rel="nofollow">www.cheapnfljerseys.org">nfl jerseys " rel="nofollow">www.asicsisrael.com">asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano " rel="nofollow">www.michaelkorsbags.uk">michael kors bags " rel="nofollow">www.michaelkorsoutlet.org.uk">michael kors uk outlet " rel="nofollow">www.mulberryoutlet.com.co">mulberry outlet store " rel="nofollow">www.swarovski.in.net">swarovski crystal " rel="nofollow">www.tomsoutlet-stores.com">toms outlet " rel="nofollow">www.louisvuittonoutlet.in.net">louis vuitton outlet store " rel="nofollow">www.nhljerseyswholesale.us.com">cheap nhl jerseys " rel="nofollow">www.basketballshoes.us.com">basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes " rel="nofollow">www.airmax2015.in.net">air max 2015 " rel="nofollow">www.cheap-snapbacks.us.com">cheap snapbacks " rel="nofollow">www.raybansunglass.us.com">ray ban sunglasses " rel="nofollow">michaelkors.outletstoreonline.us.com">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.nikeairhuarache.org.uk">nike air huarache " rel="nofollow">www.michaelkorsfactoryoutlets.in.net">michael kors factory outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletclearance.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.pandorajewelryoutlet.us.com">pandora jewelry " rel="nofollow">www.airforce1.us.com">nike air force 1 " rel="nofollow">www.oakleysunglassess-outlet.us.com">cheap oakley sunglasses " rel="nofollow">www.truereligionjeansoutlet.com">true religion jeans " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsoutletstore.us.com">michael kors handbags " rel="nofollow">www.michaelkorsfactoryoutlets.in.net">michael kors outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsonlinesale.us.com">michael kors online " rel="nofollow">www.christianlouboutinoutlet.me.uk">christian louboutin uk " rel="nofollow">www.louisvuitton.in.net">louis vuitton outlet " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsclearances.us.com">michael kors handbags clearance " rel="nofollow">www.juicycoutureoutlet.net">juicy couture outlet " rel="nofollow">www.michaelkorssale.in.net">michael kors sale " rel="nofollow">www.raybansunglassesonline.us.com">cheap ray ban sunglasses " rel="nofollow">www.pradashoes.us">prada shoes " rel="nofollow">www.christianlouboutinonline.us.com">christian louboutin outlet " rel="nofollow">www.mcm.in.net">mcm backpack " rel="nofollow">www.michaelkorswholesale.us.com">michael kors wholesale " rel="nofollow">www.truereligionoutletstore.us.com">true religion jeans " rel="nofollow">www.lebronjames.us.com">lebron shoes " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletcanada.in.net">michael kors outlet " rel="nofollow">www.rolexwatches-uk.co.uk">rolex watches " rel="nofollow">www.raybansunglassesonline.us.com">ray ban sunglasses " rel="nofollow">www.michaelkorshandbags.in.net">michael kors handbags " rel="nofollow">www.linksoflondons.co.uk">links of london jewellery " rel="nofollow">www.louisvuittonbag.us.com">louis vuitton bags " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbags.org.uk">louis vuitton handbags outlet " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.airmax2015.in.net">nike air max " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbag.us">louis vuitton handbags " rel="nofollow">www.longchampoutlet.name">longchamp handbags " rel="nofollow">www.pandora.eu.com">pandora jewelry " rel="nofollow">www.toms.us.com">toms shoes " rel="nofollow">www.lacostepoloshirts.cc">lacoste shirts " rel="nofollow">www.lebronjames.us.com">lebron james shoes " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com">michael kors outlet " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbagsoutlet.co.uk">louis vuitton bags " rel="nofollow">www.swarovskicrystal.us.com">swarovski crystal " rel="nofollow">www.air-jordanshoes.us.com">air jordan shoes for sale " rel="nofollow">www.longchamphandbag.us.com">longchamp handbags " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletusa.net">michael kors outlet online " rel="nofollow">www.cheap-nfljersey.us.com">cheap nfl jersey " rel="nofollow">www.ray-bansunglasses.eu.com">ray ban sunglasses " rel="nofollow">www.michaelkorsclearance.in.net">michael kors clearance " rel="nofollow">www.raybansunglass.com.au">ray-ban sunglasses " rel="nofollow">www.louisvuittonoutletstore.name">louis vuitton outlet store " rel="nofollow">www.pandorajewelryoutlet.us.com">pandora outlet " rel="nofollow">www.mulberryoutlet.com.co">mulberry outlet " rel="nofollow">www.juicycoutureoutlet.net">juicy couture tracksuit " rel="nofollow">www.timberlandboots.name">timberland shoes " rel="nofollow">www.nikerosherunwomen.co.uk">nike roshe " rel="nofollow">www.swarovski.in.net">swarovski jewelry " rel="nofollow">www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org">michael kors factory outlet " rel="nofollow">www.swarovskicrystal.us.com">swarovski outlet " rel="nofollow">www.rolexwatches.in.net">rolex watches " rel="nofollow">www.hermesoutletstore.us.com">hermes outlet store " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbag.us">louis vuitton handbags outlet " rel="nofollow">www.timberlandboots.name">timberland boots " rel="nofollow">www.coachoutletcanada.com.co">coach outlet online " rel="nofollow">www.swarovskicrystal.me.uk">swarovski crystal " rel="nofollow">www.cheapmlbjerseys.net">mlb jerseys " rel="nofollow">www.louisvuittonoutletstore.name">louis vuitton outlet " rel="nofollow">www.louisvuittonoutlet.in.net">louis vuitton outlet " rel="nofollow">www.adidaswings.in.net">adidas wings " rel="nofollow">www.cheapmlbjerseys.us.com">cheap mlb jerseys " rel="nofollow">www.beats-headphones.in.net">beats headphones " rel="nofollow">www.adidasoutletstore.us.com">adidas outlet store " rel="nofollow">www.asicsisrael.com">asics " rel="nofollow">www.truereligionjeansoutlet.com">true religion outlet " rel="nofollow">www.christianlouboutinoutlet.me.uk">christian louboutin shoes " rel="nofollow">www.futbol-baratas.com">futbol baratas " rel="nofollow">www.pradashoes.us">prada sneakers " rel="nofollow">www.nikeairmaxshoess.co.uk">nike air max " rel="nofollow">www.michaelkorsclearance.in.net">michael kors handbags clearance " rel="nofollow">www.raybansunglass.com.au">ray ban sunglasses " rel="nofollow">www.coachoutletcanada.com.co">coach outlet canada " rel="nofollow">www.swarovski-outlet.co.uk">swarovski outlet " rel="nofollow">www.hermesoutletstore.us.com">hermes outlet " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsoutletstore.us.com">michael kors handbags outlet " rel="nofollow">www.pradaoutlet.us">prada outlet online " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsale.us.com">michael kors handbags sale " rel="nofollow">www.airforce1.us.com">air force 1 shoes " rel="nofollow">www.louisvuittonus.us.com">louis vuitton outlet online " rel="nofollow">www.longchampoutlet.name">longchamp outlet " rel="nofollow">www.longchamphandbag.us.com">longchamp handbags outlet " rel="nofollow">www.nike-airhuarache.co.uk">nike huarache " rel="nofollow">www.basketballshoes.us.com">basketball shoes " rel="nofollow">www.louisvuittonhandbagsoutlet.co.uk">louis vuitton handbags " rel="nofollow">www.lebronjamesshoes.in.net">lebron james shoes " rel="nofollow">www.nfljerseys-wholesale.us.com">nfl jersey wholesale " rel="nofollow">www.michaelkorshandbagsale.us.com">michael kors handbags " rel="nofollow">www.cheap-snapbacks.us.com">snapbacks wholesale " rel="nofollow">michaelkors.outletstoreonline.us.com">michael kors outlet store " rel="nofollow">www.cheapfootballshirt.org.uk">cheap football shirts " rel="nofollow">www.cheapsoccerjersey.net">cheap soccer jerseys " rel="nofollow">www.pradaoutlet.us">prada outlet " rel="nofollow">www.coachoutletstore.com.co">coach outlet store " rel="nofollow">www.michaelkorsoutletonline.in.net">michael kors outlet " rel="nofollow">www.truereligionjeansoutlets.us.com">true religion jeans outlet " rel="nofollow">www.coachoutletstores.com.co">coach outlet online " rel="nofollow">www.kobebryantshoes.in.net">kobe bryant shoes " rel="nofollow">www.beats-headphones.in.net">beats by dre " rel="nofollow">www.poloralphlaurenshirts.us.com">polo shirts " rel="nofollow">www.beatsbydrdre-headphones.us.com">beats by dr dre " rel="nofollow">www.thomassabos.co.uk">thomas sabo outlet " rel="nofollow">www.herveleger.us.com">herve leger outlet " rel="nofollow">www.jordanshoes.us.com">jordan shoes " rel="nofollow">www.linksoflondons.co.uk">links of london
~20160302caihuali
02-03-2016 / 07:52
www.michaelkorswallet.net www.adidasoutletstore.us.com www.soccerjerseys.us.com www.discountmichaelkorshandbags.in.net www.hermesbirkin.org www.airmax2015.in.net www.cheapsoccerjersey.net www.michaelkorsusa.us www.coachoutletcanada.com.co www.mcm.in.net www.hermesbelts.us www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com www.michaelkorsoutlets.org.uk www.michaelkors-outlets.us.com www.tomsoutlet-stores.com www.linksoflondons.co.uk www.ralphlaurenpolo.it www.rolexwatches-uk.co.uk www.airforce1.us.com www.lebronjames.us.com www.thomassabos.co.uk www.air-jordanshoes.us.com www.herveleger.us.com www.cheapmlbjerseys.net www.coachoutletstores.com.co www.nhljerseyswholesale.us.com www.cheap-nfljersey.us.com www.truereligionjeansoutlet.com www.lacostepoloshirts.cc www.cheapjordan-shoes.us.com www.truereligionjean.in.net www.tiffanyjewelleryoutlets.co.uk www.adidaswings.in.net www.michaelkorshandbagsale.us.com www.tiffany-outlet.us.com www.nikerosherunwomen.co.uk www.truereligionoutletstore.us.com www.juicycoutureoutlet.net www.mbtshoesoutlet.us.com www.swarovskicrystal.us.com www.nikeairmaxshoess.co.uk www.louisvuittonbag.us.com www.swarovski-outlet.co.uk www.christianlouboutinonline.us.com www.michaelkorsoutletclearance.us.com www.longchamphandbag.us.com www.kobeshoes.us www.michaelkorsoutletusa.net www.nfljerseys-wholesale.us.com www.hermesbags.co.uk www.cheapmlbjerseys.us.com www.calvinklein.in.net www.nikeairhuarache.org.uk www.michaelkorsoutletcanada.in.net www.michaelkorsoutletonline.in.net www.basketballshoes.us.com www.futbol-baratas.com www.longchampoutlet.name www.louisvuittonus.us.com www.beats-headphones.in.net www.ralphlaurenoutlet.in.net www.asicsisrael.com www.poloralphlaurenshirts.us.com www.jordanshoes.us.com www.kobebryantshoes.in.net www.raybansunglass.com.au mulberryoutlet.outlet-store.co.uk www.christianlouboutinoutlet.me.uk www.michaelkorsfactory-outlet.us.com www.pradaoutlet.us michaelkors.outletonlinestores.us.com www.swarovski.in.net www.pandorajewelryoutlet.us.com www.cheapnfljerseys.org www.nike-airhuarache.co.uk www.michaelkorssale.in.net www.lebronjamesshoes.in.net www.fitflop.in.net www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org www.michaelkorsonlinesale.us.com www.michaelkorsfactoryoutlets.in.net www.mulberryoutlet.com.co www.jordan-shoes.us.com www.cheap-jordanshoes.us.com www.truereligionjeansoutlets.us.com www.michaelkorsoutlet.org.uk www.pradashoes.us www.michaelkorshandbagsoutletstore.us.com www.raybansunglass.us.com www.cheap-snapbacks.us.com www.louisvuittonhandbagsoutlet.co.uk www.cheapmichaelkorshandbag.in.net www.hermesoutletstore.us.com www.louisvuittonhandbags.org.uk www.coachoutletstore.com.co www.cheapfootballshirt.org.uk www.swarovskicrystal.me.uk www.ray-bansunglasses.eu.com www.toms.us.com www.louisvuitton.in.net www.beatsbydrdre-headphones.us.com www.michaelkorsclearance.in.net www.rolexwatches.in.net www.oakleysunglassess-outlet.us.com www.louisvuittonhandbag.us www.louisvuittonoutlet.in.net www.raybansunglassesonline.us.com www.pandora.eu.com www.michaelkorswholesale.us.com www.nbajerseyswholesale.us.com www.michaelkorshandbags.in.net michaelkors.outletstoreonline.us.com www.michaelkorsoutletonlinestores.us.com www.louisvuittonoutletstore.name www.michaelkorshandbagsclearances.us.com www.timberlandboots.name www.michaelkorsbags.uk www.pradahandbagsoutlet.co.uk www.truereligionjeanscanada.com www.michaelkorsoutlet-store.us.com
~huajie58
23-06-2015 / 09:43
www.pradaoutlet.name www.abercrombie.com.so www.michaelkors-uk.me.uk www.rolex-replicawatches.com.co www.coachfactoryoutlet.net.so cheapoakleysunglasses.coolsky.cc www.michaelkorshandbag.org.uk www.ray-bansunglasses.me.uk toryburchoutlet.highshop.net www.oakleysunglass.com.co michaelkors.malls.com.co www.kate-spadeoutlet.com.co toryburchoutletonline.highshop.net www.raybansunglass.name toryburchshoes.highshop.net cheapoakleys.coolsky.cc raybanoutlet.coolsky.cc www.guccioutlet.com.so www.pandoracharms.com.co www.mont-blancpens.name michaelkorshandbags.malls.com.co chaneloutlet.outoff.com.co coachoutlet.malls.com.co coachoutletstoreonline.malls.com.co www.hollisterclothing-store.net burberrysale.outoff.com.co michaelkorsoutletonline.malls.com.co raybans.coolsky.cc www.pandorajewelryoutlet.name truereligionoutlet.highshop.net burberryscarf.outoff.com.co raybansunglasses.coolsky.cc oakleysunglassesoutlet.coolsky.cc www.nike-airmax.org.uk raybanglasses.coolsky.cc burberryoutletonline.outoff.com.co coachfactoryoutlet.malls.com.co chanelonlineshop.outoff.com.co www.cheapsoccerjersey.us michaelkorsoutlet.malls.com.co www.michael-korshandbags.com.co www.oakleysunglassessale.name burberryoutlet.outoff.com.co www.tomsshoesoutlet.name www.poloralphlauren.net.co www.gucciuk.me.uk chanelbags.outoff.com.co www.ralph-lauren.me.uk www.katespade-handbags.net.co oakleysunglasseswholesale.coolsky.cc burberryhandbags.outoff.com.co www.coachoutletstoreonline.com.so www.truereligion-outlet.net.co www.coach--outlet.com.co www.michael--korsoutlet.net.co www.christianlouboutinsell.net www.fitflopssaleclearance.com cheapraybansunglasses.coolsky.cc www.katespadeuk.me.uk www.cheapjordans.com.co truereligion.highshop.net chanelhandbags.outoff.com.co truereligionsale.highshop.net oakleysunglasses.coolsky.cc coachoutletonline.malls.com.co truereligionjeans.highshop.net toryburchhandbags.highshop.net 20150623 junda